Revised Kalenjin Bible (KAPR)
23

Komwee `Daudi Saulo

231ki ngemwachi Daudi keleenji, “Paregei Philistiik ak Keila ak kochoorei tuguuk eng' rwanyut ne kiboorsee,” 2koteebe anyun Daudi Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Tos myee awo abar Philistichuuto?” Ak ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Daudi, “Ui ak ibar Philistiik ak isaru Keila.”

3Ago ki leenji `piikyik Daudi, “Ngot kiyweisyei eng' olito po Judah, ko siirei ne tya anyun ngot keebe Keila kebarge ak lugosyegap Philistiik?” 4koteebee anyun Daudi Kamuktaindet ne Toroor kogeny, ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet koleenji, “Ng'eet, choortegei Keila, amu andoi Philistiik euneguk.” 5Ki wo `Daudi Keila kobooto piikyik kobargei ak Philistiik. Kiluul tuukwak ak kobar piik eng' pareet ne oo. Ki sar anyun `Daudi piigap Keila.

6Kingo mwechi Abiathar weeriitap Ahimelek Daudi eng' Keila, kochoorgei kotinyei ephod eng' eunnyi. 7ki ngemwachi Saulo keleenji, “Kogonyo `Daudi Keila,” kole, “Kagonde Kamuktaindet ineendet eunnyu, amu kagegerchi oriit, amu ki wo nganaseet ne tinyei ormariichok ak temeleiywek.” 8Ki kuur anyun `Saulo piik tugul kochoortagei koba lugeet eng' Keila, koba koyiem Daudi ak piikyik. 9Ago ki nai Daudi kole chobei `Saulo yaityet agobo ineendet. Ki leenji Abiathar tisiindet, “Ibu ephod konyo yu.” 10Yeityo komwa Daudi kole, “Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel kagogas iman otwogindeng'ung' kole, machei konyo `Saulo Keila, konyo kobar nganaseet agobo anee. 11Tos indea piigap Keila eunnyi? Chorugei Saulo, ko uu ye kagogas otwogindeng'ung'? Ee, Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, asoomin miising' ale, mwachi otwogindeng'ung'.” Kowol Kamuktaindet ne Toroor kole, “Chorugei.” 12Kotep `Daudi anyun kole, “Tos indea anee ak piikyuk eutap Saulo piigap Keila?” Ak ki le Kamuktaindet ne Toroor, “Indein.”

13Ki ng'eet anyun Daudi kobooto piikyik che ki olo po pogol lo ak koba eng' Keila, koba oldo tugul ole ki imuuch koba. ki ngemwachi Saulo keleenji ki komwei Daudi eng' Keila, ko mata kwo.

Komi Daudi emetap tuloonook

14Ki tebee `Daudi irimoik eng' surkwen ak ki tebee emetap tuloonook eng' surkwen ne po Ziph. Ki cheeng'ei `Saulo ineendet eng' peetuut age tugul, ago ma inde `Kamuktaindet ineendet eunnyi. 15Kingo mi Daudi surkwen ne po Ziph eng' timiin, konai anyun kole kagonyo saang' Saulo kocheeng' saboondanyi. 16Ki ng'eet Jonathan weeriitap Saulo ak kwo ole mi Daudi eng' timiin kogimit ineendet eng' Kamuktaindet. 17Ki leenji ineendet, “Meiywei, amu ma nyoorun eutap kwandanyu Saulo, ak iegu laitoryat eng' Israel, ak aegu ne rubin. Agot Saulo kwandanyu kongen nooto agine.” 18

23.18:
1Sam 18.3
Ki iyomiskei tuwai eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Ki tebee Daudi timiin ak ko ki wo Jonathan koonnyi.

19

23.19:
T.Kal 54
Ki pa anyun `Sipik kotogosta ole mi Saulo eng' Gibea koba koleenji, “Tos ma unyegei Daudi eng' olinnyo eng' irimoik che mi timiin eng' tulweetap Hakila, ne mi murot tai ne po surkwen? 20Ara anyun, ee laitoryandani nyoo choorugei ko uu mageet tugul ne po saboondang'ung', poisyennyo koginde ineendet eutap laitoryat.”

