Revised Kalenjin Bible (KAPR)
25

Meetap Samuel

251Kime Samuel, ak ki iyumgei Israel tugul ak koba koriirchi ineendet yeityo kotupchi ineendet koonnyi eng' Ramah. Ki ng'eet Daudi ak kochoortagei kwo surkwen ne po Paran.

Daudi, Nabal ak Abigail

2Ki mi chii Maon ne ki mi tuguukyik Karmel. Ki chii ne ki tagunoot chiichooto ak ki tinyei keechiirek eliphuusyek somok ak ng'oroorek eliphuut agenge, ak kitilei koroorigap keechiirekyik eng' Karmel. 3Kainetap chiichooto ko ki Nabal, ak kainetap osotyonnyi ko ki Abigail. Ki ng'oom osotyondonooto ak ko ki tinyei itoondo ne karaaran, ago ki uui met manong'otyonnyi ak ki yaach poisyonikyik. Ki po chiichi ooreetap Kaleb.

4Kingo mi `Daudi surkwen, kogas keele tilei Nabal koroorigap keechiirekyik. 5Ara ki iyookto anyun `Daudi murenik taman koleenji, “Otogoste Karmel ak obe ole mi Nabal ak ogat ineendet eng' kainennyu, 6yeityo omwachi ineendet ne meng'iisyei eng' kaberuret oleenji, ‘Ingotep kaalyeet kobooten, kobooto koong'ung' ak tugul che itinye. 7Kaagas keele itinye piik che tilei koroorigap keechiirek; kogotebi mestoweguk kobootech ama ki yachi kiy ne ya, anan kobetyi icheek kiy age tugul eng' peetuusyek tugul ye kimi Karmel. 8Teebe murenjotoguget si komwaun. Ingonyoor anyun chameet murechuchuk eng' taing'ung', amu kagibwa eng' peetuut ne myee. Asoomin anyun ale, igoochi otwogiguk ak weeriing'ung' Daudi kiy age tugul ne itinye.’ ” 9Ye kingo it murenjoto po Daudi, komwachi Nabal ng'aleechooto tugul eng' kainetap Daudi yeityo kosiisyo. 10Ki wolji `Nabal otwogigap Daudi koleenji, “Daudi ko ng'oo? Ak weeriitap Jesse ko ng'oo? Chaang' otwogik peetuusyechu che mwee kiptaiyannywa. 11Amu nee si anam amitwogikyuk, peekyuk, ak panyeek che kaeng'ji piikyuk che tilei koroorigap keechiirek ak agoochi piich che mangen ole punu?”

12Kiwelelgei anyun murenjoto po Daudi ak koweektagei ak koba komwachi ineendet ng'aleechuuto tugul. 13Koleenji `Daudi piikyik, “Ingorat chii tugul rotwennyi po chok.” Ki rat chii tugul rotwennyi po chok ak ki rat Daudi agine rotwennyi po chok ak kotogosta murenik olo po pogol ang'wan koosup Daudi. Ago ki tebi murenik pogolwogik aeng'u koriip tuguuk.

14Ago ki mwachi age eng' murenjoto Abigail osotyotap Nabal koleenji, “Ki iyook `Daudi piik kobwa eng' surkwen nyoo kogat kiptaiyandennyo ago ki nereekyi ineendet icheek. 15Ago kiyaiywech ne myee kot pichooto ama amenech kiy, ama petwech kiy ye kita kemi tugul ye ki kimi kewanin. 16Ki ek icheek ng'ootwennyo kemoi ak peet eng' peetuusyek tugul ye ki kimiitei tugul ak icheek kiyagi keechiirek. 17Nai anyun ak ibwaat kiit ne iyae, amu kigetilji yaityet kiptaiyandennyo ak koonnyi tugul. Amu ineendet ko chii ne ya, ne uui met ak ma imuuchi chii kotwekyi.”

