Revised Kalenjin Bible (KAPR)
32

Riirek agobo Pharaoh ak Misiri

321Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor eng' kenyiit ne po taman ak aeng', eng' arawetap taman ak aeng', eng' peetuut ne po tai ne po arawanooto, koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, riir agobo Pharaoh laitoryatap Misiri, ak ileenji, Kiga kirogenen ng'etundo ne neran ne po pororyosyek: ago iuu maswetit eng' nyanjosyek; imong'u kobooto ainoosyeguk, ak iwase peek eng' keelyeguk, ak isamisi ainoosyekwak. 3Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Aiitoi regereiywondennyu atugenen kobooto tuiyet ne po pororyosyek che chaang'; si komutunenen regereiywondennyu itogosu. 4Si ametochin emet, awirchinin kewanin, ak agoochi toriitik tugul che po parak kotebenen, ak agoochi tyong'ik che po ng'wony komugul kobiyong'enen. 5Ak ande poortang'ung' tuloonook parak, ak anyiit atebwosyek koindong'ung'. 6Ak abise korotiguk emet ne ibire peek, agoi tuloonook; ak inyi kereruusyek. 7

32.7:
Isa 13.10; Mat 24.29; Mar 13.24-25; Luk 21.25; Ng'a 6.12-13; 8.12
Ak ye tuun ageesun atuch kipsengwet, ak ayae kecheikyik koimenitu; atuge pooldet asiista, ama kooluu arawet. 8Ayae lapkeiyosyek tugul che po kipsengwet che iluu miising' koimenitu eng' paragung'ung', ak ande mesundeito emeng'ung', mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

9Agoochini mugulelwegap pororyosyek che chaang' konereekso, ye tuun aibun ng'emisyeng'ung' eng' kwenutap pororyosyek, konyo emotinwek che kitom inai. 10Ee, agoochini pororyosyek che chaang' kokwong'enen, ak koiyweis miising' laitorinikwak agobo inyee, ye tuun abarbar rotwennyu po chok eng' tainnywa; ak kobotanso eng' sait age tugul, kobotan chii tugul agobo saboondanyi, eng' peetuutap kabuteng'ung'. 11Amu mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Nyonjinin rotwetap chok ne po laitoryatap Babilon. 12Agoochini kobek piiguk che chaang' eng' rotoogap chok, che po piik che nyigoonen; icheek tugul ko che iywei pororyosyek: ak kong'em icheek menoteetap Misiri, ak kobek piikyik tugul che chaang'. 13Abare kogeny tyong'ikyik tugul che mi ole neegitee peek che chaang'; ama kotyechei peek che chaang'; ama kotyechei chii kogeny peechooto, anan kotyech tyong'ik. 14Atiliilii anyun peekwak, agoochini koroot ainoosyekwak ko uu mwanik, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

15Ye tuun ayai emetap Misiri koguber ak koek karaatya, emet ne ma komi tuguuk che ki nyiitaat, ye abar tugul che menyei olooto, konai anyun kole aa Kamuktaindet ne Toroor.

16Chuuto ko riirek che tuun riirtos icheek; tuun riirtos tiibiigap pororyosyek eng' rirechooto: riirtos agobo Misiri, ak agobo piikyik tugul che chaang', mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

Pendi Misiri ye mi che ki kobek

17Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor eng' kenyiit ne po taman ak aeng', eng' peetuutap taman ak muut ne po arawanooto, koleenjo, 18Ee, weeriitap chii, riirchi piik che chaang' che po Misiri, ak itimde icheek, ineendet ak tiibiigap pororyosyek che taagunotiin, koba ng'wony oriit, kobooto icheek che choorchingei keriinget. 19Isiire ng'oo eng' korooronindo? Chortegei, ui iru kobooto che ma kimuratan. 20Ibutyin kwenutap che ki kebare rotwetap chok. Ki koitoi Misiri kebaree rotwetap chok; ichuut ineendet koistogei kobooto piikyik tugul che chaang'. 21Ng'alaaljin piik che kiimeen eng' che nyigoonen ineendet, eng' kwenutap ye mi che ki kobek, komi kobooto che toreti ineendet: kigochoortagei, siistos, agot che ma kimuratan, che ki kibare rotwetap chok.

