Revised Kalenjin Bible (KAPR)
30

301Ye kingo keer Rael kole mata kosikyi Jakobo lagok, koam ng'etkong' ineendet agobo chepkamet. Koleenji Jakobo, “Kono lagok, ak ngo megono, amee.” 2Ki pa parak nereegegap Jakobo eng' Rael, ak ki leenji, “Tos ko ageeregei Kamuktaindet ne kaetenen iyoteet?” 3Koleenji `Rael Jakobo, “Keero, mi otwogindennyu Bila. Otuiyegei ak ineendet, si kobiit kosigiis ak ki ityon lagok eng' ineendet.” 4Ki igoochi otwogindennyi Bila koek kwondonyi, ak ki ituiyogei Jakobo ak ineendet. 5Ki manach anyun Bila, ak ki sikyi Jakobo weeriit. 6Kole Rael, “Kagoyaiywo ne myee Kamuktaindet, ak kagogas kutinnyu ak kagogoono weeriit”; Kiguure kainennyi Dan amu nooto. 7Ki manach kogeny Bila otwogetap Rael, ak ki sikyi Jakobo weeriit ne po aeng'. 8Ak ki le Rael, “Kagibelgei ak chepkamennyu eng' kabeletapkei ne oo, ak kaaterter.” Ki kuure weerooto ki sich kainennyi Naphtali.

9Kingo kagogeer Leah kole mata kosich lagok ineendet, konam Silba otwogindennyi kogoochi Jakobo koek kwondonyi. 10Ki sikyi Silba otwogindetap Leah Jakobo weeriit. 11Ak ki le Leah, “Kagoek saboon ra!” Ak kiguure kainennyi Gad. 12Ki sikyi Silba otwogindetap Leah Jakobo weeriit ne po aeng'. 13Ki le anyun Leah, “Agasigei! Amu tuun kuureno tiibiik ne igasegei.” Kiguure kainennyi Asher.

14Ki wo Reuben eng' peetuusyek che po kesisyetap nganuuk, ak kinyoor tuguuk che uu labotik eng' keeweet, ak ki ipchi kamet Leah. Ki leenji `Rael Leah eng' yooto, “Kaigai igoono tuguuchooto uu labotik, cho kaibu weeriing'ung'.” 15Kowolji Leah koleenji, “Tos igeere ile ma kiy ngirebena manong'otyonnyu, ak imache irebena labotigap weeriinnyu ak icheek?” Kole Rael, “Myee koru koong'ung' rani amu labotigap weeriing'ung'.” 16Ye ki punu Jakobo kewaniin koskoleny kwo Leah kotorookta ak koleenji, “Kanyool inyoo iru koonnyu, amu kaalin eng' labotigap weeriinnyu.” Ki ru anyun koonnyi kemounooto. 17Ak ki kas `Kamuktaindet Leah, ak ki manach, ak kosikyi Jakobo weeriit ne po muut. 18Ki le anyun Leah, “Kagogoono Kamuktaindet melektanyu, amu ki agoochi manong'otyonnyu otwogindennyu.” Kiguure anyun kainennyi Issakar. 19Ki manach Leah kogeny, ak ki sikyi Jakobo weeriit ne po lo. 20Ak ki le Leah, “Kagogoono Kamuktaindet kanyiok che myach; kobooch nguno ko kagitebi ak manong'otyondennyu, amu ki asikyi weeriik lo.” Kiguure kainennyi Zebulun. 21Kingo pata chooto kosich chepto, ak koguuree kainennyi Dina. 22Ki ibwaat `Kamuktaindet Rael, ak ki kas `Kamuktaindet ineendet ak kotyach moennyi. 23Ki manach ak kosich weeriit, ak kole, “Kagoistaiwo Kamuktaindet chotisyennyu.” 24Ak kiguure kainennyi Joseph, ak kole, “Ingoteswa Kamuktaindet ne Toroor weeriit age.”

