Revised Kalenjin Bible (KAPR)
19

Sogornatetap piigap Sodom

191Ki it anyun malaikaisyechooto aeng'u Sodom eng' koskoleny, ak kitebyei ng'wony Lot eng' ormariichetap nganasanooto. Ye kingo keer Lot icheek, kong'eet kotorookta ak ipkogutung'ji. 2Koleenji, “Kasaak ale omosu, obwa anyun kiptainikyuk kootap otwogindeng'wong', ak otebi kemouni komugul, oun keelyek si osip ong'eetyee omuste.” Kowol icheek kole, “Achicha, kitebee saang' kemout komugul.” 3Ki igaigai Lot miising' anyun kot komasta icheek koba koonnyi. Ki yachi ineendet icheek igoorto ak kochopchi magatiinik che ma kinde mermereek, si koam. 4Ago ye ki tomo koruiyo, kobwa meng'iigap nganasanooto po Sodom koyiem koot; piik tugul neranik ak che oosen kobun komoswek tugul. 5

19.5-8:
Kirw 19.22-24
Ki kuur `icheek Lot ak koleenji, “Ngorcho piik che ketaach eng' koong'ung' kemouni? Imutwech kobwa saang', si kobiit kenai icheek.”

6Ki manda Lot kwo ole mi icheek eng' kurgat, ak koger kurgeet. 7Ak koleenji, “Asaok, che kitupche, amoegu sogoran! 8Ogeero, atinye tiibiikyuk aeng' che pergein. Okany amutwak, si oyachi ko uu ye koroo. Moyachi kiy pichu amu kagobwa koonnyu.”

9Ak ki wol kole, “Istegei!” Kotestai kole, “Ki nyo chiichi ko too, ago inee ni kagomach koek ne irwookwech i! Kimache anyun keyaun ne ya kosiir icheeget.” Ki ibookyi `icheek Lot ak komang'ji kurgeet koleen kobut. 10Ago ki iyogoi eunekwak pichu ki mi ko ak kochuut Lot kwo ko, ak koger kurgeet. 11

19.11:
2Lai 6.18
Yeityo kobire korateet pichooto ki miitei kurgeetap koot, che mengeechen ak che eecheen, agoi kong'etyo kocheeng'ei kurgeet.

Ng'emetap Sodom ak Komora

12Ki teebee anyun `pichooto Lot koleenji, “Tos itinye chii age eng' yu? Saania, weeriiguk, tiibiiguk, anan chiing'ung' age tugul eng' nganasani? Ngot komi imaande eng' olito. 13Kimache keng'em nganasani, amu kogoeet waagaat agobo icheeget eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, ak kagoyakwech Kamuktaindet ne Toroor keng'em.” 14Ki manda Lot kwo ak ipkoleenji sanigap tiibiikyik “Ong'eetyee ak omande obe, amu machei kong'em Kamuktaindet ne Toroor nganasani.” Ki keer sanichooto ng'aleekyik ko uu tangoi. 15Ki ichirchir `malaikaisyek Lot ko kerir emet koleenji, “Ng'eet, imut kwondong'ung' ak tipchuguk aeng' si mobegu eng' kergong'yet ne ityin nganasani.” 16

19.16:
2Pet 2.7
Ki igagei ineendet komanda; amu ki igagei, ko ki nam pichooto eunnyi, eutap kwondonyi ak eunegap tiibiikachik aeng' komaanda eng' nganaseet ak kobagaakta eng' saang' amu ki riiree Kamuktaindet ne Toroor. 17Ye kingo kagomaanda, koleenji, “Sarugei, mwei amegus kong' anan itonone ui tugul eng' kewani; mwechi tuloonook parak, ang' puch komeng'etu.” 18Koleenji Lot, “Achicha, kiptaiyandennyu! 19Kairiiree uitugul otwogindeng'ung', ak kotesak aiyebindong'ung' eng' saruunet ne koisarwo si ma abet saboondanyu. Nga no anyun-i, koma muuchi amwechi tuloonook parak si konyoorwo yaityo, ak kogoono ame. 20Keero, ang'ni nganaseet ne neegit ak ko ming'in, myee amwechi oliindo si asar saboondanyu.” 21Koleenji ineendet, “Kaagasun ng'olyoondoniito agine ale ma ang'eme nganasanooto kaimwa. 22Chaakte, mwechi olooto, amu ma muuchi ayai kiy agoi iit olooto.” Ki kiguure Zoar19:22 Zoar: Nooto ‘Ming'in.’ nganasanooto amu nooto.

