Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Peetuusyegap let che po Laitoryat Daudi

11Kiga koosit anyun Laitoryat Daudi; kiga kotar kenyiisyek che chaang', ak nganda ki tuch `icheek ineendet eng' ngoroik, koma kas lalang'yo. 2Ki leenji `otwogikyik ineendet, “Ingecheeng'ji pergeiya laitoryat kiptaiyandennyu neta ko ming'in, si koriip ak kobois eng' taitap laitoryat, ak ingorue tegeng'ung', si kogas laitoryat kiptaiyandennyu lalang'yo.”

3Kocheeng' anyun chepto ne karaaran eng' komoswek tugul che po Israel, ak kinyoor ak komutyi `laitoryat Chepsunamindet ne ki kiguure Abishag. 4Ki karaaran chebooto miising' ak ki riip laitoryat ak koboisyechi ineendet. Agot ingano, koma ituiyogei laitoryat ak ineendet.

Komakyingei Adonijah koek laitoryat

5

1.5:
2Sam 3.4
Ki ietkei Adonijah weeriitap Haggith kole, “Aegu laitoryat!” Ko uu nooto ko ki chopchigei kariisyek ak paraisisyek che laanyei, ak piik konom che rwaei kondoe ineendet. 6Ago ma polji `ineendet kwandanyi eng' peetuut age tugul anan koteebe kole, “Amu nee si iyai ko uu niito?” Ki muren ne karaaran kot agine ak kirubu Absalom. 7Ki ng'alaal ineendet ak Joab weeriitap Zeruiah kobooto Abiathar tisiindet, ak ki igongei icheek kotoret ineendet. 8Ago ki ma iyan kotoret Zadok tisiindet, Benaiah weeriitap Jehoiada, maotyot Nathan, Shimei, Rei ak piigap Daudi che kinyigoonen.

9Ki eny Adonijah keechiirek, tuuga ak che akwaen eng' ole neegitee koitap Zoheleth, ne mi ole neegitee En-rogel. Ki kuur tupchosyekyik tugul, weeriigap laitoryat ak piik tugul che po Judah che otwogigap laitoryat. 10Maguur ineendet maotyot Nathan anan Benaiah, anan piik che nyigoonen agot Solomon ng'eetap kamet.

Kitoroori Solomon koek laitoryat

11

1.11:
2Sam 12.24
Komwachi anyun `Nathan Bathsheba kametap Solomon koleenji, “Tom igas keele laitorani Adonijah weeriitap Haggith, amaingen Daudi kiptaiyandennyi? 12Nyoo anyun, asoomin ale aneetiin kiy, si kobiit isaru saboondang'ung' ak saboondap weeriing'ung' Solomon. 13Ui ko ole mi Daudi ak ileenji ineendet, Tos ki ma iyasyechi inyee kiptaiyandennyu, ee laitoryat, otwogindeng'ung' ne chepto, ileenji, ‘Laitorani iman Solomon weeriing'ung' ko kaamei ak tebee ng'echerennyu ne po laitornatet? Amu nee anyun si kolaitoran Adonijah?’ 14Ak ye ta ong'alaali ak laitoryat, asubun anyo ko agane ak agimiit ng'aleeguk.”

