Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Kiterteeri Ahitopel

171Ki leenji `Ahitopel Absalom kogeny, “Chamwo alewen murenik eliphuusyek taman ak aeng', ak ang'eet asup Daudi kemouni. 2Si ache kota ko ng'etat koma imuuchi koyai kiy, ak amuu, ak komwei piik tugul che mi kobooto ineendet. Si abar laitoryat ineegei, 3ak amutun piik tugul. Uu meetap chiichooto icheeng'e, ye keeweech piik tugul, ak kotebi piik tugul eng' kaalyeet.” 4Ki ibaibai Absalom ng'olyoondonooto, kobooto poisyek tugul che po Israel.

5Yeityo komwa `Absalom kole, “Oguur Hushai Arkindet agine konyo si kegas kiit ne mwaei agine.” 6Kingo it Hushai ole mi Absalom, komwachi Absalom ineendet koleenji, “Kamwa ko uu ni Ahitopel. Ara ki yai ko uu ye kamwa? Ngo ma uu nooto, imwa inyee ng'olyoong'ung'.” 7Ki leenji `Hushai Absalom, “Ma myee ng'olyoot ne kamwa Ahitopel ra.” 8Ki le kogeny Hushai, “Ingen kwandang'ung' ak piikyik ile piik che nyigoonen ak tinyei ng'wanindo eng' kabwaatutikwak ko uu magalaluut ne kagirebe aarekyik eng' timiin. Ne siirei ko kwandang'ung' ko chiitap lugeet; ma koi ruiyo ak piik.

9Agot nguno ko kogiuny eng' keriinget, anan ko eng' komosta age. Si ye kagobek alak eng' icheek korook, ko age tugul ne kagas komwa kole, ‘Mi parisyet eng' kwenutap piik che isubi Absalom.’ 10Agot ineendet ne nyigan, ne uu muguleldanyi muguleldap ng'etundo, kochootei kogesugei, amu ingen Israel tugul kole chiito ne nyigan kwandang'ung' ak icheek che mi ak ineendet ko piik che nyigoonen. 11Ago arwoochi aleen, ingoyumjingei Israel tugul, kobooch Dan agoi Beer-sheba, kotenit ng'aniek che miitei ngeguutap araraita eng' chaang'indo, si iwe lugeet inyeendet. 12Si keche ineendet eng' komosta ne kaginyoorchi ak kibutyi ineendet ko uu ye ibutyin rewoot ng'wony. Ma kituuchi agot agenge eng' ineendet ak piik tugul che mi kobooto ineendet. 13Ak kogeny, ngwo nganaseet, koibu Israel anyun rogoosyek kobwa nganasanooto, yeityo kong'us kwo aineet kot koma ng'et koita agenge ne ming'in eng' olooto.” 14Kole anyun Absalom ak piik tugul che po Israel, Karaaran kirwoogetap Hushai Arkindet kosiir kirwoogetap Ahitopel. Amu kiga til Kamuktaindet ne Toroor koterteer kirwooget ne myee ne po Ahitopel, si kobiit koipchi Kamuktaindet ne Toroor yaityet Absalom.

Kitechin Daudi

15Ki leenji anyun `Hushai Zadok ak Abiathar tisiik, Kamwachi Ahitopel ko uu ni ak ko uu ni Absalom ak poisyegap Israel, ago kamwa ko uu ni ak ko uu ni. 16Ara anyun oyookte ng'olyoot ochokyi ak omwachi Daudi oleenji, “Amat irue kemouni eng' ole kilandoe kebendi surkwen, ago myee olande ui tugul, si ma kigees laitoryat ak piik tugul che mi ak ineendet.” 17Ki tebi Jonathan ak Ahimaaz eng' ole neegitee En-rogelo. Ki cham kowendi chepto ne otwogindet komwachin icheek ng'aleek, ak ki pendi komwachin Laitoryat Daudi, amu ki ma komachei kogeer chii icheek kobendi nganaseet. 18Ago ki keer icheek ng'etet age, ak kwo komwachi Absalom. Ki pa tuwai kochaakta ak kiit kootap chiito age eng' Baurim. Ki tinyei chiichooto keriingetap peek eng' kurgennyi, ak ki pa kochoortagei keringonooto oriit. 19Ki nam osotyonnyi kerwet ak kogeree kutitap keriingonooto ak komae nganuuk che kagibor paragunnyi, ak ma ki nai. 20Ki pwa otwogigap Absalom ole mi kwonyooto eng' koyooto ak kingo teebee koleenji, “Mi ano Ahimaaz ak Jonathan?” Koleenji kwonyooto icheek, “Kagoba kolandae kereruut ne mi peek.” Kingo kagocheeng', amaimuuchi konyoor icheek, koweek koba Jerusalem. 21Kingo kagoba icheek, komong' eng' keriingonooto po peek ak koba komwachi Laitoryat Daudi koleenji, “Ong'eetyee ak olande eng' peek, ochaakte, amu kagotil ko uu ni ak ko uu ni Ahitopel agobo okweek.” 22Ki ng'eet anyun Daudi ak piik tugul che ki mi ak ineendet ak kolandae Jordan. Kingo choru asiista, ko ki ma kota komi agot agenge eng' icheek ne ki tomo kolanda eng' Jordan.

