Revised Kalenjin Bible (KAPR)
26

Maonateet agobo Tyro

261

26.1:
Isa 23.1-18; Joel 3.4-8; Amo 1.9-10; Zek 9.1-4; Mat 11.21-22; Luk 10.13-14
Ak eng' kenyiitap taman ak agenge, eng' peetuut ne po tai ne po arawanooto, konyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, amu ki komwa Tyro agobo Jerusalem kole, haa, kogobutok ineendet ne ki kurgeetap pororyosyek; kagoweekyagei: kitesa anyun achang'ait, amu kagong'emak ineendet; 3mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Keero, aboryenen, ee Tyro, ak agoochini pororyosyek che chaang' kobookyin, ko uu ye igoochin nyanjet peekyik komildagei. 4Ak kong'em irimoigap Tyro, ak kobut teeksosyekyik che kooen: ang'oing'oi ng'ung'unyekyik, ak ayai ineendet koek rwandet ne ma mi kiy. 5Egu nganasanooto ole kiitoe regereiywek che kiname njireenik, eng' kwenutap nyanjet; amu kamwae ng'olyoondoniito, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor: ak koek ne luulei pororyosyek. 6Ak kebare rotwetap chok tiibiikyik che mi emet: si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

7Amu mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, amuti Nebukadresar laitoryatap Babilon, ineendet laitoryatap laitorinik, kobookyi Tyro, kobunu murot kaataam, kobooto paraisisyek, ak kariisyekyik che po lugeet, ak piik che ketei paraisisyek, ak kweanet, ak piik che chaang'. 8Pare rotwetap chok tiibiiguk che mi emet: ak koteech irimoik kotokyin, ak koruruuch ng'ung'unyek kotokyin, ak konamji parak long'eet ne oo kotokyin. 9Ak konde injinisyek che kibutisye, taitap irimoiguk, ak kobute aonokyik teeksosyeguk che kooen. 10Tuchin temburyegap paraisisyekyik amu chaang'indonywa: itumdumegei irimoiguk amu kirgirenetap paraisisyek che laanyei piik, ak ne po kariisyek che lau tuguuk, ak ne po kariisyek che po lugeet, ye tuun punei ineendet ormariichoguk, ko uu piik che pendi nganaseet oriit kobunei ole ki kobutok. 11Tiechei ortinweguk tugul eng' siyoogap paraisisyekyik: parei piiguk eng' rotwetap chok, ak koluulyo tolochigap kimnateng'ung'. 12Ak koluul mogornatosyeguk, ak koluul tuguuguk che po mung'aaret: ak kobut irimoiguk, ak kong'em kooriguk che korooron: ak kowiirchi peek koiguk ak keetiiguk ak ng'ung'unyeguk. 13

26.13:
Ng'a 18.22
Ak ageesu cheetap tyenwogiguk; ama kegasei kogeny cheetap ketubosyeguk. 14Ak ayain iegu rwandet ne ma mi kiy: iegu ole kiitoe regereiywek che kiname njireenik; ma keteechin kogeny, amu kamwae anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

15Mwachin Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor Tyro kole: Tos ma potandos ngeguusyek amu cheetap kabuteng'ung', ye tigendos, che kiguoteni, ye ki parchi piik kwenung'ung'? 16

26.16-18:
Ng'a 18.9-10
Kochoorgei anyun eng' ng'echerokwak che po laitornatet pounik tugul che po nyanjet, ak koreek ngoroikwak che tabanu parak, ak koreek ngoroikwak che ki kinde lelesta: ilaachi potanet; ak kotebee ng'wonyut, ak kobotanso sait age tugul ak kokwong'enen. 17Ak koriiryo agobo inyee, ak koleenjin, Katepto ano si keng'emin ne tee ni, inyee ne ki menyin piigap nyanjet, nganaseet ne ko tagunoot, ne ki kiim eng' nyanjet, ineendet ak piik che komenyei, ne koimui piik tugul che komenyei olooto! 18Tuun potandos anyun ngeguusyek eng' peetuutap kabuteng'ung'; ee, aragendos ngeguusyek che mi nyanjet ye iistoige.