22Mi Ashur olooto kobooto kweanennyi tugul; mi kereeriisyekyik komoswekyik tugul: che ki kibare rotwetap chok: 23che ki kinde kereeriisyekwak komoswek che po oriit che po keriinget, ak mi kweanennyi komoswek tugul che po kererinnyi: ki kibar tugul, ki kibare rotwetap chok, che ki yai kamuiset eng' emetap piik che saptos.

24Mi Elam olooto ak piikyik tugul che chaang' eng' komoswek tugul che po kererinnyi: ki kibar icheek tugul eng' rotwetap chok, che ki kochoortagei koma kimuratan, koba agoi ng'wony oriit, che ki yai kamuiset eng' emetap piik che saptos, ak ki kogesen kalilanennywa kobooto icheeget che choorchingei keriinget. 25Ki kochopchi ineendet itoogut eng' kwenutap che ki kibar, kobooto piikyik tugul che chaang'; mi kereeriisyekyik komoswekyik tugul: ki ma kimuratan icheek tugul, ki kibare rotwetap chok; amu kiyaak kamuisennywa eng' emetap piik che saptos, ak ki kogesen kalilanennywa kobooto icheeget che choorchingei keriinget: ki kinde ineendet kwenutap icheek che kigebar.

26Mi olooto Meshek, Tubal, ak piikyik tugul che chaang'; mi kereeriisyekyik komoswekyik tugul; ki ma kimuratan icheek tugul, ki kibare rotwetap chok; amu ki yai kamuisennywa eng' emetap piik che saptos. 27Ak maruitos kobooto piik che nyigoonen che ki pek che po che ma kimuratan, che kichoorchigei ye mi che ki kobek koibei kariikwak che po lugeet, ak kitiie metowekwak rotonikwak po chok, ak mi tengekwogikwak kawekwak; amu icheek ko ki kamuiset ne po piik che nyigoonen eng' emetap piik che saptos. 28Ago kitonatonin eng' kwenutap che ma kimuratan, ak oruitosi kobooto icheeget che ki kibare rotwetap chok.

29Mi Edom olooto, kobooto laitorinikyik ak pounikyik tugul, che ruitos eng' kimnateennywa kobooto icheek che ki kibare rotwetap chok: ruitos kobooto che ma kimuratan, ak icheeget che choorchingei keriinget.

30Mi olooto pounigap murot kaataam, icheek tugul, ak Sidonik tugul, che kichoortagei kobooto che ki kibar; ililandos icheek eng' kamuiset ne ki piitune kimnateennywa; ak ruitos ama kimuratan kobooto che ki kibare rotwetap chok, ak kogesen kalilanennywa kobooto icheek che choorchingei keriinget.

31Keerei Pharaoh icheek, ak kogaigaigei amu piikyik tugul che chaang' che ki kibare rotwetap chok; Pharaoh ak lugeennyi komugul, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor. 32Amu kande kamuisennyi emetap piik che saptos: ak kinde ineendet kwenutap che ma kimuratan, kobooto icheek che ki kibare rotwetap chok, Pharaoh, kobooto piikyik tugul che chaang', mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

33

Poisyetap Riibindet

331Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, ng'alaalji lagogap piiguk, ileenji, ye aipchi emet rotwetap chok, ngot kolewen piigap emonooto chiito eng' kwenunnywa, ak konde koek riibindennywa: 3ak ngo keer ineendet rotwetap chok konyonjin emonooto, koguut iryageet ak koteechi piik; 4age tugul anyun ne kasei iryageet, ama iit kateunet, ngot konyo rotwetap chok ak kobar ineendet, kotebee korotiikyik metinnyi. 5Ki kas ineendet iryageet, ama iit kateunet, tebee anyun korotiikyik ineendet: amu nda kiga iit kateunet, ta kiga kosar saboondanyi.

