Revised Kalenjin Bible (KAPR)
7

Komaotenjin `Nathan Daudi

(1A.Pet 17:1-15)

71Ye kingo meny laitoryat koonnyi ak kogoochi `Kamuktaindet ne Toroor ineendet kamuung'et eng' puunikyik tugul che ki mi eng' komoswek tugul, 2koleenji `laitoryat Nathan maotyot, “Keero, amenye kootap taragonik, ago menyei moingetap Kamuktaindet emait oriit.” 3Koleenji `Nathan laitoryat, “Ui, ak iyai tugul che mi muguleldang'ung', amu mi Kamuktaindet ne Toroor kobooten.” 4Ak ki ityi Nathan ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor kemounooto, koleenji, 5“Ui imwachi otwogindennyu Daudi ileenji, ‘Kamwa Kamuktaindet ne Toroor kole: Tos inyee ne teekwo koot ne amenye? 6Amu tomo amenye ko kobooch peetuut ne ki amutu piigap Israel eng' Misiri agoi peetuuni, ago ki ameng'ootee emait ak kootap moinget. 7Eng' komoswek tugul ole ki awendotee ak lagok tugul che po Israel, ko tos ki ateebee kandoigap ortinwegap Israel che ki ang'at koriip piikyuk Israel aleenji, Amu nee si ma oteekwo koot ne po taragonik? 8Ara anyun, imwachini otwogindennyu Daudi ileenjini, kamwa Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek kole, Ki amutun eng' piutap keechiirek, eng' kayagetap keechiirek, si kobiit iegu pounindet eng' piikyuk ibou Israel. 9Ki atebi kobooten eng' oldo tugul ole ki iwe ak ki aiste puuniguk tugul eng' taing'ung'. Aeeti kaineng'ung', ko uu kainetap piik che eecheen eng' ng'wony. 10Alewenjini yeto piikyuk Israel ak amiine icheek, si kobiit komeny yetanywa. Ma kiutoi kogeny anan konyaliil icheek `lagogap yaityet kogeny ko uu eng' tai, 11kobooch peetuut ne ki ang'at kirwoogik koboi piikyuk Israel, agoonin imuuny eng' puuniguk tugul. Ak mwaun Kamuktaindet ne Toroor kogeny kole teegun koot Kamuktaindet ne Toroor. 12

7.12:
T.Kal 89.3-4; 132.11; Jhn 7.42; Poi 2.30
Ye igeskei peetuusyeguk ak oruiye ak kwanisyeguk, ang'eet iyoteng'ung' ne piitu let ne punu poortang'ung', ak agimiit laitornatennyi. 13Tuun teekyin koot ineendet kainennyu ak agimiit ng'echereetap laitornatennyi koigeny. 14
7.14:
T.Kal 89.26-27; 2Kor 6.18; Heb 1.5
Aegu kwandanyi ak koek weeriinnyu. Ngot koyai inee tengek, atigoone kirokto ne po piik ak pirutigap lagogap piik. 15Ago ma istoegei ineendet rireenennyu ko uu ye ki arebee Saulo, ineendet ne ki aiste eng' taing'ung'. 16
7.16:
T.Kal 89.36-37
Ki kimiiti koong'ung' ak laitornateng'ung' koigeny eng' taing'ung'. Ki kimiiti ng'echereetap laitornateng'ung' agoi koigeny.’ ” 17Ki ng'alaalji `Nathan Daudi ko uu ole teptoi ng'aleechooto tugul ak ko uu ng'ang'utyoni tugul.

Kosaae ak komwae kongoi Daudi

(1A.Pet 17:16-27)

18Kingo pata, kwo ko laitoryat, kwo kotebi ng'wony eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor yeityo kole, “Aa ng'oo, ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ak nee koonnyu kot imutwaa agoi ra? 19Ko uu yo kiy niito ne ming'in eng' taing'ung' ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ko kaing'alaal kogeny agobo kootap otwogindeng'ung' eng' peetuusyek che chaang' che pwoonei. Uu ni piteetap kimugulmet, ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor! 20Nee age neta komuuchi Daudi komwaun? Amu ingen inyee otwogindeng'ung', ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor. 21Amu kaiyai etunatoni tugul agobo ng'olyoondeng'ung' ak ko uu muguleldang'ung' inyegei, si kobiit igoochi otwogindeng'ung' konai. 22Ii oo amu nooto, ee Kamuktaindet ne po Toroornatet, amu ma mi ne ogerge, ama mi Kamuktaindet age kobatenen, ko uu eng' tugul che kigegas eng' itiikyok. 23

