Revised Kalenjin Bible (KAPR)
5

Komi Musa ak Aron taitap Pharaoh.

51Kingo pata chuuto koba Musa ak Aron ak koleenji Pharaoh, “Kamwa ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne po Israel, kole, ‘Mete piikyuk koba, si kobiit koyaiywo igoorto eng' surkwen.’ ” 2koteebee Pharaoh koleenji, “Ng'oo Kamuktaindet ne Toroor, ne tos agas iit ng'aleekyik kot achamji Israel koba? Mangen Kamuktaindet ne Toroor, ak kogeny, ma chamjini Israel koba.” 3Ak ki le icheek, “Kinyonjech Kamuktaindet ne po Yahudik. Kaigai anyun undech keebe pandap peetuusyek somok eng' surkwen, si keeng'ji Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo, tiseiywot, si ma pirenech koroito, anan ko rotwetap chok.” 4Ago ki wolji `laitoryatap Misiri icheek koleenji, “Amu nee si omache otyach piik eng' poisyonikwak inyee Musa ak Aron? Oba ole mi poisyonikwok.” 5Ki le Pharaoh, “Kagochang'a piikwok che mi emet kosiir, nguno ko kaogoochi kometo laisennywa.”

6Eng' peetuut nooto kong'at `Pharaoh kipnyeberainigap piik ak pounik, koleenji, 7“Amata ogoochi piik kogeny mobeek che cham koyae matubaruuk. Ingoba icheegei kocheeng'jigei. 8Ago obirchini icheek koyai matubaruuk che tee che kocham koyaei eng' kotugul. Amochuchuch kiy eng' chooto. Choriren pichu, nooto amu nee si ko riirtos ak koleen: ‘Koonech keebe keeng'ji tiseiywot Kamuktaindennyo.’ 9Otesyi icheek poisyet ne nyigiis, si kobiit koyai asi mata koepchi iit ng'aleek che ma po iman.”

10Ki manda anyun kipnyeberainik ak chemogenikwak, kong'alaalji piik koleenji, “Kamwa ko uu ni Pharaoh kole, ‘Ma agoonok mobeek, 11oba okweegei, ocheeng' eng' ole omuuchi onyoorchi, ago ma kichuchuchi kiy eng' poisyeng'wong'.’ ” 12Ki yestaat anyun piik eng' emet komugul ne po Misiri koyumat mobeek che beelee matubaruuk. 13Ki ichirchir `kipnyeberainik piik, koleenji, “Owong'u poisyonikwok, che kocham oyae peetuut age tugul, ko uu ye kocham oyae otinye mobeek.” 14Ki kibir anyun kipnyeberainigap piigap Israel, che ki indoi chemogenigap Pharaoh, ak keteebe keleenji, “Amu nee si mowong'u motwetap poisyet ne po amut ak ne po ra, oyai matubaruuk ko uu ye kocham oyae oin kora?”

Riiregap pounigap piigap Israel.

15Ak ki pa anyun pounigap piigap Israel koriirchi Pharaoh, koleenji, “Amu nee si iyaiywech acheek otwogiguk ko uu ni? 16Ma ki koonech mobeek, ago kibirchinech keyai matubaruuk ak kebirech acheek otwogiguk, ago mi lelutyet piiguk.” 17Ago ki leenji, “Oo choriren, oo choriren; nooto anyun si omwae oleen, ‘Koonech keebe keeng'ji tiseiywot Kamuktaindet ne Toroor.’ 18Ara anyun, oba oyai poisyet. Ma kigoonok mobeek, ak kanyool oibu matubaruuk che yamegei ak che kogimachei.” 19Ki keer pounigap piigap Israel kole tinyei nyalilda, ye ki ngemwachi keleenji, “Mochuchuchi kiy eng' matabarukwok che cham oyae eng' peetuut age tugul.”

20Ye kingo manda icheek eng' kap Pharaoh, kotuiye Musa ak Aron kotonondos eng' ooreet, 21ak ki leenji icheek, “Ingogeerok Kamuktaindet ne Toroor korwookwok, amu kaoyaech kesamisitu eng' taitap Pharaoh, ak eng' taitap otwogikyik, kot onde rotwetap chok eunekwak kobarenech.”

22Ak kiweekyigei Musa ye mi Kamuktaindet ne Toroor ak koleenji, “Ee, Kamuktaindet ne Toroor, amu nee si iyachi ne ya pichu? Amu nee si iyookwo? 23Amu kobooch ngap anyoo kap Pharaoh ang'alaalji eng' kaineng'ung', ko ki koyachi pichu ne ya, ak tomo isaru piiguk agot kitigin.”

