Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Chobetapkei agobo Lugeet

171Ki iyum anyun Philistiik lugosyekwak koba lugeet, ak ki iyumgei eng' Soko ne po Judah, ak ki teech kwenutap Soko ak Aseka eng' Epes-damin. 2Ki iyumgei piigap Israel kobooto Saulo ak ki teech atebweetap Elah ak kotet lugeet si kobargei ak Philistiik. 3Kitonone `Philistiik tulweet komosta age, kotonone `Israel tulweet komosta age, ak kimi atebweet kwenunnywa. 4Ki mong' nyiganeet age eng' nganaseetap Philistiik ne ki kiguure Goliat ne po Gath. Ki koindonyi ko ki olo po mitainik somok. 5Ki tinyei kuutweet ne po sugunwet eng' metinnyi ak ki ilaachi ngoryeet ne po kariik. Nyigiisindap ngoryonooto ko ki shekelisyek eliphuusyek muut che po sugunonik. 6Ki tinyei kariigap sugunonik eng' keelyekyik ak ndiritap sugunwet eng' patennyi. 7Ki kergei irumetap ndirinnyi ak keetit ne taachin usiisyek chiito ne nabisyei. Nyigiisindap meleitap ng'otinnyi ko ki shekelisyek pogol lo che po kariik, ak kiwendi chiito ne ki ipchin long'eet kondoe ineendet. 8Ki tonon ak kotwekyi lugosyegap Israel eng' kutit ne oo koleenji, “Amu nee si omang'u otet lugeeng'wong'? Ma aa Philistindet, ko oo otwogigap Saulo? Olewenjigei chiito, ak ongochoorgei konyoonjo. 9Ngot komuuch kebarge tuwai ak kobara keegu anyun otwogikwok. Ago ngot aterteer ineendet ak abar, oegu anyun otwogikyok ak ootech.” 10Ki le Philistindonooto, “Areenye lugosyegap Israel ra, ogoono chiito si kobiit kebarge.” 11Kingo kas Saulo ak Israel tugul ng'aleechooto po Philistindet, kotoptobenso ak koiyweis miising'.

Komi Daudi lugeet

12Daudi ko ki weeriitap Epratindetap Beth-lehem-juda ne ki kainennyi ko Jesse. Ki tinyei weeriik sisiit, ak eng' peetuusyegap Saulo ko kiga koosit ineendet. 13Kigaba lugeet weeriik che eecheen somogu che po Jesse koosup Saulo. Kainaigap weeriichooto somok che kigaba lugeet ko kitaita Eliap, ne rubei ineendet ko ki Abinadab ak ne po somok ko Shammah. 14Ki ne ming'in Daudi. Kiga isup Saulo chooto eecheen somogu. 15Kiwendi `Daudi kap Saulo ak koweeksei koyagi keechiiregap kwandanyi eng' Bethlehem.

16Eng' peetuusyek artam, ko kiriigu Philistindonooto karon ak koskoleny koboorugei.

17Pesyet age, koleenji `Jesse weeriinnyi Daudi, “Nam ip chaaktae kiloinik taman che po peek che kagigeel ak magatinichu taman, ipchi tupchosyeguk eng' ole mi lugoosyek. 18Ipchi kora mugunichu taman po cheego kiptaiyannywa ak igeer chametapkei ne po tupchosyeguk yeityo iibu waluunennywa.” 19Ki mi Saulo ak icheek kobooto piik tugul che po Israel atebweetap Elah, kobaregei ak Philistiik.