18Kichirchiren anyun Abigail ak konam magatiinik pogol aeng' ak sotonik aeng' che po divaik, ak keechiirek muut che kageeny che chobootiin, keruutik muut che nyiitootiin peek che kagegel, mooriik pogol che mi sabibuk che yamyotiin ak magatiinik pogol aeng' che po mogoonik ak koratyi sigiroik. 19Yeityo koleenji piikyik, “Oba ondoena, anyoone asubwok.” Ago ki ma mwachi manong'otyondennyi Nabal. 20Ye kita kobunei sigiryennyi, kochoortagei kobun ole ma taagu eng' tulweet, ko ki choorugei Daudi ak piikyik kotoorchingei ineendet ak kituiye icheek. 21Kigale `Daudi, “Kaagaa ki ariip puch iman tuguuk tugul che ki tinyei chiichi eng' surkwen kot koma pet kiy eng' tuguukyik tugul, ak kagoweekwa yaityet eng' ne myee. 22Ingoyachi Kamuktaindet ko uu nooto puunigap Daudi ak kotes koosir ngot abagaakte kiy age tugul ne nenyi mutai kaeech agot lakweet agenge ne ng'etet.”

23Ye kingo keer `Abigail Daudi, kochoorgei eng' chokyinet eng' sigiryennyi ak kobutyi taitap Daudi, kong'uruuk kotiing'e togeet ng'wony. 24Ki ibutyi keelyekyik ak koleenji, “Ingobunjo yaityoni kiptaiyandennyu, ingobunjo Asaain ale, chamji cheptong'ung' ne otwoget kong'alaal igas ak igasyi cheptong'ung' ne otwoget ng'aleekyik. 25Asaain kiptaiyandennyu ale mat iit kipyaitwani ile kiy, amu ko uu kiit ne uu kainennyi, ko uu nooto ineendet. Kainennyi ko Nabal, ak tinyei abusnateet. Ma ageer anee cheptong'ung' ne otwogindet murenjoto po kiptaiyandennyu che kigeyagu. 26Ara anyun kiptaiyandennyu, ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ak ko uu ye sabei saboondang'ung', ak ko uu ye kietenen Kamuktaindet ne Toroor si metumde korotiik, si meyaaktochigei mugetuut eng' eung'ung', ko ingoigei puuniguk Nabal ak icheek che cheeng'jin yaityet kiptaiyandennyu. 27Ingigoochi kagoochinoni kaipchin otwogindeng'ung' kiptaiyandennyu, ingigoochi murenik che isuboti kiptaiyandennyu. 28Asaain ale nyochi kaat cheptong'ung' ne otwogindet lelutyennyi, amu igimiti Kamuktaindet ne Toroor iman kootap kiptaiyandennyu, amu yaei kiptaiyandennyu lugosyegap Kamuktaindet ne Toroor, ama kinyoorchinin yaityet eng' peetuusyeguk tugul. 29Nganda ng'eetei chii konaatiin ak kocheeng' saboondang'ung', ko ki kiratyi saboondap kiptaiyandennyu ratuutyetap saboondo kobooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ak wiirtoi ineendet saboondap puuniguk, ko uu ye ki wiirtoe loletap chemasindaryet. 30Ye kagoyachi Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu ko uu myeeindo tugul ne kimwaitaenen ak kondein iegu pounindetap Israel, 31koma egu niito arageneet eng' inyee, ama egu kanagutyetap muguleldo eng' kiptaiyandennyu, ngot ko ki itumde korotiik puch, anan ngot ko ki koyaaktochigei mugetuut kiptaiyandennyu. Ak ye tuun kagoyachi Kamuktaindet ne Toroor kiptaiyandennyu kiit ne myee, ibwaat anyun cheptong'ung' ne otwogindet.”

