Revised Kalenjin Bible (KAPR)
9

Kong'aanye Ezrah tengekwogigap piik

91Kingo kagoyaak tuguuchu, kobwonjo kandoik ak koleenjo, “Ma itabaanegei piigap Israel ak Tisiik ak Lawiik piigap emotinwek; yaei tuguuk che kiwechei che po Kanaanik, Hitik, Perisik, Jebusik, Amonik, Moabik, Misiriik ak Amorik. 2Amu ki kotun tiibiikwak, kotunji weeriikwak kot koburuigei keswoot ne tiliil ak piigap emotinwek, ee, che ki indochin pistooniito ko ki kandoik ak pounik.”

3Ak kinga kas ng'olyoondoni, abet ngoryennyu ne po oriit ak ne po parak, ak ang'ei sumeekyuk ak atut tamnennyu yeityo atebi ng'wony akwong'. 4Ki iyumjagei anyun chii age tugul ne kibotani agobo ng'aleegap Kamuktaindetap Israel, agobo pistoetap che kiga kiluul. Ki atebi ng'wony akwong' kot koit kagoitoetap kagoochinetap koskoleny.

5Yeityo ang'eet eng' kaming'inennyu pogei ye ki kigoitoi kagoochinetap koskoleny, ko kaabet ngoryennyu ne po oriit ak ne po parak. Ki agutuny ak aitoochi eunekyuk Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyu, 6ak ale, “Ee Kamuktaindennyu, alilani miising' ak kagowalak togeennyu kot koma muuch anyalin, inyee Kamuktaindennyu, amu kogotesak tengekwogikyok kot ko maluuchech ak ki koeet ng'oogistonyo kot koit kipsengwet. 7Ki keegu kiptengegiinik miising' kobooch peetuusyegap kwanisyekyok agoi rani, ak ki kindeech eunegap laitorinik che po emotinwek agobo tengekwogikyok acheek, laitorinikyok ak tisiikyok, kebarech eng' rotwetap chok, keluulech, ng'emisyet ak kalilanet, ko uu rani. 8Kagiboorwech anyun nguno eng' poroini ming'in myeeindo ne punu Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo, kot kotuukwech alak kochililso ak kogoonech tigongyot eng' oldanyi ne tiliil, si kokweng'wech konyekyok Kamuktaindennyo ak kogoonech kasoobet ne ming'in eng' ratisyennyo. 9Nga ki otwogik, koma pagakyech Kamuktaindennyo otwoknatennyo, ago ki ityech rireenet eng' taitap laitorinigap Persia, si kogoonech kasoobet, si kelumda kootap Kamuktaindennyo ak keteech ole Ki kong'emak eng' koyooto ak kegoonech irimeet eng' Judah ak Jerusalem.”

10Ara anyun, ee, Kamuktaindennyo, ta kemwae nee kogeny? Amu kigemete ng'atuutiguk, 11che kigeng'at eng' otwogiguk maotik, ile, “Ma tiliil emet ne obendi oname kobunjook, amu simwegap piik che po emotinwek, eng' tuguukwak che kiwechei che ki konyiit ng'wanindanywa emet kong'etee tabanda age agoi tabanda age. 12

9.12:
Kom 34.11-16; NKNg'a 7.1-5
Amogoochi anyun tiibiikwok weeriikwak, anan kotun weeriikwok tiibiikwak anan ocheeng' kalyennywa anan ko porotennywa koigeny, si kobiit ogimegitu ak oam ruroteetap emet ak obagakyi lagokwok koek porotennywa koigeny. 13Kigobwanjech chooto tugul amu poisyonikyok che yaach ak ng'oogistonyo ne oo. Amu ma ibirech inyee Kamuktaindennyo ko uu ye yamegei ak tengekwogikyok, ak ki igoonech chu ng'etunotiin, 14ko tos kibut kogeny ng'atuutiguk ak kenamge ak piik che yaei tuguuchu kiwechei? Tos menereekyinech kot igeswech kot koma mi che ng'etu anan che chilildos? 15Ee Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ii po iman, amu ki piik che kigeng'etu, che kichililso, ko uu rani. Ki mi taing'ung' eng' ng'oogistonyo, amu ma mi ne imuuchi kotonon eng' taing'ung' amu niito.”

10

Onseetap kwonyiik che kisalu pororyosyek alak

101Ye kita kosaaei Ezrah ak kong'aanyei chalwogik, koriirei ak kowiirchingei ng'wony eng' taitap kootap Kamuktaindet, koyumjigei ineendet tuiyet ne oo miising' ne ki punu Israel, ne po murenik ak kwonyiik ak lagok. Ki riiryo piik ak icheek eng' ng'wanindo. 2Ak ki wolji Shekaneiah weeriitap Jehiel, weeriitap Elam, Ezrah koleenji, “Ki kichililji Kamuktaindennyo ak ki kitun tiibiik che salu saang' che po piigap emoni, ago mi nguno kamang'unet agobo Israel agobo ng'olyoondoniito. 3Ongiyomiske anyun ak Kamuktaindennyo keiste osotik tugul ak lagok che kisichei osotichooto ko uu ng'olyoondeng'ung' inyee kiptaiyandennyu ak ne po icheeget che kabotanso amu ng'atuutyetap Kamuktaindennyo ak ingoyaak ko uu ng'atuutyet. 4Ng'eet anyun; amu neng'ung' ng'olyoondoniito ak kimi, kobooten ara nyiganitu ak iyai.”

