Revised Kalenjin Bible (KAPR)
28

Kaberuuroik ne piitu amu kasetap iit

(A.La 26:3-13; NKNg'a 7:12-24)

281

28.1-14:
NKNg'a 11.13-17
“Ago ngiepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' kagiiletapkei, iriip ng'atuutikyik tugul che kaang'atiin rani, koeetin anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' isiir pororyosyek tugul che mi ng'wony. 2Pwonjinin kaberurosyechu tugul ak koityin ngiepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

3“Kiberuurin eng' nganaseet kiberuurin eng' mbar.

4“Kiberuuri iyoteng'ung', iyoteetap emeng'ung' ak iyoteetap akwotisyeguk, ne po tuguuk ak aaregap keechiireguk.

5“Kiberuuri kitongeng'ung' ak tereeng'ung' ne kikwong'e peek. 6Kiberuurin ye imong'u ak kiberuurin ye imandoi saang'. 7Igoitoi `Kamuktaindet ne Toroor puuniguk che ng'eetyinin kiterteer eng' taing'ung'. Ipookyinin eng' ooreet agenge, ago mwee ortinwek tisap eng' taing'ung'. 8Ng'atei Kamuktaindet ne Toroor perurto konyonjin eng' chogeniguk ak eng' tugul che iyai eng' eung'ung' ak iberuurin eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

9“Ngiriip ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', iwendote ortinwekyik, kogimitin Kamuktaindet ne Toroor iegu pororyennyi ne tiliil ko uu ye ki iyasyeun. 10Ye keer pororyosyek tugul che po ng'wony kole kiguurtoenen kainetap Kamuktaindet ne Toroor, koiywein. 11Iyabin Kamuktaindet ne Toroor ibaraitu iegu ne nyiitaat myeeindo, eng' iyoteng'ung', eng' iyoteetap akwotisyeguk ak eng' iyoteetap koreng'ung' eng' emet ne ki iyasyechi Kamuktaindet ne Toroor kwanisyeguk kole koonin. 12Amu yaatun Kamuktaindet ne Toroor konorwennyi ne karaaran nooto ko kipsengwet korobonji emeng'ung' eng' peetuusyekyik ak koberuur poisyonik tugul che po euneguk. Ibesendochini pororyosyek che chaang' ago mebeseni. 13Yain Kamuktaindet ne Toroor iegu metit ago meegu katutyet ak iegu ne mi parak kityo ago meegu ne mi ng'wony, ngiepchi iit ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' che ang'atiin rani, iriip ak iyai, 14ne meistoegei ng'olyoo age tugul ne ang'atiin rani, iwe tai anan kaataam isup kanamonik ioot.

Chubisyosyek che piitu amu pistoet

(A.La 26:14-46)

15“Ago ngo meepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iriip ak iyai ko uu ng'atuutikyik tugul ak kaneetisyosyekyik che ang'atiin rani, kobwonjin anyun ak koityin chubisyosyechu tugul: 16Kichubin eng' nganaseet ak kichubin eng' mbar. 17Kichubei kitongeng'ung' ak tereeng'ung' ne kikwonge peek. 18Kichubei iyoteng'ung', iyoteetap emeng'ung', ak ne po tuguuk ak aaregap keechiireguk. 19Kichubin ye imong'u ak kichubin ye imandoi saang'.

20“Iyogun Kamuktaindet ne Toroor chubisyet, nyalilda ak kereetap kong' eng' tugul che iyae euneguk agoi kong'emin ak agoi ilus ichakte, amu yaityetap poisyoniguk ne kigoonin ibagaakta. 21Koonin Kamuktaindet ne Toroor koroito konamin agoi kowong'un eng' emet ne iwendi iname kobunjiin. 22Pirin Kamuktaindet ne Toroor eng' chebuonit, maat ne mi poorto, kabwanet, maat ne ng'waan, rotwetap chok ak chelalityet, ak uchatet; onotin chooto agoi ilus. 23Yamei ko aiegeitu sugunwet kipsengwet ne mi paragung'ung' ak kogergeitu ak karnet ng'wony ne ityeche. 24Yaei Kamuktaindet ne Toroor roptap emeng'ung' koek temburyek ak ng'ung'unyek ak kochoorchiningei chooto eng' kipsengwet agoi igeesuge.