32Ki leenji `Daudi Abigail, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ne kaiyogun rani itorookwo. 33Iberuurot ng'omnateng'ung', ak iberuurot inyee ne kaietena rani si ma tumde korotiik, amayaaktochigei mugetuut eng' eunnyu. 34Amu iman, ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel ne kaetena si ma yaun kiit ne ya, nda ma ichogu itorookwo, ta kama kong'etyin Nabal agot lakweet agenge ne ng'etet mutai kaeech.” 35Yeityo kotaach anyun `Daudi tuguuk che kiga ipchi ineendet osotyondonooto, ak ye rook koleenji `Daudi ineendet, “Togoste ui kaa eng' kaalyeet, keero, kaagasun ak achamun ng'aleeguk.”

36Kingo it Abigail ole mi Nabal, ko ki tinyei ineendet igoorto ne uu igoortap laitoryat eng' koonnyi, ak ki paibai muguleldap Nabal amu kiga pogit kot. Ma mwachi kiy Abigail, ne ming'in anan ko ne oo agoi koeech. 37Eng' karon ko kogasap Nabal, kogabek maiyek komwachi `osotyonnyi ineendet tuguuchuuto tugul ak kime muguleldanyi ak koigei ineendet koita. 38Kingo keskei olo po peetuusyek taman, kobir Kamuktaindet ne Toroor Nabal, ak kime.

39Ye kingo kas `Daudi kole kagome Nabal kole, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor ne ki korwookyinewa Nabal agobo chubeet ne ki chubo ak kieetee otwogindennyi yaityet. Ki weekyi Kamuktaindet ne Toroor metitap Nabal yaityennyi ne ki yai.” Yeityo koyookto `Daudi keng'alaalji Abigail si komut koek osotyonnyi. 40Kingo it otwogigap Daudi ole mi Abigail eng' Karmel, kong'alaalji koleenji, “Kagoyokwech Daudi kebwa ole imi, si kimutin iegu osotyonnyi.”

41Ki ng'eet anyun ak kong'uruuk kotiing'e togeennyi ng'wony ak kole, “Otwogindet cheptong'ung' ne otwogindet ne iuni keelyegap otwogigap kiptaiyandennyu.” 42Kichirchiren Abigail ak kong'eet ak kolaany sigiryet kobooto tiibiik muut che ki tinyei che ki isup ineendet ak kwo koosup piigap Daudi ak ki ek osotyonnyi.

43Ki imut `Daudi agine Ainoam ne po Jezreel ak ki ek tuwai osotikyik. 44

25.44:
2Sam 3.14-16
Kiga kogoochi `Saulo Mikal cheptonyi, ne ki osotyotap Daudi Palti weeriitap Lais ne ki po Galim.

26

Koriree Kogeny `Daudi Saulo

261

26.1:
T.Kal 54.1-2
Ki pwa Sipik ole mi Saulo eng' Gibea ak koleenji, “Tos ma unyegei Daudi eng' tulweetap Hakilah ne tokyingei surkwen?” 2Kong'eet anyun `Saulo kochoortagei kwo surkwen ne po Ziph komi ak murenik eliphuusyek somok che po Israel che ki kilewen, koba kocheeng'at Daudi eng' surkwen ne po Ziph. 3Ki teech `Saulo emanyii eng' tulweetap Hakilah ne tokyingei surkwen ole ne neegitee ooreet. Ago ki tebee Daudi nenyi eng' surkwen ak ki keer kole kogosup `ineendet Saulo konyo surkwen. 4Ki iyookto anyun `Daudi segeik ak ki inai komyee kole kogonyo Saulo. 5Ki ng'eet anyun Daudi ak kwo ole kiga teech Saulo. Ki keer Daudi ole kiruee Saulo kobooto Abner weeriitap Ner ne ki kiptaiyatap lugeennyi. Kiruee `Saulo kwenutap kariisyek ak ki teech piik koyiem ineendet.