25Ye kingo kagosich `Rael Joseph, koleenji `Jakobo Laban, “Meto awo, si kobiit awechigei agoi emennyu. 26Chamwo kwonyiikyuk ak lagokyuk amu ki aootin agobo icheeget, pagaakta awo, amu ingen inyee otwoknateennyu ne ki aootin.” 27Koleenji Laban, “Ngo ki anyooru myeeindo eng' taing'ung', ki ageer komyee ale ki koberuura Kamuktaindet ne Toroor agobo inyee, 28ara mwaiwo melekto ne imache, si agoonin.” 29Ki wolji Jakobo koleenji, “Ingen inyee ole ki aootiten, ak ole uu tuguuk che ki ayagi. 30Amu ki itinye che ng'ering' ye kitom aitu, ak ki kotesagis kochang'a; ak ki koberuurin Kamuktaindet ne Toroor kobooch ngap aitu. Ago nguno anyun, ko tos anyooru kotya si achopchi tuguuk piigap koonnyu?”

Melekto ne ki kigoochi Jakobo

31Ki leenji Laban, “Agoonin nee?” Ak ki le Jakobo, “Amegono kiy, ngot iyaiywo kii amache, amuuchi ayagun akwotisyeguk kogeny ak ariip. 32Chamwo achut akwotisyeguk tugul rani alewenoti, ak ateer ak atabaan artet age tugul ne ibisia ak ne pusye, ak aarwet age tugul ne tuui, ak ne ibisia, ak ne pusye, eng' ng'oroorek, si koek chooto melektanyu. 33Ak tuun paoryanjino imandanyu, ye tuun inyoo agobo melektanyu ne mi taing'ung'. Nginyoorcha ne ma ibisia ak ne ma pusye eng' ng'oroorek, ak ne ma tuui eng' aarek, iit ile ki kichoorei.” 34Ki le Laban, “Keero, ingotep ko uu ye kaimwa.” 35Ak ki itabaan Laban peetuunooto kwesik che keronen ak che pusyenen, ak iyuogik tugul che ibisyonen ak che pusyenen, ak age tugul ne ki tinyei che leelach, ak aarek tugul che tuuen, kokweri kogoochi weeriikyik. 36Ak ki wo Laban koistoegei Jakobo ne tee pandap peetuusyek somok, ak ki iyaga Jakobo neego che po Laban che ki ituuch.

37Kibut anyun Jakobo korokweek che po keetiik che uu siliboik che tuonen, ak che uu mobonik ak che uu kurinik, ak ki ibony kolegenitu si kotook ole leelachen eng' kirokwechooto. 38Ki lumda kirokwechooto ki ibony kotoorchi moingonik eng' ole ee peek neego; ak korisyo ko kabwa nyo koe peek. 39Kirisyo neego eng' taitap kirokweek, ak ki iyo neego che keronen ak che ibisyonen ak che pusyenen. 40Ki itabaan Jakobo aarek, ak kitokyi neego ole mi che keronen ak tugul che tuuen eng' neegap Laban. Ak ki inde akwotisyekyik oldanywa icheegei, ma ituiyo ak che po Laban. 41Eng' ui tugul ye ristos neego che neryootiin, konde Jakobo kirokweek eng' taitap konyegap neego eng' moingonik, si korisyo eng' ye mi kirokweek; 42ago ki ma indochi neego che sogityotiin. Ki punji anyun Laban chooto sogityotiin, ak kobunji Jakobo che neryootiin. 43Ara ki ek mogoryo Jakobo miising' ak ki tinyei akwotisyek che chaang', tiibiik ak murenik che otwogik, tambeesik ak sigiroik.

