Revised Kalenjin Bible (KAPR)
9

Kotuitos Saulo ak Samuel

91Ki mi chii ne ki tagunoot ak ko kiim ne po ooreetap Benjamin ne kainennyi ko ki Kish weeriitap Abiel, weeriitap Seror, weeriitap Bekorat, weeriitap Apia, weeriitap Benjaminindet. 2Ki tinyei weeriit ne ki kiguure kainennyi Saulo, neraneet ne karaaran. Ki ma komi chii ne karaaran kosiir ineendet eng' piigap Israel! Ki kooi kosiir chii tugul.

3Eng' pesyo ko kibetyo sigiroigap Kish kwandap Saulo. Ki leenji `Kish weeriinnyi Saulo, “Imut agenge eng' otwogik ak obe ocheeng' sigiroik.” 4Ki pa kobun emetap tuloonoogap Ephraim ak emetap Salisa, ago ma nyoor. Ki pa kora kobun emetap Saalim ago ki ma komi olooto. Koba kogeny kobun emetap piigap Benjamin ago ma nyoor. 5Kingo it emetap Suph, koleenji `Saulo otwogindennyi ne ki mi tuwai, “Myee keeweege, nda puch ko pagaachi kwandanyu kobwaati agobo sigiroik ak konam kogererchech met.”

6Koleenji otwogindet, “Keero, miitei nganasani chiitap Kamuktaindet, ak ineendet ko chiito ne kigonyiti, ak ko tuguuk tugul che mwaei kosuldoi iman. Ngebe anyun yooto tamangap komuuch komwaiwech agobo pandanyo ne kibendi.” 7Koleenji `Saulo otwogindennyi, “Ngot keebe keipchini nee chiichooto? Kagogeskei amitwogik eng' tuguuk che ko ki ibune, ama mi kagoochinet ne keipchini chiichooto po Kamuktaindet. Nee ne ketinye?”

8Kowolji `otwogindonooto Saulo kogeny koleenji, “Atinye eng' eunnyu kebeberta agenge eng' ang'wan ne po shekelitap fedha. Agoochini nooto chiitap Kamuktaindet si komwaiwech agobo pandanyo.” 9(Kingwo chii keny eng' Israel kwo koteebe Kamuktaindet ng'olyoo, komwaei kole, “Obwa keebe kapkeerindet” amu ineendet ne kiguure maotyot nguno, ko ki kiguuren keny keerindet.) 10Koleenji anyun `Saulo otwogindennyi, “Kemwa kiit ne myee, nyoo keebe.” Koba anyun nganaseet ole ki mi chiitap Kamuktaindet. 11Ye kingo togostoi kobendi nganaseet, konyoor tiibiin che kibendi koramei peek. koteebee koleenji, “Mi keerindet yu?” 12Kowolji tiipchooto koleenji, “Ee, mi taing'ung'. Chaakte amu kata koitu nganaseet nguno ak amu tinyei piik ra tiseiywot eng' kapkoros. 13Ne po oititoi kityo nganaseet, onyooru ineendet eng' yooto kotomo kotogosta kapkoros koamis. Ma amisyei piik kot koit ineendet, amu ineendet ne iberuuri tiseiywot ak ye ibata koamis piik che kagiguur. Otogoste anyun nguno, amu onyooru ineendet eng' sainiito.” 14Ki togosta anyun koba nganaseet ak ye kingo chut nganaseet oriit, komong' Samuel ak kotokyigei icheek konyonei kowendi kapkoros.

15Eng' peetuut kotomo koit Saulo, ko kiga kong'aang'ji `Kamuktaindet ne Toroor Samuel koleenji, 16“Koteni asiis mutai, ayoogun chii ne punu emetap Benjamin, si iil koek pounindetap piikyuk Israel. Saru piikyuk eng' eunegap Philistiik amu ko ageer piikyuk ak ko kogoityo riirekwak.” 17Kingo keer `Samuel Saulo, koleenji ineendet `Kamuktaindet ne Toroor, “Chiichi chiito ne koamwaun aleenjinin pou piikyuk.” 18Ki wo Saulo ole kimi Samuel eng' ormariichet oriit ak koleenji, “Mwaiwo kaigai ole mi kootap keerindet.”