25“Igoitoin Kamuktaindet ne Toroor koterteerin puuniguk. Ibookyini eng' ooreet agenge ak imwee eng' tainnywa eng' ortinwek tisap ak konaatiin laitornatosyek tugul che po ng'wony. 26Ak koek muustong'ung' amditap toriitik tugul che po parak ak tyong'ik che po ng'wony. Ma piitu chii ne iyestoi. 27Pirenen Kamuktaindet ne Toroor ondirik che po Misiri ak kabwondo, kochek ak simbiryek che ma kimuuchi kisoobun. 28Pirenen Kamuktaindet ne Toroor iywek, korateet ak kaiyweisyet ne po muguleldo. 29Iwendi isabsabisyoti peet kween ko uu ye sabsabisyoti kipkoraatyat eng' mesundeito, ama kiberuurin eng' ortinweguk. Kinyaliilin kityo ak kerebenen tuguuguk kotugul ama piitu ne saruun.

30“Ituni osotyot ak koipkei ak chiito age. Iteeche koot, amemenye. Imiine mbareetap sabibuk, amebute logoekwak. 31Kienyei eitang'ung' igeere ameame panyeekyik. Kirebenen sigiryeng'ung' eng' koroomnateet igeere, ama kiweegun. Kigoochin keechiireguk puuniguk ama piitu chii ne saruun. 32Kigoochin pororyet age weeriiguk ak tiibiiguk, ak keerei konyeguk ak koamjin emo icheek peetuut komugul, ametinye kimnateet eng' eung'ung'.

33“Amei pororyet ne mengen logoegap emeng'ung' ak poisyoniguk tugul. Kinyaliilin ak ketyekyinin ng'wony kotugul, 34agoi koamin iywek amu tugul che igeere eng' konyeguk. 35Pirei `Kamuktaindet ne Toroor kutung'oiguk ak keelyeguk eng' ondirik che ng'woneen che ma kimuuchi kisoobun, kobooch keldebesyet agoi metit parak.

36“Imutin Kamuktaindet ne Toroor kobooto laitoryandeng'ung' ne tuun indoi koboun agoi iit pororyet ne mengen inyee anan kwanisyeguk, ak ioot kanamonik che po keetiik ak koik eng' olooto. 37Ak iegu kwang'utyet, kalewenet ak atindyot, eng' kwenutap piik tugul ole imutyinin Kamuktaindet ne Toroor. 38Iibe kesweek che chaang' mbar ago igese che ng'ering'; amu tarei chereng'endet. 39Imiine mbareenigap sabibuk ak isemberi ago mee divaikyik anan ibut logoek, amu amei kuutik. 40Itinye mseituni eng' kiwotosyeguk tugul, ago meilegei mwanikwak, amu iroroi logoekwak che po emitiguk. 41Isiche weeriik ak tiibiik ago ma egu cheguuk, amu kiluulei. 42Punjin chereng'endet keetiiguk tugul ak ruroteetap emeng'ung'.

43“Tororitu toondet ne mi kwenung'ung' kosiirin; ak iming'initu miising'. 44Pesendoun ineendet ago mebesendochini. Egu ineendet metit ak iegu katutyet.

45“Pwonjinin anyun chubisyosyechu tugul, koonaatiin agoi konamin ak kong'emin. Amu ma iepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iriip ng'atuutikyik ak kaneetisyosyekyik che king'atin 46Tebenen chooto koek kaboorunet ak kwang'utyet, ak kotebee iyoteng'ung' agoi koigeny.

47“Amu meboisyechini Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' poiboiyet, ak eng' kagasetapkei ne po muguleldo amu chaang'indap tuguuk tugul. 48Iote anyun puuniguk che imutun Kamuktaindet ne Toroor kong'eetyin eng' rubeet, eng' melelda, eng' aach ngorit ak eng' rerunetap tuguuk tugul. Indoi chogitap karnet kaating'ung' agoi kobarin.