31

Komwee `Jakobo Laban

311Ki kas anyun Jakobo kong'alaaldos weeriigap Laban koleen, “Ki kokweri Jakobo tugul che po kwandanyo; ak ki konyoor mogornatoni tee ni eng' tuguugap kwandanyo.” 2Ak ki keer `Jakobo togeetap Laban kole ma ko uu atkinye tai. 3Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Jakobo, “Ketitegei, ui emetap kwanisyeguk ole ki kisikyinin, ak ami kobooten.” 4Ki iyookto Jakobo chii kwo kewaniin ole mi akweennyi koguur Rael ak Leah, 5ak ipkoleenji, “Ageere ale ma ko uu togeetap kwandang'wong' atkinye tai, ago kigotebi Kamuktaindet ne po abba kobooto. 6Ongen ole ki aoot kwandang'wong' eng' kimnateennyu tugul. 7Nga ki koberbera kwandang'wong' ak ki kowal melektanyu konyil taman, koma chamji Kamuktaindet koyaiywo ne ya. 8Ye kingo mwa kole, ‘Egu melektang'ung' che ibisyonen,’ ko ki iiyo anyun tugul che ibisyonen; ak ye kingo mwa kole, ‘Egu melektang'ung' che keronen,’ ko ki iiyo anyun tugul che keronen. 9Ko uu nooto anyun-i, kogigetune `Kamuktaindet kwandang'wong' akweet ak kogoono. 10Ak ye kingo machei korisyo neego, ageer eng' karwotitoet kwesik che laanyei neego ak ki keronen, ak che ibisyonen ak che mologonen. 11Ki kuura malaikaiyatap Kamuktaindet eng' karwotitoet, kole, ‘Jakobo,’ ak ki ale, ‘Ami yu.’ 12Kole, ‘Keerote, si inai ile, keronen ak ko ibisyonen ak ko mologonen kwesik tugul, che laanyei neego; amu kaageer chooto tugul che yaun Laban. 13

31.13:
Tau 28.18-22
Anee Kamuktaindet ne po Bethel, ole ki iroong'jine mwaita toloita ak ki iyasyeunena. Ng'eet anyun, ui eng' emoni, iweege ole ki kisikyinin.’ ” 14Ki wolji anyun Rael ak Leah koleenji, “Tos miitei kebeberta anan kiy ne kinyooru eng' kootap kwandanyo? 15Tos ma ki itech keele ki po oor age? Ki koaldech ak kigoamenech tuguuk. 16Nenyo ak lagokyok mogornatoni ki ibe Kamuktaindet kwandanyo. Ara anyun yai kiy age tugul ne kagomwaun Kamuktaindet.”

17Ki ng'eet anyun Jakobo, ak kochop lagokyik ak kwonyiikyik kolaany tambeesik. 18Ki kweri akwotisyekyik tugul, ak tuguukyik tugul che kiga koyum, agot akwotisyek che kiga konyoor, che kiga koyum eng' Padan-aram, si kobiit kouto anyun koba kapkwandanyi Isak eng' emetap Kanaan. 19Kichoor Rael kanamonigap kwandanyi Laban, ye kigawo Laban kotil koroorigap keechiirekyik. 20Ki ng'aal `Jakobo Laban Syrianindet, amu ma mwachi koleenji amache awo, ago ki ung'atkei. 21Ki imweito anyun tuguuk tugul che ki tinyei; ak king'eet kolandae aineet, kwo kotokyigei tulweetap Gilead.

Kosubi `Laban Jakobo

22Ye ki ngemwachi Laban eng' peetuutap somok keleenji, kogomwei Jakobo, 23komut tupchosyekyik, koba kobooto ineendet koosup, ak eng' peetuutap tisap konyoorchi tulweetap Gilead. 24Ki nyoonji `Kamuktaindet Laban Syrianindet kemoi eng' karwotitoet koleenji, “Riipkei, amemwachi Jakobo ng'olyoo, ne myee anan ne ya.” 25Ki it anyun Laban ole mi Jakobo. Kiga teech Jakobo emainnyi eng' tulweet. Ki nyo koteech Laban ak tupchosyekyik ak icheek tulweetap Gilead. 26Koleenji `Laban Jakobo, “Ki iyai nee kot ing'ala ak iung'anugei, ak imutu tiibiikyuk ko uu luulenik che ki kiname rotwetap chok? 27Kilya si imweu iung'anugei ak ing'ala, ne ma imwaiwo, si kobiit aunden iwe eng' poiboiyet ak tyenwogik, ak sugutit ne ming'in ak ketubet; 28ak ma igang'wa ang'utut weeriikyuk ak tiibiikyuk? Ki iyai eng' perberyo. 29Atinye kimnateet ayaiywok ne ya; ago kong'alaalwo Kamuktaindetap kwandang'wong' lagat koleenjo, ‘Riipkei, si memwachi Jakobo kiy ne myee anan ne ya.’ 30Ago angen ale koitau panda, amu amin emo agobo kootap kwandang'ung', ago kilya si ichoor kanamonikyuk?” 31Kowolji `Jakobo Laban koleenji, “Amu ki aiyweisye, ale, abeere imuuchi irebena tiibiiguk eng' kimnateet. 32Ago meei age tugul ne inyoorchini kanamoniguk. Inyit eng' taitap tupchosyekyok kiy age tugul ne neng'ung' ne atinye si iip.” Amu ki ma nai Jakobo kole kichoor Rael tuguuchooto.

