Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Kuursetap maotyot Jeremiah

11Chu ng'aleegap Jeremiah weeriitap Hilkiah, ne ki agenge eng' tisiik che ki mi Anatoth eng' emetap Benjamin. 2

1.2:
2Lai 22.3-23.27; 2A.Pet 34.8-35.19
Ki nyoonji `ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ineendet eng' peetuusyegap Josiah weeriitap Ammon laitoryatap Judah, eng' kenyiitap taman ak somok ne po laitornatennyi. 3
1.3:
2Lai 23.36-24.7; 24.18-25.21; 2A.Pet 36.5-8,11-21
Ki nyo kogeny eng' peetuusyegap Jehoiakim weeriitap Josiah, ak agoi kogeskei kenyiitap taman ak agenge ne po Zedekiah weeriitap Josiah laitoryatap Judah, ye ki kiluul Jerusalem kimut eng' arawetap muut.

4Ki nyoonjo anyun ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor koleenjo,

5“Ye kitom amimiin eng' moet, ko ki angenin,

kotom kesichin, ko ki atabaanin,

ki andein iegu maotyot eng' pororyosyek.”

6Ki amwa anyun ale, “Ee, Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor!

Keero, anee koma muuchi ang'alaal, amu aa lakwa.”

7Ago ki leenjo `Kamuktaindet ne Toroor,

“Amele, Aa lakwa;

amu iwendi ye mi piik alak tugul che ayooktochinin,

ak imwae kiit age tugul ne ang'atiin.”

8Meiywei icheek, amu ami kobooten ak asaruun,

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

9Kochuul anyun Kamuktaindet ne Toroor eunnyi ak kotiiny kutinnyu, ak koleenjo,

“Kande nguno ng'aleekyuk kuting'ung'.

10Keero, kandein rani ibou pororyosyek ak pounatosyek,

itutu ak ibut, ing'em ak igabui, iteech ak imiin.”

Keerutik aeng'

11Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, “Jeremiah, igeere nee?” Ak ki awolu ale, “Ageere temeet ne po keetit ne kiguure almond.” 12Yeityo koleenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Kegeer komyee, amu ko uu ye sip koiyei taaptook keetitap almond kosiir keetiik alak, ariibe ng'olyoondennyu asi si ayai kosulda.”

13Ak ki nyoonjo kogeny ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne po aeng', koleenjo, “Igeere nee?” Ak ki ale, “Ageere tereet ne wasegei ak tokyingei teronooto murot tai.”

14Yeityo koleenjo Kamuktaindet ne Toroor, “Mang'une yaityet murot kaataam, konyonjin piik tugul che po emet.” 15Keero, aguure ortinwek tugul che po pounatosyegap murot kaataam, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, ak kobwa ak konde age tugul ng'echerennyi ne po laitornatet ye kimandoe eng' ormariichogap Jerusalem, ak kotokyigei irimoikyik tugul ak kotokyigei nganasook tugul che po Judah. 16Ak amwa kirwoogutikyuk agirindae icheek, agobo yaityennywa tugul amu ki kometa, ki kobeelji nyamdutik kanamonik che teer, ak kolas poisyonigap eunekwak. 17Kermenge anyun, yetyo ing'eet ak imwachi icheek tuguuk tugul che ang'atiin. Ametoptoben amu icheek, si ma koonin itoptoben eng' tainnywa. 18Keero, kayain peetuuni iegu nganaseet ne riiboot, toloitap karnet, ak irimoigap sugunwet, si igirinde emet komugul, igirinde laitorinigap Judah ak pounikyik, tisiikyik ak piigap emet. 19Ibookyin icheek, ago ma iterteerin; amu ami kobooten, si asaruun, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

2

Koesyo Israel kogas iit Kamuktaindet ne Toroor

21Ki nyoonjo ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, koleenjo, 2“Ui, ititenji Jerusalem, ileenji, mwaei Kamuktaindet ne Toroor:

‘Abwaatin agobo myeeindap ming'inateng'ung',

chamyetap katunisyeng'ung',

ko uu ye ki isubwo eng' surkwen,

eng' emet ne ki ma kegolei.’

3Ki itabanat Israel agobo Kamuktaindet ne Toroor,

tongoanigap ruratennyi.

Tugul che amei ineendet kiityin ng'oogisto,

nyoonjin yaityet icheek,”

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

Tengektap Israel

4Ogas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor, ee kootap Jakobo, ak ortinwek tugul che po kootap Israel.