15Ki wo anyun Bathsheba agoi ko oriit ole mi laitoryat; kiga koosit laitoryat miising' ak kiboisyechin ineendet Abishag Chepsunamindet. 16Ki ing'uruuk Bathsheba kogutung'ji laitoryat. Ak kiteebe laitoryat koleenji, “Imache nee?” 17Ak ki wolji laitoryat koleenji, “Ki iyasye inyee kiptaiyandennyu eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', iyasyechi otwogindeng'ung' ne chepto ileenji, ‘Laitorani iman Solomon weeriing'ung' ko kaameei ak tebee ng'echerennyu ne po laitornatet.’ 18Ago nguno ko laitorani Adonijah, amengen inyee kiptaiyandennyu laitoryat. 19Kagoeeny ineendet tuuga, che akwaen ak keechiirek ng'iisyat, ak koguur weeriik tugul che po laitoryat, Abiathar tisiindet kobooto Joab kiptaiyatap lugeet, ago ma kuur Solomon otwogindeng'ung'. 20Keerin konyegap Israel tugul inyee laitoryat kiptaiyandennyu, imwachi ne namei ng'echereetap laitornatet ne po kiptaiyandennyu laitoryat. 21Anan ngot koma uu nooto, ko ye kagoru kiptaiyandennyu laitoryat kobooto kwanisyekyik, kiitech anee ak weeriinnyu Solomon keegu ngelelik.” 22Ye kita kong'alaali ak laitoryat, konyo ko maotyot Nathan 23ak ki kimwachi laitoryat keleenji, “Keero, mi yu maotyot Nathan.” Ak kingo nyo ineendet taitap laitoryat, kong'uruuk eng' taitap laitoryat kot kotiing'e togeennyi ng'wony ak kole, 24“Kiptaiyandennyu ee laitoryat, ki imwa ile tuun laitorani Adonijah ko keemee ak kotebee ng'echereeng'ung' ne po laitornatet? 25Kachoortagei rani ak koeny tuuga ak che akwaen ak keechiirek ng'iisyat, ak kagoguur weeriik tugul che po laitoryat, kiptainigap lugeet ak Abiathar tisiindet. Keero, amisyei ak koeisei eng' tainnyi, ak koleen, ‘Iwe keny Laitoryat Adonijah!’ 26Ago, ma kuuro agot anee otwogindeng'ung', Zadok tisiindet, Benaiah weeriitap Jehoiada ak otwogindeng'ung' Solomon. 27Tos ki yai kii kiptaiyandennyu laitoryat, ama ibooru ineendet ne tebee ng'echeretap kiptaiyandennyu laitoryat ko kagome?” 28Kowol anyun Laitoryat Daudi kole, “Oguurwa Bathsheba.” Ak ki nyo ineendet taitap laitoryat ak kotonon eng' tainnyi. 29Ki iyasyo laitoryat kole, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ne ki kotyach saboondanyu komang'une ng'oiyondit tugul, 30ko uu ye ki ayosyeun iman eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ale laitorani iman Solomon weeriing'ung' ko kaamee, ak kotebee ng'echerennyu ne po laitornatet kogeero; ayae ko uu nooto kora rani.” 31Ki ing'uruuk anyun Bathsheba kotiing'e togeet ng'wony kogutung'ji laitoryat ak kole, “Ingwo keny laitoryat kiptaiyandennyu Daudi!” 32Kole Laitoryat Daudi, “Oguurwa Zadok tisiindet, maotyot Nathan ak Benaiah weeriitap Jehoiada.” Ki pwa taitap laitoryat ak 33ki leenji `laitoryat icheek, “Omut otwogigap kiptaiyandeng'wong' ak ogoochi Solomon weeriinnyu kolaany nyumbunnyu, ak omutu kochoorgei konyo Gihon. 34Ingoiil ineendet eng' olooto Zadok tisiindet ak maotyot Nathan koek laitoryat ne pou Israel. Oguut iryageet ak oleen, ‘Ingwo keny Laitoryat Solomon!’ 35Yeityo otogosu osubu ineendet inyoo kotebee ng'echerennyu ne po laitornatet, amu egu laitoryat kogeera. Kaatoroor ineendet koek pounindet ne pou Israel ak Judah.” 36Ki wolji Benaiah weeriitap Jehoiada laitoryat koleenji, “Sere! Ingomwa agine Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kiptaiyandennyu laitoryat, ko uu nooto. 37Ko uu ye ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto kiptaiyandennyu laitoryat, ko ingotep kobooto Solomon agine, ak koyai ng'echerennyi ne po laitornatet koeet kosiir ne po kiptaiyandennyu Laitoryat Daudi.” 38Ki choortagei anyun Zadok tisiindet, ak Nathan maotyot, ak Benaiah weeriitap Jehoiada, kobooto Keretik ak Peletik, ak kolaany Solomon nyumbutap Laitoryat Daudi, ak yeityo komut ineendet kwo Gihon. 39Ki inem Zadok tisiindet laletap mwaita eng' Emait ak koiil Solomon. Ki kuut icheek iryageet ak kuguurso piik tugul koleen, “Ingwo keny Laitoryat Solomon!” 40Ki pwa piik tugul komutu ineendet ak kogutonu ndurerusyek. Ak kiboiboitu eng' poiboiyet ne oo kot ko regregen emet amu cheennywa. 41Ki kas Adonijah ak toekyik tugul che ki mi ak ineendet ye kingo kagogees amisyet. Kingo kas Joab cheetap iryageet koteep kole, “Po nee polatoni kawo parak eng' nganaseet?” 42Ye kita kong'alaali, koit Jonathan weeriitap Abiathar tisiindet, ak koleenji `Adonijah ineendet, “Nyoo ko, amu ii chii ne nyigan ak iibu logoiywek che myach.” 43Ak ki wolji `Jonathan Adonijah koleenji, “Achicha ma uu nooto! Kagoyai `kiptaiyandennyo Laitoryat Daudi Solomon koek laitoryat. 44Kagoyookto `laitoryat Zadok tisiindet, ak maotyot Nathan, ak Benaiah weeriitap Jehoiada, kobooto Keretik ak Peletik koba ak ineendet, ak kagoochi ineendet kolaany nyumbutap laitoryat. 45Kagoiil Zadok tisiindet ak maotyot Nathan Solomon koek laitoryat eng' Gihon. Togosu eng' olooto kogasanugei kot ko kagululen nganaseet kogeny. Nooto polateet ne kogase. 46Ne siirei nooto, ko tebee Solomon ng'echereetap laitornatetap pounateet. 47Ak kogeny-i, ko kabwa otwogigap laitoryat koberuur laitoryat kiptaiyandennyo Daudi, koleen, ‘Ingoyai kamuktaindeng'ung' kainetap Solomon kogararanit kosiir neng'ung', ak koyai ng'echerennyi ne po laitornatet koeet kosiir neng'ung!’ Ak ki ing'uruuk laitoryat eng' ng'echerennyi. 48Ak kogeny, ko kamwa laitoryat kole, ‘Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ne kagonde chiito kotebee ng'echerennyu ne po laitornatet eng' peetuuni kogeerei konyekyuk.’ ”