5Kong'eet anyun Ezrah ak kong'at che eecheen eng' tisiik, Lawiik ak Israel tugul, koyasyo kole yaei ko uu ng'olyoondoniito. Ara ki iyasyo anyun. 6Kong'eet anyun Ezrah eng' taitap kootap Kamuktaindet ak kwo koot ne po oriit ne po Jeohanan weeriitap Eliasib. Kingo it yooto, koma koamis anan koe peek, amu kirirei agobo kachililutyetap icheek che kiga kiluul. 7Kimwaita eng' Judah tugul ak Jerusalem, komwachi lagok tugul che po piik che kiga kiluul si kobiit koyumjigei Jerusalem. 8Age tugul ne ma nyo ko kagobata peetuusyek somogu, ko uu ng'olyootap pounik ak poisyek, kerebe tuguukyik tugul ak kitabaane tuiyetap pichooto kiga kiluul. 9Ki iyumjigei anyun Jerusalem `piik tugul che po Judah ak Benjamin kotomo kogeskei peetuusyek somogu. Ki arawetap sogool eng' peetuutap tiptem ne po arawanooto, ak ki tebee piik tugul komosta ne paraa eng' taitap kootap Kamuktaindet kobotandos agobo ng'olyoondonooto ak ropta ne oo.

10Yeityo kotonon anyun Ezrah tisiindet ak koleenji icheek, “Ki ochiliil ak ki otun tiibiik che salu saang' ak otes ng'oogistap Israel. 11Ong'aang'ji anyun Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwok ak oyai kiit ne chamei. Otabaanegei piigap emet ak kwonyiik che toek.”

12Ki wol anyun tuiyet tugul eng' kutit ne oo kole, “Ko uu ye kaimwa agobo acheek, konyaaljinech keyai. 13Chaang' piik che mi yu ak nguno ko peetuusyegap ropta ne oo. Ma kimuuchi ketononse eng' saang', ago ma poisyetap peetuut agenge niito anan aeng', amu ki kichiliil miising' eng' kiito. 14Ingelewen anyun pounikyok agobo tuiyet tugul ak ingobwa icheek tugul che mi nganasookyok che ki itun tiibiik che toek. Ingobwa eng' peetuusyek che king'atei ak Ingobwa kobooto icheek poisyegap nganaseet age tugul ak kirwoogikyik agoi koistoeneigei nereegek che koroomen che po Kamuktaindennyo, kot keisto poisyoniito.” 15Jonathan weeriitap Asahel ak Jaseia weeriitap Tikba icheegei che kitononso kogirinda ng'olyoondoniito, ak kitoret icheek Mesulam ak Sabetai Lawindet.

16Ki yai ko uu nooto lagogap piik che kiga kiluul. Ki kitabaan tisiindet Ezrah kobooto kandoik alak che po kooriigap kwanisyek kobee kooriigap kwanisyekwak ak icheek tugul ko uu kainaikwak ak ki tebi ng'wony eng' peetuut ne po tai ne po arawetap taman kogin ng'aleechooto. 17Ki iges eng' peetuut ne po tai eng' arawet ne po tai ng'aleek tugul che po murenik che kiga kotun tiibiik che toek.

Tetunetap murenik che kigaitun kwonyiik che toek

18Ki piit eng' weeriigap tisiik che kiga kotun tiibiik che toek: eng' weeriigap Jeshua, weeriitap Josedak ak tupchosyekyik, ko ki Maaseia, Elieser, Jarib, ak Gedalia. 19Ki iyasyo icheek kole istoi osotikwak, ak amu ki tinyei tengekto, ko ki igoito mengit ne po akweet kobunji tengektonywa. 20Eng' weeriigap Imer ko ki Hanani ak Sebadia. 21Eng' weeriigap Harim ko ki Maaseia, Elijah, Semaiah, Jehiel ak Uzziah. 22Eng' weeriigap Pasur ko ki Elioenai, Maaseia, Ishmael, Nethanel, Josabad ak Elasa.

23Eng' Lawiik ko ki Josabad, Shimei, Kelaia (ineendet Kelita), Petaia, Judah ak Elieser. 24Eng' tyeniik ko ki Eliasib, ak eng' riibiigap kurgotik ko ki Shallum, Telem ak Uri.

25Eng' Israel, eng' weeriigap Paros ko ki Ramya, Isia, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija ak Benaiah. 26Eng' weeriigap Elam ko ki Mattaniah, Zekariah, Jehiel, Abdi, Jeremot ak Elijah. 27Eng' weeriigap Satu ko ki Elioenai, Eliasib, Mattaniah, Jeremot, Sabad ak Asisa. 28Eng' weeriigap Bebai ko ki Jeohanan, Hananiah, Sabai, Atlai. 29Eng' weeriigap Bani ko ki Mesulam, Maluk, Adaiah, Jasub, Seal ak Jeremot. 30Eng' weeriigap Pahat-moap ko ki Adna, Kelal, Benaiah, Maaseia, Mattaniah, Bezalel, Binui ak Manasseh. 31Eng' weeriigap Harim ko ki Elieser, Isija, Malkija, Semaiah, Shimeon; 32Benjamin, Maluk, Semaria. 33Eng' weeriigap Asum ko ki Matenai, Matata, Sabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh ak Shimei. 34Eng' weeriigap Bani ko ki Madai, Amram ak Uel, 35Benaiah, Bedeia, Kelui; 36Bania, Meremot, Eliasib; 37Mattaniah, Matenai, Jaasu; 38Bani, Binui, Shimei; 39Selemya, Nathan, Adaiah; 40Maknadebai, Sasai, Sarai; 41Asarel, Selemya, Semaria; 42Shallum, Amariah ak Joseph. 43Eng' weeriigap Nebo ko ki Jeiel, Matitia, Sabad, Sebina, Ido, Joel ak Benaiah. 44Kiga kotun `chuuto tugul tiibiik che toek ak ki tinyei alak osotik che kiga kosikyi lagok.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]