Revised Kalenjin Bible (KAPR)
18

Kebebertap Lawiik ak tisiik

181Ki ng'alaalji Musa piigap Israel Koleenji, “Ma nyooru kebeberta anan poroteet kobooto Israel tisiik, ooreet komugul ne po Lawi. Amei kagoochinoigap Kamuktaindet ne Toroor che punei maat kigoochin ak porotennyi. 2

18.2:
Kai 18.20
Ma nyooru poroteet eng' tupchosyekwak amu porotennywa Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye ki mwachi.

3“Ni melektap tisiik eng' che koonu piik eng' tiseiywegap icheeget che igoitoi eito anan keechiir: kusto ak tagilgilik tuwai ak moet. 4Igoochi ineendet tongoanigap peeguk, divaiguk, mwaniguk ak koroorik che po tai che po keechiireguk. 5Amu kalewen Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ineendet eng' ortinweguk tugul kobois eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor ineendet ak weeriikyik koigeny.

6“Ngo pun Lawindet kurgotiguk alak tugul eng' Israel, komong' eng' ole menyei eng' chamyennyi tugul ne po saboondanyi ak kwo ole leweni Kamuktaindet ne Toroor, 7ko ingobois anyun eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyi ko uu ye yaei tupchosyekyik tugul; Lawiik che tonondos eng' olooto eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor. 8Ingoam kebeberwek che aechin kobooto che nyoorunee aldaetap tuguuk che po kwandanyi.

9“Ye kaiit emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko meneetkei iyai che yaacheen che yaei pororyosyechooto. 10

18.10:
A.La 19.26; Kom 22.18
Amat kobiit eng' okweek ne igoitoi weeriinnyi anan cheptonyi kobun maat anan ne poisyee ng'oorset anan sageiywek anan ne isagisyei anan poonindet, 11
18.11:
A.La 19.31
anan ne abusisyei anan ne ng'alaali ak oik anan poonindet anan ne ng'alaali ak che ki kobek. 12Amu wechei Kamuktaindet ne Toroor chii age tugul ne yaei tuguuchooto. Oone Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' icheek eng' taing'ung' amu tuguuchu wechei. 13
18.13:
Mat 5.48
Egu ne ititaat eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

Kayomiset agobo maotyot

14“Amu pororyosyechu tuun iluule, koyani che poisyee sogeinateet ak che ng'oorsei. Ago ma chamun inyee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iyai chooto.

15

18.15:
Poi 3.22; 7.37
“Tuun ing'eetun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' maotyot eng' che otupche ak eng' kwenung'ung' ne uu anee. 16Ara anyun ogas iit ineendet. Niito ko kosupkei ak tugul che ki imach eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' peetuutap tuiyet eng' Horeb ile, ‘Amat kota agas kogeny kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu anan kota ageer mai oo kogeny si ma mei.’ 17Ak ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, ‘Kamwa komyee chooto kamwa. 18Ang'eetyini anyun maotyot eng' tupchosyekwak ne uu inyee ak ande ng'aleekyuk kutinnyin, ak komwachi icheek tugul che ang'ate ineendet. 19
18.19:
Poi 3.23
Ak age tugul ne ma machei kogas ng'aleekyuk che tuun mwaei eng' kainennyu ko tuun ateebee ineendet. 20Ago maotyot ne mwaei ng'olyoo eng' menoteetapkei eng' kainennyu ne ma ang'at ineendet komwa anan ne ng'alaali eng' kainaigap kamuktaik alak komeei.’ ”

21“Ak ngile eng' muguleldang'ung', ‘Kinae nee ng'olyoot ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor?’ 22Ye kang'alaal maotyot eng' kainetap Kamuktaindet ne Toroor, ngo mayaak kioto anan kosulda, ko nooto ne ma mwa Kamuktaindet ne Toroor. Ago kamwa maotyot eng' menoteet. Ara anyun amat iywei ineendet.”