49Ki aragenso toegap Adonijah tugul ak kong'eetyo koba; ki wo chii tugul ooreennyi. 50Eng' kayweisyet ne ki iywei `Adonijah Solomon, koging'eet ak kwo konam kuinoigap kaptisisyet. 51Ki kimwachi Solomon keleenji, “Keero! Iywei `Adonijah Laitoryat Solomon ak kagonam kuinoigap kaptisisyet ak koleen, ‘Ingoyosyeiwo Laitoryat Solomon rani kole ma parei otwogindennyi eng' rotwetap chok.’ ” 52Kole Solomon, “Ngot koboorgei koek chiito ne myee, koma ibutyin ng'wony agot agenge eng' suumeekyik ng'wony. Ago ngot kenyoorchi ineendet yaityet, komeei.” 53Ki iyookto anyun Laitoryat Solomon keemut ineendet konyo kochoorgei eng' kaptisisyet. Ak ki nyo ak kogutung'ji Laitoryat Solomon. Ki leenji `Solomon ineendet, “Ui koong'ung'.”

2

Meetap Daudi

21Ki irik anyun peetuusyek che po kaliletap Daudi, ak ki ng'at weeriinnyi Solomon koleenji, 2“Neegit awo ole pendi piik tugul che po ng'wony. Kimitu anyun ak iegu muren. 3Riip kayomisetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', iwendote ortinwekyik, iriip kaneetisyosyekyik, ng'atuutikyik, kirwoogutikyik ak paornatosyekyik, ko uu chooto ki kisir eng' Ng'atuutyetap Musa, si kiberuurin eng' tugul che iyae, eng' oldo tugul ole iwendi, 4si kobiit koogimiit Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondennyi ne ki mwa agobo anee, kole, Ngot koriip lagoguk ortinwekwak, kobendat eng' tainnyu eng' imanit eng' mugulelwekwak tugul ak eng' saboonwekwak tugul, koma petenen chiito ne tebee ng'echereetap laitornatet eng' Israel.

5

2.5:
2Sam 3.27; 20.10
“Ak kogeny ingen aginye kiit ne ki yaiywo Joab weeriitap Zeruiah, kiit ne ki yachi kiptainik aeng' che po lugosyegap Israel, Abner weeriitap Ner ak Amasa weeriitap Jeter, che kibar, ak kotumda korotiigap lugeet eng' peetuusyegap kaalyeet, ak konde korotiigap lugeet pireneet ne kiga rategei, kobooto kweonik che ki mi keelyekyik. 6Yai anyun ko uu utaatyeng'ung', amechamji koolil eng' kalwalekyik eng' kaalyeet.

7

2.7:
2Sam 17.27-29
“Ago riiree weeriigap Barsilai Gileadindet, ak ingoek icheek alak che amisye meseng'ung'. Amu ki pwa icheek ole ami ye ki amwee Absalom ng'eetap komet. 8
2.8:
2Sam 16.5-13; 19.16-23
Keero, mi kobooten Shimei weeriitap Gera, Benjaminindet, ne po Baurim, ne ki chubo eng' chubeet ne ng'waan eng' peetuut ne ki awendi Mahanaim. Ye ki choorgei kotorookwo eng' Jordan, ko ki ayosyechi ineendet eng' Kamuktaindet ne Toroor aleenji, ‘Mabarin eng' rotwetap chok.’ 9Ara anyun, amat ile, ma tinyei ng'oogisto. Ii chiito ne ng'oom; ak imuuchi inai kiit ne kanyooljin iyachi, ak ichoorunee kalwalekyik korotiik koba ye mi che ki kobek.”