7.23:
NKNg'a 4.34
Ngoro pororyet ne kergei ak piiguk Israel ne ki wo Kamuktaindet kotyakyigei koek piikyik ak koyachigei kainet? Ngoro pororyet ne ki yachi tuguuk che eecheen agobo okweek ak tuguuk che po kamuiset agobo emeng'ung' eng' taitap piiguk? Icheek che ki ityaach eng' Misiri koek cheguuk, ak eng' pororyosyek ak kamuktaikwak? 24Ki igimityigei piiguk Israel koek piiguk koigeny; ak ki iegu inyee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa. 25Ara anyun, ee Kamuktaindet ne po Toroornatet, igimit koigeny ng'olyoot ne kaimwa agobo otwogindeng'ung', ak agobo koonnyi ak iyai ko uu ye kemwa. 26Ingitoroor kaineng'ung' koigeny keele, ‘Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek ko Kamuktaindet ne pou Israel.’ Ak ki kimiti koigeny kootap otwogindeng'ung' Daudi eng' taing'ung'. 27Amu ki ing'aang'ji inyee otwogindeng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek, Kamuktaindetap Israel, ileenji ‘Ateegun koot.’ Kanyiganit anyun otwogindeng'ung' eng' muguleldanyi kosaain saaoni. 28Ara anyun, ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, ii Kamuktaindet, iman ng'aleeguk ak kaiyomisyi otwogindeng'ung' kii myee. 29Ingobaibain iberuur kootap otwogindeng'ung' si kobiit kotep koigeny eng' taing'ung'. Amu kaimwa inyee, ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ak ingoek ne iberuurot koigeny kootap otwogindeng'ung' eng' kaberureng'ung'.”

8

Katerteerisosyegap Daudi eng' lugoosyek

(1A.Pet 18:1-17)

81Kingo pata niito, kobar `Daudi Philistiik ak koterteer icheek, ak korep `Daudi Metegama eng' eunegap Philistiik. 2Ki iterteer ak kobar Moab. Ki ng'at icheek koruiyo eng' ng'wony yeityo kokwa icheek eng' porowet ak kokwa icheeget eng' porowet. Ki kibar kobek piik eng' uitugul ye ite kakwaindap poroonik aeng', ago ki chamji kosapcho che mi uitugul ole ite porowet ne po somok. Ara anyun ki ek Moabik otwogigap Daudi ak ki ip kagoochinoik.

3Ki par kogeny `Daudi Hadadeser weeriitap Rehob, laitoryatap Soba, ye kiwendi koweechi pounatennyi kogeny eng' aineet. 4Kiluule `Daudi ineendet murenikyik eliphuut agenge ak pogol tisap che ki laanyei paraisisyek ak eliphuusyek tiptem che kibunei keelyek. Ki ep Daudi kutung'oigap paraisisyek tugul che ki ichuuti kariisyek, ago ki ituuch eng' chooto che yamei kariisyek pogol.

5Kingo pwa piigap Syria che menyei Damasko kotoret Hadadeser laitoryatap Soba, kobar Daudi piik eliphuusyek tiptem ak aeng' eng' piigap Syria. 6Ki inde anyun Daudi irimosyek Syria ne po Damasko. Ki ek piigap Syria otwogigap Daudi ak ki ip kagoochinoik. Ki igoochi `Kamuktaindet ne Toroor Daudi katerteeret eng' komosta age tugul ne ki wo. 7Ki ip `Daudi long'onigap thahabu che ki tinyei otwogigap Hadadeser ak ki ip kobwa Jerusalem. 8Ki ip Laitoryat `Daudi sugunonik che chaang' miising' eng' Beta ak eng' Berotai, nganasoogap Hadadeser.

9Kingo kas `Toi laitoryatap Hamath kole kogobar `Daudi lugeet tugul ne po Hadadeser, 10koyookto anyun `Toi Joram weeriinnyi kwo kaplaitoryat Daudi, kwo kogat ineendet ak koberuur, amu kiga kobargei ak Hadadeser ak ki par ineendet, amu ki pargei Hadadeser ak Toi. Ki ip Joram tereenigap fedha, tereenigap thahabu ak tereenigap sugunonik. 11Ki itabaanji `Daudi Kamuktaindet ne Toroor tuguuchuuto ak icheek, kobooto fedha ak thahabu che kiga kotabaan eng' pororyosyek tugul che kiga koterteer, 12che po Syria, che po Moab, che po lagogap Ammon, che po Philistiik, che po Amelek ak che parunenigap Hadadeser weeriitap Rehob laitoryatap Soba.