49“Imutun Kamuktaindet ne Toroor pororyet ne punu ole loo eng' tabandap ng'wony ne megase ng'aleekwak konyo ko uu ye tirireni kipsiichit inyoo koboryenen 50pororyet ne koroom igeere ne meiiti chii ne oos ama riiree lakwa. 51Amei iyoteetap tuguuk ak ruroteetap emeng'ung', agoi kowong'un. Ma pagaagun peek anan divaik anan mwanik anan iyoteetap tuguuk anan aaregap keechiireguk, agoi kolusin. 52Yiemin eng' kurgotiguk tugul agoi koluulyo irimoiguk che kooen che ng'ootaatiin che imang'u eng' emeng'ung' komugul. Yiemin eng' kurgotiguk tugul eng' emeng'ung' komugul ne ki kogoonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 53Eng' pichiindo ne ibu yiemet ne yiemin puuniguk, iame iyoteng'ung', panyeegap weeriiguk ak tiibiiguk che ki koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' 54Keere kong' ne ya chiito ne ko kiptalbisyo ak ko ng'arng'ar moo ne mi kwenung'wong' ng'eetap kamet ak osotyonnyi ne chamei ak lagokyik che kang'et, 55kot koma chamei kobutyi chii age tugul eng' icheek panyeegap lagokyik che amei, amu ma ng'etyi kiy ineendet; amu yiemet ak pichiindo ne ibun puuniguk eng' kurgotiguk tugul. 56Agot kwony ne mi kwenung'wong' ne cheptalbisyo ak ko ng'arng'ar moo ne ma chamei kotyegaat ng'wony amu talbistanyi ak ng'arng'arindap moo, ko keere kong' ne ya manong'otyondennyi ne chamei, weeriinnyi ak cheptonyi; 57

28.57:
2Lai 6.28-29; TyST 4.10
ak eng' sindaryet ne sichei ineendet ak eng' lagokyik che sichei. Amei eng' ung'oot amu pananda amu kamuutetap nganaseet ak amu rubeet amu keret ne kerei kurgotiguk puuniguk.

58“Ngo meriip iyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni che ki kisirchi kitabuuni, si kobiit igonyit kainani po teegisto, kainet ne kiywei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'; 59koyai anyun Kamuktaindet ne Toroor korotweguk koek che kikwong'ee ak korotwegap iyoteng'ung', korotwek che eecheen, che tebyei keny ak myanwogik che yaacheen, che tebyei keny. 60Iweekyinin myanwogik tugul che po Misiri che ki iywei ak konamin. 61Kogeny ko ibun Kamuktaindet ne Toroor myando age tugul ak koroito age tugul ne ma ki sirchi bukuitap ng'atuutyoni, agoi kiwong'un. 62Si ong'etu che ng'ering' eng' che ki aechin chaang'indang'wong' ak kecheigap kipsengwet. Amu ki ma iepchi iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 63Ko uu ye ki paibait Kamuktaindet ne Toroor eng' okweek koyaiywok ne myee ak kotesak, ko uu nooto ko poiboitu Kamuktaindet ne Toroor eng' okweek kolusak, kowong'wok ak kitutok eng' emet ne iwendi iname kobunjiin. 64Ak koiyestak Kamuktaindet ne Toroor obe pororyosyek tugul, kobooch tabanda age ne po ng'wony agoi tabanda age. Iote kanamonik eng' olooto che po keetiik ak che po koik, che mengen inyee anan kwanisyeguk. 65Amenyooru kamuung'et eng' pororyosyechooto, menyooru ole imuung'ee keeldong'ung'. Ago koonin Kamuktaindet ne Toroor eng' olooto muguleldo ne rugrugeni, koonyek che kortos ak muguleldo ne ichuchui.

66“Menae ole teptoi sabeeng'ung' ak iyweisyei kemoi ak peet ak menae ole itei saboondang'ung'. 67Ileen karon, ‘Kata kaigai nda ka koskoleny nguno!’ Ak ile koskoleny, ‘Kata kaigai nda kaeech.’ Amu kaiyweisyetap muguleldang'ung' ne iyweisyei ak amu tuguuk che keerei konyeguk che tuun igeere. 68Ak koweekyin `Kamuktaindet ne Toroor Misiri kogeny eng' melisyek, eng' ooreet ne ki amwaun, ale, ‘Ma igeere kogeny.’ Oaldochinigei puunikwok eng' olooto oegu otwogik che murenik ak che kobogorisyek, ago ma piitu chii ne alok.”

29

Kayomiset eng' Moab

291Chu ng'aleegap kayomiset ne ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa koyai kobooto piigap Israel eng' emetap Moabik, kotese kayomiset ne ki iyomiskei ak icheek eng' Horeb.

2Ki kuur `Musa Yahudik tugul ak koleenji, “Ki ogeer tugul che ki yachi `Kamuktaindet ne Toroor Pharaoh, otwogikyik tugul, ak emennyi tugul eng' emetap Misiri eng' taing'wong'. 3Ki keer konyeguk tyemuutik che eecheen, kaboorunoik ak kwang'utik che eecheen. 4Ago kitom kogoonok `Kamuktaindet ne Toroor muguleldo ne oguiye anan koonyek che ogeere anan itiik che ogase, agoi rani.

