Revised Kalenjin Bible (KAPR)
2

Koegu Daudi laitoryatap Judah

21Kingo pata tuguuchuuto koteebe `Daudi Kamuktaindet ne Toroor kole, “Atogoste awe age eng' nganasoogap Judah?” Ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor ineendet koleenji, “Togoste.” koteebee `Daudi koleenji, “Atogoste awe ano?” Ak ki leenji, “Ui Hebron.” 2

2.2:
1Sam 25.42-43
Kotogosta anyun `Daudi olooto kobooto osotikyik aeng', Ainoam Jesreelyot ak Abigail ne ki osotyotap Nabal Karmelindet. 3Ki imut `Daudi piikyik che ki mi kobooto ineendet kotogosta, ak ki wo chii tugul ak piigap koonnyi, ak komeny nganasoogap Hebron.

4

2.4:
1Sam 31.11-13
Ki pwa piigap Judah kobwa koiil Daudi eng' olooto koek laitoryatap kootap Judah.

Ki ngemwachi Daudi keleenji ki piigap Jabes-gilead che ki tubei Saulo, 5koyookto `Daudi piik koba oldap piigap Jabes-gilead koleenji icheek, “Ingoberuurok Kamuktaindet ne Toroor, amu ki oboorchi myeini kiptaiyandeng'wong', nooto ko Saulo otup ineendet. 6Ingoboorwok Kamuktaindet ne Toroor ak kogoonok myeeindo ak imanit, ak ayaakwok agane myeiniito amu ki oyai kiito. 7Ingogimegitu anyun eunekwok ak oegu che nyigoonen, amu kogome Saulo kiptaiyandeng'wong', ak kogoiila kootap Judah aek laitoryat eng' icheek.”

Kondai `Abner Ishbosheth koek Laitoryatap Israel

8Kiga komut Abner weeriitap Ner, ne ki kiptaiyatap lugeetap Saulo, Ishbosheth weeriitap Saulo kolanda Mahanaim. 9Ki inde ineendet koek laitoryat koboi Gilead, Ashurik, Jezreel, Ephraim, Benjamin ak koboi Israel tugul.

10(Ki po Ishbosheth weeriitap Saulo kenyiisyek artam ye ki tau kolaitorani, ak ki laitoran kenyiisyek aeng'.) Ago ki isup `kootap Judah Daudi. 11Ak peetuusyek che ki laitoran Daudi eng' Hebron eng' kootap Judah ko ki kenyiisyek tisap ak arawek lo.

Kobaregei piigap Israel ak che po Judah

12Ki pa Abner weeriitap Ner ak otwogigap Ishbosheth weeriitap Saulo kong'etee Mahanaim koba Gibeon. 13Ki pa ak icheek Joab weeriitap Zeruiah ak otwogigap Daudi ak kituiyechi ak Abner tamboiyotap Gibeon. Ki ibuure alak tamboiyot komosi, kobuure alak tamboiyot komosin. 14Ki leenji `Abner Joab, “Asoomin ale ingong'eetyo murenik kourerenso eng' tainnyo.” Kowol Joab kole, “Ingong'eetyo.” 15Ki ng'eetyo anyun koba ak ki kiit; ki taman ak aeng' che po Benjamin ak che po Ishbosheth weeriitap Saulo, ak ki taman ak aeng' che po otwogigap Daudi.