19Amu mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ye tuun ayain iegu nganaseet ne karaatya, ko uu nganasook che ma ki menyei; ye tuun atugenen nyanjet, ak kotubin peek che chaang'; 20achoorten anyun kobooto icheek che choorchingei keriinget, ole mi piik che po keny, ak agoonin imeny ng'wony oriit, eng' komoswek che ki koek surkwen kobooch keny, kobooto icheek che choorchingei keriinget, si ma ki menyin; ak ande toroornatet emetap piik che saptos: 21

26.21:
Ng'a 18.21
ayain iegu kamuiset, ama ipiitu kogeny: agot nda kicheeng'in, koma koi kinyoorun kogeny, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

27

Riirek agobo Tyro

271Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee inyee, weeriitap chii, riir agobo Tyro, 3ak ileenji Tyro, Ee inyee ne imenye ole kimandoe kebendi nyanjet, ne ii chemung'araindet ne po pororyosyek che po ngeguusyek che chaang', mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ee Tyro, ki imwa ile, Ageesunotkei eng' korooronindo. 4Mi kiwotosyeguk kwenutap nyanjosyek, ki koyai teegiguk karaaranindang'ung' koek ne ititaat. 5Ki koyai icheek pagoiniguk eng' piribirinik che punu Senir: ki koip taragonik eng' Lebanon si kobiit koyaun toloitap moinget. 6Ki koyai icheek mugangoguk che kiwase peek, keetiigap Bashan; kiyae seremusyeguk kelegap peeleek, che ki kiliige taragonik che teer che punu ngeguusyegap Kitim. 7Ki po katanit ne karaaran ne ki kinde lelesta, angeeng'ung' ne ki punu Misiri, si koek eng' inyee songolyet; ki buluu ak ko aruus ne piriir emaing'ung' ne ki punu ngeguusyegap Elisha. 8Ki kiboitiniguk che po moinget, piik che ki menyei Sidon ak Arbad: ee Tyro, ki menyin piiguk che ng'oomen che ki kwerye moinget. 9Kimenyin poisyegap Gebal kobooto piikyik che ng'oomen che kitimoti ole kaundur: kimi kwenung'ung' melisyek tugul che po nyanjet kobooto kiboitiinikwak si koyai mung'areng'ung'. 10Ki mi lugeng'ung' piigap Persia, ak che po Lud ak che po Put, mureniguk che po lugeet: ki kigartaat eng' inyee long'eet ak chepkulet; ki ibarta icheek karaaranindang'ung'.

11Ki mi piigap Abad kobooto lugeng'ung' irimoiguk parak komoswek tugul, ak kimi Gamadik teeksosyeguk che kooen: ki igartaat long'onikwak eng' irimoiguk eng' komoswek tugul; ki koyai karaaranindang'ung' koek ne ititaat. 12Ki chemung'araindeng'ung' Tarsis amu chaang'indap mogornatosyek alak tugul; kiyaei mung'aaret eng' fedha, karnook, kibatinik ak ngosyelaisyek, si konyoor tuguuguk. 13Ki chemung'arainiguk Javan, Tubal, ak Meshek: kiyae mung'aaret piik ak tuguugap sugunonik koale tuguuguk. 14Kiyae mung'aaret icheek che po kootap Togarmah paraisisyegap poisyet, ak paraisisyek che po lugeet, kobooto nyumbusyek si konyoor tuguuguk. 15Ki chemung'arainiguk piigap Dedan: ki ek ole ialdoisye ngeguusyek che chaang': ki alunenen tuguuguk kelegap peeleek ak keetiik che tuuen. 16Ki chemung'araindeng'ung' Syria, amu chaang'indap tuguugap musoknateng'ung': kiyae mung'aaret sumaragdoisyek, ak ngoroik che arusen ne piriir, ak ngoroik che ki kinde lelesta, ak katanit ne karaaran, ak tuguuk che piriireen che mi ngeguut, ak koik che piriireen si konyoor tuguuguk. 17Ki chemung'arainiguk Judah, ak emetap Israel: kiyae mung'aaret nganugap Minit, ak panag, kobooto kumyat, ak mwanik, ak mwanik che kinyaise, si konyoor tuguuguk. 18Ki chemung'araindeng'ung' Damasko amu chaang'indap tuguugap musoknateng'ung', amu chaang'indap mogornatosyek alak tugul; kobooto divaigap Helbon, ak koroorigap keechiirek che leelach. 19Kiyae mung'aaret Bedan ak Javan tuguuk che punu Usal: kibooto tuguuguk che po mung'aaret, kariik che kita kitanyi, kasia ak kalamus. 20Ki chemung'araindeng'ung' Dedan eng' ngoroik che kiitoi eng' paraisisyek. 21Ki chemung'arainiguk Arabia, ak pounik tugul che po Kedar; ki aldaun aaregap keechiir ak mengichik, ak ng'oroorek. 22Chemung'arainigap Sheba ak che po Raamah ko ki chemung'arainiguk: kiyae mung'aaret tuguuk che ng'uu ne anyiny kosiir tugul, ak koik tugul che po kamanuutyet ne oo, ak thahabu. 23Haran, Kane ak Eden, chemung'arainigap Sheba, Ashur ak Kilmad, ko ki chemung'arainiguk. 24Ki chemung'arainiguk chuuto eng' tuguuk che korooron, ngoroik che buluu ak che ki kinde lelesta, ak moingonik che korooron kot, che ki kirate poroonik, ak keyae taragonik, kibooto chooto tuguuguk che po mung'aaret. 25
27.25-36:
Ng'a 18.11-19
Ki ibei tuguuguk che po mung'aaret melisyegap Tarsis: ak ki itesage, ak itororitu miising' eng' kwenutap nyanjosyek.