20Ki ng'eet `Daudi karon miising' ak kobagakyi keechiirek riibindet yeityo kwo ko uu ye kiga ng'at Jesse koibei tuguuchooto. Ki it ole mi kariisyek ye kiwaachei lugeet agobo pooryeet komachei komanda koba koyai lugeet. 21Kitet lugeet Israel ak Philistiik kotoorchingei lugoosyek tuwai. 22Ki pagaakyi Daudi tuguukyik riibindetap tuguuk ak kolabat ye mi lugeet kwo kogat weeriik che tupcho. 23Ye kita kong'alaaldos ak icheek kotogos nyiganeet, Philistindet ne po Gath ne kainennyi ko ki Goliat komang'une kweanaigap Philistiik ak komwa ng'aleek che cham komwaei ak ki kas Daudi. 24Kingo keer piik tugul che po `Israel chiichooto, koiywei kot ak komwee ineendet. 25Ki le piigap Israel, “Kaogeer chiichi katogos? Katogosu iman konyo koreenyei Israel. Chii ne parei ineendet, kogoochin laitoryat mogornateet ne oo ak kogoochi cheptonyi kotun ak kotyach kootap kwandanyi eng' Israel.”

26Ki ng'alaalji `Daudi piik che kitonondos eng' ye mi ineendet koleenji, “Kiyachin nee chiito ne parei Philistindoni ak koisto teweernatani eng' Israel? Amu ng'oo Philistindoni ma kimuratan kot koreeny lugosyegap Kamuktaindet ne sabei?” 27Ki wolji `pichooto ineendet ko uu ni koleenji, “Kiyachin ko uu nooto chiito ne parei ineendet.”

28Kingo kas Eliap ng'eetap kamet ne oo kong'alaaljin pichooto, konereech miising' agobo Daudi ak koleenji, “Amu nee si ichooruge? Kebagakyi ng'oo keechiirechooto ng'ering' eng' surkwen? Angen menateng'ung' ak yaityetap muguleldang'ung' amu kechooruge inyoo igeer lugeet.”

29Ak ki le Daudi, “Kawech nee nguno? Tos ma mi kiy ne po pani?” 30Kiwelelgei kotokyigei chiito age ak komwa ko uu atkai. Ki wolji `piik ineendet kogeny ko uu tai.

31Ye ki ngegas ng'aleek che ki mwa Daudi, keba kemwachi Saulo ak kiyookto chii koguur ineendet. 32Kingo it koleenji `Daudi Saulo, “Amat kome chii mugulel agobo ineendet; wendi otwogindeng'ung' kobaregei ak Philistindoniito.” 33Koleenji `Saulo Daudi, “Memuuchi iwe obargei ak Philistindoniito, amu ta ko ii ming'in ak ineendet ko chiitap lugeet kobooch ming'inatennyi.” 34Ki leenji `Daudi Saulo, “Ki iyagi otwogindeng'ung' keechiiregap kwandanyi ak ko ye kingo nyo ng'etundo anan ko tyony age ne kergei ak keerit konam aarwetap keechiir eng' akweet, 35awe asu, ak abar ak asaru eng' kutinnyi. Kingo ng'eet kole kobara anam tamnet yeityo akwer ak abar. 36Ki par otwogindeng'ung' tyong'ichooto tuwai, ng'etundo ak magalaluut. Igeitu anyun Philistindoniito ma kimuratan age eng' icheek, amu kogoreeny lugosyegap Kamuktaindet ne sabei. 37Kamuktaindet ne Toroor ne kisarwo eng' siyoogap ng'etundo ak eng' siyoogap tyonyooto, kosarwo eng' eutap Philistindoni.” Koleenji `Saulo Daudi, “Ui ak mi Kamuktaindet ne Toroor kobooten.” 38Ki ilaakyi `Saulo Daudi ngoryennyi ne po lugeet, ak kogerchine metit kuutweetap sugunwet ak ki ilaakyi ngoryeetap kariik. 39Kiratyi Daudi ngoryennyi rotwennyi po chok yeityo kotyem kole kwo amu kitom kotyemei. Ki leenji `Daudi Saulo, “Ma muuchi aip tuguuchu, amu tomo atyeme.” Ara ki ireek Daudi tuguuchooto. 40Ki nam kiroktonyi ak kokwechigei kibargoinik muut eng' kereruut ak konde loletap mestoweek ne ki tinyei, nooto ko ki suberennyi, ak komi eunnyi chemasindaryet, ne ki wiirtoe koita, koriikyi anyun Philistindet.

