Revised Kalenjin Bible (KAPR)
11

Kiterteeri laitorinik alak

111Ye kingo kas Jabin laitoryatap Hasor agobo niito, koyookto ng'olyoo kwo kap Jobap laitoryatap Madon, kap laitoryatap Simron, kap laitoryatap Aksap, 2ak koyookto kwo kap laitorinik che ki mi murot kaataam ne po emetap tuloonook, ak eng' Arabah murot tai ne po Kinnereth, ak eng' warenget kobooto che ki mi Napoth-dor eng' cherongo. 3Ki iyookyi ng'olyoo kora Kanaanik eng' kong'asiis, ak eng' cherongo kobooto Amorik, Hitik, Perisik, Jebusik eng' emetap tuloonook ak Hibik eng' Hermon keel eng' emetap Mispa. 4Ki pwa komong' anyun icheeget ak lugosyekwak tugul. King'iisyat icheek kobooto paraisisyekwak ak kariisyek ko uu ng'aniek che mi ngeguutap nyanjet eng' chaang'indo. 5Ki tuiyo laitorinichuuto tugul ak kobwa koteech komosta agenge eng' ye neegitee peegap Merom si kobargei ak Israel.

6Ki leenji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua, “Meiywei icheek, amu mutai ko tee ni asiis agoitoi icheek tugul kebar eng' taitap Israel. Iebe kwarinigap paraisisyekwak ak ibeel kariisyekwak eng' maat.” 7Konyo anyun `Joshua kobooto piikyik tugul che po lugeet eng' ye neegitee peegap Merom ak kobookyi icheek. 8Ak ki inde `Kamuktaindet ne Toroor icheek eunegap Israel, si kobar ak koon kot koit Sidon ne oo ak Misrepot-maim agoi atebweetap Mispe ole tokyingei kong'asiis. Ki par icheek kowong' kot koma ng'et agot agenge. 9Ki yachi `Joshua icheek ko uu ye ki ng'at Kamuktaindet ne Toroor. Ki ep kwarinigap paraisisyekwak yeityo kobeel kariisyekwak eng' maat.

10Ki week `Joshua eng' ak konam Hasor ak kobar laitoryandennyi eng' rotwetap chok. Ki ne oo Hasor eng' tai eng' laitornatosyechooto tugul. 11Ki par piik tugul che ki mi nganasanooto eng' rotwetap chok kobar kogees; ma ng'et agot agenge, ak kobeel Hasor eng' maat. 12Ki nam Joshua nganasook tugul che po laitorinichooto ak laitorinikwak tugul; ak kobar kooges icheek eng' rotwetap chok ko uu ye ki kang'at `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor. 13Ago ki ma peel `Israel nganasook che kitonondos eng' tuloonookwak kobatee Hasor kityo ne ki peel Joshua. 14Ki ip Israel tuguuk tugul che po nganasochuuto ak kokweri tuuga koek chechwaak. Ki par chii age tugul eng' rotwetap chok, kot kogees icheek, ama pagaakta agot agenge kota ko sabei. 15Ko uu ye ki kang'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa otwogindennyi, koging'at `Musa Joshua ko uu nooto, ak ki yai `Joshua ko uu nooto. Ma pagaakta kiy age tugul ne ma yai eng' tuguuk tugul che ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

Emotinwek che ki nam Joshua

16Ki nam anyun Joshua emet komugul: emetap tuloonook, Murot tugul ne po Tai, emet tugul ne po Goshen, warenget, Arabah, emetap tuloonook ne po Israel ak warengetap emonooto. 17Ki nam kora kobooch tulweetap Halak ne tokyingei Seir agoi Baal-gad eng' atebweetap Lebanon eng' Hermon keel. Ki nam laitorinikwak tugul, ak kokweerot kobar. 18Ki yai Joshua lugeet eng' peetuusyek che chaang' kobooto laitorinichooto. 19Ma piit nganaseet agot agenge ne ki yai kaalyeet ak piigap Israel kobatee Hibik che ki menyei Gibeon. Ki nam chooto tugul eng' pooryeet. 20

11.20:
NKNg'a 7.16
Ki ng'olyootap Kamuktaindet ne Toroor ne ki iuit mugulelwekwak si kobargei ak Israel eng' lugeet, si kong'em icheek kogees, ak ma kiriree icheek, ago si kobiit kong'em icheek kogees ko uu ye ki kang'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa.

21Ki nyo Joshua eng' peetuusyechooto kobar Anagik kowong' eng' emetap tuloonook, ak eng' emotinwegap Hebron, Debir, Anap, eng' emet tugul ne po tuloonoogap Judah ak eng' emet tugul ne po tuloonoogap Israel. Ki par `Joshua icheek kogeskei kobooto nganasookwak. 22Ma ng'et agot agenge Anagichooto eng' emetap piigap Israel; kobatee king'etune Gaza, Gath ak Ashdod kityo.