23Kiga kochoor asiista ye kingo itei Lot Zoar. 24

19.24-25:
Mat 10.15; 11.23-24; Luk 10.12; 17.29; 2Pet 2.6; Jud 7
Kiroong'ji anyun Kamuktaindet ne Toroor Sodom ak Gomorah roptap koik che laldos ak maat ne punu kipsengwet. 25Ki peel kong'em nganasochooto, atebweet komugul, piik tugul che ki menyei nganasochooto, ak tuguuk tugul che piitos eng' ng'wony. 26
19.26:
Luk 17.32
Ago kiguskong' kwondap Lot eng' let, ak kiwalak koek tulweet ne ming'in ne po muunyuk. 27Ki ng'eet Abraham karon komusta kwo agoi koit ole kigatonone eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; 28ak ye kingo tabendo kogeer oliin po Sodom ak Gomorah, ak emet tugul ne po atebweet, kooro iyeto ne po emet kotogostoi ko uu iyetap maat ne oo miising'.

29Ak kingo ng'emei Kamuktaindet nganasook che po atebweet, kobwaat Abraham ak komaanda Lot, komandae ng'emisyetap nganasochooto kiga komeng'oot.

30Ki manda anyun Lot kotogosta tulweet parak ak tiibiikyik aeng' amu ki iywei komeny Zoar ak ipkomeny kebeneet oriit ak tiibiikyik. 31Ki leenji anyun chepto ne oo chepto ne ming'in, “Kagoosit kwandanyo, ak ma mi mureno emoni ne imuuchi kotunech ko uu piteetap ng'wony komugul. 32Ngenage kwandanyo kumik si kobiit kobogit ak keruiye ak ineendet, si keriip iyoteet.” 33Ara ki inaga kwandanywa anyun kumik kemounooto ak ki wo ne oo kwo ipkoruiyo ak kwandanyi. Ma nai kwan ye kingo ruitos tuwai, anan ye ki kong'eetei. 34Eng' peetuut ne ki isubi nooto, koleenji ne oo ne ming'in, “Keero, ko ki ruiye lagat ak abba. Nginage kogeny kumik kemouni po ra si iwe aginye oruiye tuwai, si keriip iyoteet.” 35Ki inaga kumik kwandanywa kogeny kemounooto, ak king'eet anyun ne ming'in, kwo ipkoruiyo ak kwan. Ma nai kora koruitos tuwai, anan kong'eetei. 36Ki manach anyun tiipchooto tuwai po Lot komanage kwandanywa. 37Ki sich `ne oo weeriit, ak kiguure kainennyi Moab.19:37 Moab: Eng' kutitap Yahudik ko ‘ne punu abba.’ Ineendet ko kwandap Moabik agoi ra. 38Ki sich `chepto ne ming'in agine weeriit, ak kiguure kainennyi Ben-Ami.19:38 Ben-Ami: Eng' kutitap Yahudik ko “weeriitap piikyuk.” Ineendet ko kwandap Amonik agoi ra.

20

Abraham ak Abimelek

201Ak kiu Abraham eng' olooto kwo komostap Negeb, kwo komeny kwenutap Kadesh ak Shur, ak komeng'iis ko kiprutoiyo eng' Gerar. 2

20.2:
Tau 12.13; 26.7
Ki itaam `Abraham Sarah kwondonyi kole, “Ineendet ko tupchennyu.” Ki iyookto anyun Abimelek laitoryatap Gerar kimutyi Sarah. 3Ago ki nyoonji `Kamuktaindet Abimelek eng' karwotitoet kemoi koleenji, “Keero, kaimei isabe, kwondo ne kaimutyigei ko kwondap chii.” 4Ago ki tomo koriikyi Abimelek ineendet. Koleenji Kiptaiyat, “Tos ibare agot pororyet ne po iman? 5Tos ma leenjo ineendet, ‘Sarah ko tupchennyu?’ Ak ma mwa agine kwonyooto kole, ‘Ineendet ko tupchennyu?’ Ki ayai ko uu ni eng' muguleldo ne po iman ak eng' eunek che tiliileen.” 6Ak ki mwachi anyun `Kamuktaindet ineendet eng' karwotitoet, koleenji, “Wei, angen ale ki iyai ko uu ni eng' muguleldo ne po iman. Agot anee ko ki aeetenen si meyaiywo tengek. Nooto anyun amu nee si ma achamun itwaa ineendet. 7Ara anyun imutyi nguno kwonyi chiitap ko po, amu maotyoo inee si kosaun si isap. Ago ngot ko meweekte, inai ile imee ne matiny, inyee, ak tuguuk tugul che itinye.”