Koterteeri `Daudi Goliat

41Ki nyo Philistindet koriikyi Daudi ak ki indoe ineendet chiito ne ki ipchin long'eet. 42Ak kingo keerot Philistindet ola tugul, kogeer Daudi ak kosas, amu kita ko ming'in ak ki piriir, ak kotinyei togeet ne karaaran. 43Koleenji `Philistindet Daudi, “Tos aa seset kot inyoonjo ak kirokweek?” Ak ki chup Philistindonooto Daudi eng' kanamonikyik. 44Ki leenji `Philistindet Daudi, “Nyoo ole ami si kobiit agoochi poortang'ung' toriitigap parak ak tyong'igap timiin.”

45Koleenji `Daudi Philistindonooto, “Kenyoonjo ak rotwetap chok, ng'otit ak ndirit, ago anyoonjinin eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap lugosyegap Israel ne koireeny. 46Indein rani Kamuktaindet ne Toroor eunnyu. Awirin abariin ak atil meting'ung' yeityo agoochi rani muuswegap lugeetap Philistiik toriitik che po parak, ak tyong'igap timiin che po ng'wony, si kobiit konai ng'wony tugul kole mi Kamuktaindet Israel. 47Nae tuiyoni tugul kole, ma saruunee chii Kamuktaindet ne Toroor rotwetap chok ak ng'otit, amu po lugeet Kamuktaindet ne Toroor ak indeok eunekyok.”

48Kingo ng'eet Philistindet konyo koriik, kotorook Daudi, kochaakta Daudi, kolabat kotokyigei ole mi lugeet kotorookta Philistindet. 49Ki irooch Daudi euut lolennyi ak konem koita konde chemasindaryet ak kowiir Philistindet kokwer turyetap togeet. Kichut koita togeet oriit ak ki ibut kondoe met. 50

17.50:
2Sam 21.19
Ki iterteer anyun `Daudi Philistindet eng' chemasindaryanooto ak koita, ki wiir Philistindet kobar ineendet. Ago ki ma komi rootwo ne po chok eutap Daudi. 51
17.51:
1Sam 21.9
Ki labat anyun Daudi ak kotonone Philistindet, konam rotwetap Philistindonooto kong'us eng' choget ak kobar ak koebe kaatit kong'et. Kingo keer Philistiik kole kagome nyiganennywa, komwei. 52Ki ng'eetyo piigap Israel ak che po Judah ak kowaach yeityo koon Philistiik agoi koit Gath, agoi kurgotigap Ekron. Ki ibutyot eng' ooreet ne wendi Saaraim Philistiik che ki kiguoten agoi Gath ak Ekron. 53Kingo week piigap Israel eng' oneet ne ki oonei Philistiik, konyaban nganasennywa. 54Ki ip Daudi metitap Philistindonooto konyo Jerusalem, ak kigonoree emainnyi kariigap Philistindet.

Kimuti Daudi kwo Kap Saulo

55Kingo keer `Saulo Daudi kowendi kobaregei ak Philistindet, koteebe Abner ne ki kiptaiyatap lugeet koleenji, “Abner, po kap ng'oo weeri?” Kole Abner, “Ko uu ye sabei saboondang'ung' ee laitoryat, ko mangen.” 56Ak ki le laitoryat, “Teep ole po weeriito.” 57Ye kingo weeksei Daudi kobunu pareetap Philistindet, konam Abner ineendet ak komut kwo taitap Saulo kotinyei metitap Philistindet eng' eunnyi. 58Kingo it koteebe Saulo koleenji, “Ii po kap ng'oo weeri?” Ak ki wolji Daudi koleenji, “Aa weeriitap otwogindeng'ung' Jesse, Bethlehemindet.”