6Ago ngot kogeer riibindet konyonei rotwetap chok, ama kuut iryageet, ama kiteechi piik, ak konyo rotwetap chok, ak kobar chii age tugul eng' kwenunnywa; kebare amu tengektanyi, ago amage korotiikyik eutap riibindet.

7Ee anyun, inyee, weeriitap chii, kaandein iegu riibindet eng' kootap Israel; kas anyun ng'olyoot ne amwae, ak iipchi icheek kateunennyu. 8Ye aleenji kiptengekyot, Ee, kiptengekyondoni, imee iman, ameteechi kiptengekyondonooto kometo ooreennyi; komeei kiptengekyondonooto amu tengektanyi, ago amage korotiikyik eung'ung'. 9Ago, ngot iteechi kiptengekyot agobo ooreennyi, si koweek kometo oranooto, ama meto ooreennyi, komeei ineendet amu tengektanyi, ago kaisaru saboondang'ung'.

Po iman Kirwoogetap Kamuktaindet

10Ee inyee, weeriitap chii, mwachi kootap Israel ileenji, omwae ko uu ni ole: “Kanamech pistaosyekyok ak tengekwogikyok, ak kichuchui amu chooto; kimuktoi ano anyun kesapche?” 11Mwachi icheek ileenji, ko uu ye asabe, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, koma paibaitune meetap kiptengekyot; ago abaibai ngo week kiptengekyot kometo ooreennyi, ak kosap: oweege, oweege, omete ortinwekwok che yaach; amu nee si obegu, ee kootap Israel?

12Ee, inyee weeriitap chii, mwachi lagogap piiguk, ileenji, ma saru chiito ne po iman imanda eng' peetuutap pistoennyi; ago ma namei kiptengekyot tengekto eng' peetuut ne kaweek kometo tengektanyi: amaimuuchi kosap ineendet ne po iman eng' imandanyi eng' peetuut ne yaei tengekto. 13Ye aleenji ne po iman, isabe iman; ngot komong' imandanyi, yeityo koyai tengekto, koma kibwaati agot agenge eng' poisyonikyik che po imanda; ago meei amu tengektanyi ne ki yai. 14Kogeny, ye aleenji kiptengekyot, Imee iman; ngot koweek kometo tengektanyi; ak koyai kiit ne po iman ak ko litit; 15ngot koweekta kiptengekyot kiit ne kiname pesendo, ak koweekta kogeny kiit ne kirebei, ak kowendote ng'atuutigap saboondo, amata koyai tengekto; kosabei iman ineendet, ma meei. 16Ma kiityin ineendet agot agenge eng' tengekwogikyik che ki koyai: ki koyai ineendet kiit ne po iman ak ko litit; sabei iman.

17Ago mwaei lagogap piiguk kole, ma po iman ooreetap Kiptaiyat: ago eng' icheek koma po iman ooreennywa. 18Ye week ne po iman kometo imandanyi, ak koyai tengekto, komeei eng' tengegoto. 19Ak ye week kiptengekyot kometo tengektanyi, ak koyai kiit ne po iman ak ko litit, kosabei ineendet eng' nooto. 20Ago omwae ole, Ma po iman ooreetap Kiptaiyat. Ee kootap Israel, arwookyini age tugul eng' okweek ko uu ortinwekyik.

Kabutetap Jerusalem

21

33.21:
2Lai 25.3-10; Jer 39.2-8; 52.4-14
Ki nyoonjo chiito age ne kiga chilil komong' eng' Jerusalem, ki nyo eng' kenyiit ne po taman ak aeng', kobooch ngap keluulech, eng' arawetap taman, eng' peetuut ne po muut ne po arawanooto, koleenjo, Kagebar nganaseet. 22Ki mi anyun eutap Kamuktaindet ne Toroor paragunnyu koskoleny, kotomo koit ineendet ne kichilili; ak kiga kogoono Kamuktaindet ne Toroor ang'alaal, ye kingo itu chiichooto karon ole ki ami, ak ki ang'alaal, ki mata konamaga kuut.

