Revised Kalenjin Bible (KAPR)
3

Kebarei Og Laitoryatap Bashan.

(Kai 21:31-35)

31`Kingeweege anyun `ketogoste ooreet ne wendi Bashan, kobokyech Og laitoryatap Bashan ak piikyik tugul konyo koyai lugeet eng' Edrei. 2Ki leenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Meiywei Og, amu kaande ineendet, piikyik ak emennyi tugul eung'ung', asi iyachi ineendet ko uu ye ki iyachi Sihon laitoryatap Amorik ne ki menyei Hesbon.”

3Ki indewech eunekyok anyun `Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo Og laitoryatap Bashan ak piikyik tugul ak `ki kibar kot koma ng'et chii agot agenge. 4Ki kiluul nganasookyik tugul eng' peetuusyechooto ak ki ma piit nganaseet agot agenge ne ma kiluul. Eng' tugul ko nganasook tamanwogik lo eng' emet komugul ne po Argob nooto ki laitorani Og ne po Bashan. 5Kiga king'ote nganasochuuto tugul irimosyek che kooen ak ki tinyei kurgotik, ak temeleiywek. Ki mi kora nganasook che chaang' miising' che ki ma king'ot. 6Ki king'em anyun kiwong'u, ko uu ye ki king'em Sihon laitoryatap Hesbon. Ki king'em nganaseet age tugul ne ki kimenyei ak ki kibar: piik, kwonyiik kobooto ak lagok. 7Ago ki kiluul kobunjech tuuga tugul ak tuguuk che ki mi nganasook.

8Ki kirep emet eng' peetuusyechooto eng' eunegap laitorinik aeng' che po Amorik che ki mi Jordan pitoniin. Yuto ko kobooch atebweetap Arnon agoi tulweetap Hermon, 9ne kuure Sidonik Hermon Sirion ak kuure Amorik tulwoonooto Senir. 10Kiga kiluul nganasook tugul che po warenget, Gilead komugul, Bashan komugul agoi Saleka ak Edrei, nganasoogap laitornatetap Og eng' Bashan.

11(Amu ki ng'et Og ineegei, laitoryatap Bashan, ne po che ki ng'et eng' Repaik; ogeero, ki po karnet itogunnyi; tos ma mi itogunooto Rabbah ne po lagogap Ammon? Ki futisyek taman ak somok koindonyi ak ki mitainik futisyek lo tebeesindanyi, ko uu kakwautyetap chiito.)

Kepchei Kong'asiis ne po Jordan

(Kai 32:1-42)

12Kingenam emonooto kobunjech eng' peetuusyechooto kobooch Aroer, ne neegitee atebweetap Arnon, kebebertap emetap tuloonook ne po Gilead ak nganasookyik, agoochi piigap Reuben ak che po Gad. 13Ki agoochi kebeberta age ne po emetap Gilead ak Bashan komugul ne ki laitorani Og ak emet tugul ne po Argob agot Bashan komugul ooreetap Manasseh. (Kiguure nooto emetap Repaik. 14Kiluul Jair weeriitap Manasseh emet komugul ne po Argob, agoi kiwotetap Gesurik ak Maakatik ak kiguure chooto ak Bashan Habot-Jair agoi ra.) 15Ki agoochi Makir emetap Gilead. 16Ak ki agoochi piigap Reuben ak piigap Gad kobooch Gilead agoi atebweetap Arnon kwenutap atebweet ak kiwotennyi agoi aineetap Jabbok, nooto kiwotetap lagogap Ammon. 17Ki agoochi kobooto Arabah ak Jordan kobooto kiwotennyi kobooch Kineret agoi araraita ne miitei Arabah ak Araraitap Munyuk ne miitei kelutap Piska ole tokyingei kong'asiis.

18

3.18-20:
Jos 1.12-15
Eng' peetuunooto ko ki ang'ataak aleenjok, “Ki kogoonok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' emoni kobunjook: olande ko kaolaach kariik ondoe tupchosyekwok piigap Israel, okweek tugul che po lugeet. 19Ago ingotebi eng' nganasookwok che ki agoonok osotikwok, lagokwok ak tuukwok (amu angen ale otinye tuuga che chaang'.) 20Otoret tupchosyekwok agoi kogoochi `Kamuktaindet ne Toroor kamuung'et ko uu okweek ak konyaban icheek emet ne igoochin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' eng' Jordan pitoniin. Ye kagoyaak ko uu nooto, oweege anyun chii tugul ole miitei tuguukyik che ki agoonok.”