33Ki chut anyun Laban emaitap Jakobo, ne po Leah ak emaitap otwogik aeng' che tiibiik ago ma nyoor kanamonichooto. Yeityo komong' eng' emait ne po Leah ak kochut ne po Rael. 34Kingo kagoip Rael kanamonichooto konde tuguuk oriit che ki iitoe tambeesik ak kotebee. Ak ki isyach Laban ola tugul kosapsabat eng' emait ago ma nyoor. 35Ak ki leenji `Rael kwandanyi, “Amat konereekyo kiptaiyandennyu, amu ma muuchi ang'eet eng' taing'ung'; kanama atebeetap kwonyiik.” Ak ki cheeng' kot, ago ma nyoor kanamonik.

36Ki nereech anyun Jakobo ak kobolyo ak Laban. Ki wolji `Jakobo Laban koleenji, “Nee lelutyennyu? Nee chalwoktonyu, kot isubwo ko uu ni eng' nereegek? 37Nga kaisyach ak isapsabate tuguukyuk tugul, ko nee ne po tuguugap koong'ung' ne kenyooru? Nde yu, taitap tupchosyekyuk ak tupchosyeguk, si kobiit kobesyewech acheek tuwai. 38Ki atebi kobooten eng' kenyisyechu tiptem; ma oos keechiireguk ak ng'orooreguk, ama aam mengichigap akweeng'ung'. 39Ak ki ma aibun ne ki par tyondo kotonaton; ki ageerunenen nenyu. Ki imagena nooto, ngo ne kiga kichoor peet anan ngo ne kiga kichoor kemoi. 40Ki atebi ko uu nooto, kibiro kiptoret peet, ak ki para kaitityet kemoi ak ki ma anuuchi. 41Ki atebee koong'ung' eng' kenyisyechu tiptem; ki aootin kenyiisyek taman ak ang'wan agobo tiibiiguk aeng', ak ki aootin kenyiisyek lo agobo akwotisyeguk, ak ki iwal melektanyu konyil taman. 42Nda ki ma komi kobooto Kamuktaindet ne po abba, Kamuktaindetap Abraham, ak Ineendet ne iywei Isak, ko kiteona awo puch. Kogogeer Kamuktaindet nyalildanyu ak poisyetap eunekyuk, ak kogerin kong' lagat anyun amu nooto.”