5“Ki andoiywok eng' kenyiisyek artam eng' surkwen. Eng' kenyiisyek chooto tugul koma osegitu ngoroik che olaachi ama osegitu kweoniguk eng' kelyekwok. 6Ma oam magatiinik ama oee divaik anan maiyek: si kobiit onai ole aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'. 7

29.7:
Kai 21.21-35
Ak ye kingo itu oli, kobokyech Sihon laitoryatap Hesbon ak Og laitoryatap Bashan ak ki kibar laitorinichooto, 8
29.8:
Kai 32.33
ak ki kinam emennywa ak ki kigoochi piigap Reuben, che po Gad ak kebebertap ooreetap Manasseh koek poroteet. 9Oriip anyun ng'aleegap kayomisoni ak oyai, si kiberuurok eng' tugul che oyae.

10“Otonondosi ra okweek tugul eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', kandoigap ortinwekwok, poisyek ak kiptainikwok agot murenik tugul che po Israel, 11lagokwok, osotikwok, ak toondeng'wong' ne miitei nganasokwok kobooch ne murmuri kweniguk agoi ne siilei peeguk. 12Si kobiit oarorchigei ak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ak kayosyennyi, ne yaei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' kobooten rani. 13Si kogimitin rani iegu pororyennyi ak koek Kamuktaindeng'ung', ko uu ye kimwaun ak ko uu ye ki iyasyechi kwanisyeguk, Abraham, Isak ak Jakobo. 14Ma yamisok okweegei eng' kayomisoni ak kayasyoni, 15ago kobooto ineendet agine ne ma mi kobootech rani. 16Amu ongen ole ki kiteptoi eng' emetap Misiri ak ole ki kibwanunde eng' kwenutap pororyosyek che ki obun kwenunnywa. 17Ki ogeer tuguukwak che kiwechei ak kanamonikwak, keetiik ak koik, fedha ak thahabu, che ki mi kwenunnywa. 18

29.18:
Heb 12.15
Si ma piit chii eng' okweek mureno anan kwondo, anan kapchii, anan ooreet, ne mastoi muguleldanyi rani kobagaakta Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo kwo koot kanamonigap pororyosyechooto si ma piit eng' okweek tigityotap ng'wanindo ak ng'wonet. 19Ye kas ng'aleegap chubisyoni, koberuurgei eng' muguleldanyi kole, atebye eng' kaalyeet agot ngawendoti eng' ngelelnatetap muguleldanyu; tesei melelda pogitet. 20Ma metoi Kamuktaindet ne Toroor chiichooto ago iyenjin chiichooto nereegek ak ng'etkonda che po Kamuktaindet ne Toroor ak kotebee chiichooto chubisyoni tugul ne ki kisirchi kitabuuni ak kobukto Kamuktaindet ne Toroor kainennyi eng' kurereetap kipsengwet. 21Ibesye anyun `Kamuktaindet ne Toroor chiichooto ortinwek tugul che po Israel kobunji yaityet, ko uu chubisyosyek tugul che po kayomiset ne ki kisirchi bukuiniito po Ng'atuutik. 22Yeityo kogeer ibinda ne piitu, lagokwok che piitu let eng' okweek ak toondet ne punu emet ne loo, korotwek che po emonooto ak myanwogik che ki igoochi Kamuktaindet ne Toroor komionso. 23
29.23:
Tau 19.24-25
Keerei kole ki kowalak emet komugul koek tuguuk che laldos ak muunyuk, kot koma kegolei ama koiyei ama kobite suswo. Kergeitu ak ng'emisyetap Sodom ak Gomorah, Adma ak Seboim che king'em `Kamuktaindet ne Toroor kowong' eng' nereegekyik ak eng' nyitatennyi. 24Teebegei anyun pororyosyek tugul koleen, ‘Amu nee si koyachi Kamuktaindet ne Toroor ko uu ni emoni? Ibooru nee mai po nereegechu ng'woneen?’ 25Kole anyun piik, ‘Amu ki pagaakta kayomisetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwak ne ki yai kobooto icheek ye ki imutu komong' eng' emetap Misiri. 26Ki pa koot kanamonik ak kogutung'ji che ki ma kongen ak che ki ma chamji ineendet. 27Ki lal anyun nereeknatetap `Kamuktaindet ne Toroor amu nooto agobo emoni ak koipchi chubisyosyek tugul che ki kisirchi bukuini. 28Ki itut `Kamuktaindet ne Toroor icheek komong' eng' emennywa eng' nereegek, eng' nyitatet ak eng' ng'wanindo ak koonji emet age ko uu rani.’ ”

29Po Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo tuguugap ung'oot: ago chechook ak lagokyok koigeny tuguuk che ng'ang'atiin, si kobiit keyai ng'aleek tugul che po ng'atuutyoni.