21Kingo pata ang'at Joshua peetuunooto aleenji, “Ki igeer eng' konyeguk tuguuk tugul che ki yachi `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' laitorinichuuto aeng'. Yachin anyun ko uu nooto Kamuktaindet ne Toroor laitornatosyek tugul che mi ole iwendi. 22Amoiywei icheek, amu Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' ne yaei lugeet agobo okweek.”

Kotobeni Musa emetap Kanaan

23

3.23-27:
Kai 27.12-14; NKNg'a 32.48-52
Ki asaa Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto aleenji, 24“Ee Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, kaitau iboorchi kiboityondeng'ung' etunateng'ung' ak eung'ung' ne kiim. Amu ma mi kamuktain age kipsengwet anan ng'wony ne imuuchi koyai ko uu poisyoniguk ak ko uu poisyoniguk che kiimeen? 25Kasain ale ichamwo alanda awo ageer emet ne karaaran ne mi Jordan pitoniin, tulwoonooto karaaran ak Lebanon.”

26“Ago kinereekyo Kamuktaindet ne Toroor agobo okweek ak ma kaswa. Amu ki leenjo, ‘Ingoyamin; amata ing'alaalwo kogeny agobo ng'olyoondoniito. 27Togoste Piska parak ak tooben komostap cherongo, murot kaataam ak murot tai. Keer kora ole tokyingei kong'asiis, ak igeerote eng' konyeguk, amu melandoe Jordanini. 28Ago ng'at Joshua, igiil ineendet ak igimit, amu ineendet ne landoi kondoe pichu ak kogoochi konyaban emet neta igeere.’ ”

29`Ki kitebee anyun atebweet ne tokyingei Beth-peor.

4

Kogiili `Musa Yahudik kogas iit

41Ki testai Musa kong'alaal ak ki le ara anyun, ee Israel, oepchi iit ng'atuutik ak kirwoogutik, che aneetook si kobiit oyai si osapche ak obe onam kobunjook emet ne koonok Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwok. 2

4.2:
Ng'a 22.18-19
Amotesyi kiy ng'olyoot ne ang'atook anan ochuchuch alak, si kobiit oriip ng'atuutigap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' che ang'atook. 3
4.3:
Kai 25.1-9
Ki kogeer konyekwok tuguuk che ki yai Kamuktaindet ne Toroor agobo Baal-peor. Amu ki kobar Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' kwenung'ung' piik tugul che ki isup Baal-peor. 4Ago okweek che ki onamgei ak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' kosabei ra age tugul eng' okweek.

5Ki aneetak ng'atuutik ak kirwoogutik ko uu ye king'ata Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu, si kobiit oyai chooto eng' emet ne obendi oname. 6Oriip anyun ak oyai, amu ng'omnateng'wong' niito ak naeng'wong' eng' taitap pororyosyek che tuun kasei ng'atuutichu tugul ak kole, “Tinyei utaatyet iman pororyoni oo ak kotinyei naet ne nin!”

7Amu ngoro pororyet ne oo ne tinyei kamuktain ne neegitee icheek ko uu Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo, ne neegiteenech ui tugul ye kiguure ineendet? 8Ak tos ngoro pororyet ne oo ne tinyei etanutik ak kirwoogutik che po imanda ko uu ng'atuutichu tugul che kande taing'wong' peetuuni?

9Riipkei anyun, ak iriip saboondang'ung' eng' kagiiletapkei, si meutye tuguuk che ki keer konyeguk ak si ma manda eng' muguleldang'ung' eng' peetuusyeguk tugul che po sabeeng'ung'; agoi ineet lagoguk tuguuchuuto ak mochogoroniguk. 10Eng' peetuut ne ki itonone taitap `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' Horeb, ye ki leenjo `Kamuktaindet ne Toroor, Iyumwa piik ak agoochi kogas ng'aleekyuk si koneetkei koiywea eng' peetuusyekwak tugul komi ng'wony ak si koneet lagokwak.

11

4.11-12:
Kom 19.16-18; Heb 12.18-19
Ki obwa oriigu otononse eng' tulweet keel ye kingo lalei maat eng' tulweet agoi kipsengwet kween, kobooto mesundeito, pooldet ak imenindo ne oo. 12Ak ki ng'alaalwok Kamuktaindet ne Toroor komi kwenutap maat: ki ogas tweguunetap ng'aleek ak kutit kityo, ago ki ma ogeer itoondo. 13
4.13:
Kom 31.18; 34.28; NKNg'a 9.10
Kimwaiwok anyun kayomisennyi ne king'ataak oyai, ng'atuutichu taman che ki sirchi koik aeng' che lebeleen. 14
4.14:
Kom 21.1
Ak king'ata Kamuktaindet ne Toroor peetuunooto aneetaak ng'atuutik ak kirwoogutik, si kobiit oyai eng' emet ne obendi oname kobunjook.