Meetap Daudi

10Ki ru anyun Daudi kobooto kwanisyekyik ak ketupchi nganaseetap Daudi. 11

2.11:
2Sam 5.4-5; 1A.Pet 3.4
Ki laitoran Daudi eng' Israel kenyiisyek artam. Ki laitoran ineendet eng' Hebron kenyiisyek tisap ak kolaitoran eng' Jerusalem kenyiisyek sosom ak somok. 12
2.12:
1A.Pet 29.23
Ki tebee anyun Solomon ng'echereetap laitornatet ne po Daudi, kwandanyi; ak ki kigimit laitornatennyi miising'.

Meetap Adonijah

13Ki nyo anyun Adonijah weeriitap Haggith ole mi Bathsheba kametap Solomon. Ak ki le, “Inyone eng' kaalyeet?” Ak ki le, “Anyoone eng' kaalyeet.” 14Ak ki le kogeny, “Atinye kiit ne amache amwaun.” Ak ki leenji, “Mwa anyun.” 15Ak ki le, “Ingen ile ki nenyu laitornatet, ak kigeera Israel tugul, kole alaitoran. Ago kiwalak laitornatet, ak ki kobunji weeriit ne kitupche; amu ki nenyi kobunu Kamuktaindet ne Toroor. 16Ara anyun, asoomin kiit agenge, amat ietena.” Ak ki leenji, “Mwa anyun.” 17

2.17:
1Lai 1.3-4
Ak ki le, “Asoomin ale ng'alaalji Laitoryat Solomon, (amu maesyoun,) ale kogoono Abishag Chepsunamindet atun.” 18Ak ki le Bathsheba, “Myee, ang'alaaljineun laitoryat.”

19Ki wo anyun `Bathsheba ole mi Laitoryat Solomon, kwo kong'alaaljinechi Adonijah. Ki ng'eet laitoryat kotorook ineendet ak kong'uruukyi, ak kotebee ng'echerennyi ne po laitornatet. Ki ng'at anyun keip ng'echereetap laitornatet kotebee kametap laitoryat, ak ki tebee kamennyi eunnyi ne po tai. 20Yeityo kole, “Asoomin kiy agenge ne ming'in; amat ietena.” Ak ki leenji `laitoryat ineendet, “Soom anyun, kamennyu; amu maetenen.” 21Ki le ineendet, “Ingigoochi Adonijah ng'eetap komet Abishag chepsunamindet kotun.” 22Ki wolji `laitoryat Solomon kamet koleenji, “Amu nee si isomji Adonijah Abishag Chepsunamindet? Somji ineendet laitornatet agine! Amu ineendet ko tupchennyu ne oo; mat isoomji ineendet kityo ak ko kobooto Abiathar tisiindet ak Joab weeriitap Zeruiah.” 23Koyasyo anyun Laitoryat Solomon eng' Kamuktaindet ne Toroor kole, “Ingoyaiywo Kamuktaindet ne Toroor ko uu nooto, ak kotes koosir, ngot koma mwa Adonijah ng'olyoondoni agobo saboondanyi. 24Nooto anyun ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, ne ki igimita, ak kondea ng'echereetap laitornatet ne po Daudi abba, ak ne kiteekwo koot, ko uu ye ki iyomis ineendet; kebarei Adonijah iman rani.” 25Ki iyookto anyun Laitoryat Solomon Benaiah weeriitap Jehoiada, ak ki wo kobar ineendet.

Keistoi Abiathar eng' poisyennyi ak kebarei Joab

26

2.26:
1Sam 22.20-23; 2Sam 15.24
Ki leenji `laitoryat Abiathar tisiindet, “Ui Anatoth, ole mi mbareeniguk; amu nyoljinin imee. Ago ma parin rani, amu ki ibe moingetap Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor eng' taitap Daudi abba, ak ki kinyaliilin eng' tuguuk tugul che ki kinyalile abba.” 27
2.27:
1Sam 2.27-36
Koon anyun `Solomon Abiathar si mata koek tisiindetap Kamuktaindet ne Toroor, si kobiit kosulda ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ne ki mwa agobo kootap Eli eng' Shiloh.