19

Nganasook che kimwechin

(Kai 35:9-34; Jos 20:1-9)

191

19.1-13:
Jos 20.1-9
Ye kagoon `Kamuktaindet ne Toroor pororyosyek che nenywa emenooto koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ak inam imeny nganasookwak ak kooriikwak, 2itabaanjigei anyun nganasook somok eng' kwenutap emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin. 3Chopchigei ooreet ak ipchei kiwotosyegap emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin koek kebeberwek somok, si komuuch komwechi chii age tugul ne karumis.

4Ni ng'olyootap chiito ne karumis: ineendet ne kabar chiitap kokwennyi ne ki ma kowechei eng' peetuusyek che ki kosiirto ama nai, 5ko uu ye kawo chiito timiin koep keetit kobooto chiitap kokwennyi ak ye kasut aiywet komachei koep keetit ak kochun aiywet eng' kungit kochililji chiitap kokwennyi ak kome, ko ingomwechi anyun age eng' nganasochooto si kosap. 6Asi ma amu loo orte koosup ne igeeri korotiik kota kolaldos nereegekyik ak konam ak kokwer kome, nga ki ma konyaaljin meet amu ki ma kowechei ineendet eng' tai. 7Kang'atiin anyun amu nooto ale, “Itabaanjigei nganasook somok.”

8Ak ngo paraun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kiwoteng'ung' ko uu ye ki koyasyechi kwanisyeguk ak kogoonin emet komugul ne ki iarorchi kwanisyeguk kole igoochin. 9Ngiriip ng'atuutyoni komugul ne kang'atiin rani ak iyai icham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ak iwendote ortinwekyik kotugul, ites anyun nganasook alak somok, kobooto chooto somok. 10Si ma kitumda korotiik che ma tinyei tengek eng' emeng'ung' ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' koek poroteet si ma namin korotichooto.

11Ago ngo wech chii chiitap kokwennyi, ak kosapchi, kong'eetyi ak kokwer kome, komwechi nganaseet age eng' chuuto, 12koyookto anyun poisyek che po nganasennyi kimut eng' olooto kamwechi nyoo konde eutap ne yaaktoi korotiik si kobar. 13Ama ye igeer, iriiree. Ago iste korotiik che ma tinyei tengek eng' Israel si komyeeit eng' inyee.

Pirutik agobo paornateetap lembech

14

19.14:
NKNg'a 27.17
Amenaktae kiwotetap chiitap kokweng'ung' ne ki indoi piik che po keny, eng' poroteng'ung' ne inyabani eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' kobunjiin.

15

19.15:
Kai 35.30; NKNg'a 17.6; Mat 18.16; Jhn 19.31; 2Kor 13.1; 1Tim 5.19; Heb 10.28
Amat kobaoryanji chii paoryat agenge eng' tengek age tugul anan eng' chalwok age tugul, eng' leluut age tugul ne kayai. Ago ki kimiti ng'olyoot eng' ng'aleegap paorinik aeng' anan ko somok. 16Ngo ng'eet paoryat ne ma po iman kobaoryanji chii age tugul agobo yaityet, 17ingotononso anyun icheek tuwai chooto ibelegei eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, eng' taitap tisiik ak kirwoogik che mi eng' peetuusyechooto. 18Asi kogin kirwoogik ko ki iljigei. Ngo ma po iman paoryat amu kabaoryanji ne tupcho eng' lembech, 19oyachi anyun ko uu ye kata machei koyachi ne tupcho. Iste ko uu nooto anyun yaityet eng' kwenung'ung'. 20Ak kogas che kong'et ak koiyweis si mata koyai yaityet ne uu nooto eng' kwenung'ung' kogeny. 21
19.21:
Kom 21.23-25; A.La 24.19-20; Mat 5.38
Ama ye igeer, iriiree. Amu kigeere `saboondo saboondo, konda eng' konda, keldet eng' keldet, euut eng' euut ak keeldo eng' keeldo.