21Kowol `Saulo kole, “Ingoberuurok Kamuktaindet ne Toroor, amu kaorireena. 22Asoomok anyun ale oba ocheeng' komyee si ogeer ak onai ole mi, onai ineendet ne keerei ineendet eng' olooto, amu ki kimwaiwo keele poisyee ng'aalseet. 23Ogeer anyun ak onai komoswek tugul ole ung'egei yeityo obwa kogeny yu ami oibu ng'aleek che po iman, si keebe tugul. Ngot komi emoni, acheeng'oti eng' eliphuusyek tugul che po Judah.” 24Ki ng'eetyo koba Ziph kondoe Saulo, ago kimi Daudi ak piikyik surkwen ne po Maon eng' Arabah murot tai ne po surkwen. 25Ki pa Saulo ak piikyik koba kocheeng' ineendet. Ak ki ngemwachi Daudi, kochoortagei anyun kwo ole mi rwandet, ak ki tebee surkwen ne po Maon. Kingo kas Saulo, kwo koosup Daudi eng' surkwen ne po Maon. 26Ak ki pun Saulo tulweet komosi, ak ki pun Daudi ak piikyik tulweet komosin. Kichaakta Daudi komwei amu ki iywei Saulo, amu kiyiem `Saulo ak piikyik Daudi kobooto piikyik kole konam. 27Ago ki nyo chii komwachi Saulo koleenji, “Nyoo chogu, amu kagopookyi emet Philistiik.” 28Ki week anyun `Saulo mata koosup Daudi ak ki wo kobargei ak Philistiik. Kiguure yooto anyun Sela-hamalekot. 29Ak kitogosta Daudi eng' yooto kwo komeny irimoigap En-gedi.

24

Koriree `Daudi Saulo

241Ye kingo kagoweek `Saulo eng' kasubet ne ki isubi Philistiik, kemwachi keleenji, “Miitei Daudi surkwen ne po En-gedi.” 2Kingo kas ko uu nooto Saulo konam murenik eliphuusyek somok che ki kilewen eng' Israel tugul, koba kocheeng' Daudi ak piikyik eng' rwandosyegap sitok. 3Ki it ole mi piusyegap keechiirek eng' ooreet eng' ole ki mi kebeneet. Ki wo Saulo oriit ak kotoretkei. Ki mi Daudi ak piikyik kebenooto oriit miising'. 4Ak ki leenji `piikyik Daudi, “Eng' iman ko peetuut ni ne kimwaun Kamuktaindet ne Toroor kole, ‘Andai punyondeng'ung' eung'ung', si iyachi kiit ne igeere ile myee eng' inyee.’ ” Ki ng'eet anyun Daudi kosapta ak kotil tabandap ngoryeetap Saulo eng' ung'oot. 5Eng' let kogas Daudi ng'wanindo eng' muguleldanyi, amu kagotil tabandap ngoryeetap Saulo. 6Ki leenji piikyik, “Ingolooit eng' anee eng' Kamuktaindet ne Toroor si ma yachi kiptaiyandennyu ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor, kiy ne uu ni si ma chuul eunnyu ayachi kiy ne ya, amu ineendet ko ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor.” 7Ki eetee anyun `Daudi piikyik ng'aleechuuto ama chamji kong'eetyo kobar Saulo. Ki ng'eet Saulo kwo eng' kebeneet ak kwo pandanyi. 8Yeityo kong'eet Daudi agine ak kwo eng' kebeneet ak komwachi Saulo eng' kutit ne oo, koleenji, “Kiptaiyandennyu laitoryat.” Kingo kuskong' Saulo, kong'uruuk Daudi kot kotiiny togeennyi ng'wony, kogutung'ji. 9Koleenji `Daudi Saulo, “Amu nee si igas ng'aleegap piik, che mwaei kole, ‘Cheeng'ei Daudi koyaun kiy ne ya?’ 10Kaigeer eng' konyeguk rani ile kaindein Kamuktaindet ne Toroor eunnyu eng' kebeneet. Kamwaiwo piik alage kole abariin, ago karirenen, ak kamwa ale, machuule eunnyu abare kiptaiyandennyu, amu ineendet ko ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor. 11Kogeny, ee, keero abba keer walitap ngoryeeng'ung' ne mi eunnyu! Katil walitap ngoryeeng'ung' ak ma abariin, nai anyun ak igeer ile ma tinye yaityet anan ko pistoet eng' eunekyuk ak tomo ayaun tengek agot nganda icheeng'e saboondanyu ibar. 12Ingooiyech Kamuktaindet ne Toroor, ak ingoyooktoiwo Kamuktaindet ne Toroor mugetuut eng' inyee, ago ma parin eunnyu. 13Ko uu ye mwaei kalewenetap piik che po keny, kole, ‘Punu sogornateet sogoranik,’ ago ma parin eunnyu. 14