16Ki nam age tugul metitap age ak kotoorgei karasaik eng' rotoogap chok, ak ki ibutyo tuwai. Ki kiguure yooto anyun Helkat-hasurim ne miitei Gibeon. 17Kiga koromit pooryeet miising' eng' peetuunooto ak ki kiterteer Abner kobooto piigap Israel eng' taitap otwogigap Daudi. 18Ki mi yooto weeriik somogu che po Zeruiah: Joab, Abisai ak Asahel. Ki chepchep Asahel ko uu cheptirgichet. 19Ki oon `Asahel Abner. Ma masta kwo eutap tai anan ko murot kaataam ye ki oonei Abner. 20Kiguskong' Abner ak koteebe koleenji, “Tos inyee ni Asahel?” Kowol kole, “Anee.” 21Ak ki leenji `Abner ineendet, “Ui taban, eutap tai anan ko ne po kaataam ak inam age eng' murenjo yeityo irebe kariikyik.” Ago ma cham Asahel komasta kobagaakta ineendet. 22Ak ki leenji `Abner Asahel kogeny, “Ui taban, mata isubwo, amu nee si imach atoorin kosorenen? Si kota amukta ano anyun ageer togeetap Joab ng'eetap kamenng'ung'?” 23Ago kingo eesyo komasta, kotoor anyun `Abner ineendet moet eng' chileiywotap ng'otit kosore. Ki ibut eng' yooto ak komechi yooto. Kitononso anyun tugul che ki it yooto kigebutyi Asahel ak kome. 24Ago ki oon `Joab ak Abisai Abner. Ye kingo roroktoi asiista, koit tulweetap Ama, ne mi taitap Gia eng' ooreet ne wendi surkwen ne po Gibeon. 25Ki iyumgei lagogap Benjamin konamgei ak Abner koek lugeet agenge yeityo kotononso eng' tulweet parak. 26Ki kuur `Abner Joab koleenji, “Tos parisyei rotweet agoi? Mengen ile egu ng'wanindo eng' let? Tyanitu si imwachi piik koweek ko mata koosup che tupcho?” 27Kowol kole Joab, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet, ko nda kama ing'alaal ta kagoba piik iman atkai karon, ta kama kosubi chii tugul tupchennyi.” 28Ki kuut anyun Joab iryageet ak kitononso piik tugul, mata koon Israel kogeny anan kota koboryo kogeny. 29Ki pa Abner ak piikyik kemounooto tugul kobun Arabah ak kilandae Jordan kobun tugul Pitron ak ki it Mahanaim. 30Ki week anyun Joab ma ta koosup Abner. Kingo kagoyum piik tugul, ko ki petyotiin eng' otwogigap Daudi piik tamanu ak sogool kobooto Asahel. 31Ago kiga kobar otwogigap Daudi che po Benjamin ak murenigap Abner kot kobek piik pogolwogik somogu ak tamanwogik lo. 32Kila `icheek Asahel ak kotupchi kereritap kwandanyi ne ki miitei Bethlehem. Yeityo koba Joab ak piikyik kemout tugul ak kieekyi eng' Hebron.

3

31Ki piit pooryeet eng' peetuusyek che chaang' eng' kootap Saulo ak kootap Daudi. Ki kimiit Daudi kotesak, ago kinyalul kimnateetap kootap Saulo kwo let.

Weeriigap Daudi

2Ki kisikyi `Daudi weeriik eng' Hebron; Taaitanyi ko ki Amnon, ne kisiche Ainoam Jesreelyot. 3Weeriinnyi ne po aeng' ko ki Kileap, ne kisichei Abigail ne ki osotyotap Nabal Karmelindet. Ne po somok ko ki Absalom ne kisichei Maaka cheptap Talmai laitoryatap Gesur. 4Ne po ang'wan ko ki Adonijah weeriitap Haggith ak ne po muut ko ki Shepatiah weeriitap Abital. 5Ne po lo ko ki Itream ne kisichei Eglah osotyotap Daudi. Ki kisikyi chuuto Daudi eng' Hebron.

Kowendi abner komostap Daudi

6Ye kibortos kootap Saulo ak kootap Daudi, ko kitechkei Abner kogimit eng' kootap Saulo.

7Ki tinyei `Saulo chebaigeiyat ne ki kiguure kainennyi Rispa, cheptap Aia. Ki teebee `Ishbosheth Abner koleenji, “Amu nee si obaigei ak chebaigeiyatap abba?” 8Ki nereech anyun miising' `Abner amu ng'aleegap Ishbosheth, ak kowol kole, “Tos Aa metitap seseetap Judah? Ago rani aboorchini myeeindo kootap Saulo kwandang'ung', tupchosyekyik ak choronokyik ak ma andein eutap Daudi, ago kerwokwo rani ile kalel agobo kwonyi. 9

3.9-10:
1Sam 15.28
Ingoyachi Kamuktaindet ne Toroor ko uu nooto Abner, ak kotes ngot koma yachi anee Daudi ko uu ye ki iyasyechi `Kamuktaindet ne Toroor ineendet. 10Autoi laitornatet eng' kootap Saulo ak alumde ng'echereetap Daudi kolaitoran eng' Israel ak Judah kobooch Dan agoi Beer-sheba.” 11Ki mata komuuch kowolji Abner ng'olyoot age, amu ki iywei ineendet.