Piik che ki ng'et eng' Judah

23Ak ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 24Ee, weeriitap chii, mwaei icheek che menyei komoswek che karatwek eng' emetap Israel, kole, ki chiichak Abraham, ak ki punji emet: ago ki chaang' acheek; ki kigoonech emet kobunjech. 25Mwachi anyun icheek ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor ko uu ni kole: Oame panyeek kobooto korotiik, ak otokyini konyekwok kanamonikwok, ak otumdoi korotiik: tos oname emet kobunjook? 26Otiegei rotonikwok po chok, oyae kiit ne kiwechei, ak ing'waniti age tugul eng' okweek osotyotap chiitap kokwennyi: tos oname emet kobunjook? 27Mwachi anyun pichooto ko uu ni ileenji, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ko uu ye asabe, ki pare iman rotwetap chok icheek che mi komoswek che karatwek, ak agoochini koam tyong'ik ineendet ne mi kewanin, ak kobar koroito icheek che mi irimoik ak che mi kebenonik. 28Ak ayae emet koguber ak koek ne kikwong'ee, ak kogeskei menoteetap kimnateennyi; ak koek surkwen tuloonoogap Israel, kot koma kobunei chii. 29Yeityo konai icheek kole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye kaayai emet koguber ak koek ne kikwong'ee, amu tuguukwak tugul che kiwechei che ki koyai.

Kasetap ng'aleek ak kinde poisyonik

30Ee, inyee weeriitap chii, ng'alaali agobo inyee lagogap piiguk eng' ole neegitee irimoik, ak eng' kurgotigap kooriik, ak kong'alaaljin `age age, ng'alaaljin chii tugul tupchennyi, koleenjin, Asoomin ale, nyoo keebe kegas ng'olyoot ne punu Kamuktaindet ne Toroor. 31Ak kobwonjin ko uu ye pwoonei piik, ak kotep ng'wony eng' taing'ung' ko uu piikyuk, ak kogas icheek ng'aleeguk, ago ma yaei: amu iboortoi chamyet ne oo eng' ng'aleekwak, ago isubi mugulelwekwak kelunennywa. 32Keer anyuno, iuu eng' icheek tyendo ne karaaran miising', ne tinyei cheet ne anyiny, ne putindet: amu kasei icheek ng'aleeguk, ago ma yaei. 33Ak ye piit kioto, (keero, nyoonei,) konai anyun kole kimi maotyot kwenunnywa.

34

Mestowegap Israel che po lembech

341Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo, 2Ee, weeriitap chii, maoten agobo mestowegap Israel, maoten, ak ileenji mestowechooto, Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Pwo! Mestowegap Israel che paegei amitwogik icheegei! Tos ma nyooljin mestoweek kobai keechiirek? 3Oame che akwaen, ak olaachi koroorigap keechiirek, oenye che akwaen; ago mobae keechiirek. 4Ma ogimiit che nyalulyotin, ama onyaa che myandos, ama orop ne kigoil, ama oweech kogeny ne kigeon, ama ocheeng' ne ki kobet: ago ki obou eng' kimnateet ak eng' koroomnateet. 5

34.5:
Kai 27.17; 1Lai 22.17; Mat 9.36; Mar 6.34
Kiyesta amu ki ma komi mestowot: ak ki ek amitwogigap tugul che po timiin, ak kiyesta. 6Ki ombenioti keechiirekyuk eng' tuloonook tugul, ak eng' tulweet age tugul ne kooi: ee, kiyesta keechiirekyuk koyom ng'wony tugul; ak ki ma komi chii ne ki cheeng'at anan kosubot icheek.

7Ogas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, okweek mestoweek; 8Ko uu ye asabe, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor, amu iman ko uu ye kigeluul keechiirekyuk, ak koek keechiirekyuk amitwogigap tyong'ik tugul che po timiin, amu ki ma komi mestowot, ama cheeng'at mestowekyuk keechiirekyuk, ago kibaegei mestoweek amitwogik icheegei, ama pai keechiirekyuk; 9ogas anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, okweek mestoweek; 10Mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, aborye mestoweek; ak amage eunekwak keechiirekyuk, ak aeete icheek kobai keechiirek; ama kobaegei mestoweek amitwogik kogeny; ak asaru keechiirekyuk eng' kutusweekwak, si ma ek amitwogikwak.

