Revised Kalenjin Bible (KAPR)
31

Kobooru Job Kole ma tinye tengek

311Ki kiyomiske ak konyekyuk;

si ma keer pergeiyat.

2Nee kebebertanyu ne punu Kamuktaindet eng' parak,

ak tos nee porotennyu ne punu parak ne po Ineendet Ne po Kamuktaet?

3Tos ma ityin nyalilda che ma po iman,

ak ng'emisyet eng' yaigap tengek?

4Tos ma keerei ortinwekyuk,

ak koiti kakwautikyuk tugul?

5Ngot ko ki awendotee tangoita,

ak kochaakta keldanyu kwo ole mi ng'aalseet,

6Ko ngegera anyun eng' karagendoet ne po iman,

si kobiit konai Kamuktaindet imandanyu.

7Ngot ko kagomasta kakwaennyu,

ak koosup muguleldanyu konyekyuk,

ak ngot ko kagonam tisyet age tugul eunekyuk,

8ko myee agoolso anyun ak ingoam chiito age;

Ee, ingitut peegap mbareennyu.

9Ngot ko ki kochuut kwony muguleldanyu,

ak ki aribis eng' kurgeetap chiitap kokwennyu,

10ko ingong'aisechi anyun osotyondennyu chiito age,

ak ingong'uruukyi alage ineendet.

11Amu kasetap myat ko tengekto ne oo,

Tengek nooto ne nyoljin korwookyi kirwoogik.

12Amu nooto ko maat ne igeesu agoi Ng'emisyet,

ak kotut ruratennyu tugul.

13Ngot ko ki asas ng'olyootap otwogindennyu ne muren anan ne tye,

ye ki kitiytosi ak icheek:

14Ko tos ayaei nee anyun ye kang'eet Kamuktaindet?

Ak ye nyo koteepso, awoljini nee?

15Ineendet ne kiyaa eng' moet, ko tos ma Ineendet ne kiyaei chiichooto agine?

Tos ma Ineendet ne kimimiech eng' moet?

16Tos ki amelel kibananook magennywa,

anan tos ki agoochi konyegap mosoget kong'etyo?

17Anan tos ki aam kererutyennyu aneege,

ak tomo koam ne ma tinyei sigiik?

18Achicha, ki koner ineendet kemi tuwai kobooch ko aa ming'in, ko uu ye mi ak kwanda,

ak ki aegu kandoindetap mosoganooto kobooch ngap kesicho.

19Ngot ko ki ageer chii age tugul kobetei amu ma tinyei ngoroik,

anan ageer che nyalildos koma tinyei kiy ne tugegei,

20ngot koma iberuuro suenutikyik,

ak ngot koma nyoor lalang'indo eng' koroorigap keechiirekyuk,

21ngot ko ki anamji parak eunnyu agirinde ne ma tinyei sigiik,

amu ki ageer toreteennyu eng' ormariich,

22ko ingobut anyun tigikyennyu eng' puita,

ingeiri eunnyu kichun.

23Amu ki kamuiset eng' anee nyalilda ne punu Kamuktaindet,

amamuuch ayai kiy amu telunatennyi.

24Ngot ko ki amang'u thahabu,

ak aleenji thahabu che korooron, inyee ne amang'un,

25ngot ko ki abaibaitu amu oo mogornatennyu,

ak amu kiga konyoor eunnyu tuguuk che chaang',

26ak ngot ko ki ageer asiista ye ki iluu,

anan arawet ye kiwendoti eng' kaluunet,

27kot ki kigaigai muguleldanyu eng' ung'oot,

kot kong'utut kutinnyu eunnyu,

28ko myee koek niito agine tengekto ne irwookyin kirwoogik:

Amu ta kiga amwachi lembech Kamuktaindet ne mi parak.

29Ngot ko ki abaibaitu eng' ng'emisyetap ineendet ne wecho,

anan aeetkei ye kinyoor yaityet ineendet,

30achicha, ma achamji kutinnyu koyai tengekto

asoom eng' chubisyet saboondanyi.

31Ngot koma mwa piigap emainnyu kole

ng'oo ne imuuchi konyoor chii ne ma piyonyi panyeegap Job?