18

Chorwanditap Jonathan ak Daudi

181Ye kingo kagogees Daudi kong'alaaljindos ak Saulo, konamgei saboondap Jonathan ak saboondap Daudi. Ki cham `Jonathan ineendet ko uu saboondanyi. 2Kong'eetee peetuunooto, komut ineendet `Saulo, mata kochamji kwo kaa, kootap kwandanyi kogeny. 3Ki iyomiskei anyun Jonathan ak Daudi, amu ki cham Jonathan ineendet ko uu saboondanyi. 4Ki ireek Jonathan ngoryennyi ne po parak ne ki ilaachi ak kogoochi Daudi kobooto ngoryennyi ne kooi, rotwennyi ne po chok, kwangennyi ak pirenennyi. 5Ki wo Daudi oldo age tugul ole ki iyookto Saulo, ak ki tebi eng' ng'omnateet. Ki inde `Saulo ineendet koboi murenigap lugeet ak ki myeeit kioto eng' taitap piik tugul, ak eng' taitap otwogigap Saulo ak icheek.

Ng'etkondap Saulo agobo Daudi

6Ye kingo pwanei icheek koweeksei Daudi kobunu pareetap Philistindet, komong' kwonyiik eng' nganasook tugul che po Israel kotyenonu ak kourereni kotorogu Laitoryat Saulo ak kobirei sugutisyek che mengeechen kobooto tuguuk che kibutei eng' poiboiyet. 7

18.7:
1Sam 21.11; 29.5
Kityendos kwonyichooto kourerendos koleen,

“Ki par Saulo eliphusyekyik,

kobar Daudi tamanusyegap eliphusyekyik.”

8Ki nereech Saulo kot. Ma ibaibai ineendet mwaonooto ak ki mwa kole, “Kagoiityi Daudi tamanusyegap eliphuusyek ak koiitya eliphuusyek kityo. Nee age ne kang'et ne nyooru kobatee laitornatet?” 9Kobooch peetuunooto agoi, ko kigeerote kong' ne ya `Saulo Daudi.

10Eng' peetuut ne ki isubi peetuunooto, konyonji Saulo `tamirmiryet ne ya eng' kimnateet ne ki punu Kamuktaindet. Ki ng'alaal eng' ko ko uu chii ne amei iywek, ak kibut Daudi ketubet eng' eunnyi ko uu ye ki cham koyaei peetuut age tugul. Ki tinyei Saulo ng'otit eng' eunnyi. 11Ki toorta ng'otinooto Saulo kotokyi Daudi, amu ki le, “Atoore Daudi kosore koit inaat.” Ago kichilil Daudi eng' tainnyi konyil aeng'.

12Ki iywei `Saulo Daudi, amu ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet, ak kiga kobagaakta Saulo. 13Ki isto Saulo anyun ineendet eng' ole mi, ak ki inde ineendet koek kiptaiyatap eliphuut. Ago ki indochi icheek Daudi ye kimandoi ak koweeksei. 14Ki tebi Daudi eng' ng'omnateet eng' ortinwekyik tugul ak ki mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto ineendet. 15Kingo keer Saulo kotebyei Daudi eng' ng'omnateet ne oo, koywei ineendet. 16Ago ki cham `Israel tugul ak `Judah Daudi, amu ki indochi icheeget ye kimandoi ak koweeksei.

Kotuni `Daudi cheptap Saulo

17Ki leenji `Saulo Daudi, “Oroni cheptonyu ne oo Merap, agoonin ineendet itun. Egu kityo nyiganennyu, ak iyai lugosyegap Kamuktaindet ne Toroor.” Amu ki le Saulo, “Ma mache kotwa eunekyuk ineendet, ago ingobar ineendet eunegap Philistiik.” 18Ak ki leenji `Daudi Saulo, “Aa ng'oo ak nee saboondanyu, anan ko ooreetap abba eng' Israel kot aegu saani eng' kaplaitoryat?” 19Ago eng' peetuut ne kita kigoochin Daudi Merap cheptap Saulo, kigoochi Adriel Meolatindet kotun.