26Ki komutun kiboitiniguk che po moinget inyoo peek che chaang': kiryebin usoonetap kong'asiis eng' kwenutap nyanjosyek. 27Ibutyin kwenutap nyanjosyek mogornatosyeguk, ak tuguuguk che po mung'aaret, mung'areng'ung', kiboitiniguk che po moinget, ak piiguk che kweryei moinget, piiguk che timoti ole kaundur, ak piik che ki konam mung'areng'ung', ak piiguk tugul che po lugeet, che mi kwenung'ung', kobooto kweaneng'ung' tugul che mi kwenung'ung', eng' peetuutap ng'emisyeng'ung'. 28Potandos kiwotosyek amu waagaatap piiguk che kweryei melisyek. 29Chorugei eng' melisyekwak piik tugul che wasei peek eng' mugangok, kobooto kiboitiinik, ak piik tugul che po nyanjet che kweryei melisyek, tonondos eng' ngeguut. 30Ak kowaach kot igas, ak koriiryo eng' ng'wanindo, ak kolakyin temburyek metowekwak, ak komildaegei oreek; 31ak kocher metowekwak amu inyee, ak kogermenegei kuniok, ak koriiryo agobo inyee eng' ng'wanindo ne po saboondo, ak eng' riirek che ng'woneen. 32Ak koriirchin eng' kateiyennywa, ak koriirchin kole ng'oo ne uu Tyro, ne ki king'em kewiirchi kwenutap nyanjet? 33Ye kibun tuguuguk che po mung'aaret nyanjosyek, ki inyiit pororyosyek che chaang', ki igoochi laitorinigap ng'wony koek mogoreek eng' chaang'indap mogornatosyeguk. 34Eng' peetuut ne ki kiiriin eng' nyanjosyek eng' rirosyek, ki ibutyo tuguuguk che po mung'aaret eng' kwenung'ung', kobooto kweaneng'ung' tugul. 35Kwong'enen piik tugul che menyei ngeguusyek, ak koiyweis miising' laitorinikwak, taagu arageneet eng' togoochikwak. 36Renyin chemung'arainik che mi pororyosyek; ki iegu kamuiset ama ipiitu agoi.