6ki teebee anyun `Daudi Ahimelek Hitindet ak Abisai weeriitap Zeruiah, ng'etap kametap Joab koleenji, “Ng'oo ne nyoonei si kechoortegei tuwai ole mi Saulo?” Kole Abisai, “Kichoortoigei tuwai.” 7Ki it anyun Daudi ak Abisai kemoi ole mi piik, ak ogeero, kiruee `Saulo kwenutap kariisyek, ko lumdaat ng'otinnyi eng' ye neegitee metinnyi, ak kiruei Abner kobooto piik ko kayiem ineendet. 8Koleenji anyun `Abisai Daudi, “Kagonde Kamuktaindet eung'ung' punyondeng'ung' rani, ara anyun, asoomin ale chamwo atoor ineendet eng' ng'otit, atoore agenge kosore ak matoore kogeny asakyini.”

9Ago ki leenji `Daudi Abisai, “Amebar, amu ng'oo ne imuuchi kochuul eunnyi ak kobar ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor, ama nyoor ng'oogisto?” 10Yeityo kole `Daudi, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, kobarei `Kamuktaindet ne Toroor ineendet anan koityi peetuunnyi ne meei anan kwo lugeet kwo komechi olooto. 11

26.11:
1Sam 24.6
Ingolooit eng' anee eng' Kamuktaindet ne Toroor si ma chuul eunnyu abar ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor. Ago asoomin ale ip ng'otit ne mi ye neegitee metinnyi kobooto soteetap peek yeityo keebe.” 12Ki ip anyun `Daudi ng'otit ak soteetap peek che ki mi ye neegitee metitap Saulo, ak ki pa ama keer chii anan konai. Ma kos chii age tugul, amu ki ruitos tugul amu ki ibutyi icheek rwondo ne nyigiis ne ki punu Kamuktaindet ne Toroor.

13Yeityo kwo Daudi pitoniin ak kotonon eng' tulweet parak eng' ole loo. Ki loochin kot. 14Kitwekyi `Daudi piik kobooto Abner weeriitap Ner, koleenji, “Tos mewoluu kiy Abner?” Ak ki wol Abner kole, “Ii ng'oo inyee nooto itwekyini laitoryat?” 15Ak ki leenji `Daudi Abner, “Tos ma ii muren? Ak tos ng'oo ne kergei ak inyee eng' Israel? Amu nee anyun si meriip kiptaiyandeng'ung' laitoryat? Konyo chii eng' piik konyo kobar lairtoryat kiptaiyandeng'ung'. 16Ma myee kii koiyai. Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor, konyaaljinok obegu, amu ma oriip kiptaiyandeng'wong', ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor. Ocheeng' oroo. Mi ano ng'otitap laitoryat ak soteetap peek cho komi ye neegitee metinnyi?” 17Kingo nai `Saulo kutitap Daudi, kole, “Kuting'ung' nooto inyee weeriinnyu Daudi?” Kowol Daudi kole, “Ee, kutinnyu nooto kiptaiyandennyu, ee, laitoryat. 18Amu nee si kosubot `kiptaiyandennyu otwogindennyi? Koayai nee? Anan nee yaityet ne mi eunekyuk? 19Nooto anyun asoomin ale, ingogas `kiptaiyandennyu laitoryat ng'aleegap otwogindennyi. Ngot ko Kamuktaindet ne Toroor ne ki ing'eetin iyaiywo ne ya, ko ingotaach ineendet kagoochinet. Ago ngot ko weeriigap piik, ko ingoek icheek che chubootiin eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. Amu kagoona icheek rani si ma ki namgei ak pororyetap Kamuktaindet ne Toroor koleen, ‘Ui ioot kamuktaik alak.’ 20Ara anyun, amat kotumjigei ng'wony korotiikyuk eng' ole looe ole mi Kamuktaindet ne Toroor amu kanyo laitoryatap Israel kocheeng' kimityat ko uu ye cheeng'ei chiito taiywet eng' tuloonook.”