20Ago ki cham `Mikal cheptap Saulo Daudi. ki ngemwachi Saulo ko ki ibaibai ng'olyoondonooto ineendet. 21Ki ibwaat anyun Saulo kole, “Agoochini ineendet Mikal si kobiit koek mesteet eng' Daudi, ak si kobiit kobar ineendet eutap Philistiik.” Ki mwachi anyun `Saulo Daudi koleenji ne po aeng', “Itinye kasartap aeng' iegu sandanaa eng' anee.” 22Ki ng'at `Saulo otwogikyik koleenji, “Ong'alaal ak Daudi eng' ung'oot oleenji, ‘Keero, paibai laitoryat eng' inyee ak kochamin otwogikyik tugul,’ nooto anyun ko myee iegu saania eng' kaplaitoryat.”

23Ki mwachi anyun `otwogigap Saulo Daudi ng'aleechooto kogas. Ago ki mwa Daudi kole, “Ogeere ko kiit ne ming'in eng' okweek koek chii sandetap kaplaitoryat ago anee ko aa chii ne panan ne sasaat?”

24Ki mwachi anyun otwogikyik `Saulo koleenji, “Kang'alaal Daudi ko uu ni.” 25Kole Saulo, “Omwachini Daudi ko uu ni oleenjini, ‘Ma machei laitoryat kanyiok alak tugul, ago machei irirenik pogol che po Philistiik, si kobiit keyaaktoochi mugetuut puunigap laitoryat.’ ” Ki kabwaatutyetap Saulo kome Daudi eng' eunegap Philistiik. 26Kingo mwachi `otwogikyik Daudi ng'aleechuuto, kobaibait komyee Daudi koek sandanaa eng' kaplaitoryat. Kotom kogeskei peetuusyechooto, 27kong'eet `Daudi kwo kobooto piikyik kobar Philistiik piik pogol aeng'. Ki ip Daudi irirenikwak ak kogoochi laitoryat irirenichooto tugul si koek saania eng' kaplaitoryat. Ko uu nooto anyun, ko ki igoochi Saulo ineendet Mikal cheptonyi kotun.

28Kingo keer ak konai Saulo kole mi Kamuktaindet ne Toroor kobooto Daudi, ak ki cham ineendet Mikal cheptonyi, 29kotes koiywei Daudi. Ki ek Saulo puunyootap Daudi peetuut age tugul.

30Ki manda anyun pounigap Philistiik, ak ye ki cham komandoi, kotebi Daudi eng' ng'omnateet kosiir otwogik tugul che po Saulo, ak ki kigonyit kainennyi miising'.

19

Kowechei `Saulo Daudi

191Ki ng'alaalji `Saulo Jonathan weeriinnyi kobooto otwogikyik tugul koleenji kobar Daudi. 2Ago ki paibai miising' Jonathan weeriitap Saulo agobo Daudi. Ara ki mwachi `Jonathan Daudi koleenji, “Cheeng'ei abbannyu Saulo kobarin. Nooto anyun asaain miising' ale, riipkei karon ak itebi eng' ung'oot iunyge. 3Amandai ak awe atonon eng' ye neegitee abba eng' keeweet eng' ole imi ak keng'alaal ak ineendet agobo inyee. Ngot ageer kiy amwaun.”

4Ki ng'alaalji `Jonathan Saulo kwandanyi ak kochoi Daudi koleenji, “Amat koyachi tengek laitoryat otwogindennyi Daudi, amu ma yaun tengek ak amu kagomyagitu miising' poisyonikyik che kogoyaun. 5Ma iit saboondanyi ak kogobar Philistindet ak ki yai Kamuktaindet ne Toroor yetunet ne oo agobo Israel tugul. Ki igeer kioto aginye ak ki ibaibaitu, amu nee anyun si iyachi tengek korotiik che ma tinyei tengek, ibar Daudi puch?”