19Kowolji `Samuel Saulo koleenji, “Aa keerindonooto, togoste indoenan, ui kapkoros, amu ki amisyei tugul ak okweek ra, ak karon abagaakteen iwe ak amwaun tuguuk tugul che mi muguleldang'ung'. 20Ko sigiroiguk che kogobetyot peetuusyek somok che kogosiirto, ko mata ibwaat amu kogenyoor. Tos tokyingei ng'oo mageet tugul ne po Israel, ne ma inyee ak kootap kwandang'ung' tugul?”

21Kowol Saulo kole, “Aa Benjaminindet, ne po pororyet ne ming'in eng' pororyosyek tugul che po Israel, ak ooreennyo ko ne ming'in eng' ortinwek tugul che po pororyetap Benjamin. Amu nee anyun si ing'alaalwo ko uu ni?”

22Ki imut anyun `Samuel Saulo ak otwogindennyi koba kootap toek ak kogoochi kotebee ole tagunoot kosiir tugul eng' kwenutap che kiga kiguur che ki olo po piik sosom. 23Ki leenji `Samuel kwang'indet, “Ibu kebeberta ne kagagoonin ak kagamwaun aleenjin konor.” 24Ki inem kwang'indonooto kubesto ak che ki mi paragutap peenyooto yeityo konde taitap Saulo. Kole Samuel, “Che kagigonorun, ko kaginde taing'ung'. Am, amu kagigonorun kot koit sait ne koging'at, si oam ak pichu kaguur.” Ki amis anyun Saulo ak Samuel eng' peetuunooto. 25Ki choorgei eng' kapkoros ak koba nganaseet, koba kong'alaal ak Saulo eng' koot parak.

Kitoroori Saulo koek laitoryat

26Kingo kairir emet, koguur `Samuel Saulo eng' koot parak koleenji, “Ng'eet si atyachin iwe.” Ki ng'eet anyun Saulo, yeityo komanda tuwai ineendet ak Samuel koba saang'. 27Kingo choortogei eng' ye pooch nganaseet, koleenji `Samuel Saulo, “Mwachi otwogindeng'ung' kondo”, ak ki indo, “Ago tonon inyee nguno si amwaun ng'olyootap Kamuktaindet igas.”

10

101Ki inem anyun Samuel chuboitap mwaita ak koroong'ji metinnyi, yeityo kong'utut ineendet ak koleenji, “Tos ma kagoiilin Kamuktaindet ne Toroor iegu pounindet ne po piikyik? 2Ye iwe rani eng' yu, inyooru piik aeng' eng' ole po kereritap Rael eng' kiwotetap Benjamin eng' Selsa, ak komwaun pichooto kole, Kigenyoor sigirocho kigewe icheeng'ate. Kogobagaach kwandang'ung' kabwaatetap sigiroik ak kobwaataak koleen, ‘Ayae nee agobo weeriinnyu?’ 3Iwendi tai eng' yooto kot iit keetitap Tabor, ak ko nyoorun eng' yooto piik somogu kotogosyin ye mi Kamuktaindet eng' Bethel, ko kanabi age aarek somok che po ng'oroor, koibei age magatiinik somok ak koibei age soteetap divaik.