8Ki ng'eet anyun Abimelek karon miising' ak koguur otwogikyik tugul. Kotetyi tuguuchooto tugul kochut itiikwak; ak ki aragenso kot miising' pichooto. 9Ki kuur anyun `Abimelek Abraham, koteebe koleenji, “Koiyaiywech nee? Ak nee chalwok ne koayaun, kot igesenjo ak laitornatennyu tengegi tee ni? Koiyaiywo tuguuk che ma nyolu keyai.” 10Ak ki leenji `Abimelek Abraham, “Koigeer nee, si iyai kii?” 11Ki le Abraham, “Ki ayai niito amu ki aleen, ma mi olito iman kayweetap Kamuktaindet, ak imuuchi icheek kobara amu kwondanyu. 12Ago eng' iman, ineendet ko chepkamennyu, sieetap chebyosennyo; ak ki atun. 13Ye kingo kagomoong'wa Kamuktaindet eng' kootap abba, ak kogoono awendot, aleenji anyun ineendet, ‘Rireneng'ung' ni ne tuun iboorwo; imwae eng' komosta age tugul ole kibendi ile, Ineendet ko ng'eetap kamennyu.’ ” 14Ki igoochi anyun `Abimelek Abraham keechiirek ak tuuga, otwogik che murenik ak che tiibiik, ak koweekyi Abraham Sarah kwondonyi. 15Ak ki leenji Abimelek, “Keero, mi taing'ung' emoninyu, meny ole ichame.” 16Ki leenji Sarah, “Keero, kaagoochi ng'eetap kamenng'ung' silingisyek eliphuut agenge, koek chooto che tugun koonyek eng' piik che mi kobooten, ak kagiityin imanda eng' taitap piik tugul.” 17Ki sa anyun `Abraham Kamuktaindet, ak ki isoop `Kamuktaindet Abimelek, ak kwondonyi, ak chebaigeinikyik, ak ki sich lagok. 18Amu kiga korat Kamuktaindet ne Toroor mootinwek tugul che po kootap Abimelek, amu Sarah kwondap Abraham.

21

Sigeetap Isak

211Ki rutoochi `Kamuktaindet ne Toroor Sarah ko uu ye kiga komwa ak ki yachi Kamuktaindet ne Toroor ko uu ye kiga koyomis. 2

21.2:
Heb 11.11
Ki manach Sarah ak ki sikyi Abraham weeriit eng' osindanyi eng' kasarta ne kiga koarorchi Kamuktaindet. 3Ki kuure `Abraham weeriinnyi ne ki sikyin Sarah, Isak. 4
21.4:
Tau 17.12; Poi 7.8
Eng' peetuut ne po sisiit, kogiyatita `Abraham weeriinnyi Isak ko uu ye kiga ng'at `Kamuktaindet ineendet. 5Ki po Abraham kenyiisyek pogol, ye ki ngesikyin ineendet weeriinnyi Isak. 6Ki le Sarah, “Kagoono Kamuktaindet aroori; ak age tugul ne kasei ng'olyoondoni kororyei kobooto.” 7Ak kites komwa kole, “Ng'oo ne kita mwachin Abraham koleenjin reryei lagok Sarah? Amu kaasikyi weeriit eng' osindanyi.” 8Ki eet anyun lakweet ak eng' peetuut ne ki kiluge ineendet, koyai Abraham igoorto ne oo.