28Ye kingo it ng'aleek kap Joab, amu kiga koosup `Joab Adonijah, agot nganda ki ma isup Absalom kogimwechi Joab Emaitap Kamuktaindet ne Toroor ak konam kuinoigap kaptisisyet. 29Ki kimwachi Laitoryat Solomon keleenji, “Kagomwechi Joab Emaitap Kamuktaindet ne Toroor, ak mi ye po kaptisisyet.” Ki iyookto anyun `Solomon Benaiah weeriitap Jehoiada, koleenji, “Ui ibar ineendet.” 30Ki it anyun Benaiah Emaitap Kamuktaindet ne Toroor ak koleenji ineendet, “Kamwa laitoryat ko uu ni, kole, ‘Mong'u.’ ” Ak ki le, “Achicha; amechini yuto.” Ak ki ipchi `Benaiah laitoryat ng'olyoot kogeny, koleenji, “Kamwa Joab ko uu ni ak kawolwo ko uu ni.” 31Ki leenji `laitoryat ineendet, “Yai ko uu ye kagomwa, ak ibar ineendet ak itup; si kobiit iiste korotiik, che kitumda Joab puch, eng' anee ak eng' kootap abba. 32Weekyin Kamuktaindet ne Toroor korotiikyik metinnyi, amu, ama ingen kwandanyu Daudi, ko ki ibookyi ak kobar eng' rotwetap chok piik aeng' che ki po iman ak ko koigoi kosiir ineendet, chooto ko Abner weeriitap Ner, kiptaiyatap lugeetap Israel, ak Amasa weeriitap Jeter, kiptaiyatap lugeetap Judah. 33Weekyingei anyun korotiikwak metitap Joab, ak metowegap iyotennyi koigeny. Ago mi kaalyeet koigeny ne punu Kamuktaindet ne Toroor, kap Daudi ak iyotennyi, kobooto koonnyi ak ng'echerennyi ne po laitornatet.”

34Kotogosta anyun Benaiah weeriitap Jehoiada, kwo kokwer ineendet ak kobar, ak ki kitupchi koonnyi eng' surkwen. 35Ki inde laitoryat Benaiah weeriitap Jehoiada koboi lugeet kogeer ineendet, ak ki inde Zadok tisiindet kogeer Abiathar.

Meetap Shimei

36Ki iyookto laitoryat keguur Shimei konyo ole mi ineendet ak koleenji, “Teekyigei koot eng' Jerusalem, ak imeny olooto, amat iwe ui. 37Amu eng' peetuut ne imandoi ak ilandoe kererutap Kedron, inai anyun komyee ile imee iman. Tebee korotiguk meting'ung'.” 38Ak ki leenji Shimei laitoryat, “Myee mwaonooto: ko uu ye kamwa kiptaiyandennyu laitoryat, koyaei otwogindeng'ung' ko uu nooto.” Ak ki meny Shimei Jerusalem peetuusyek che chaang'.

39Ago kingo pata kenyiisyek somogu, komwei otwogik aeng' che po Shimei koba kap Akis, weeriitap Maaka laitoryatap Gath. Ak ki kimwachi Shimei keleenji, “Keero, mi otwogiguk Gath.” 40Ki ng'eet Shimei ak koiito sigiryennyi, ak kwo agoi kap Akis eng' Gath, kocheeng' otwogikyik. Ki wo Shimei komut otwogikyik eng' Gath. 41Ye ki kimwachi Solomon keleenji, kokwo Shimei eng' Jerusalem, kwo agoi Gath, ak kogoweek, 42ko ki iyookto laitoryat keguur Shimei, ak koleenji ineendet, “Ki ma aleenjin iyasye eng' Kamuktaindet ne Toroor, ak ateeun aleenjin, ‘Nai komyee ile, eng' peetuut ne imandoi, ak iwendote eng' oldo age tugul, imee iman?’ Ak ki ileenjo, ‘Myee mwaoniito kaagas.’ 43Amu nee anyun si meriip kayosyetap Kamuktaindet ne Toroor, ak ng'atuutyet ne ki ang'atiin?” 44Ki mwachi kogeny laitoryat Shimei koleenji, “Ingen inyee tengektong'ung' tugul ne mi muguleldang'ung'; ne ki iyachi Daudi abba. Nooto anyun weekyin Kamuktaindet ne Toroor tengektong'ung' meting'ung'. 45Ago kiberuuri Laitoryat Solomon, ak ki kimiti koigeny pounatetap laitornatet ne po Daudi eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor.” 46Ki ng'at anyun laitoryat Benaiah weeriitap Jehoiada; ak kimanda saang' ak kobar ineendet, ak kome anyun. Ak ki kigimit laitornatet eng' eutap Solomon.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]