24.14:
1Sam 26.20
Kamong' saang' laitoryatap Israel koon ng'oo? Ioone ng'oo? Ioone seset ne ki kome, anan kimityat? 15Ingoek Kamuktaindet ne Toroor kirwoogindet, kotil kirwooget eng' kwenunnyo, anee ak inyee, kogeer, kong'alaal agobo anee ak kosarwo eng' eung'ung'.”

16Kingo kagogees `Daudi ng'aleechooto kimwachin Saulo, komwa ineendet kole, “Kuting'ung' niito weeriinnyu Daudi?” Ak kiwaach Saulo eng' kutit ne oo. 17Ki mwachi `laitoryat Daudi koleenji, “Ii po iman isiira, amu kaiyaiywo ne myee, ago ki ayaun ne ya. 18Kaibarte rani ile kaiyaiywo ne myee, amu ko uu ye kaindea Kamuktaindet ne Toroor eung'ung', koma ibara. 19Amu tos ngot konyoor chii punyondennyi, kobagaaktoi kwo kochamegei? Nooto anyun ingogoonin Kamuktaindet ne Toroor myeeindo agobo nooto keyaiywo rani. 20Nguno anyun, angen ale iegu laitoryat iman ak ki kimiti laitornatetap Israel eng' eung'ung'. 21Iyosyeiwo anyun eng' Kamuktaindet ne Toroor ile, meistoi iyotennyu che piitu let eng' anee ak ile megesu kainennyu eng' kootap abba.” 22Ara anyun ki iyasyechi `Daudi Saulo. Yeityo kwo Saulo kaa, ago kitogosta Daudi ak piikyik koba irimeet.

25

Meetap Samuel

251Kime Samuel, ak ki iyumgei Israel tugul ak koba koriirchi ineendet yeityo kotupchi ineendet koonnyi eng' Ramah. Ki ng'eet Daudi ak kochoortagei kwo surkwen ne po Paran.

Daudi, Nabal ak Abigail

2Ki mi chii Maon ne ki mi tuguukyik Karmel. Ki chii ne ki tagunoot chiichooto ak ki tinyei keechiirek eliphuusyek somok ak ng'oroorek eliphuut agenge, ak kitilei koroorigap keechiirekyik eng' Karmel. 3Kainetap chiichooto ko ki Nabal, ak kainetap osotyonnyi ko ki Abigail. Ki ng'oom osotyondonooto ak ko ki tinyei itoondo ne karaaran, ago ki uui met manong'otyonnyi ak ki yaach poisyonikyik. Ki po chiichi ooreetap Kaleb.

4Kingo mi `Daudi surkwen, kogas keele tilei Nabal koroorigap keechiirekyik. 5Ara ki iyookto anyun `Daudi murenik taman koleenji, “Otogoste Karmel ak obe ole mi Nabal ak ogat ineendet eng' kainennyu, 6yeityo omwachi ineendet ne meng'iisyei eng' kaberuret oleenji, ‘Ingotep kaalyeet kobooten, kobooto koong'ung' ak tugul che itinye. 7Kaagas keele itinye piik che tilei koroorigap keechiirek; kogotebi mestoweguk kobootech ama ki yachi kiy ne ya, anan kobetyi icheek kiy age tugul eng' peetuusyek tugul ye kimi Karmel. 8Teebe murenjotoguget si komwaun. Ingonyoor anyun chameet murechuchuk eng' taing'ung', amu kagibwa eng' peetuut ne myee. Asoomin anyun ale, igoochi otwogiguk ak weeriing'ung' Daudi kiy age tugul ne itinye.’ ” 9Ye kingo it murenjoto po Daudi, komwachi Nabal ng'aleechooto tugul eng' kainetap Daudi yeityo kosiisyo. 10Ki wolji `Nabal otwogigap Daudi koleenji, “Daudi ko ng'oo? Ak weeriitap Jesse ko ng'oo? Chaang' otwogik peetuusyechu che mwee kiptaiyannywa. 11Amu nee si anam amitwogikyuk, peekyuk, ak panyeek che kaeng'ji piikyuk che tilei koroorigap keechiirek ak agoochi piich che mangen ole punu?”