4“Igatin ak kogoonin magatiinik aeng' che itaache kobun eunnywa. 5Ye ibata, iwe itestai agoi iit tulweetap Kamuktaindet ole mi kiplugotinigap Philistiik. Ye iit nganaseet, ituiye maotik che kaiyumgei kochoorugei eng' kapkoros kotinyei kibugandet, sugutit ne ming'in, ndurerut ak ketubet eng' tainnywa komaotenonu. 6Nyonjinin Kabuusetap Kamuktaindet ne Toroor eng' kimnateet, ak imaoten kobooto icheek ak kewalin iegu chiito age. 7Ye pwaanjin kaboorunoichu, iyai ko uu ye kenyooru poroindo, amu miitei Kamuktaindet kobooten. 8Yeityo ichoortegei indoena iwe Gilgal amu achoorugei ole imi, anyoo agoite kagoochinoik che kibeelei, ak aeeny tiseiywek che kagoochinoik che po kaalyeet. Igenisye peetuusyek tisap agoi aitu ole imi si aboorun kiit ne iyae.”

9Ye kingo welelgei kwo eng' ole mi Samuel, kogoochi `Kamuktaindet ineendet muguleldo age. Ki isulda anyun kaboorunoichooto tugul eng' peetuunooto. 10Kingo it tulweet, kotuiye ineendet maotik che kigaiyumgei, ak ki nyoonji ineendet Kabuusetap Kamuktaindet eng' kimnateet, ak ki maoten eng' kwenunnywa. 11Ye kingo keer piik tugul che ki ingen ineendet eng' tai komaoteni ak maotik, koleenjigei, “Nee ni kogonyonji weeriitap Kish? Tos agenge Saulo eng' maotik?” 12

10.12:
1Sam 19.23-24
Kowol chii age eng' yooto kole, “Ng'oo kwandanywa?” Nooto anyun si ki piit kalewenet keele, “Tos pooto Saulo agine maotik?” 13Ye kingo kagogees komaoteni, konyo kochut kapkoros.

14ki teebee `imametap Saulo ineendet ak otwogindennyi koleenji, “Kigobe ano?” Kowol kole, “Kiga kibe kecheeng'ate sigiroik, ak ye ki ngegeer keele mata kobiit, kebwa ole mi Samuel.” 15Komwa `imametap Saulo kole, “Kaigai mwaiwo kiit ne komwaun Samuel.” 16Koleenji `Saulo imamennyi, “Kimwaiwech komyee kole ki kenyoor sigiroik.” Ma mwachi agobo ng'aleegap laitornatet, che ki kamwachi Samuel.

Kegwei Saulo koek laitoryat

17Ki kuur `Samuel piik koyumgei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' Mispa, 18yeityo koleenji piigap Israel, “Kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kole, ‘Ki amutu Israel kotogos eng' Misiri, ak asarwok eng' eunegap Misiriik, ak eng' eunegap laitornatosyek tugul che kiusok.’ 19Ago kaoeesye ra Kamuktaindeng'wong' ne ineendet ko sarwok eng' pichiinwekwok ak nyalilwogikwok tugul. Komwa ole, ‘Achicha, itoroorwech laitoryat koboiywech.’ Obwa anyun taitap Kamuktaindet ne Toroor obwanune pororyosyekwok ak ortinwekwok.” 20Ki imut anyun `Samuel pororyet age tugul eng' che po Israel koriik ak eng' parbaryat kenam pororyetap Benjamin. 21Ak ki imut pororyetap Benjamin koriik kobwanune ortinwekwak ak ki kinam ooreetap Matirik. Eng' let ko ki kinam Saulo weeriitap Kish. Ago ye ki ngecheeng' ineendet, koma kinyoor. 22Koteebse `icheek Kamuktaindet ne Toroor anyun kogeny koleenji, “Ta komi chii neta konyonei yu? Kowol `Kamuktaindet ne Toroor kole, Wei kaung'egei kurubet.”

23Ki rwai piik koba komut ineendet eng' olooto, ak ye kingo tonon eng' kwenutap piik, ko ki koit kosiir chii tugul kong'etee tigigoikyik ak kotogosta. 24Koleenji `Samwel piik tugul, “Ogeere ineendet ne kogolewen `Kamuktaindet ne Toroor, ole ma mi ne kergei ak ineendet eng' piik tugul?” Komwa piik tugul eng' kutit ne oo kole, “Ingwo keny laitoryat!”