5Mwaei Kamuktaindet ne Toroor kole:

“Nee kiit ne ma po iman ne kinyoorcha kwanisyekwok,

kot kolooitena,

ak koba kosubot kamuktaik che ma tilei kiy,

ak kagoek icheek puch?

6Ama teebegei icheek kole, ‘Mi ano Kamuktaindet ne Toroor

ne ki imutwech kemong'u eng' emetap Misiri,

ne ki indoiywech kebun surkwen,

kebun emet ne surkwen ak ne po keriingonik,

kebun emetap kemeut ak imenindo ne oo,

kebun emet ne ma punei chii,

ole ma menyei chii?’

7Ki amutwak obwa emet ne chaang' amitwogik,

si kobiit oam logoekyik ak myeeindonyi;

ago kingo it emonooto, ong'wanit emennyu,

ak oyai porotennyu koek kiit ne kiwechei.

8Ma teep tisiik kole, mi ano Kamuktaindet ne Toroor?”

Ma naa icheek che tinyei ng'atuutik.

Ki ingelelja pounik ak icheek,

ak ki maotensee maotik Baal,

ak kobendatee tuguuk che ma ki nyoorunee kelunet.

9Mwaei Kamuktaindet ne Toroor,

“Ta arwookseiwok anyun,

agot lagogap lagokwok arwooksechini.

10Oba olande ngeguusyegap Kitim ak ogeer,

oyookte piik koba Kedar kooro komyee;

kogeer ngo ki kobiit kiy ne uu noo.

11Tos ki kowal `pororyo kamuktaikyik,

agot ngo ma kamuktain?

Ago ki kowal piikyuk toroornatennywa

agobo kiit ne ma koonu kelunet.

12Okwong'ye agobo niito, ee okweek kipsengwet,

oaragense ak ogany koiyeak korotiik kot,”

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

13Ki koyai piikyuk yaitwogik aeng':

ki kometo anee

ne aa kondametutap peek che saptos,

ak kobaljigei keriingonik,

keriingonik che ki koterogis,

che ma imuuchi kotebee peek.

Kiit ne pitunee kayaneetap Israel ne ma nyolu

14Tos otwogin Israel?

Tos ineendet ko otwogin ne ki kisikyi kaa?

Amu nee anyun si keluul?

15Kigoborisenji `ng'etuunyik ineendet,

ak komororso miising'.

Kigong'em emennyi koek karaatya,

ki kebeel nganasookyik, ak ma komenyei chii.

16Kogeny, chooto mi Nop ak Tapanes,

ko ki kotui meting'ung' parak.

17Tos ki ma icheeng'jige niito,

amu ki imete Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung',

ye ki imutin eng' ooreet?

18Tos nee anyun ne inyooru ye wendi Misiri,

iee peegap Nail?

Anan nee ne inyooru ye wendi Assyria,

iee peegap Euprates?

19Pirin yaityeng'ung',

ak kogerin kong' mastaeng'ung'.

Nai ak iguiye ile kiit ne ya ak ko ng'waan,

eng' imete Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung',

ametinye kaiyweisyet ne iywea, mwaei Kiptaiyat, Kamuktaindet ne Toroor ne po lugoosyek.

Ma itoroori `Israel Kamuktaindet ne Toroor

20Amu ki airii choging'ung' eng' peetuusyek che po keny,

ak ang'etii anooguk ak ki imwa ile, “Maotin,”

amu ki ing'uruuge eng' tulweet age tugul ne kooi ak eng' keetit age tugul ne tuon,

iyae kugoinatet.

21Ago kiga amiinin inyee ko uu keetitap sabibuk ne lewenot,

keswoot ne po iman.

Kilya anyun si iwalage

iegu keetit ne ya ne mangen?

22Amu agot ngiunegei munyat,

ak iboisyee sabunit ne oo,

ko taagu kora yaityeng'ung' eng' tainnyu,

mwaei Kiptaiyat Kamuktaindet ne Toroor.

23Imuktoi ano anyun ile, “Ma aa murwoon,

ma asup Baalik”?

Keer oreng'ung' eng' atebweet,

nai kiit ne kaiyai.

Ii moitap tambeesyet ne chepchep ne isubi ortinwekyik,

24oloitigeet ne ingen surkwen,

ne tabei koristo eng' magennyi.

Ng'oo ne imuuchi koweekta eng' ye mi,

eng' peetuusyekyik?