43Eng' yooto kowolji `Laban Jakobo koleenji, “Tipchu ko tiibiikyuk, ak lagochu ko lagokyuk, ak akwotisyechu ko akwotisyekyuk, ak tuguuchu tugul igeere ko chechuuk. Ago alyonjini anyun tipchuchuk rani, ak lagokwak che ki kosich? 44Ara anyun, nyoo kiyasyechigei, inyee ak anee; si koek paornateet eng' kwenunnyo, inyee ak anee.” 45Ki nam anyun Jakobo koita kolumda koek toloita. 46Ak koleenji Jakobo tupchosyekyik, “Oyum koik,” ak ki iyum koik, yeityo koruruuch; ak ki amis eng' ye neegitee karurugutyonooto po koik. 47Ak kiguure Laban yooto Jegar-sahadutha, ago kiguure Jakobo Galeed. 48Ki le Laban, “Karurugutyoni ko paornateet eng' kwenunnyoo, inyee ak anee ra.” Ki kiguure anyun kainetap yooto Galeed amu nooto, 49ak ki kiguure kogeny Mispa, amu ki le, “Ingoek Kamuktaindet ne Toroor riibindet eng' kwenunnyoo, inyee ak anee, ye ma kigeeregei. 50Ngot ko tuun ius tiibiikyuk, anan ngot ko tuun itun kwonyiik alak isyone tiibiikyuk, nga ma mi chii kwenunnyoo, ko paoryat Kamuktaindet eng' kwenunnyoo, inyee ak anee.” 51Yeityo koleenji `Laban Jakobo, “Keer karurugutyoni, keer toloi, ne kaalumde eng' kwenunnyoo, inyee ak anee. 52Paoryat karurugutyoni, ak paoryat toloi ale si ma siiru karurugutyoni anyoo ayaun kiy ne ya, ak si mesiiru aginye karurugutyoni ak toloi, inyoo iyaiywo kiy ne ya. 53Ingorwookseiywech Kamuktaindetap Abraham, ak Kamuktaindetap Nahor, Kamuktaindetap kwandanywa.” Ak ki iyasyo Jakobo agobo Ineendet ne iywei Isak kwandanyi. 54Ki igoito Jakobo tiseiywot eng' tulweet, yeityo koguur tupchosyekyik kobwa koamis. Ki amis ak kiruiyo tulwoonooto eng' lagatunooto. 55Ak king'eet Laban karon miising', kong'utut mochogoronikyik ak tiibiikyik ak ki iberuur. Yeityo kwo anyun Laban koweektagei oldanyi.

32

Kochobegei Jakobo kotuiyo ak Esau

321Ki wo anyun Jakobo pandanyi, ak ki tuiyo ak malaikaisyegap Kamuktaindet, 2ak ye kingo keer Jakobo icheek, kole, “Lugeetap Kamuktaindet ni!” Koguure anyun yooto Mahanaim.

3Ki iyookto Jakobo piik kondoe ineendet koba ole mi ng'eetap kamet Esau agoi emetap Seir, nooto ko kooretap Edom. 4Ki ng'at icheek koleenji, “Omwachi kiptaiyandennyu Esau ko uu ni: Oleenji, Kamwa otwogindeng'ung' Jakobo ko uu ni, ‘Ki aegu toondet eng' kap Laban ak ki atebee olooto agoi ra. 5Atinye eiik ak sigiroik, akwotisyek che po neego ak otwogik che murenik ak che tiibiik. Kaayogu anyun nguno inyoo kemwaun inyee kiptaiyandennyu, si kobiit anyoor chameet eng' taing'ung'.’ ” 6Ak kiweekyigei Jakobo che kiga kiyookto, ak koleenji, “Kogeit ole mi ng'eetap kamenng'ung' Esau ak nyoonei ineendet kotorogun, nyoonei kobooto piik pogol ang'wan.” 7Ki iywei ak koaragen anyun Jakobo miising'.Yeityo kopcheune aeng' piik che ki mi tugul, ak neego, tuuga ak tambeesik, 8ak kobwaat kole, “Ngo tuiyo Esau ak che po tai, ak kobar, komuuchi kochililso che po let.” 9Ak ki le Jakobo, “Ee, Kamuktaindet ne po abba Abraham, ak Kamuktaindet ne po abba Isak, Ee Kamuktaindet ne Toroor ne ki imwaiwo ileenjo, ‘Iweekyigei emeng'ung', kaptilyonutiguk, ak ayaun ne myee,’ 10ma nyoljino anyoor rireeneng'ung' ne po kei tugul, ak imanit tugul, ne ki iboorchi otwogindeng'ung', amu ki alandae ainooni po Jordan ak kiroktonyu kityo, ak nguno ko kapcheunegei aeng'. 11Asaain ale isarwo eng' eutap tupchennyu Esau, amu aiywei ineendet, ale nyoonei inyo kobara, kobooto kamet ak lagok. 12