Kegerei kong' Yahudik agobo kamuktaik

15Oriipkei anyun miising'; amu ki ma ogeer itoon age tugul eng' peetuut ki ng'alaalwok Kamuktaindet ne Toroor eng' Horeb eng' maat. 16

4.16:
Kom 20.4; A.La 26.1; NKNg'a 5.8; 27.15
Ama mong'emgei oyachigei kanamwet eng' kergeindap kiy age tugul: Eng' itoondap muren anan kwony, 17
4.17-18:
Rom 1.23
anan itoondap tyony age tugul ne mi ng'wony, anan itoondap toriit age tugul ne tirireni eng' parak. 18Anan itoondap kiy age tugul ne ichuutegei ng'wony, anan itoondap njiryot age tugul ne mi peek che mi ng'wony oriit. 19Riipkei anyun si ma ye inyal parak, igeer asiista ak arawet ak kecheik, agot chaang'indo tugul che mi kipsengwet, kochuutin iwe isaa tuguuchooto ak ioot tuguuchooto ki kopchechi Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' pororyosyek tugul che mi kurereetap kipsengwet. 20
4.20:
Kom 19.5; NKNg'a 7.6; 14.2; 26.18; Tit 2.14; 1Pet 2.9
Ago konamak Kamuktaindet ne Toroor, ak komutwak omang'une maatap karnet eng' Misiri oegu piigap porotennyi ko uu rani. 21
4.21:
Kai 20.12
Kobooto nooto, koginereekyo Kamuktaindet ne Toroor agobo okweek, ak ki iyasyo kole, melandoe Jordan ameite emonooto karaaran ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', inyee Israel inyaban. 22Ago amechini anee emoni, malandoe Jordan ago olandoi okweek oname emonooto karaaran. 23Oriipkei anyun si moutye kayomisetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', ne ki yai kobootok, oyai kanamwet eng' kergeindap kiy age tugul ne kietenen Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 24
4.24:
Heb 12.29
Amu Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ko maat ne iwong'u ak kotinyei ng'et kong'.

25Ye tuun kaomeng'iisye eng' emet ak osich lagok ak mochogoronik, ak ngo namgei ak oyai kanamwet eng' kergeindap kiy age tugul, ak oyai ne ya eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' otach ineendet, 26ko kaaguur kipsengwet ak ng'wony kobaoryanjin peetuuni, ale osip olustosi owong'ugei eng' emet ne obendi olandoe Jordan oname kobunjook. Ma chaang'aitu peetuusyekwok eng' olooto ago king'emok owong'ugei. 27

4.27-28:
NKNg'a 28.36
Iiyestaak Kamuktaindet ne Toroor oyomu pororyosyek ak ong'etu che ng'ering' eng' pororyosyek ole imutok Kamuktaindet ne Toroor. 28Ak oot kanamonik che poisyetap eunegap piik, che po keetiik ak koik ak ko che ma keerei kiy ama kastoi ama amisyei anan kong'uto. 29
4.29:
Jer 29.13
Ago ngo cheeng' eng' olooto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', onyooru ineendet ngo cheeng' eng' muguleldang'wong' tugul ak eng' saboondang'wong' tugul. 30Ak ye imiitei nyalilda, ak kobwonjin tuguuchu tugul, iweekyigei Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' anyun eng' peetuusyek che po let, ak igas kutinnyi. 31Amu Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' ko Kamuktaindet ne Toroor ne po rireenet ma metoin, anan kowong'un anan koutye kayomisetap kwanisyeguk ne ki iyasyechi.

32Teep anyun nguno agobo peetuusyek che ki kosiirto che kisip kondounenen kobooch ngap kotoi Kamuktaindet koyai chii eng' ng'wony, kobooch tabanda age ne po kipsengwet agoi tabanda age, teep ngo ki kobiit kiit age ne oo ne uu ni anan ngo kigegasei? 33Tos ki kogasei piik ole kigoi kutitap Kamuktaindet kong'alaali eng' kwenutap maat ko uu ye ki igas ak kosapcho? 34Anan kityem Kamuktaindet au komutyigei pororyet eng' pororyet age, eng' tyemuutik, eng' kaboorunoik, eng' kwang'utik, eng' pooryeet ak eng' euut ne kiim ne chuulaat eng' kamuisosyek che eecheen ko uu tugul che kiyaiywok Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong' eng' Misiri eng' taitap konyekwok? 35