23Kingo keer Ahitopel kole mata koosup chii kirwoogennyi, koiito sigiryennyi ak kong'eet kwo kaa, kot koit nganasennyi. Kirarchi keet piigap koonnyi yeityo kwo kogeetkei, ak kime. Ara ki kitupchi poortanyi kereritap kwandanyi.

24Ki it `Daudi Mahanaim, ak ki landa Absalom eng' Jordan ineendet ak murenik tugul che po Israel kobooto ineendet. 25Kiga kolewen `Absalom Amasa koboi lugeet kogeer Joab. Amasa ko ki weeriitap chiito ne kainennyi ko ki Itra Yahudyot, ne ki koipkei ak Abigail cheptap Nahas, chepkametap Zeruiah kametap Joab. 26Ki teech Israel ak Absalom emetap Gilead.

27Kingo it `Daudi Mahanaim, koip Sobi weeriitap Nahas ne po Rabbah ne po lagogap Ammon, Makir weeriitap Amiel ne po Lo-debar, Barsilai Gileadindet ne po Rogelim, 28itogusyek, taabook, tereenik, nganuuk, ak baale, peek ak peek che ng'ootin, magandek, sogoryek, igobek 29kobooto kumyat, mwaitap cheego ak keechiirek ak mugunigap cheego, koipchi Daudi ak piik che ki mi kobooto ineendet, koam. Amu ki le, “Amei rubeet piik, ng'etyotiin ak koamei melelda eng' surkwen.”

18

Kiterteeri Absalom

181Ki iit `Daudi piik che ki mi ak ineendet ak konde kiptainigap eliphuusyek ak kiptainigap pogolwogik koboi icheek. 2Ak kipchei Daudi lugeet kobee kweanaik somok: ki inde Joab kondochi kebeberta agenge eng' somok. Konde Abisai weeriitap Zeruiah, ng'eetap kametap Joab, kondochi kebeberta agenge eng' somok ak ki inde Itai Gitindet kondochi kebeberta agenge eng' somok. Yeityo koleenji `laitoryat piik, “Awendi agane iman kobootok.” 3Ago ki le piik, “Mewendi, amu ngot kemwei, koma magenech kiy, anan ngot kobek kebeberta agenge eng' acheek, koma magenech kiy, ago oaechine ak piik eliphuusyek taman eng' acheek. Nooto anyun, myee ichoboge si itoretech eng' nganaseet.” 4Koleenji `laitoryat icheek, “Kiit ne ogeere okweek ole nyolu, ayae nooto.” Ara anyun kitonone laitoryat ormariichet taban, ak kimanda piik kobee pogolwogik ak eliphuusyek. 5Ki ng'at `laitoryat Joab ak Abisai ak Itai koleenji, “Oriree nerananooto Absalom agobo anee.” Ak ki kas piik tugul ye king'atei `laitoryat kiptainik tugul agobo Absalom.

6Ki manda anyun piik koba kobargei ak Israel eng' keeweet, ak kimi pooryeet eng' timdap Ephraim. 7Ki par otwogigap Daudi piigap Israel eng' yooto, ak ki piit parisyet ne oo eng' olooto eng' peetuunooto ne po piik eliphuusyek tiptem. 8Kiyom emet tugul lugonooto, ak kibar timiin piik eng' peetuunooto che siirei che ki kibare rotwetap chok.