12Kiwelelgei anyun murenjoto po Daudi ak koweektagei ak koba komwachi ineendet ng'aleechuuto tugul. 13Koleenji `Daudi piikyik, “Ingorat chii tugul rotwennyi po chok.” Ki rat chii tugul rotwennyi po chok ak ki rat Daudi agine rotwennyi po chok ak kotogosta murenik olo po pogol ang'wan koosup Daudi. Ago ki tebi murenik pogolwogik aeng'u koriip tuguuk.

14Ago ki mwachi age eng' murenjoto Abigail osotyotap Nabal koleenji, “Ki iyook `Daudi piik kobwa eng' surkwen nyoo kogat kiptaiyandennyo ago ki nereekyi ineendet icheek. 15Ago kiyaiywech ne myee kot pichooto ama amenech kiy, ama petwech kiy ye kita kemi tugul ye ki kimi kewanin. 16Ki ek icheek ng'ootwennyo kemoi ak peet eng' peetuusyek tugul ye ki kimiitei tugul ak icheek kiyagi keechiirek. 17Nai anyun ak ibwaat kiit ne iyae, amu kigetilji yaityet kiptaiyandennyo ak koonnyi tugul. Amu ineendet ko chii ne ya, ne uui met ak ma imuuchi chii kotwekyi.”

18Kichirchiren anyun Abigail ak konam magatiinik pogol aeng' ak sotonik aeng' che po divaik, ak keechiirek muut che kageeny che chobootiin, keruutik muut che nyiitootiin peek che kagegel, mooriik pogol che mi sabibuk che yamyotiin ak magatiinik pogol aeng' che po mogoonik ak koratyi sigiroik. 19Yeityo koleenji piikyik, “Oba ondoena, anyoone asubwok.” Ago ki ma mwachi manong'otyondennyi Nabal. 20Ye kita kobunei sigiryennyi, kochoortagei kobun ole ma taagu eng' tulweet, ko ki choorugei Daudi ak piikyik kotoorchingei ineendet ak kituiye icheek. 21Kigale `Daudi, “Kaagaa ki ariip puch iman tuguuk tugul che ki tinyei chiichi eng' surkwen kot koma pet kiy eng' tuguukyik tugul, ak kagoweekwa yaityet eng' ne myee. 22Ingoyachi Kamuktaindet ko uu nooto puunigap Daudi ak kotes koosir ngot abagaakte kiy age tugul ne nenyi mutai kaeech agot lakweet agenge ne ng'etet.”