32Ma ru toondet ooreet,

amu ki ayaatyi kurgotikyuk kiprutoiyot.

33Ngot ko ki atuch pistoennyu ko uu ye yaei alak,

atuch tengektonyu eng' tegeennyu,

34amu ki aiywei tuiyet ne oo,

ak ki imua sasisyetap piik eng' kooriikwak,

kot asiis, amawe saang'-

35ee, kata myee nda katinye chii ne kasa!

Mi yu siruutyennyu ne po ng'ookset, ingowolwo Ineendet Ne po Kamuktaet.

Ak atinye kataamset ne ki sirei punyondennyu!

36Iman, kata alae eng' tigikyennyu,

ak kata aratyinige ko uu naaryeet.

37Kata amwachini ineendet koitetap kakwautikyuk,

kata ariikyini ineendet ko uu pounindet.

38Ngo waagena emennyu,

ak koriiryo kibagenge ole ki kibat,

39ngot ko ki aam logoekyik ama aal,

anan agoochi piigap ko po kobeet saboonwekwak,

40ko ingobiityo anyun katook che rutei piich kogeer nganuuk,

ak kogeer timdo baale.

Kagogeskei ng'aleegap Job.

32

Ng'alaaletap Elihu

321Kosiisyo anyun pichooto somogu, mata kowolji kiy Job, amu kigeerei Job eng' kabwaatutikyik kole po iman ineendet. 2Ki nereech anyun kot Elihu weeriitap Barakel Busindet, ne po ooreetap Ram. Ki nereekyi kot Job amu ki iityigei imanda ne kata iityin Kamuktaindet. 3Ki nereech kogeny kot agobo choronokyik somok, amu ki ma nyoor icheek kiit ne woljin Job, ago ki igikyi ineendet. 4Kiga igen Elihu kong'alaalji `icheek Job amu ki eecheen eng' kenyiisyek icheeget kosiir ineendet. 5Ye kingo keer Elihu kole ma nyoor pichooto somogu kiit ne wolu, konereech kot.

6Kowol anyun Elihu weeriitap Barakel Busindet kole

aa neran, ago okweek ko oo poisyek che eecheen eng' kenyiisyek miising'.

Ko uu nooto anyun ko koasiis, ma agany aboorwok kabwaatennyu.

7Koale, nyoljin poisyek che eecheen kong'alaal,

ak nyoljin chaang'indap kenyiisyek koneet utaatyet.

8Ago mi `kabuuset chiito,

igoochin kabuusetap `Ineendet Ne po Kamuktaet icheek kaguiyet.

9Ma kotugul che oosen ko utaatiin,

ama che oosen che iguitos kirwooget.

10Amwae anyun ale ogasa;

si aboor agane ole abwaatitai.

11Koageni ng'aleekwok,

koaepchini iit ng'aleekwok,

ye koocheeng'e kiit ne omwae.

12Koaepchok iit,

ak ogeero, ma piit chii ne koiterteer Job,

anan ne kowol ng'aleekyik eng' okweek.

13Oriipkei si momwa ole kageegu che utaatiin.

Ne iterteeri ko Kamuktaindet, ma chii.

14Amu ma tokyo ng'aleekyik,

amawoljini ineendet kiy eng' ng'aleekwok.

15Kwong'dos icheek, mata kowol kiy.

Ma tinyei ng'olyoot ne mwaei.

16Tos kanyool agen, amu ma ng'alaaldos,

amu tonondos kosistos, ama kowolu kiy?

17Awolu agane kebebertanyu,

abooru agane kabwaatennyu.

18Amu kigonyiia ng'aleek;

igiila kabuuset ne atinye.

19Ogeero, uu moennyu divaik che ma tinyei ole mandoe;

kergei ak sotonik che leelach che machei koyesyo.

20Ang'alaali, si kobiit asap,

ayaate kutinnyu ak awolu.

21Asaok ale, amogoono atiytiy chii age tugul;

amagoochini chii age tugul kainaik che ilasunegei puch.