Meetap Absalom

9Ki chunji `Absalom otwogigap Daudi. Kibunei Absalom nyumbunnyi, ak kingo chut nyumbut mooriik che kichang'a che po keetitap alayet ne oo, konam metitap Absalom keetoto ak kisonginin. Ki wo anyun nyumbut ne ki punoti kosiirto. 10Kingo keer chiito age, komwachi Joab koleenji, “Kageer Absalom kosonginini eng' keetitap alayet.” 11Koleenji `Joab chiichooto kimwachin ineendet, “Nee ni, Keroo ineendet? Kalya si metoor ineendet eng' yooto kosore kokwer ng'wonyut? Ak ta kaagoonin fedhaisyek taman ak pireneet.” 12Ago ki leenji `chiichooto Joab, “Agot ndaname fedhaisyek eliphuut eng' eunnyu, ko matwae kora weeriitap laitoryat eng' eunnyu. Amu king'atin laitoryat ak Abisai ak Itai kegase kole, ‘Oriipkei, si ma twa chii nerananooto Absalom.’ 13Nda kagaayachi saboondanyi ko uu nooto, ang'aalse (ama mi ng'olyoo ne ung'aksei eng' laitoryat), ko kata iistoenage inyee.” 14Kole anyun Joab, “Ma myee kigagei ne tee ni ak inyee.” Ki nam ng'otwek somok ak kotoor muguleldap Absalom, ye kita kosabei eng' keetoto. 15Ak kiyiem ineendet murenik tamanu, che ki ipchin `Joab kariikyik ak kotoor Absalom, kobar.

16Yeityo koguut `Joab iryageet ak ki week piik kobagaakta ooreet ne ki oone Israel, amu ki eetee Joab piik. 17Kisut Absalom ak kowiirchi keriinget ne oo eng' timiin ak korurukyi ineendet karurugutyet ne oo ne po koik. Kimwei Israel tugul, kwo age tugul emainnyi. 18Ye kita kosabei Absalom, ko kiga koteekyigei kiit ne uu toloita eng' atebweetap laitorya. Amu ki le, “Ma tinyei weeriit ne kibwaatee kainennyu.” Kimwaitae kioto kainennyi, ak ki kiguure toloitap Absalom agoi ra.

Kemwachin Daudi agobo meetap Absalom

19Ki le anyun Ahimaaz weeriitap Zadok, “Ingalabat, aipchi laitoryat ng'aleek, aleenji kagoyaaktochigei Kamuktaindet ne Toroor mugetuut eng' puunikyik.” 20Ago ki leenji `Joab ineendet, “Meibe ng'aleek ra, ago iibe ng'aleek peetuut age. Meibe ng'olyoo age tugul peetuuni, amu kagome weeriitap laitoryat.” 21Yeityo koleenji `Joab Kusindet, “Ui mwachi laitoryat tuguuk che kaigeer.” Ki ing'uruuk Kusindet eng' taitap Joab, ak kolabat. 22Koleenji anyun Ahimaaz, weeriitap Zadok Joab kogeny, “Agot nda piitu kiy age tugul, asoomin ale, chamwo agane alabat asup Kusindet.” Ago kiteebe Joab koleenji, “Amu nee si imache ilabat o, weeriinnyu, ago mesiche melek agobo ng'aleechooto?” 23Ago ki le, “Agot nda piitu kiy age tugul, alabati.” Ak ki leenji ineendet, “Labat.” Ki labat anyun Ahimaaz kobun ooreetap Warenget ak ki wo kondoe Kusindet.

24Ki tebee Daudi kwenutap ormariichok aeng', ak kitogosta riibindet kwo ormariichet parak kot koit irimeet. Kingo tabendoi kogeer, chiito ne labatu ineegei. 25Ki kuurso riibindet ak komwachi laitoryat. Kole laitoryat, “Ngot ko ineegei, kotinyei ng'aleek che miyach.” Kingo teseitai kolabot koriik, 26kogeer riibindet chiito age kolabotu, ak kiguur riibindet, riibindetap ormariichet ak koleenji, “Labotu chiito age ineegei.” Kole laitoryat, “Agot agine koibu ng'aleek che myach.” 27Ki le riibindet, “Ageere ko kergei labatetap ne indou ak labatetap Ahimaaz weeriitap Zadok.” Ak ki le laitoryat, “Ineendet ko chii ne myee, ak ibu ng'aleek che myach.”