20

Ng'atuutik agobo lugoosyek

201“Ye iwe obargei ak puuniguk ak iroo kotinyei paraisisyek, kariisyek ak piik che chaang' kosiirok, ko mat iywei. Amu mi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ne ki imutun imong'u eng' emetap Misiri kobooten. 2Ye neegit iyai lugeet, koriik anyun tisiindet ak kong'alaalji piik koleenji, 3‘Ogaso, ee Israel koriikyi rani lugeet obargei ak pounikwok amogoochi mugulelwekwok kotanuiso, amoiywei anan obotanse, among' komuok pichooto. 4Amu wendi kobootok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' koyae pooryeet agobo okweek eng' puunikwok ak kosarwok.’ 5Ye ibata, kong'alaalji piik `kandoik koleenji, ‘Tos mi chii ne kateech ko ne leel ama igoochi Kamuktaindet? Ngo mi, ko ingoweek kwo koonnyi si ma me eng' pooryeet ak kogoochi chiito age Kamuktaindet koonnyi. 6Tos mi chii ne kimin mbareetap sabibuk ak tomo kobut logoekyik? Ngo mi ko ingoweek kwo koonnyi si ma me eng' pooryeet ak koboisyee chiito age logoekyik. 7Tos mi chii ne ki kigoochi chepto ak tomo kotun? Ngo mi, ko ingoweek kwo koonnyi si ma me eng' pooryeet ak kotun chiito age chebooto.’ ” 8Ingong'alaalji `kandoik piik kogeny koleenji, “Ng'oo ne nyogoor ne machei kotanui? Ingoweek kwo koonnyi, si ma chootyo mugulelwegap tupchosyekyik ko uu nenyi.” 9Ak ye kagogees kandoik ng'aleekwak eng' piik, kokwai anyun `kandoichooto kiptainigap lugoosyek kondochi piik.

10Ye ibookyi nganaseet ne obaregei tuwai, iteebe korook piigap olooto ngo chamei koyai kaalyeet kobooten. 11Ak ngo waluun kole ma chamei koyai kaalyeet eng' kwenung'ung' ak icheeget ak koyatun kurgotikwak, koegu anyun piik tugul che po nganasanooto otwogiguk ak kootin. 12Ngo ma cham koyai kaalyeet kobooten ago komach koyai lugeet kobooten, iyiem anyun nganasanooto. 13Ye kagondeun `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' nganasanooto euneguk, ibar anyun muren age tugul ne mi olooto eng' rotwetap chok. 14Ago luul kobunjiin kwony age tugul, lagok, tuuga ak tugul che mi nganaseet kobooto tuguuk tugul che mi olooto. Yeityo iam tuguugap puuniguk che kagoonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 15Iyachini ko uu nooto nganasook tugul che looen miising' eng' inyee che ma nganasoogap pororyosyechu. 16Ago eng' nganasook che po pororyosyechu che koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' koek poroteet, ko memete kiy age tugul ne mi yooto kosap, 17ago iwong'u kot koma ng'et; Hitik, Amorik, Kanaanik, Perisik, Hibik ak Jebusik ko uu ye ki kong'atin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 18Si ma ineetin isup iyai tuguukwak tugul che kiwechei, che ki koyachi kanamonikwak. Ngo yai ko uu nooto ko kochalwogenji Kamuktaindet ne Toroor kamuktaindeng'wong'.

19“Ye kaiyiem nganaseet peetuusyek che chaang', imache ibar iluul, ko mat iep keetiikyik ing'em. Amu imuuchi iam che po keetichooto. Ameluul anyun, amu tos chii keetitap timiin ne tos iyiem? 20Ago keetiik che ingen ile ma ki amei, iluul anyun keetichooto ing'em ak ing'ote irimeet nganasanooto obaregei agoi koluul.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]