6Ki kas `Saulo ng'olyootap Jonathan, ak koyasyo Saulo kole, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, koma ki parei ineendet.” 7Ki kuur anyun `Jonathan Daudi ak komwachi ineendet tuguuchooto tugul. Ki imut `Jonathan Daudi kwo ole mi Saulo ak ki tebee tainnyi ko uu eng' tai.

8Ki piit lugeet kogeny, ak kimanda Daudi kwo kobargei ak Philistiik. Ki par icheek eng' pareet ne oo kot komweiso eng' tainnyi. 9Ago ki nyoonji Saulo `tamirmiryet ne ya ne ki punu Kamuktaindet ne Toroor ye kitebyei eng' koonnyi kotinyei ng'otit eng' eunnyi. Kibutei Daudi kibugandet eng' eunnyi. 10Kileen Saulo kotoor Daudi eng' ng'otit kosoree inaat, ago kichilil eng' taitap Saulo, ak kitoor inaatut eng' ng'otit. Kochilil Daudi ak komwei kemounooto.

11

19.11:
T.Kal 59.1
Ki iyookto `Saulo piik koba kootap Daudi koriip ineendet kole si kobar ineendet karon. Ki mwachi Daudi `Mikal osotyonnyi koleenji, “Ngot ko mesaru saboondang'ung' kemouni kebarin mutai.” 12Ki choorta anyun `Mikal Daudi kwo ng'wony kobun tirisyet, ak ki mwei kochilil. 13Ki nam `Mikal kanamwet ak komogon eng' itoogut ak kotichine metit mutoit ne po koroorigap ng'oroorek yeityo kotuge ngoroik. 14Ye kingo yookto `Saulo piik koba konam Daudi, komwa kwondonyi kole, “Myani.” 15Ki iyookto `Saulo pichooto koba kogeer Daudi ak koleenji, “Omutwaa konyo eng' itogunnyi si abar.” 16Kingo pwa ko pichooto, konyoor komi kanamwet itook ak komi metinnyi mutoinotap koroorigap ng'oroorek. 17Ki leenji `Saulo Mikal, “Amu nee si igena ko uu ni ak ichuunde punyondennyu kwo kot ko nguno ko kagochilil?” Kowolji `Mikal Saulo koleenji “Ki leenjo, pagaakta awo. Kalya si imach abariin?”

18Kimwei anyun Daudi, kochilil ak kwo ole mi Samuel eng' Ramah. Ki wo komwachi tuguuk tugul che ki yachi ineendet Saulo. Yeityo koba tuwai ak Samuel koba komeny Naiot. 19Ki kimwachi Saulo keleenji, “Keero, miitei Daudi Naiot eng' Ramah.” 20Ara anyun ki iyookto `Saulo piik koba konam Daudi, ak kingo keer tuiyetap maotik komaotendos ng'aleek, kotononi Samuel kondochin icheek, konyonji `Kabuusetap Kamuktaindet piigap Saulo ak komaotenso ak icheek. 21ki ngemwachi Saulo ng'aleechooto, koyookto piik alak ago ki maotenso ak icheek. Ki iyookto `Saulo piik ne po somok ak ki maotenso ak icheek. 22Ki wo ineendet agine Ramah kot koit ole mi keriinget ne oo ne po peek ne miitei Seku. Kiteep kole, “Mi ano Samuel ak Daudi?” Ak ki le chiito age, “Mi Naiot eng' Ramah.” 23Ki wo olooto po Naiot eng' Ramah, ak ki nyoonji ineendet agine Kabuusetap Kamuktaindet, ak ki wo komaotenot kot koit Naiot eng' Ramah.

24

19.24:
1Sam 10.11-12
Ki ireek ngoroikyik ak komaoten agine eng' taitap Samuel. Ki ru aach ngor peetuunooto tugul ak kemounooto tugul. Nooto anyun kimwaei keleen, “Tos age Saulo agine eng' maotik?”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]