28Ki kuurso Ahimaaz ak koleenji laitoryat, “Chamegei kiy tugul.” Ki ing'uruuk eng' taitap laitoryat kot kotiiny togeennyi ng'wony ak kole, “Iberuurot Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ne kaigoito piik che koleen kobargei ak kiptaiyandennyu laitoryat.” 29Ki teebee laitoryat kole, “Chamegei nerananooto Absalom?” Ak ki wol Ahimaaz kole, “Kangoyogu Joab otwogindetap laitoryat, anee otwogindeng'ung', ageer wasetapkei ne oo, ago manai kiit ne kabo.” 30Ki leenji laitoryat, “Ui taban ak itonon eng' yu.” Ak ki wo taban ak kotonon.

31Ki it Kusindet ak kole, “Kas ng'aleek che po kiptaiyandennyu laitoryat, amu kayooktoun Kamuktaindet ne Toroor rani mugetuut eng' tugul che koga ng'eetyo kole obargei.” 32Ki teebe `laitoryat Kusindet koleenji, “Chamegei nerananooto Absalom?” Ak ki wolji Kusindet kole, “Ingoigei puunigap kiptaiyandennyu laitoryat, ak piik tugul che ng'eetyinin kole kobarin, kiit ne kaigei nerananooto.” 33Ki aragen miising' laitoryat ak kitogosta kwo koot oriit ne mi ormariichet parak ak koriir. Kingo wendi koleenoti, “Ooi weeriinnyu Absalom, weeriinnyu, weeriinnyu Absalom! Kata kaigai ame ne kata inyee, Ooi Absalom, weeriinnyu, weeriinnyu!”

19

Koriirchin `Daudi Absalom

191Ki kimwachi Joab keleenji, “Riirei laitoryat ak kotei agobo Absalom.” 2Kiwalak katerteerisyet eng' peetuunooto koek kateiyet eng' piik tugul, amu ki kas piik kemwaei peetuunooto keele, Arageni laitoryat agobo weeriinnyi. 3Ki pa piik nganaseet peetuunooto koung'ategei, ko uu ye ung'ootegei piik che ililandos, ye mweitos eng' lugeet. 4Ki tuch `laitoryat togeennyi, ak ki ite laitoryat eng' kutit ne oo kole, “Ooi weeriinnyu Absalom, ooi Absalom, weeriinnyu, weeriinnyu!” 5Ki nyo Joab kochut ko ole kimi laitoryat ak koleenji, “Kegoochi togoochigap otwogiguk tugul eng' peetuuni kolilaanso, che kasar saboondang'ung' rani ak saboonwegap weeriiguk, tiibiiguk, saboonwegap osotiguk ak saboonwegap chebaigeiniguk, 6amu ichame icheek che wechin ak iweche icheek che chamin. Kebaarte rani ile ma kiy eng' inyee pounik ak otwogik, amu kaageer rani ale nda ko kasap Absalom ak kebegu acheek tugul rani, ko kata iboiboin miising'. 7Ng'eet anyun, mande ak ing'alaalji otwogiguk, igaigai. Amu ayostosi eng' Kamuktaindet ne Toroor ale, ngot ko memande ko mang'etun chii kemouni. Yaitu nooto eng' inyee kosiir yaityet tugul ne kigonyonjin kobooch ming'inateng'ung' agoi nguno.” 8Ara king'eet anyun laitoryat ak kotebee ormariichet. Ki kimwachi piik tugul keleenji, “Ogeero, tebyei ng'wony laitoryat eng' ormariich”; ak ki pwa tugul taitap laitoryat.

Koweeksei `Daudi Jerusalem

Kiga komwei Israel, kwo chii tugul emainnyi. 9Ki piit suryet eng' piik tugul eng' pororyosyek tugul che po Israel kole, “Kisarwech laitoryat eng' puunikyok, ak kisarwech eng' eunegap Philistiik. Ago nguno ko ki komwei ineendet eng' emet komwee Absalom. 10Ak kogome eng' lugeet Absalom ne kiga kiiil koboiywech. Ara anyun amu nee si momwa kiy agobo kimut laitoryat koweek?”