Mang'etos icheek tugul che cheeng'ei ineendet.

Nyooru `icheek ineendet eng' arawennyi.

25Amat kobetyi kweiyot keeldong'ung',

anan koam melelda moktang'ung'.

Ago ki imwa ile, ma tilei kiy kamang'unet.

Amu ki acham toek

ak asubi icheek.

Nyoljin pireet Israel

26Ko uu ye ililani choriindet ko kaginyoor,

ko uu nooto ililani kootap Israel.

Ililoni icheeget, laitorinikwak ak pounikwak,

tisiikwak ak maotikwak,

27che leenjin subenet, “Ii abba.”

Ak koleenji koita, “Ki isicha.”

Amu ki kotuktocha patai, ama tokyagei.

Ago mwaei eng' peetuutap nyalildanywa kole

“Ng'eet ak isarwech!”

28Mi ano kanamonik,

che ki iyachigei?

Ingong'eetyo icheek,

ngot komuuchi kosaruun eng' peetuusyegap nyalildang'ung'.

Amu ko uu ole tee koitetap nganasoguk,

ko uu nooto kanamoniguk, ee Judah.

29Amu nee si ogaigaa?

Ki ongelelja okweek tugul,

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

30Ki abir lagokwok puch,

ma cham icheeget katigonet.

Kigobar rotweng'ung' po chok maotikwok,

ko uu ng'etundo ne ng'emisyei.

31Ee ibini, ogas ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor!

Tos ki aegu emetap melewet ne oo eng' Israel?

Amu nee anyun si komwa piikyuk kole, “Ki kityaachech,

ma kebwane kogeny ole imi?”

32Tos imuuchi chepto koutye tuguukyik che po lelesta?

Anan koutye murereet ngoroikyik?

Ago kigoutyeno piikyuk

eng' peetuusyek che ma iitoksei?

33Ichoptoi ano oreng'ung'

si icheeng' chamyet!

Amu nee, si ko ki ineet,

kwonyiik che yaacheen ortinweguk.

34Kogeny, ko miitei ngoroiguk,

korotiigap kibananook che ma tinyei tengek.

Ma inyoorchi icheek ole ki kobutok.

Ago eng' chuuto tugul,

35imwae ile, “Ma tinyei tengek;

kigoistoenagei iman nereegekyik.”

Keero, arwoogun, amu imwae ile,

“Tom ayai tengek.”

36Amu nee si iombenote,

iwalawali pandang'ung'?

Kigoonin ililan agobo Misiri,

ko uu ye ki kigoonin ililan agobo Assyria.

37Imandoe ineendet agine,

inamoti meting'ung'.

Amu ki koeesyo Kamuktaindet ne Toroor kamang'unosyekwok,

ak meboree chooto.

3

31Mwaei icheek kole,

Ngot koon chii osotyonnyi,

ak kobagaakta ineendet

ak koek osotyotap chiito age,

ko tos ta koweekyigei chiichooto kwonyooto kogeny?

Tos ma imurwoni emet miising'?

Ago ki iyai kugoinatet kobooto chamanik che chaang',

ago tos oweekyage kogeny? Mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

2Onyal parak ak ogeer tuloonook che churyotin.

Tos mi ano komoswek che tomo oruiye tuwai?

Ki igen icheek eng' ortinwek taban,

ko uu Arabuindet eng' surkwen,

ak ki imurwon emet

eng' kugoinateng'ung' ak eng' sogornateng'ung'.

3Kigeger anyun ropta amu nooto,

si mata kobiit ropta ne po let,

ago itinye togeetap chepkugoniot

ak ieesyoi ililan.

4Tos mechame iriircho kobooch nguno, ile,

“Abba, ii kandoindetap ming'inatennyu?”

5Tos nereechi ineendet agoi?

Nereechi agoi kagesunet?

Keero, ki ing'alaal ko uu ni,

ak ki iyai tuguuk che yaacheen ak ki isup oreng'ung'.