22Amu mangen agoito kainaik che kilasunegei puch;

si ma istoa Yaindennyu kochokyo.

33

Ng'alaaletap Elihu agobo Job

331“Ago asaain anyun Job ale, igas ng'aleekyuk,

ak iepchi iit ng'aleekyuk tugul.

2Neegit anyun ang'alaal,

twegu ng'elyeptanyu eng' kutinnyu.

3Ibooru `ng'aleekyuk imandap muguleldanyu;

ak mwaei kutinnyu tuguuk che po iman, che ingen.

4Ki koyaa kabuuset ne po Kamuktaindet,

koono asap kabuusetap Ineendet Ne po Kamuktaet.

5Ngimuuchi, iwolwoo;

tonon, tetwa ng'aleeguk komyee.

6Kiit ne iuu eng' taitap Kamuktaindet, auu nooto agane;

ki kiyaena agane meneet.

7Mat kogoonin kamuisennyu iyweisye,

ama nyigiisyinin eunnyu.

8Iman, kaing'alaal agase,

ak kaagas ng'aleeguk komwaei koleen,

9‘Aa tiliil, ma tinye kachililut;

ma tinyei leluut, ama mi tengek eng' anee.

10Nyoorchino tuguuk che irwogunena,

iita aek punyondennyi.

11

33.11:
Job 13.27
Indoi keelyekyuk temeleiywek,

keerei ortinwekyuk tugul.’

12Awolun, me po iman eng' ng'olyoondoni;

amu oo Kamuktaindet kosiir chiito.

13Amu nee si oborye ineendet?

Ago ma tetyin chii ng'aleekyik agot agenge.

14Amu ng'alaali Kamuktaindet konyil agenge,

ee, konyil aeng', agot ngo ma naei chii.

15

33.15:
Job 4.13
Eng' karwotitoet, eng' ng'ang'utyet ne po kemoi,

ye nyoonjin piik rwondo ne nyigiis,

ye inuuktos eng' itook.

16Yaatei anyun itigap piik,

ak kong'ooch kaneetisyennywa,

17si kobiit koisto chiito eng' kiit ne tokyingei,

ak koung'e chiito menoteet.

18Riibei saboondanyi si ma ibutyi kererit,

ak koriibei sabeennyi si ma par rotwetap chok.

19Kitigone kogeny ng'wanindo eng' itogunnyi,

ak pooryeet ne mi kotugul eng' kawekyik.

20Kot kowech `sabeennyi amitwogik,

ak kowech `saboondanyi amitwogik che anyinyen.

21Sagiiti poortanyi, kot koma kegeerei;

ak kotook kawekyik che ki ma ko taagu.

22Ee, riikyin saboondanyi keriinget,

ak koriikyi sabeennyi ng'emiik.

23Ngot komi malaikaiyat kobooto ineendet,

kaweegindetap ng'aleek, agenge eng' eliphuut,

si koboorchi chiito kiit ne po iman,

24koriiree ineendet anyun, ak kole,

‘Saru ineendet si ma rorokyi Keriinget,

kaanyooru katyaget.

25Ng'arng'aritu poortanyi kosiir ne po lakweet,

ak koweekyingei peetuusyegap ming'inatennyi.’

26Saaei Kamuktaindet ak kogasyi ineendet;

kot konyo tainnyi eng' poiboiyet,

ak koweekyi chiito imandanyi.

27Tyeni eng' taitap piik ak kole

ki ayai tengekto, ak amaas kiit ne ki po iman,

ama kelwo kiy.

28Kigosar saboondanyu si ma wo kererit,

ak kogeer saboondanyu lapkeiyet.

29Yaei Kamuktaindet tuguuchuuto tugul,

yaei konyil aeng' konyil somok koyachin chiito,

30si koweech saboondanyi komang'une Keriinget,

si kobiit kogeer lapkeiyetap saboondo.

31Keer komyee, ee Job, kasa;

siis, si ang'alaal.

32Ngitinye kiy age tugul ne imwae, iwolwoo;

ng'alaal, amu amache aiityin imanda.

33Ngo ma uu nooto, igaswa;

siis, si aneetiin utaatyet.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]