12Yeityo koyookto piik `Abner koba kap Daudi ne kita wendi ineendet koleenji, “Po ng'oo emet? Ngeyai tuwai arorutyet kiyomegei, mi eunnyu kobooten si amutun Israel tugul kobwa ole imi.” 13Kowol `Daudi kole, “Myee, ayae arorutyet kobooten, ago kiit agenge ne amagenen, ko megeere togeennyu agoi imutu korook Mikal cheptap Saulo ye inyone igeera.” 14

3.14:
1Sam 18.20-27
Yeityo koyookto `Daudi piik koba kap Ishbosheth weeriitap Saulo koleenji, “Koono osotyondennyu Mikal ne ki anyoonune koito irirenik pogol che po Philistiik.” 15Ara ki iyookto Ishbosheth piik koba komutune manong'otyondennyi; nooto ko Paltiel weeriitap Lais. 16Ki pa ak monong'otyondennyi koriiroti manong'otyondennyi kosubi kwonyooto kot koit Baurim. Eng' yooto po Baurim, koleenji anyun `Abner monong'otyonooto, “Ui, iweektegei.” Ak ki week.

17Ki ng'alaal Abner ak poisyegap Israel kole, “Ki ocheeng' koek laitoryandeng'wong' Daudi eng' peetuusyek che ki kosiirto. 18Ara anyun oyai, amu ki komwa Kamuktaindet ne Toroor agobo Daudi kole, ‘Asaru piikyuk Israel eng' otwogindennyu Daudi eng' eunegap Philistiik ak eng' eunegap puunikwak tugul.’ ” 19Ki ng'alaalji `Abner Benjamin agine kogas. Yeityo kogeny kwo Abner komwachi Daudi kogas eng' Hebron tuguuk tugul che kigeerei Israel ak kootap Benjamin tugul kole nyolu. 20Kigoit anyun `Abner ole mi Daudi eng' Hebron, kobooto piik tiptem, koyachi igoorto `Daudi Abner kobooto murenjoto ki mi kobooto ineendet. 21Ki leenji `Abner Daudi, “Ang'eete awendi ak ayumji Israel tugul kiptaiyandennyu laitoryat si kobiit koyai arorutyet kobooten, ak si kobiit ilaitorane che machei muguleldang'ung'.” Eng' let kosaiseret `Daudi Abner, ak ki wo eng' kaalyeet.

Kobarei `Joab Abner

22Ki pwanei eng' sainooto otwogigap Daudi ak Joab kobunu lugeet ak ki ibu parunenik che chaang'. Ago king'oitu koma mi Abner kobooto Daudi eng' Hebron, amu kiga komwachi `Daudi ineendet kwo eng' kaalyeet. 23Kingo it Joab ak lugeet tugul ne ki mi ak ineendet, kemwachi Joab keleenji, “Kanyo Abner weeriitap Ner ole mi laitoryat ak kagoleenji kwo, ak kakwo eng' kaalyeet.” 24Konyo anyun `Joab ole mi laitoryat ak koleenji, “Nee ne kaiyai? Kanyo Abner oldang'ung' ak amu nee si iunde kwo ak kakwo iman? 25Ingen inyee Abner weeriitap Ner ile kanyo koberberin si konai mandaeng'ung' ak nyonuneng'ung' ak konai tuguuk tugul che iyae.”

26Kingo mong' Joab eng' kap Daudi, koyookto piik koosup Abner ak koweech ineendet eng' keriingetap peek ne po Sira, ago ki ma nai Daudi. 27Kingo kagoweek Abner konyo Hebron, komut Joab ineendet kwo taban agoi kwenutap ormariichet, kwo kong'alaalji mutyo ak kitoor ineendet moet eng' yooto ak kime agobo korotiigap Asahel ng'eetap kamet. 28Kingo kas `Daudi eng' let, komwa kole, “Ma tinye anee ng'oogisto ak laitornatennyu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor koigeny eng' korotiigap Abner weeriitap Ner. 29Ingotebee metitap Joab ak kotebee kootap kwandanyi tugul. Amat kobet eng' kootap Joab chii ne tinyei kusereet anan ne tinyei mogondos anan ne tebenoti kirokto anan ne kibarei eng' rotwetap chok anan ko ne ma tinyei amitwogik.” 30(Ki par anyun `Joab ak Abisai ng'eetap kamet, Abner, amu kiga kobar Abner Asahel weeriit ne tupcho, eng' Gibeon eng' lugeet.) 31Yeityo koleenji `Daudi Joab kobooto piik tugul che ki mi ak ineendet, “Ogereer ngoroikwok ak ogermenegei kuniok yeityo oteiye eng' taitap Abner.” Ak ki isubi Daudi kiit ne ki kisute. 32Kitupchi Abner Hebron, ak kiwaach laitoryat eng' kutit ne oo ak koriir eng' kereritap Abner. Ki riiryo kora piik tugul. 33Ki riir laitoryat agobo Abner kole;

Konyolji Abner kome ko uu ye meei chiito ne abusat?