6

Kogimityin Kamuktaindet kogeny Israel arorutyennyi

61Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Machei si igeer nguno kiit ne amache ayachi Pharaoh, amu eng' eunyu ne kiim, kogoochin icheek koba, ak koon koba eng' emennyi eng' eunooto kiim.” 2

6.2-3:
Tau 17.1; 28.3; 35.11; Kom 3.13-15
Ki ng'alaalji `Kamuktaindet Musa koleenji; “Aa Kamuktaindet ne Toroor. 3Ki among'ji Abraham, Isak ak Jakobo, ko aa Kamuktaindet Ne po Kamuktaet agot nga ki ma naa icheek eng' kainennyu Kamuktaindet ne Toroor. 4Ki agimiit kayomisennyu kobooto icheek, ale agoochi emetap Kanaan, ole ki menyei icheek ko kiprutoin. 5Kobooto nooto, ko koagas tigenoigap piigap Israel che mi eunegap Misiriik ko ratotiin, ak kaabwaat kayomisennyu. 6Ileenji anyun piigap Israel, ‘Aa Kamuktaindet ne Toroor, ak among'wok omang'une otetap Misiriik. Asarwok eng' otwoknateet ne oote icheek ak atyachak eng' euut ne chuulaat ak eng' kwang'utik che eecheen che po kirwooget. 7Anamok oegu piikyuk, ak aegu Kamuktaindet eng' okweek, si onai ole Aa Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindeng'wong' ne imoong'wok omang'une otetap Misiriik. 8Ak amutwak obwa emet ne ki aitoochi eunnyu agoochi Abraham, Isak ak Jakobo, ak agoonok kobunjook. Aa Kamuktaindet ne Toroor.’ ” 9Ki ng'alaalji anyun `Musa piigap Israel ko uu nooto. Nga no, ko ki ma kas icheek ng'aleekyik amu ng'wanindo ne ki tinyei eng' mugulelwekwak, ak otwoknateet ne ki koroom.

10Ki ng'alaalji anyun `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, 11“Mande, ing'alaalji Pharaoh laitoryatap Misiri ileenji kochamji piigap Israel komanda eng' emennyi.” 12Ago ki ng'alaal Musa eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor kole, “Ngot koma kasa piigap Israel, ko tos imuuchi kogasta ano Pharaoh ak anee atinye kutit ne palyach?” 13Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron agobo piigap Israel ak Pharaoh laitoryatap Misiri, ak kong'at icheek koomaanda piigap Israel eng' emetap Misiri.

Ooreetap ne kisalu Musa ak Aron.

14Chu ko poisyegap kooriigap weeriigap Reuben taitap Israel: Hanok, Palu, Hesron, ak Karmi. Chuuto ko ortinwegap kap Reuben. 15Weeriigap Simion ko ki: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar, ak Shaul weeriitap cheptap Kanaan. Chuuto ko ortinwegap kap Simion. 16

6.16-19:
Kai 3.17-20; 26.57-58; 1A.Pet 6.16-19
Chu ko kainaigap weeriigap Lawi ko uu ortinwekwak: Gerson, Kohat, ak Merari; ak kenyiisyegap Lawi kotee kosabei ko ki kenyiisyek pogol ak sosom ak tisap. 17Weeriigap Gerson ko ki: Libni ak Shimei, ko uu kooriikwak. 18Ak weeriigap Kohat ko ki: Amram, Itshar, Hebron, ak Uzziel. Kenyiisyegap Kohat kotee kosabei ko ki kenyiisyek pogol ak sosom ak somok. 19Weeriigap Merari ko ki: Mali ak Musi. Chuuto ko kooriigap Lawiik ko uu ortinwekwak.

20Ki itun anyun Amram sengennyi Jokebed, ne ki sikyi Aron ak Musa. Kenyiisyegap Amram kotee kosabei ko ki kenyiisyek pogol ak sosom ak tisap. 21Weeriigap Itshar ko: Kora, Nepeg ak Zikri. 22Ki weeriigap Uzziel ko Mishael, Elzaphan ak Sitri.

23Ki itun `Aron Eliseba, cheptap Aminadab, chepkametap Nason, ne ki sikyi ineendet Nadap, Abiu, Eleazar ak Ithamar. 24Weeriigap Kora ko: Asir, Elkanah, ak Abiasap; chuuto ko kooriigap Koraik. 25Ak ki itun Eleazar weeriitap Aron age eng' tiibiigap Putiel, ne ki sikyi ineendet Phineas. Chuuto ko poisyegap kooriik che po kwanisyegap Lawiik ko uu kooriikwak.

26Ki Aron ak Musa che ki mwachi Kamuktaindet ne Toroor koleenji: “Omoong'u piigap Israel eng' emetap Misiri ko uu lugosyekwak.” 27Ki icheeget Musa ak Aron che ki mwachi Pharaoh laitoryatap Misiri, komaanda piigap Israel eng' Misiri.

28Ak eng' peetuunooto ne ki ng'alaaljin `Kamuktaindet ne Toroor Musa eng' emetap Misiri, 29kong'alaalji koleenji, “Aa Kamuktaindet ne Toroor. Mwachi Pharaoh laitoryatap Misiri tuguuk tugul che amwaun.” 30Ago ki mwa Musa eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor kole, “Atinye kutit ne palyach, imuuchi kogastaa ano Pharaoh?”

7

Komi Musa ak Aron kap Pharaoh.