4.35:
Mar 12.32
Ki kiboorun inyee si kobiit inai ile Kamuktaindet ne Toroor ineendet ko Kamuktaindet ne Toroor, ma mi age kobatee ineendet ineegei. 36Ki koonin igas kutinnyi ne mang'une kipsengwet si kobiit kogerin kong' ak ki koonin igeer maannyi ne oo eng' ng'wony. Ki igas ng'aleekyik komang'une kwenutap maat. 37Amu ki chamei kwanisyeguk, kolewen anyun ineendet iyotennywa ne piitu let ak komoong'un eng' Misiri komi kobooten eng' kimnateennyi ne oo. 38Ki oon pororyosyek eng' taing'ung' che eecheen ak ko kiimeen kosiirin si komutun imong'u olito, kogoonin emennywa koek poroteng'ung' ko uu peetuuni. 39Nai anyun rani ak igonor eng' muguleldang'ung' ile, Kamuktaindet ne Toroor ko Kamuktaindet ne Toroor eng' parak kipsengwet ak eng' ng'wony oriit; ma mi age. 40Riip anyun kaneetisyosyekyik ak ng'atuutikyik che `kang'atiin rani si komyeeit eng' inyee, kobooto lagoguk che piitu let ak kochang'a peetuusyeguk eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' koigeny.

Katabaanetap nganasook che kimwechin

41

4.41-43:
Jos 20.8-9
Ki itabaan anyun Musa nganasook somok eng' Jordan pitoniin ole po kong'asiis, 42si komwechi olooto rumiindet, ne kabar chiitap kokwennyi eng' lelset ne ki ma kochurchin. Ki imuuchi kosap ineendet ne kamwechi age eng' nganasochooto. 43Nganasochooto ko Beser eng' surkwen eng' emetap warenget kobunji piigap Reuben, Ramot eng' Gilead kobunji piigap Gad ak Golan eng' Bashan kobunji piigap Manasseh.

Kong'atei `Musa piigap Israel kogeny

44Ni ng'atuutyet ne ki inde Musa taitap piigap Israel. 45Chuuto kora paornatosyek, kaneetisyosyek ak kirwoogutik che ki mwachi `Musa piigap Israel ye kingo kagomang'une Misiri, 46komiitei Jordan pitoniin eng' atebweet ne tokyingei Beth-peor, emetap Sihon laitoryatap Amorik, ne ki menyei Hesbon ne kibar `Musa ak piigap Israel ye kingo kagomong' icheek eng' Misiri. 47Ki nam emennyi kobunji ak emetap Og laitoryatap Bashan. Laitorinichooto aeng' che po Amorik che ki menyei Jordan pitoniin eng' komostap kong'asiis; 48kobooch Aroer, ne mi tabandap atebweetap Arnon, agoi tulweet ne po Siyon (kainet age ne po tulweetap Hermon) 49Kobooto Arabah tugul ne mi Jordan pitoniin eng' komostap kong'asiis agoi nyanjet ne mi Arabah ne miitei Piska keel.

5

Kogetyingei Musa Ng'atuutik Taman

(Kom 20:1-7)

51Ak ki kuur `Musa Israel tugul, ak koleenji, “Ogas anyun, ee Israel kaneetisyosyek ak kirwoogutik che amwaiwok rani. Ogas eng' itiikwok si kobiit oneetkei ak oriip oyai.” 2Ki yai `Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo kayomiset kobootech eng' Horeb. 3Ki ma yai `Kamuktaindet ne Toroor kayomisoniito ak kwanisyekyok ago ki yai kobootech acheek tugul che ki mi kesaptosi rani. 4Ki ng'alaalwok Kamuktaindet ne Toroor kimni eng' tulweet eng' maat, 5ki atonon eng' kwenung'wong' ak Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuunooto si aboorwok ng'olyoonnyi amu ki oiyweisye amu maat, ak ki ma otogoste tulweet ak koleenjok,

6Aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ne ki among'un eng' emetap Misiri eng' kootap otwoknateet.

7Amecheeng'jigei kamuktaik alak kobatena aneege.

8

5.8-9:
A.La 26.1; NKNg'a 4.15-18; 27.15
Ameyachigei kanamwet anan itoondap kiy age tugul ne mi parak kipsengwet anan ne mi ng'wony oriit anan ne mi peek eng' ng'wony oriit.

9

5.9-10:
Kom 34.6-7; Kai 14.18; NKNg'a 7.9-10
Ameng'uruukyi anan ioot. Amu anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', ko aa Kamuktaindet ne amei ng'etkong'. Ageerchini lagok tengektap kwanisyekwak agoi ibinda ne po somok ak ne po ang'wan eng' icheek che wecho. 10Ago ariiree eliphuusyek eng' icheek che chama che isubi ng'atuutikyuk.