30

Sigunet ak nyoetap kaat

301“Ye pwaanjin anyun tuguuchu tugul ki ande taing'ung'; perurto ak chubisyet, ak ingibwaat anyun eng' kwenutap pororyosyek tugul ole ki koonjin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', 2ak ngiweekyigei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', igas iit kutinnyi ko uu tugul che kang'atiin rani inyee ak lagoguk eng' muguleldang'ung' komugul eng' saboondang'ung' komugul, 3kowal anyun Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' luuleet ne ki kiluulin ak korirenen ak koweek koyumin eng' pororyosyek tugul ole ki iyestoochin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 4Ngo mi che ki iyestoochi tabanwegap kipsengwet, koyumin ak komutun eng' olooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 5Imutyin `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' emet ne ki po kwanisyeguk si kobunjiin ak koyaun ne myee, kotesin ichaang'itu isiir kwanisyeguk. 6Imuratani `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' muguleldang'ung' ak mugulelwegap iyoteng'ung', si icham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' muguleldang'ung' komugul ak eng' saboondang'ung' komugul si isap. 7Indoi `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' chubisyosyechu tugul puuniguk ak eng' icheek che wechin che kiusin. 8Ak iweege igas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor ak iyai ng'atuutikyik tugul che ang'atiin rani. 9Yain `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iegu ne tinyei chaang'indap perurto eng' poisyonik tugul che po euneguk, eng' iyoteng'ung', eng' iyoteetap tuguuk ak eng' ruroteetap emeng'ung'. Amu tuun poiboitunenen Kamuktaindet ne Toroor kogeny koyaun ne myee, ko uu ye kibaibaitune kwanisyeguk, 10ngigas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', iriip ng'atuutikyik ak kaneetisyosyekyik che siraatiin eng' bukuini po Ng'atuutyet. Pabaitunenen ngiweekyigei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' muguleldang'ung' komugul ak eng' saboondang'ung' komugul.

11“Amu ma uui miising' eng' inyee ng'atuutyoni kaang'atiin rani ama loo. 12

30.12-14:
Rom 10.6-8
Ma mi kipsengwet ne imuuch iteep ile, Ng'oo ne togostoiywech kipsengwet si koibwech ak kogoonech kegas si keyai? 13Ama mi nyanjet pitoniin ne tos imwa ile, ‘Ng'oo ne landoi eng' nyanjet si koibwech ak kogoonech kegas si kobiit keyai?’ 14Ago neegiteenen ng'olyoondoni miising', miitei kuting'ung' ak muguleldang'ung' si kobiit iyai.

Lewenetap meet ak saboondo

15“Keero, kande rani taing'ung' saboondo ak myeeindo, meet ak yaityet. 16Amu kaang'atiin rani ale icham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iwendote ortinwekyik, iriip ng'atuutikyik ak kaneetisyosyekyik ak kirwoogutikyik si isap itesage, si koberuurin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' emet ne iwendi iname. 17Ago ngo masta muguleldang'ung' amecham igas, ago ngichuutin iwe isaa kanamonik ak ioot, 18aboorwok rani ale olustosi iman ak koma chaang'itu peetuusyekwok eng' emet ole olang'jini eng' Jordan iwendi inam. 19Kaaguur kipsengwet ak ng'wony kobaoryanjok rani ale, kande taing'ung' saboondo ak meet, kaberuret ak chubisyet. Lewen saboondo anyun, si isap, inyee ak iyoteng'ung'. 20

30.20:
Tau 12.7; 26.3; 28.13
Cham Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', kas iit kutinnyi ak onamgei ak ineendet. Amu ineendet saboondang'ung' ak kooindap peetuusyeguk, si kobiit imeny emet ne ki iyasyechi `Kamuktaindet ne Toroor kwanisyeguk Abraham, Isak, ak Jakobo kogoochi.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]