23Ki nam anyun Joshua emet komugul, ko uu tugul che ki kamwachi `Kamuktaindet ne Toroor Musa. Ki igoochi `Joshua emonooto Israel koek porotennywa ko uu pcheutigap pororyosyekwak. Ki imuuny anyun emet eng' pooryeet.

12

Laitorinik che ki iterteer Musa

121

12.1:
Kai 21.21-35; NKNg'a 2.26-3.11
Chu ko laitorinigap emonooto che ki par `piigap Israel ak konam emennywa kobunji; eng' Jordan pitoniin ole tokyingei kong'asiis, kobooch atebweetap Arnon kot koit tulweetap Hermon kobooto Arabah tugul ne tokyingei kong'asiis: 2Sihon laitoryatap Amorik ne ki menyei Hesbon, ak ki pou Aroer ne mi tabandap atebweetap Arnon, ak kobooch kwenutap atebweet kot koit aineetap Jabbok, ne kiwotetap lagogap Ammon, ni ko kebebertap Gilead. 3Ki pou kora Arabah agoi nyanjetap Kinnereth kong'asiis kot koit nyanjetap Arabah ne nooto Araraitap Munyuk, ne tokyingei kong'asiis ooreet ne wendi Beth-Jesimoth ak eng' murot tai eng' chepkeigeusyegap Piska keel, 4ak Laitoryat Og ne po Bashan, ne po che ki ng'etune Repaik, che ki menyei Astarot ak Edrei. 5Ki pounisyei ineendet eng' tulweetap Hermon, Saleka ak Bashan komugul kot koit kiwotetap Gesurik, Maakatik ak kebeberta ne po Gilead kiwotetap Sihon laitoryatap Hesbon. 6
12.6:
Kai 32.33; NKNg'a 3.12
Ki par `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor ak `piigap Israel icheek. Ak kogoochi `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor emonooto piigap Reuben ak che po Gad ak kebebertap pororyetap Manasseh kobunji.

Laitorinik che ki iterteer Joshua

7Chuuto laitorinigap emonooto che ki par `Joshua ak piigap Israel eng' Jordan pitoniin ole tokyingei cherongo, kobooch Baal-gad eng' atebweetap Lebanon kot koit tulweetap Halak, ne togostoi agoi Seir (ak ki igoochi `Joshua emonooto pororyosyegap Israel kobunji ko uu pcheutikwak: 8emetap tuloonook, warenget, Arabah, chepkeigeusyek, surkwen, murot tai, Hitik, Amorik, Kanaanik, Perisik, Hibik ak Jebusik): 9laitoryatap Jeriko agenge, laitoryatap Ai, ne neegitee Bethel agenge; 10laitoryatap Jerusalem agenge, laitoryatap Hebron agenge; 11laitoryatap Jarmut agenge, laitoryatap Lakish agenge; 12laitoryatap Eglon agenge, laitoryatap Gezer agenge; 13laitoryatap Debir agenge, laitoryatap Geder agenge; 14laitoryatap Horma agenge, laitoryatap Arad agenge; 15laitoryatap Libna agenge, laitoryatap Adulam agenge; 16laitoryatap Makeda agenge, laitoryatap Bethel agenge; 17laitoryatap Tappuah agenge, laitoryatap Hepher agenge; 18laitoryatap Apek agenge, laitoryatap Lasaron agenge; 19laitoryatap Madon agenge, laitoryatap Hasor agenge; 20laitoryatap Simron-meron agenge, laitoryatap Aksap agenge; 21laitoryatap Taanak agenge, laitoryatap Megiddo agenge; 22laitoryatap Kedesh agenge, laitoryatap Jokneam eng' Karmel agenge; 23laitoryatap Dor ne ki mi Dor parak agenge, laitoryatap Goim eng' Gilgal agenge, 24ak laitoryatap Tirzah agenge.

Ki ek laitorinichooto tugul sosom ak agenge.
13

Kebeberwegap emet che kitom kenam

131Kiga koosit Joshua amu kiga kotar kenyiisyek che chaang'. Ak ki mwachi `Kamuktaindet ne Toroor koleenji, “Kaiositu ak itinye kenyiisyek che chaang', ago ta kong'etunot emet ne oo ne nyolu kenam. 2Ni emet ne ta ko ng'etunot: komoswek tugul che po Philistiik ak che po Gesurik, 3kiityin keele po `Kanaanik koroniito kobooch Sihor ne mi murot tai ne po Misiri, kot koit kiwotetap Ekron eng' murot kaataam. Ki po kiptainik muut che po Philistiik: Gasaik, Asdodik, Askelonik, Gitik, Ekronik ak Abik, 4eng' murot tai, emet tugul ne po Kanaanik, Meara ne po Sidonik, kot koit Apek, agoi kiwotetap Amorik, 5ak emetap Gebalik, Lebanon tugul, ne tokyingei ole charunee asiista, kobooch Baal-gad eng' tulweetap Hermon keel kot koit ole kimandoe kebendi Lebo-hamath. 6

13.6:
Kai 33.54
Piik tugul che menyei emetap tuloonook kong'etee Lebanon kot koit Misrepotmaim agot Sidonik tugul, aoone icheek koba eng' taitap piigap Israel. Ago igoochi emoni Israel koek porotennywa ko uu ye ki ang'atiin. 7Pchechi anyun pororyosyechuuto sogool ak kebebertap eng' che po Manasseh.”