Kamuktaindet, Mestowot ne myee

11Amu mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, anee, aneendet ne acheeng'oti keechiirekyuk, ak asuboti icheek. 12Ko uu ye cheeng'ei mestowot akweennyi eng' peetuut ne mi kwenutap keechiirekyik che ki kiiyesta, acheeng'e ko uu nooto keechiirekyuk; ak asaru icheek komong' eng' komoswek tugul ole kiga kiyestoochi eng' peetuutap poolik ak tulugenet ne imen. 13Ak amutu komong' eng' pororyosyek, ak ayumu eng' emotinwek, ak amutu kobwa emennywa; ak abai icheek eng' tuloonoogap Israel, eng' ole neegitee kereruusyek, ak eng' komoswek tugul che ki menyei eng' emonooto. 14Ayage icheek ole mi susweek che myach, ak kotebee piunywa tuloonoogap komoswek che torooreen che po Israel: ruitos eng' olooto eng' piut ne myee, ak koagete ole pitat eng' tuloonoogap Israel. 15Anee ne abae keechiirekyuk, ak agoochi koruiyo, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor. 16Acheeng'e ne ki pet, ak amutu kogeny ne ki kioon, ak arop ne ki il, ak agimiit ne kimyani: ak abar ne neraat kobooto ne kiim: abae icheek kirwooget.

17Ago ee okweek, akweennyu, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor kole: Ogeero, arwookyini artet eng' artet, kobooto mengichik ak kwesik. 18Tos kiit ne ming'in eng' okweek obaegei tuguuk che myach, yeityo otyekyi ng'wony che ki ng'at eng' ole oagete? Ak oee peek che tiliileen, yeityo oturur eng' keelyekwok che kang'et? 19Ago amei keechiirekyuk che ki otyech, ak koe che ki oturur eng' keelyekwok.

20Mwachin anyun Kiptaiyat `Kamuktaindet ne Toroor icheek ko uu ni koleenji: Ogeero, arwookyini aneendet artet ne neraat eng' artet ne sagitat. 21Amu ki otoortaisye karaaswekwok ak tigigoikwok, ak otoore kuinoikwok tugul che ki myandos, kot oseer koba oldo tugul; 22asaru anyun keechiirekyuk, ma koegu che kiluulei kogeny; ak arwookyi artet eng' artet. 23Ak ande mestowot agenge koyaga icheek, ak kobai icheek, nooto ko otwogindennyu Daudi; paei ineendet icheek, ak koek mestowonnywa. 24Ak aegu anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa, ak koek Daudi otwogindennyu, pounindet eng' kwenunnywa; kamwae anee Kamuktaindet ne Toroor ng'olyoondoniito. 25Ak kiyomiskei ak icheek eng' kayomiset ne po kaalyeet, ak ageesu tyong'ik che yaach eng' emet: ak komeny surkwen eng' chametapkei, ak koruiyo osnosyek.

26Ak ayai icheek koek kaberuret kobooto komoswek ole neegitee tulweennyu; ak ang'at ropta koroobon eng' peetuusyekyik; ak kobiit roptap kaberuret. 27Ak kooi logoek keetitap mbar, ak korur emet, ak kotebee chametapkei eng' emennywa; ak konai kole aa Kamuktaindet ne Toroor, ye tuun airii keetiigap choginnywa, ko kaasaru icheek komong' eng' eutap piik che ki yai icheek koek otwogikwak. 28Ama koegu kogeny che luulei pororyosyek, ama koamei tyony ne po ng'wony icheek; ago meng'iisyei eng' chametapkei, ama kobiitu chii ne imui. 29Ak achopchi icheek mbareet ne tagunoot, ama kobarei rubeet icheek eng' emet, ama koiboti kalilanet ne punu pororyosyek. 30Si konai kole ami anee Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa kobooto icheek, ak konai icheek kole kootap Israel ko piikyuk, mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

31Ak okweek, keechiirekyuk, che oo keechiiregap akweennyu, ko oo piik, ak aa Kamuktaindeng'wong', mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]