13

8.13:
T.Kal 60.1
Ki eet kainetap Daudi ye ki weeksei kobunu pareet ne ki parei piigap Syria eng' Atebweetap Munyuk, ole ki pare murenik eliphuusyek taman ak sisiit. 14Ki inde irimosyek Edom komugul, ak ki ek Edomik tugul otwogigap Daudi. Ki igoochi `Kamuktaindet ne Toroor Daudi katerteeret eng' komosta age tugul ne ki wo. 15Ak ki laitoran Daudi eng' Israel tugul; ak ki irwookyi Daudi piikyik tugul eng' lititindo ak iman. 16Ki pou Joab weeriitap Zeruiah lugeet, ak ko ki siriindetap tuguuk che piitu, Jehoshaphat weeriitap Ahilud. 17Ki tisiik Zadok weeriitap Ahitub ak Ahimelek weeriitap Abiathar, ko ki siriindet Seraiah. 18Ki pou Benaiah weeriitap Jehoiada Keretik ak Peletik ak ki tisiik weeriigap Daudi.

9

Kotoreti `Daudi Mephiboshet

91

9.1:
1Sam 20.15-17
Eng' peetuut age, kotep Daudi kole, “Tos mi chii ne ki ng'et eng' kootap Saulo, si kobiit ayachi ne myee amu Jonathan?” 2Ki mi eng' kootap Saulo otwogindet ne ki kiguure kainennyi Siba ak ki kiguur kwo ole mi Daudi. ki teebee anyun `laitoryat ineendet koleenji, “Ii Siba?” Ak ki wol kole, “Aa ineendet, anee otwogindeng'ung'.” 3
9.3:
2Sam 4.4
Yeityo koteebe laitoryat koleenji, “Tos ta komi chii eng' kootap Saulo, si kobiit ayachi ineendet myeeindap Kamuktaindet?” Ak ki leenji Siba laitoryat, “Ta komi weeriitap Jonathan ne yaacheen keelyekyik.” 4koteebee `laitoryat ineendet koleenji, “Mi ano?” Ak ki leenji `Siba laitoryat, “Keero, mi kootap Makir weeriitap Amiel, eng' Lo-debar.” 5Ki iyookto anyun `Daudi kimut ineendet konyo eng' kootap Makir weeriitap Amiel eng' Lo-debar.

6Ki nyo ole mi Daudi `Mephibosheth, weeriitap Jonathan weeriitap Saulo ak kobutyi ng'wony kogutung'ji. Ki kuur `Daudi koleenji, “Mephibosheth.” Ak ki wol kole, “Keer otwogindeng'ung'!”

7Ki leenji anyun `Daudi ineendet, “Meiywei; amu ayaun ne myee iman agobo Jonathan kwandang'ung', ak iamisye mesennyu kotugul.” 8Ki ing'uruuk Mephibosheth ak kole, “Nee otwogindeng'ung' kot igeer seset ne ki kome ko uu anee?”

9Ki kuur anyun `laitoryat Siba otwogindetap Saulo, ak koleenji ineendet, “Kaagoochi weeriitap kiptaiyandeng'ung' tuguuk tugul che ki po Saulo ak koonnyi tugul. 10Ibatyi emet inyee, weeriiguk ak otwogiguk, ak iibu peek kobwa ko, si kobiit konyoor weeriitap kiptaiyandeng'ung' amitwogik che amei. Ago amisye mesennyu kotugul Mephibosheth weeriitap kiptaiyandeng'ung'.” Ki tinyei `Siba weeriik taman ak muut ak otwogik tiptem.

11Ki wolji anyun `Siba laitoryat koleenji, “Ayae ko uu tugul che ng'ata kiptaiyandennyu laitoryat anee otwogindennyi.” Ago ki le laitoryat, “Amisye mesennyu Mephibosheth ko uu age eng' weeriigap laitoryat.” 12Ki tinyei `Mephibosheth weeriit ne ming'in, ne ki kiguure kainennyi Mikah. Ak piik tugul che ki menyei kootap Siba ko ki otwogigap Mephibosheth. 13Ki meny anyun Mephibosheth Jerusalem; amu ki amisye kotugul meesetap laitoryat, ak ki ing'wali eng' keelyekyik tuwai.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]