32.12:
Tau 22.17
Ago ki imwa ile, ‘Ayaun ne myee iman, ak ayae iyoteng'ung' kochang'a ko uu ng'aniegap nyanjet che ma iitoksei amu chaang'.’ ”

13Ki ru yooto anyun lagatunooto, ak kochop kagoochinet eng' tuguukyik che ki tinyei si kogoochi ng'eetap kamet Esau. 14Ki chop iyuogik pogol aeng' che po ng'oroorek kobooto kwesik tiptem, iyuogik pogol aeng' che po keechiirek ak mengichik tiptem, 15tambeesik che abaen sosom kobooto moekwak, tuuga iyuogik artam kobooto kiruugik taman ak iyuogik tiptem che po sigiroik ak moek taman che po sigiroik. 16Ki igoochi otwogikyik kokweri akweet age tugul ineegei, ak koleenji otwogikyik, “Oba olande ondoena, among' koriikyi akweet age akweet age.” 17Ki ng'at ne po tai, koleenji, “Ye tuiyenen Esau tupchennyu, ak koteebenen kole, ‘Ii po ng'oo? Iwendi ano? Ak po ng'oo chu mi taing'ung'?’ 18Ileenji anyun, ‘Po otwogindeng'ung' Jakobo; kagoochinet ne kiyookyin kiptaiyandennyu Esau; ak nyoonei ineendet eng' let.’ ” 19Ki ng'at ne po aeng', ne po somok ak tugul che isubi akwotisyek, koleenji, “Ye otuiye ak Esau, omwachi ko uu ni oleenji, 20‘Keero, nyoonei eng' let otwogindeng'ung' Jakobo.’ ” Amu ki le, “Amuuchi agaigai eng' kagoochinet ne wendi eng' tainnyu, ye ibata amuuchi ageer togeennyi tamangap kocham kotaacha.” 21Ki indo anyun kagoochinet kolanda ak koru ineendet lagatunooto kobooto piik.

Kokwetegei Jakobo ak malaikaiyat

22Ki ng'eet kemounooto komut kwonyiikyik tuwai, otwogikyik tuwai che tiibiik ak lagokyik taman ak agenge, agoi kolandae tabartap Jabbok. 23Ki imut koba kolandae kererunooto, kobooto tuguukyik che ki tinyei. 24

32.24-26:
Hos 12.3-4
Ki ng'et Jakobo ineegei, ak ki piit chiito ne kikwetkei tuwai agoi koeech. 25Ye kingo keer kole mata komuuch koterteer, kotwa ole tuiyechin kawegap ngoroet; ak king'ulyel kubestap Jakobo, ye kikwetegei ak ineendet. 26Yeityo kole, “Metoo awo, amu machei koeech.” Ago ki leenji Jakobo, “Ma undoin ama iberuuro.” 27Ki teebe anyun koleenji, “Ng'oo kaineng'ung'?” Ak ki leenji, “Kiguureno Jakobo.” 28
32.28:
Tau 35.10
Kowolji koleenji, “Ma keguurenen Jakobo agoi, ago ka kiguurenen Israel, amu kaobelgei ak Kamuktaindet ak piik ak icheek, ak kaiterteer.” 29
32.29:
Kirw 13.17-18
ki teebee anyun Jakobo koleenji, “Asaain ale, mwaiwo kaineng'ung'.” Ago ki leenji, “Amu nee si iteebena kainennyu?” Ak ki iberuur ineendet eng' yooto. 30Ki kuure anyun Jakobo kainetap yooto Peniel, amu kaager togeetap Kamuktaindet kimni, ak kota asabe. 31Kichor asiista ye kilandae Penuel, ak ki ing'woloti amu kubestanyi. 32Nooto amu nee si ma amei piigap Israel tigityotap ngoroet kobooch yooto agoi kora; amu kitwa ole tuiyechin kawegap ngoroetap Jakobo eng' tigityotap ngoroet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]