Kuurset agobo siguunet

6

3.6:
2Lai 22.1-23.30; 2A.Pet 34.1-35.27
Kimwaiwo anyun Kamuktaindet ne Toroor eng' peetuusyegap Josiah laitoryat koleenjo: “Tos ki igeer nooto ki yai Israel, ole kigogetyigei let, ole kitogosta tulweet age tugul ne kooi ak kwo kelutap keetit age tugul ne tuon, ak koyai kugoinatet eng' olooto?” 7Ki abwaat anyun ale, kingo kagoyai tuguuchuuto tugul, ko weekyinagei ineendet. Ago ma week, chepkamennyi Judah kaberberindet ko ak ki keer niito. 8Ki aroo agobo ng'olyoondoniito, ye kingo kagoyai Israel ibeetapkei, kogiaoon ineendet ak agoochi parweetap peesyet, ago ma iyweis Judah chepkamennyi kaberberindet. Ago ki wo agine koyai kugoinatet. 9Ee iman, ki komurwon emet eng' kugoinatennyi ne po tangoi, ko uu ye ki ipkei ak koik ak subenik. 10Ak eng' chu tugul, ko chepkamennyi Judah kaberberindet, koma weekyagei eng' muguleldo komugul, ago eng' ng'aalseet, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

11Kimwaiwo Kamuktaindet ne Toroor koleenjo ki ibartagei Israel ne kigogetyigei let kole po iman kosiir Judah kaberberindet. 12Ui, mwachi ng'aleechu komostap murot kaataam, ileenji,

weege, inyee Israel ne ki iweekyigei let, mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

Ma ageerok eng' nereegek.

Amu atinye rireenet, mwaei Kamuktaindet ne Toroor,

Manereechi agoi.

13Ng'aany tengektong'ung' kityo;

ile ki ingelelji Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindeng'ung'

ak ki iseerchi toek ortinweguk eng' kelutap keetit age tugul ne tuon

ak ma ogasa iit kutinnyu,

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

14Oweege, okweek lagok che motinye kayaneet, mwaei Kamuktaindet ne Toroor,

Amu anee ko aa manong'otyot eng' okweek,

amutu chii agenge agenge eng' nganaseet age tugul,

ak piik aeng' che po ooreet agenge,

ak amutak agoi Zion.

15Agoonok mestoweek che chamei muguleldanyu, che paok eng' naet ak kaguiyet. 16Ye tuun kaotesage ochaang'itu eng' emet, eng' peetuusyechooto, mwaei Kamuktaindet ne Toroor, koma komwaei icheek kogeny kole, “Moingetap arorutyetap Kamuktaindet ne Toroor.” Ama chutei metit, ama kobwaati icheek, ama kemage kiy; ama keyaei kogeny. 17Eng' peetuusyechooto, ko tuun kuuree `icheek Jerusalem ng'echeretap laitornatet ne po Kamuktaindet ne Toroor, ak koyumjigei pororyosyek tugul, koyumjigei kainetap Kamuktaindet ne Toroor, eng' Jerusalem. Ama kobendote uuindap mugulelwekwak che yaacheen. 18Eng' peetuusyechooto, ko tuun pendoti kootap Judah ak kootap Israel, tuun pwoonei tuwai komong' eng' emet ne po murot kaataam kobwa emet ne ki agoochi kwanisyekwok kobunji.

Kootei `piigap Kamuktaindet ne Toroor kanamonik

19Ago ki ale,

“Imuktoi ano andein otebi ak lagok

ak agoonin emet ne karaaran,

poroteet ne myee ne po lugosyegap pororyosyek?

Ki abwaati ale, oguureno ‘Abba’;

ama omastoi ometa.

20Ago ko uu ye pagaktoi `osotyot manong'otyondennyi eng' kaberberisyet,

ko uu nooto, ki oyaiywo kaberberisyet, ee kootap Israel,”

mwaei Kamuktaindet ne Toroor.

21Kigasei waagaat eng' tuloonook che churyotin,

riirek ak soomutigap piigap Israel;

amu ki komaas ooreenywa,

kigoutye Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennywa.

22Oweege, okweek lagok che ki ogetyigei let,

si asoop kachuchugeng'wong' pogei.

Ak owolu oleen,

Kagibwonjin, amu ii Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo.

23Iman, kigeni puch toreteet ne punu tuloonook,

nooto wasetapkei ne mi tuloonook.

Iman eng' Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyo

komi yetunetap Israel. 24Ago kiit ne po kalilanet ko kigoam poisyonigap kwanisyekyok kobooch ming'inatennyo, kobooto keechiirekwak, akwotisyekwak, weeriikwak ak tiibiikwak. 25Ongeruiye eng' kalilanennyo ak ingotuchech teweernatennyo. Amu kigeyachi tengekto Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyo, acheek ak kwanisyekyok kobooch ming'inatennyo agoi peetuuni; ak ma ki kas iit kutitap Kamuktaindet ne Toroor Kamuktaindennyo.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]