11

5.11:
A.La 19.12
Amemwa kainetap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' tangoi, amu iityin Kamuktaindet ne Toroor ng'oogisto ne mwaei kainennyi eng' tangoi. 12
5.12:
Kom 16.23-30; 31.12-14
Riip peetuutap sabato, itabaan ko uu ye king'atin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. 13
5.13-14:
Kom 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; A.La 23.3
Iboisyei eng' peetuusyek lo ak iyai poisyoniguk tugul. 14Ago peetuutap tisap ko sabato ne po Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'. Ameyai poisyet peetuunooto inyee, anan weeriing'ung' anan cheptong'ung', anan otwogeng'ung' ne muren anan ne tye, anan eitang'ung' anan sigiryeng'ung', anan tuguuk anan toondeng'ung' ne mi kurgotiguk; si komuuny otwogeng'ung' ne muren ak ne tye ko uu inyee. 15Meutye ile ki ii otwoget eng' emetap Misiri ago ki imoong'un Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' eng' olooto eng' euut ne kiim ak eng' euut ne chuulaat. King'atin anyun eng' nooto `Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung' iriip peetuutap sabato.

16

5.16:
NKNg'a 27.16; Mat 15.4; 19.19; Mar 7.10; 10.19; Luk 18.20; Eph 6.2,3
Teech kwandang'ung' ak kamenng'ung', ko uu ye king'atin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung', si kochang'a peetuusyeguk ak komyeeit eng' inyee eng' emet ne koonin Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'.

17

5.17:
Tau 9.6; A.La 24.17; Mat 5.21; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
Amerumisye.

18

5.18:
A.La 20.10; Mat 5.27; 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Jak 2.11
Amoipkei.

19

5.19:
A.La 19.11; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9
Amechoorse.

20

5.20:
Kom 23.1; Mat 19.18; Mar 10.19; Luk 18.20
Amebaoryanji chiitap kokweng'ung' eng' lembech.

21

5.21:
Rom 7.7; 13.9
Amegase myat osotyotap chiitap kokweng'ung', anan imakyigei kootap chiitap kokweng'ung' anan emennyi, anan otwogennyi ne muren anan ne tye, anan eitonyi anan sigiryennyi, anan kiy age tugul ne po chiitap kokweng'ung'.

22

5.22-27:
Heb 12.18-19
Ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor tuiyeng'wong' komugul ng'aleechuuto tugul eng' maat ak pooldet eng' tulweet ak eng' imenindo ne oo. Ki mwachi eng' kutit ne oo ak ki ma tes alak. Yeityo kosirchi koik aeng' che lebeleen ak kogoono.

Musa ng'alaalindetap Kamuktaindet

(Kom 20:18-21)

23“Kingo kas kutit ne ki mang'une mesundeito ye kilalei tulweet, oriikyo anyun kobooto pounigap ortinwekwok ak poisyekwok, 24ak kole, ‘Ogeero, kaiboorwech `Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo liilindanyi ak etunatennyi ak kagegas kutinnyi komang'une maat. Kagenai rani keele ng'alaaljindos Kamuktaindet ne Toroor ak chii ak kosap. 25Kalya anyun si kebegu? Amu iwong'wech mai oo. Ngot kegas kogeny kutitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo kebegu. 26Chii ng'oo eng' piik tugul ne ki kas kutitap Kamuktaindet ne sabei kong'alaali eng' maat ko uu ye ki kigas ak kosap? 27Riikte inyee si igas tugul che mwaei `Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo. Yeityo inyoo imwaiwech tugul che mwaun Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo si kegas ak keyai.’ ”

28“Ki kas iman `Kamuktaindet ne Toroor ng'aleekwok yooto ki ong'alaalwo ak koleenjo, ‘Kaagas ng'aleegap pichu che kagomwaun. Myachen tugul che kamwa. 29Kata myee anyun nda tinyei kotugul muguleldo ne uu nooto si koiywea ak koriip ng'atuutikyuk tugul si komyeeit eng' icheek ak eng' lagokwak agoi. 30Ui anyun ileenji, Oweekyigei emaisyekwok.’ 31Ago tonon inyee eng' yu ami si amwaun tugul: kaneetisyosyek ak kirwoogutik, che ineeti koyai eng' emet ne agoochini konyaban.”

32“Oriip anyun si oyai ko uu ye king'ataak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong'; amomaste obe tai anan kaataam. 33Obun ortinwek tugul che king'ataak Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'wong', si osapche ak komyeeit eng' okweek ak kochang'a peetuusyekwok eng' emet ne oname kobunjook.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]