34Ki ma ko ratotiin euneguk, ak ki ma ki rat keelyeguk eng' mugurek.

Ko uu ye ibutyin chiito taitap lagogap yaityet, ko koibut anyun ko uu nooto.

Ak ki riiryo piik tugul kogeny agobo ineendet. 35Yeityo kobwa piik tugul komwachi Daudi koamis ye kita ko peet. Ago ki iyasyo Daudi kole, “Ingoyaiywo Kamuktaindet ko uu nooto ak kotes koosir, ngot achamcham amitwogik anan ko kiy age agoi kororokto asiista.” 36Ki keer piik tugul kioto, ak ki ibaibai icheek; amu kiit age tugul ne ki yai laitoryat, ko ki ibaibai piik tugul. 37Ki nai anyun piik tugul ak Israel tugul eng' peetuunooto kole, ki ma kobooto laitoryat pareetap Abner weeriitap Ner. 38Yeityo koleenji laitoryat otwogikyik, “Mongen ole kaibut rani pounindet ak ko chiito ne oo eng' Israel? 39Aa nyalulat rani, agot nganda aa laitoryat ne ki kiil, ak temena pichu, weeriigap Zeruiah. Ingoyaakyi Kamuktaindet ne Toroor yaindetap yaityet ko uu yaityennyi.”

4

Kebarei Ishbosheth

41Kingo kas Ishbosheth weeriitap Saulo kole kogome Abner eng' Hebron, konyalul ak ki aragenso Yahudik tugul. 2Nguno anyun ko ki tinyei weeriitap Saulo murenik aeng' che ki kiptainigap kweanaigap lugeet. Ki kiguure kainetap age Baanah, keguure ne po age Regap, weeriigap Rimon Berotindet, ne po lagogap Benjamin: (amu ki ityin Berot agine Benjamin: 3ak kimwechi Berotik Gitaim ak ki pa koek punootik eng' olooto agoi ra.)

4

4.4:
2Sam 9.3
Ki tinyei Jonathan weeriitap Saulo weeriit ne kimeiyotiin keelyek. Ki po kenyiisyek muut ineendet ye ki itu ng'aleegap Saulo ak Jonathan eng' Jezreel ak kiganap cheplakwet ak komwei. Ye ki chooktoi komwei cheplakwanooto, kobut lakweet ak kiyaagitu keelyek. Ki kiguure kainennyi Mephibosheth.

5Ki pa weeriigap Rimon Berotindet, Regap ak Baanah kot koit kootap Is-bonet ye ki imunyi peet kween ko kang'wanit asiista. 6Ki pa kwenutap koot, ko uu piich che kimachei koip nganuuk ak kitoor moennyi. Kichililso Regap ak Baanah, ng'eetap kamet. 7Kigaba icheek ak kingo it ko anyun, konyoor koruei eng' itogunnyi eng' koot ne kirue, kokwer ak kobar, yeityo kotil metit ak koip ak koba kobun ooreetap Arabah kemout komugul. 8Ki ip metoto po Ishbosheth koipchi Daudi eng' Hebron ak koleenji laitoryat, “Metitap Ishbosheth weeriitap Saulo punyondeng'ung' ne ki cheeng'ei saboondang'ung'; ak kagoyaaktoochi Kamuktaindet ne Toroor mugetuut rani kiptaiyandennyu laitoryat eng' Saulo ak iyotennyi.”

9Ki wolji `Daudi Regap ak Baanah ng'eetap kamet, weeriigap Rimon Berotindet koleenji, “Ko uu ye sabei Kamuktaindet ne Toroor ne ki kotyach saboondanyu eng' nyalilda tugul, 10

4.10:
2Sam 1.1-16
ye kingo mwaiwo chiito age kole, ‘kogome Saulo,’ koleen kaip logoiywek che myach, anam ineendet ak abar eng' Ziklag nooto ko melekto ne ki agoochi ineendet agobo logoiywekyik. 11Siirei ne tya ye kabar piik che yaacheen chiito ne po iman eng' koonnyi komi itogunnyi, ko tos ma mage korotiikyik eunekwok ak aistook eng' ng'wony?” 12Ara anyun ki ng'at `Daudi murenikyik ak ki par icheek. Kitil eunekwak ak keelyekwak ak kosonginin eng' ole neegitee tamboiyot ne mi Hebron. Ago ki ip metitap Ishbosheth ak kotupchi kereritap Abner eng' Hebron.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]