71Ak ki wolji `Kamuktaindet ne Toroor Musa koleenji, “Kayain iigei Kamuktaindet eng' Pharaoh, ak koek ng'eetap komet Aron maotyondeng'ung'. 2Imwachini ng'eetap komet Aron tuguuk tugul che ang'atiin, si komwachi ineendet Pharaoh kounda piigap Israel komanda eng' emennyi. 3

7.3:
Poi 7.36
Auuiiti muguleldap Pharaoh, ak ates kaboorunoikyuk ak kwang'utikyuk eng' emetap Misiri, 4ago ma imuuchi kogasaak Pharaoh, ak eng' nooto anyun, andai eunnyu Misiri, ak among'u lugosyekyuk, piikyuk piigap Israel, komang'une emetap Misiri eng' poisyonik che eecheen che po kirwoogutik. 5Ye achuul eunnyu atokyi Misiri, ak among'u piigap Israel eng' kwenunnywa, konai Misiriik kole aa Kamuktaindet ne Toroor.” 6Ki yai anyun Musa ak Aron ko uu nooto, ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor. 7Kiga koit kenyiisyegap Musa tamanwogik sisiit, ak ki tamanwogik sisiit ak somok kenyiisyegap Aron ye ki ng'alaaljindos icheek ak Pharaoh.

8Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Musa ak Aron, koleenji, 9“Ye teebenak Pharaoh kwang'utyet, imwachi inyee Aron anyun konam kiroktonyi ak kowiirchi ng'wony si kobiit koek ereneet eng' taitap Pharaoh.” 10Ko uu nooto ko ki pa Musa ak Aron anyun kap Pharaoh, ak ki yai ko uu ye kiga ng'at Kamuktaindet ne Toroor. Ki wiirchi ng'wony Aron kiroktonyi eng' taitap Pharaoh, ak eng' taitap otwogikyik, ak kiwalak koek ereneet. 11Ki guur agine Pharaoh piik che tinyei utaatyet ak orgoik. Ak ki yai ak icheek ko uu nooto eng' ng'oorsennywa piigap Misiri che ng'oorsei ak che ng'oomen. 12Ki wiirchi chii age tugul eng' icheek kiroktonyi ng'wony ak kiwalogis koek erenook. Ago kilugui kirokto ne po Aron kirokweekwak. 13Ki iuit muguleldap Pharaoh, ak ma kas iit icheek ko uu ye kiga komwa Kamuktaindet ne Toroor. 14Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Uui muguleldap Pharaoh, kaeesyo kounda piik koba. 15Ara anyun ui karon kap Pharaoh amu wendi aino. Tonone tabandap aineet si otuiyechi yooto. Ip kirokto nooto kowalak koek ereneet eng' eung'ung', 16ui ak ileenji ineendet, ‘Kagoyokwo Kamuktaindet ne po Toroornatet ne po Yahudik, ak kale, mete piikyuk koba si kobiit koboisyeiwo eng' surkwen; agoi kora ko tomo igas.’ 17

7.17:
Ng'a 16.4
Kamwa anyun ko uu ni Kamuktaindet ne Toroor, ‘Inae eng' ni ile aa Kamuktaindet ne Toroor. Keero, akweree kirogi atinye eng' eunnyu peechu mi ainooni, ak kowalogis peek koek korotiik. 18Pegu njireenik che mi aineet, ak kobul aineet, ak kowech Misiriik koe peek che punu aineet.’ ” 19Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Musa, “Ileenji Aron, ‘Nam kiroktong'ung' ak ichuul eung'ung' itokyi peegap Misiri, ainoosyekwak, kereruusyekwak, tamboinikwak ak togomwekwak tugul che po peek. Piitu korotiik eng' emet komugul ne po Misiri ak eng' tereenigap peek che po keetiik, ak eng' tereenigap peek che po koik.’ ”

20Ki yai Musa ak Aron ko uu ye ki kang'at Kamuktaindet ne Toroor, kisut kirogoto ak kokweree peek che mi aineet, eng' taitap Pharaoh, ak eng' taitap otwogikyik, ak kiwalogis peek tugul che mi aineet koek korotiik. 21Ki pek njireenik che ki mi aineet ak kibul aineet kot ko mata komuuch Misiriik koe peegap aineet, ak ki piit korotiik eng' emet tugul ne po Misiri. 22Ago ye kingo yai ko uu nooto eng' ng'oorsennywa ak icheek piik che ng'oomen che ng'oorsei che po Misiri, kogiuit muguleldap Pharaoh, ak ma kas iit icheek; ko uu ye ki kamwa Kamuktaindet ne Toroor. 23Kiweektagei anyun Pharaoh kwo koonnyi, ak ki ma iit ineendet tuguuk che koyaagiis koek kiy. 24Kibalaat anyun Misiriik tugul ole neegitee aineet koleen tamangap konyoor peek che eei, amu ki ma imuuch koe peegap aineet.

25Ki iwong'kei peetuusyek tisabu kobooch ngap kokwer Kamuktaindet ne Toroor aineet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]