Poroteetap ortinwek aeng' che po Israel

8

13.8:
Kai 32.33; NKNg'a 3.12
Ki sich porotennywa piigap Reuben ak che po Gad kobooto ne kigaigoochi Musa eng' Jordan pitoniin tokyingei kong'asiis, ko uu ye ki igoochi `icheek Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor: 9kobooch Aroer, ne mi tabandap atebweetap Arnon, ak nganaseet ne mi kwenutap atebwonooto ak warenget tugul ne po Medeba agoi Dibon, 10nganasook tugul che po Sihon laitoryatap Amorik, ne ki laitorani eng' Hesbon, agoi kiwotetap lagogap Ammon, 11Gilead ak kiwotetap Gesurik ak Maakatik ak tulweet tugul ne po Hermon ak Bashan tugul agoi Saleka, 12laitornatet tugul ne po Og eng' Bashan, ne ki laitorani eng' Astarot ak Edrei (ineendet ko agenge eng' Repaik che ki ng'et); kiga kobar chuuto `Musa ak koon. 13Ago maon piigap Israel Gesurik anan ko Maakatik. Ki meny Gesurik ak Maakatik kwenutap Israel agoi ra.

14

13.14:
NKNg'a 18.1
Pororyetap Lawiik kityo ne ma igoochi poroteet, amu porotennywa kagoochinoigap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, che kigoitoi kobun maat ko uu ye ki mwachi ineendet.

15Ki igoochi `Musa pororyetap lagogap Reuben ko uu ortinwekwak. 16Ki pooch kiwotennywa Aroer ne mi tabandap atebweetap Arnon ak nganaseet ne mi kwenutap atebweet kobooto warenget tugul ne neegitee Medeba 17ak Hesbon ak nganasookyik tugul che mi warenget; Dibon ak Bamotbaal ak Beth-baal-meon, 18ak Jahas, Kedemot, Mepaat, 19Kiriataim, Sibma ak Seret-sahar eng' tulweetap atebweet, 20Beth-peor, chepkeigeusyegap Piska ak Beth-Jesimoth; 21Nganasook tugul che po warenget, laitornatet tugul ne po Sihon laitoryatap Amorik, ne ki laitorani eng' Hesbon ne ki par `Musa kobooto kirwoogigap Midian ak Ebi, Rekem, Sur, Hur ak Reba pounigap Sihon che ki menyei emonooto. 22Ki par `piigap Israel Balaam agine weeriitap Beor orgoiyot eng' rotwetap chok. 23Kiwotetap lagogap Reuben ko ki Jordan ak tabandanyi. Niito poroteetap lagogap Reuben ko uu ortinwekwak, nganasookwak che eecheen ak che mengeechen.

24Ki igoochi `Musa pororyetap Gad, ko uu ortinwekwak. 25Kiwotennywa ko ki Jaser, nganasook tugul che po Gilead ak kebebertap emetap lagogap Ammon, agoi Aroer ne mi taitap Rabbah, 26kobooch Hesbon kot koit Ramat-mispe ak Betonim. Kobooch Mahanaim kot koit kiwotetap Debir, 27ak eng' atebweet, Beth-aram, Beth-nimra ak Sukoth kobooto Sapon nooto ne ki ng'et eng' laitornatetap Sihon laitoryatap Hesbon ne ki Jordan kiwotennyi kot koit ole pooch tabandap araraita ne po Kineret Jordan pitoniin ole tokyingei kong'asiis. 28Niito ko poroteetap lagogap Gad ko uu ortinwekwak, nganasookwak che eecheen ak che mengeechen.

29Ki igoochi `Musa kebebertap pororyetap Manasseh poroteet. Ki punji icheek kebebertap pororyetap Manasseh ko uu ortinwekwak. 30Kiboch kiwotennywa Mahanaim, Bashan tugul, laitornatet tugul ne po Og laitoryatap Bashan ak nganasook tugul che po Jair che mi Bashan, nganasook che eecheen tamanwogik lo. 31Kibooto kebebertap Gilead, Astarot, Edrei, nganasook che eecheen che po laitornatetap Og eng' Bashan. Ki punji chuuto lagogap Makir weeriitap Manasseh kebebertap lagogap Makir ko uu ortinwekwak.

32Chuuto ko porotosyek che kipchei `Musa eng' warengosyegap Moab Jordan pitoniin eng' Jeriko ne tokyingei kong'asiis. 33

13.33:
Kai 18.20; NKNg'a 18.2
Ago ma igoochi `Musa pororyetap Lawiik poroteet age tugul. Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ko porotennywa ko uu ye ki kamwachi icheek.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]