28

Maonateet agobo Laitoryatap Tyro

281Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, mwachi pounindetap Tyro, ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu kiitoroorge eng' muguleldang'ung', ak imwa ile, Aa kamuktain, atebee ng'echereetap Kamuktaindet, eng' kwenutap nyanjosyek; ago ii chiito, ma ii Kamuktaindet, agot nganda ki iyaige eng' muguleldang'ung' iige Kamuktaindet: 3keero, ii ng'oom isiir Daniel; ma mi ung'ootyet ne imuuchi icheek koung'enen: 4ki isikyigei mogornatosyek eng' utaatyeng'ung' ak naeng'ung', ak ki igonorchigei thahabu ak fedha eng' ole kigonoree konoraik: 5ki ites mogornatosyeguk eng' utaatyeng'ung' ne oo ak eng' mung'areng'ung', ak kiitoroorgei eng' muguleldang'ung' amu mogornatosyeguk: 6mwaei anyun Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Amu ki iyaige eng' muguleldang'ung' iige Kamuktaindet ne Toroor; 7keer anyun, amutyinin toek, piik che iywei pororyosyek, ak kong'us rotonikwak po chok agobo karaaranindap utaatyeng'ung', ak komurwon kakweng'eng'ung'. 8Ak kochoorten iwe keriinget; ak imeei eng' meosyegap che ki kibar, eng' kwenutap nyanjosyek. 9Tos ta imwae eng' taitap ineendet ne parin, ile, aa kamuktain? Ago ii chiito, ma ii kamuktain, imi eutap ineendet ne iguotenin. 10Imee eng' meosyegap che ma kimuratan eng' eutap toek: amu kaamwa ng'olyoondoniito, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

Riirek agobo Laitoryatap Tyro

11Ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 12Ee, weeriitap chii, riir agobo laitoryatap Tyro, ak ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ing'ochi karagendoet, kigonyiin utaatyet, ak ii ne ititaat eng' korooronindo. 13Ki imi Eden, mbareetap Kamuktaindet; ki itugegei koita age tugul ne po kamanuutyet, sardio, topasio, ak yaholom, berulo, soari, jasipi, sapphire, sumaragdo, ak bareqet, ak thahabu: ki miitei oriing'ung' poisyetap sugutisyeguk che mengeechen ak ndurerusyeguk; ki kichop chooto eng' peetuut ne ki kitau keyain. 14Kii kerubindet ne ki kiil ne ki iuurisyei: ak ki andein si itebee tulweet ne tiliil ne po Kamuktaindet; ki iwendote kwenutap koik che po maat. 15Ki igeesunotkei eng' ortinweguk kobooch peetuut ne ki kiyaenen, kot kenyoorchin yaityet. 16Ki inyiitin icheek koroomnateet eng' chaang'indap mung'areng'ung', ak ki iyai tengekto: ki atimden anyun ko uu ne murwoon, ichooruge eng' tulweetap Kamuktaindet; ak kaang'emin, ee kerubindet ne iuurisyei, imang'une koik che po maat. 17Ki itoroorge eng' muguleldang'ung' amu karaaranindang'ung', ki ing'em utaatyeng'ung' amu kakweng'eng'ung': kaawiirchin ng'wony kaandein taitap laitorinik, si kobiit kogeerin. 18Ki imurwon oldinweguk che tiliileen eng' chaang'indap tengekwogiguk, eng' yaityetap mung'areng'ung'; kaanemu anyun maat eng' kwenung'ung', ki kobeelin, ak awalin iegu oreek eng' ng'wony, eng' taitap icheek tugul che keerin. 19Kwong'enen icheek tugul che ingenin che mi pororyosyek: ki iegu kamuiset, ama ipiitu agoi.

Maonateet agobo Sidon

20

28.20-26:
Joel 3.4-8; Zek 9.1-2; Mat 11.21-22; Luk 10.13-14
Ak ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 21Ee, weeriitap chii, tokyi togeng'ung' Sidon, ak imaotenji, 22ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Keero, aboryenen, ee Sidon; ak kitoroora eng' kwenung'ung': si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye karwookyi ineendet ak aegu ne itabaanat eng' ineendet. 23Amu ayookyini ineendet koroito ak korotiik eng' ortinwekyik; ak kobutyo eng' kwenunnyi icheek che kogiguoten, che kiguoteni eng' rotwetap chok eng' komosta age tugul; si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

Kaberuuret ne nyoonjin Israel

24Eng' kootap Israel koma kobiitu kogeny eng' komoswekwak tugul che sasei icheek ko uu kateet ne rutei ak kotoorei piich, anan kateet ne ng'waan. Ak konai icheek kole aa Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

25Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ye tuun kaayum kootap Israel komang'une pororyosyek ole kiga kiyestoochi, ak aegu ne itabaanat eng' icheek eng' taitap pororyosyek, komeny anyun emennywa ne ki agoochi otwogindennyu Jakobo. 26Ak komeny olooto eng' chametapkei; ee teechei kooriik, ak komiin sabibuk, ak komeng'iis eng' chametapkei; ye tuun kaarwookyi icheek tugul che sasei icheek che mi komoswekwak tugul; si konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]