11Ki iyookto anyun `laitoryat Daudi ng'aleek koba kap Sadok ak Abiathar che ki tisiik keleenji, “Omwachi poisyegap Judah oleenji, ‘Amu nee si oegu che po let eng' kamutunetap laitoryat koweek konyo koonnyi? Kogobwonji laitoryat ng'aleegap Israel tugul keele, kimut ineendet konyo koonnyi. 12Oo tupchosyekyuk, oo kawekyuk ak panyeekyuk, amu nee anyun si oegu che po let eng' kamutunetap laitoryat koweek?’ 13Oleenji Amasa, ‘Tos ma ii kowekyuk ak panyeekyuk? Ingoyaiywo Kamuktaindet ko uu nooto ak kotes kosiir, ngot ko meegu kiptaiyatap lugeet eng' tainnyu kotugul igeer Joab.’ ” 14Kiwelel mugulelwegap piik tugul che po Judah, ko uu ne po chiito agenge, ak ki iyookto kemwachi laitoryat keleenji, “Myee iweigei kobooto otwogiguk tugul.” 15Ki week anyun laitoryat, konyo Jordan. Ki nyo `Judah Gilgal, kotorook laitoryat, komut kolong'une Jordan.

Ko nyochin kaat `Daudi Shimei

16

19.16:
2Sam 16.5-13
Kichook Shimei weeriitap Gera, Benjaminindet, ne ki po Baurim kochoorgei kobooto piigap Judah kotorook Laitoryat Daudi. 17Ki mi kobooto ineendet piik eliphuut agenge che po Benjamin ak Siba otwogindetap kootap Saulo, weeriikyik taman ak muut ak otwogikyik tiptem ak kolandae Jordan eng' taitap laitoryat. 18Ki landa kolandae ole kilondoe si komut piigap kootap laitoryat kolong', ak koyai kiit ne kigeerei kole myee. Ki ibutyi ng'wony Shimei weeriitap Gera eng' taitap laitoryat ko kagolong' eng' Jordan, 19ak koleenji laitoryat, “Amat koiitya tengekto kiptaiyandennyu anan ibwaat kii kiga yai otwogindeng'ung' komaasak eng' peetuuni kimandoi kiptaiyandennyu laitoryat eng' Jerusalem. Myee ma nam laitoryat kioto eng' muguleldanyi. 20Amu ingen otwogindeng'ung' kole ki koyai tengekto. Nooto anyun, kanyo rani andou eng' piik tugul che po kootap Joseph achooruge atorogu kiptaiyandennyu laitoryat.” 21Ago ki wol Abisai weeriitap Zeruiah, kole, “Tos manyalu kebar Shimei agobo kiito, amu ki chup ne iilaat ne po Kamuktaindet ne Toroor?” 22Ago ki wol `Daudi kole, “Kiting'egei nee ak okweek weeriigap Zeruiah kot oegu puunik eng' anee rani? Tos kibarei chii rani eng' Israel? Tos mangen ale, aa laitoryat rani ne pou Israel?” 23Ara ki leenji `laitoryat Shimei, “Memee.” Ak ki iyasyechi laitoryat ineendet.

Ko nyochin kaat `Daudi Mephibosheth

24

19.24:
2Sam 9.1-13; 16.1-4
Ki choorgei Mephibosheth weeriitap Saulo agine kotorook laitoryat. Ki mata kotil siyoogap keelyekyik anan kocher tamnennyi, anan komwet ngoroikyik kobooch peetuut ne kigawo laitoryat agoi peetuut ne ki weeksei kaa eng' kaalyeet. 25Kingo nyo Jerusalem kogat laitoryat, koleenji `laitoryat ineendet, “Amu nee o, Mephibosheth si mecham keebe tuwai?” 26Ak ki wol kole, “Kiptaiyandennyu, ee laitoryat, amu ang'wali anee otwogindeng'ung', ko ki aleenji otwogindennyu Siba, ‘Iitoiwo sigiryet si kobiit alaany keebe ak laitoryat,’ ago ki iberbera ineendet. 27Ki komwaitaena lembech anee otwogindeng'ung' eng' kiptaiyandennyu laitoryat. Ago uu `kiptaiyandennyu laitoryat malaikaiyatap Kamuktaindet, yai anyun kiit ne igeere ile myee. 28Amu ki uu koot tugul ne po kwandanyu piik che ki kobek eng' taitap kiptaiyandennyu laitoryat, ago ki inde otwogindeng'ung' kwenutap icheeget che amisye meseng'ung'. Ara anyun tos atinye imanda nee anyun kot kota ariirchi laitoryat?” 29Koleenji `laitoryat ineendet, “Amu nee si kota ing'alaale tuguuguk? Kang'at ale, opchei kooret ak Siba.” 30Ak ki leenji Mephibosheth laitoryat, “Ingoip ineendet tugul amu ki koweek kiptaiyandennyu laitoryat eng' kaalyeet konyo koonnyi.”