23Ye kingo keer `Abigail Daudi, kochoorgei eng' chokyinet eng' sigiryennyi ak kobutyi taitap Daudi, kong'uruuk kotiing'e togeet ng'wony. 24Ki ibutyi keelyekyik ak koleenji, “Ingobunjo yaityoni kiptaiyandennyu, ingobunjo Asaain ale, chamji cheptong'ung' ne otwoget kong'alaal igas ak igasyi cheptong'ung' ne otwoget ng'aleekyik. 25Asaain kiptaiyandennyu ale mat iit kipyaitwani ile kiy, amu ko uu kiit ne uu kainennyi, ko uu nooto ineendet. Kainennyi ko Nabal, ak tinyei abusnateet. Ma ageer anee cheptong'ung' ne otwogindet murenjoto po kiptaiyandennyu che kigeyagu. 26Ara anyun kiptaiyandennyu, ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ak ko uu ye sabei saboondang'ung', ak ko uu ye kietenen Kamuktaindet ne Toroor si metumde korotiik, si meyaaktochigei mugetuut eng' eung'ung', ko ingoigei puuniguk Nabal ak icheek che cheeng'jin yaityet kiptaiyandennyu. 27Ingigoochi kagoochinoni kaipchin otwogindeng'ung' kiptaiyandennyu, ingigoochi murenik che isuboti kiptaiyandennyu. 28Asaain ale nyochi kaat cheptong'ung' ne otwogindet lelutyennyi, amu igimiti Kamuktaindet ne Toroor iman kootap kiptaiyandennyu, amu yaei kiptaiyandennyu lugosyegap Kamuktaindet ne Toroor, ama kinyoorchinin yaityet eng' peetuusyeguk tugul. 29Nganda ng'eetei chii konaatiin ak kocheeng' saboondang'ung', ko ki kiratyi saboondap kiptaiyandennyu ratuutyetap saboondo kobooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ak wiirtoi ineendet saboondap puuniguk, ko uu ye ki wiirtoe loletap chemasindaryet. 30Ye kagoyachi Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu ko uu myeeindo tugul ne kimwaitaenen ak kondein iegu pounindetap Israel, 31koma egu niito arageneet eng' inyee, ama egu kanagutyetap muguleldo eng' kiptaiyandennyu, ngot ko ki itumde korotiik puch, anan ngot ko ki koyaaktochigei mugetuut kiptaiyandennyu. Ak ye tuun kagoyachi Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu kiit ne myee, ibwaat anyun cheptong'ung' ne otwogindet.”

32Ki leenji `Daudi Abigail, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ne kaiyogun rani itorookwo. 33Iberuurot ng'omnateng'ung', ak iberuurot inyee ne kaietena rani si ma tumde korotiik, amayaaktochigei mugetuut eng' eunnyu. 34Amu iman, ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ne kaetena si ma yaun kiit ne ya, nda ma ichogu itorookwo, ta kama kong'etyin Nabal agot lakweet agenge ne ng'etet mutai kaeech.” 35Yeityo kotaach anyun `Daudi tuguuk che kiga ipchi ineendet osotyondonooto, ak ye rook koleenji `Daudi ineendet, “Togoste ui kaa eng' kaalyeet, keero, kaagasun ak achamun ng'aleeguk.”

36Kingo it Abigail ole mi Nabal, ko ki tinyei ineendet igoorto ne uu igoortap laitoryat eng' koonnyi, ak ki paibai muguleldap Nabal amu kiga pogit kot. Ma mwachi kiy Abigail, ne ming'in anan ko ne oo agoi koeech. 37Eng' karon ko kogasap Nabal, kogabek maiyek komwachi `osotyonnyi ineendet tuguuchuuto tugul ak kime muguleldanyi ak koigei ineendet koita. 38Kingo keskei olo po peetuusyek taman, kobir Kamuktaindet ne Toroor Nabal, ak kime.

39Ye kingo kas `Daudi kole kagome Nabal kole, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor ne ki korwookyinewa Nabal agobo chubeet ne ki chubo ak kieetee otwogindennyi yaityet. Ki weekyi Kamuktaindet ne Toroor metitap Nabal yaityennyi ne ki yai.” Yeityo koyookto `Daudi keng'alaalji Abigail si komut koek osotyonnyi. 40Kingo it otwogigap Daudi ole mi Abigail eng' Karmel, kong'alaalji koleenji, “Kagoyokwech Daudi kebwa ole imi, si kimutin iegu osotyonnyi.”

41Ki ng'eet anyun ak kong'uruuk kotiing'e togeennyi ng'wony ak kole, “Otwogindet cheptong'ung' ne otwogindet ne iuni keelyegap otwogigap kiptaiyandennyu.” 42Kichirchiren Abigail ak kong'eet ak kolaany sigiryet kobooto tiibiik muut che ki tinyei che ki isup ineendet ak kwo koosup piigap Daudi ak ki ek osotyonnyi.

43Ki imut `Daudi agine Ainoam ne po Jezreel ak ki ek tuwai osotikyik. 44

25.44:
2Sam 3.14-16
Kiga kogoochi `Saulo Mikal cheptonyi, ne ki osotyotap Daudi Palti weeriitap Lais ne ki po Galim.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]