21Kole anyun Saulo, “Kaayai tengek. Weeigei weeriinnyu Daudi, ma ayaun kiy ne ya kogeny. Amu kabunji kamanuut ne oo rani saboondanyu eng' taing'ung'. Kaayai perberyo ak ko kaalel miising'.” 22Ki wol Daudi kole, “Keer ng'otit o, ee laitoryat! Ingonyo anyun age eng' murenik pitoni si koip. 23Yaakyin `Kamuktaindet ne Toroor chii age tugul imandanyi ak myeeindonyi; amu kagondein `ineendet eunnyu rani ago ma acham achuul eunnyu abar ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor. 24Kogeny, kaariree rani saboondang'ung' amu tinyei kamanuutyet ne oo eng' tainnyu, ko uu nooto anyun ingosich agine saboondanyu kamanuutyet ne oo eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor ak ingosarwo ineendet eng' nyalilda tugul.”

25Koleenji anyun `Saulo Daudi, “Ingiberuurin weeriinnyu Daudi; ta iyae tuguuk che eecheen ak ibelisyei iman.” Kwo anyun Daudi pandanyi ak ki week Saulo kwo oldanyi.

27

Kounyegei Daudi eng' Gath

271Ki mwa Daudi eng' muguleldanyi kole, “Tatun amechini eunegap Saulo. Ma mi kiy ne myee kosiir amwechi emetap Philistiik, si kogeskei kamang'unetap Saulo, si ma kocheeng'a kogeny eng' kiwotosyek tugul che po Israel, ak achilile eunekyik.” 2Ara king'eet `Daudi kolanda ak piik pogol lo che ki mi kobooto ineendet kot koit ole mi Akis weeriitap Maok laitoryatap Gath. 3Ki tebi Daudi ak Akis eng' Gath kobooto piikyik. Ki tebi chii age tugul ak piigap koonnyi agot Daudi ak osotikyik aeng', Ainoam Jesreelyot, ak Abigail Chepkarmelyot ineendet ne ki osotyotap Nabal. 4ki ngemwachi `Saulo keleenji, kogomwechi Daudi Gath, ko mata kocheeng'at ineendet kogeny.

5Ki leenji `Daudi Akis, “Ngot ko koanyooru myeeindo eng' taing'ung', ko ingogoono oldo eng' age eng' nganasoogap emoni, si kobiit ameny olooto. Amu kalya si komeny otwogindeng'ung' nganaseetap laitoryat kobooten?” 6Ara ki igoochi anyun Akis ineendet Ziklag eng' peetuunooto. Nooto anyun ki punji Ziklag laitorinigap Judah agoi ra.

7Ki meny `Daudi emetap Philistiik peetuusyek che itei kenyiit agenge ak arawek ang'wan. 8Ki togosta anyun `Daudi ak piikyik kobookyi Gesurik, Girsik ak Amelegik, amu chooto ko ki piik che ki menyei emonooto, piik che ki po keny, eng' ooreet ne kibunei kebendi Sur agoi emetap Misiri. 9Ki par `Daudi emonooto, ama pagaakta muren anan kwony kosap. Ki nyaban keechiirek, tuuga, sigiroik, tambeesik ak ngoroik ak koweek kwo kap Akis. 10ki teebee Akis koleenji, “Kobar ano ra?” Ak ki le Daudi, “Kagibar murot tai ne po Judah, kobooto murot tai ne po Jeramelik ak murot tai ne po Kenik.” 11Ma pagaakta Daudi muren anan kwony kosap, si ma imut koba Gath amu ki le, “Si ma mwaitech kole, ‘Ki yai ko uu nooto Daudi ak kiyaei ko uu nooto eng' pitennyi eng' peetuusyek tugul che ki meny emetap Philistiik.’ ” 12Ki iyan Akis ng'aleegap Daudi kole, “Kagogoochi piikyik Israel kowech ineendet miising', nooto anyun egu otwogindennyu agoi.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]