Koyachin `Daudi ne myee Barsilai

31

19.31:
2Sam 17.27-29
Ki choortagei `Barsilai Gileadindet eng' Rogelim; kwo Jordan kobooto laitoryat, si komut ineendet kolandae Jordan. 32Kiga koosit miising' Barsilai, ki po kenyiisyek tamanwogik sisiit. Kichopchin laitoryat amitwogik ye kimi Mahanaim, amu ki chiito ne tagunoot. 33Ki leenji `laitoryat Barsilai, “Ngelande keebe keamisye tuwai eng' Jerusalem.” 34Ago ki wolji `Barsilai laitoryat koleenji, “Ata peetuusyek che po kenyiisyegap saboondanyu kot ketogoste ak laitoryat keebe Jerusalem? 35Aa po rani kenyiisyek tamanwogik sisiit. Tos ta amuuchi abesyo ne myee ak ne ya? Ta komuuchi otwogindeng'ung' kogas kiit ne chamu tuguuk che aame anan ko che aee? Ta amuuchi agas cheetap murenik che tyendos ak kwonyiik che tyendos? Amu nee anyun si kota koek mileet otwogindeng'ung' kogeny, eng' kiptaiyandennyu laitoryat? 36Landoi otwogindeng'ung' eng' Jordan kityo, kobooto laitoryat, ago amu nee si koyookwo laitoryat melekto ne uu nooto?” 37Asoomin ale, ngaweek anee otwogindeng'ung' kogeny awo amechi nganasennyu, ye neegitee kereritap kwandanyu ak kamennyu. Ago oroni otwogindeng'ung' Kimham, ingolanda kobooto kiptaiyandennyu laitoryat ak iyachi ineendet kiit ne igeere ile myee eng' inyee. 38Ki wol `laitoryat kole, “Kilandoi ak Kimham ak ayachi ineendet kiit ne ageere ale myee eng' inyee, ak kiit age tugul ne imageno, ayaun kioto.” 39Kilandae piik tugul Jordan, ak ki landa laitoryat. Ki ng'utut Laitoryat Barsilai ak koberuur, ak kiweektagei kwo oldanyi.

Kotiyechin piigap Judah ak piigap Israel laitoryat

40Kingo landa anyun laitoryat kwo Gilgal, kolanda Kimham agine ak ineendet. Ki imut `piik tugul che po Judah laitoryat kolong' ak kebebertap piigap Israel.

41Yeityo kobwonji laitoryat `piik tugul che po Israel, ak koleenji ineendet, “Amu nee si kochoorin tupchosyekyok piigap Judah ak komutin kobooto koong'ung' ilong'une Jordan kobooto piik tugul che po Daudi?” 42Yeityo kowolji piik tugul che po Judah piigap Israel koleenji, “Ki kiyai niito amu chiitap ooreet ne neegit laitoryat eng' acheek. Amu nee anyun si onereech agobo ng'olyoondonooto? Tos ki kiam tuguugap laitoryat? Anan ki koonech konunet age tugul?” 43Kowolji `piigap Israel piigap Judah koleenji, “Ki tinyei kebeberwek taman eng' laitoryat, ne siirei ketinye kebeberta ne oo eng' Daudi kosiirok. Ara anyun amu nee anyun si osasech, si moteebenech kotom omutu laitoryandennyo?” Ago ki koromitu waluunetap piigap Judah kosiir ng'aleegap piigap Israel.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]