25Komwachi `Samuel piik maguutik ak poisyonigap laitornatet. Yeityo kosirchi bukuit ak konde taitap Kamuktaindet ne Toroor. Kingo pata komwachi `Samuel piik tugul koba. Ki wo chii tugul koonnyi. 26Ki wo Saulo agine koonnyi eng' Gibea ak ki pa ak murenik che nyigoonen che kiga twa Kamuktaindet mugulelwekwak. 27Ago ki mwa abusanik alage kole, “Sarundoech ano chiichi?” Ki sas ineendet ama ipchi kagoochinoik. Ki siis Saulo ko uu yo ma mage kiy.

11

Koterteeri `Saulo Amonik

111Ki togos Nahas Amonindet ak konam Jabes-gilead. Ki le `piik tugul che po Jabes Nahas, “Ongiyomiske si keotin.” 2Ak ki leenji `Nahas Amonindet icheek, “Ayae arorutyonooto kobootok eng' ng'olyoondoni ale kebalu konyekwok tugul che po tai si ande koek teweernateet eng' Israel tugul.” 3Koleenji `poisyegap Jabes ineendet, “Koonech peetuusyek tisap si kiyookte piik koba kiwotosyek tugul che po Israel si ngot koma piit chii ne sarwech kemong'u kebwa olo imi.” 4Kingo it anyun piik che kiga kiyookto Gibea ne po Saulo ak komwachi piik ng'aleechuuto kogas, kowaach piik tugul ak koriiryo.

5Ogeero, kinyonei Saulo kobunu mbar kosubu eiik; ak kiteep kole, “Kaam nee piik si koriiryo?” Ak ki mwachi ineendet agobo ng'aleegap piigap Jabes. 6Ye kingo kas ng'aleechooto, konyonji ineendet Kabuusetap Kamuktaindet eng' kimnateet, ak ki nereekyi ineendet kot. 7Ki nam eiik aeng' che po chogit ak kotonaton yeityo koyooktoe piik koba komoswek tugul che po Israel koleenji, “Chii age tugul ne mamong'u kosubu Saulo ak Samuel, keyachin eikyik ko uu niito.” Ki ibutyi piik kamuisetap Kamuktaindet ne Toroor ak ki mong' koigei chiichak. 8Ki iit icheek eng' Besek ak ki ek piigap Israel eliphuusyek pogol somok, koek piigap Judah eliphuusyek sosom. 9Ki leenji pichooto kiga kiyok chu kiga pwa, “Omwachini piigap Jabes-gilead ko uu ni, oleenjini, ‘Tuun mutai ko kang'wanit asiista, onyooru saruunet.’ ” Ki pwa pichooto kiga kiyookto ak komwachi piigap Jabes, ak kiboiboitu. 10Ki leenji anyun `piigap Jabes Amonik, “Kigonugei kebwane mutai ole omi si oyaiywech tuguuk tugul che ogeere ole myee eng' okweek.”

11Kingo eech kopcheune `Saulo piik kweanaik somok. Ki it kwenutap nganaseet eng' riipseet ne po karon ak kobar Amonik kot kong'wanit asiis. Kiyesta che kiga ng'et kot ko mata kenyoor che mi aeng' eng' komosta agenge.

12Ak ki leenji `piik Samuel, “Ng'oo ni kileen, Tos poiywech Saulo? Imutu pichooto si kebar.” 13Ago ki le Saulo, “Ma kibarei chii agot agenge eng' peetuuni! Amu kagoyai rani Kamuktaindet ne Toroor saruunet eng' Israel.”

14Ki leenji `Samuel piik, “Obwa keebe Gilgal keebe kigimit laitornatet eng' yooto.” 15Ara ki pa piik tugul Gilgal, ak eng' olooto Gilgal koyai Saulo koek laitoryat eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki eeny eng' olooto tiseiywek che po kagoochinoigap kaalyeet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; ak ki yai igoortap poiboyet ne oo Saulo ak piik tugul che po Israel eng' olooto.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]