Keonei Hagar

9Ki keer Sarah weeriitap Hagar Chemisiryot ne kiga kosikyi Abraham, kochotisyei. 10

21.10:
Gal 4.29-30
Ki mwachi anyun `ineendet Abraham koleenji, “Oon chebyosoni otwogin ak weeriinnyi, amu ma namei tuguuk weeriitap chebyosoni otwogin kobooto weeriinnyu Isak.” 11Ki yait miising' kot ng'olyoondoni eng' Abraham agobo weeriinnyi. 12
21.12:
Rom 9.7; Heb 11.18
Ago ki mwachi `Kamuktaindet Abraham koleenji, “Amegeer ko ya ng'olyoondoni eng' inyee amu weeri, ak amu chebyosoning'ung' otwogin. Kas ng'aleegap Sarah eng' tuguuchooto tugul kamwaun, amu punu Isak ooreetap iyoteng'ung'. 13Ak tuun ayae weeriitap chebyosoni otwogin agine koek pororyet amu ineendet ko iyoteng'ung'.” 14Ki ng'eet anyun Abraham eng' peetuut ne ki isubi kota ko karon miising' ak ki ip amitwogik ak soteet ne po peek kogoochi Hagar ak lakweet. Ki indochi tigikyennyi tuguuchooto yeityo kounda icheek koba. Ki wo anyun koombenot eng' surkwen ne po Beer-sheba. 15Ye kingo keskei peek eng' soteet, kobagaakta lakweet eng' sondiit oriit. 16Ki wo kotep ng'wony eng' ye loo kitigin, ye itei kipchabet ngemwokto si ma keer meetap lakweet. Ki tep anyun kotoorchigei ineendet ak kowaach koriir. 17Ki kas Kamuktaindet koriirei weerooto ak kiguur malaikaiyatap Kamuktaindet ne mi kipsengwet Hagar, koleenji, “Amin nee, Hagar? Meiywei amu kagogas Kamuktaindet kutitap lakweet eng' ole mi. 18Ng'eet ui ing'eet lakweet ak inamate eng' eung'ung', amu tuun ayae ineendet koek pororyet ne oo.” 19Ki yaat Kamuktaindet konyegap kwonyooto ak ki keer keriingetap peek. Ki wo anyun konyiit peek soteet yeityo konaga lakweet. 20Ki mi Kamuktaindet kobooto lakweet ak kiner koeet. Ki meng'oot surkwen ak koek mwogindet. 21Ki meng'oot ineendet surkwen ne po Paran ak ki cheeng'ji kamet Chemisiryot kotun.

Kayasyetap Abraham ak Abimelek

22

21.22:
Tau 26.26
Ki ng'alaalji eng' peetuusyechooto Abimelek ak Pikol, ineendet ne ki kiptaiyatap kiplutotinikyik, Abraham koleenji, “Miitei Kamuktaindet kobooten eng' tuguuk tugul che iyae. 23Iyosyeiwo anyun nguno eng' Kamuktaindet si metila let anan eng' weeriinnyu anan eng' mochogoronikyuk, ago ko uu rireenet ne ki ayaun, iyaiywo aginye ko uu nooto, agot eng' emet ole kigeegune too.” 24Ak ki leenji Abraham, “Ayostosi.” 25Kingo kergong' `Abraham Abimelek amu keriingetap peek ne kiga rebe otwogigap Abimelek eng' koroomnateet, 26kole Abimelek, “Mangen ineendet ne ki yai kioto. Ki ma imwaiwo ak ki tomo agas ko uu ni kobatee ra.” 27Ki nam anyun Abraham keechiirek ak tuuga kogoochi Abimelek ak ki iyomiskei icheek tuwai. 28Ki itabaan anyun Abraham subeenwek tisap che po keechiir koba taban icheegei. 29Ak kiteebe `Abimelek Abraham koleenji, “Po nee subeenwechu tisabu po keechiir ketabaan icheegei?” 30Kowol ineendet kole, “Subeenwechu tisap po keechiir, ko myee ikweri eng' eunnyu si koek paornateet eng' anee, koboor kole anee ne ki abale keringoniito po peek.” 31Kiguure yooto anyun Beer-sheba,21:31 Beer-sheba: ko ‘Keringetap tisap’ anan ko ‘Keringetap kayasyoet.’ amu ki iyasyechigei tuwai eng' olooto. 32Ki iyomiskei anyun eng' Beer-sheba, ak king'eet Abimelek ak Pikol ne ki kiptaiyatap kiplugotinikyik, koweigei koba emetap Philistiik. 33Ki miin Abraham keetit eng' Beer-sheba ak ki kuur eng' olooto kainetap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindet ne po Koigeny. 34Ak ki ek toondet Abraham eng' emetap Philistik peetuusyek che chaang'.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]