Revised Kalenjin Bible (KAPR)
15

Kooret ne ki ibutyi pororyetap Judah

151Kebeberta ne ki ibutyi pororyetap lagogap Judah, ko uu ortinwekwak, ko kiwootetap Edom agoi surkwen ne po Sin ne tokyingei tabanda ne po murot tai. 2Kibochit kiwotennywa ne po murot tai tabandap Araraitap Munyuk, kot koit nyanjet ne kiluktogei kotokyigei murot tai. 3Wendi kotokyigei murot tai ne po Akrabbim ak kosiirto kot koit Sin, ak kotogosta kwo murot tai ne po Kadesh-barnea, ak kosiirto agoi koit Hesron, ak kotogosta kwo Adar, ak koweek kora konyo Karka. 4Ki siirto kwo Asmon ak kwo komandae aineetap Misiri ak kwo kiwotonooto agoi nyanjetap Mediterenian. Egu nooto kiwoteng'wong' ne po murot tai. 5Kiwotet eng' kong'asiis ko ki itei Araraitap Munyuk agoi Jordan. Kiwotetap kebeberta ne po murot kaataam, kotaune tabandap nyanjet ye mang'une Jordan; 6ak kwo kiwoteet kot koit Beth-hogla ak kosiirto kobun murot kaataam ne po Beth-araba, ak kwo kot koit Koita ne po Boan weeriitap Reuben. 7Kong'eetee yooto, kwo kiwoteet kot koit Debir kobunu atebweetap Akor ak kotokyigei murot kaataam kwo Gilgal, kotoorchigei ole kitogostoe kebendi Adumim, ne mi murot tai ne po aineet. Kong'eetee yooto, kosiirto kiwoteet kot koit peegap En-semes, ak kwo agoi En-rogelo. 8Kwo kotestai kiwoteet agoi atebweetap weeriitap Hinom, eng' tabandap Jebusindet murot tai, ne nooto ko Jerusalem ak kwo agoi tulweet parak ne ikweeni atebweetap Hinom eng' cherongo, murot kaataam ne po atebweetap Repaik. 9Kong'eetee tulweet parak, kowegaak kiwoteet kot koit kondap peegap Neptoa ak kwo agoi nganasoogap tulweetap Epron, yeityo kowegaak kiwoteet kotokyigei Baala, ne nooto ko Kiriath-Jearim. 10Kong'eete Baala kotokyigei kiwotet cherongo agoi tulweetap Seir ak kosiirto kwo tabandap tulweetap Jearim eng' murot kaataam, ne nooto ko Kesalon ak kotokyigei Beth-shemesh, yeityo kosiirto kwo agoi Timnah. 11Ki manda kiwoteet kora ak kwo tabandap Ekron murot kaataam, yeityo kowegaak kiwoteet agoi Sikeron, ak kosiirto agoi tulweetap Baala. Yeityo kwo komanda agoi Jabneel ak kwo kiwoteet agoi komong'ji nyanjetap Mediterenian. 12Kiwotet ne po cherongo, ko kitabaandap nyanjetap Mediterenian.

Kobunjin Hebron pororyetap Kaleb

13

15.13-14:
Kirw 1.20
Ko uu ye ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Joshua, ko ki kigoochi Kaleb weeriitap Jepune kebeberyan eng' kwenutap lagogap Judah nooto ko Kiriath-arba nooto ko Hebron. (Arba ko ki kwandap Anak.) 14Ki oon Kaleb eng' olooto weeriik somok che po Anak: Sheshai, Ahiman ak Talmai, lagogap Anak. 15Kong'eetee yooto kotogosta kwo kobargei ak che ki menyei Debir. Kainetap Debir eng' tai ko ki Kiriath-sepher. 16Ki mwa Kaleb kole, “Ineendet ne ibookyin Kiriath-sepher ak konam, agoochini Achsah cheptonyu kotun.” 17Ki nam Othniel weeriitap Kenas ng'eetap kametap Kaleb nganasanooto, ak ki igoochi ineendet Achsah cheptonyi kotun. 18Kingo nyo kwonyooto ole mi ineendet, komwachi Othniel eng' kagiiletapkei kosoom kwandanyi kooret. Ye ki choorugei eng' sigiryennyi koteebe Kaleb koleenji, “Imache nee?” 19Kowol kole, “Koono konunotyon, amu ki indea emetap Negeb, koono kong'igap peek ak icheek.” Ki igoochi anyun kong'igap peek che po meto ak che mi ole rektoot.

20Ni ko poroteetap pororyetap Judah ko uu ortinwekwak. 21Nganasook che mi tabandap pororyetap Judah eng' ole tokyingei kiwotetap Edom eng' murot tai: ko ki Kabseel, Eder ak Jagur. 22Kina, Dimona ak Adada, 23Kedesh, Hasor ak Itnan, 24Ziph, Telem ak Bealoth, 25Hasor-hadata, Keryot-hesron (nooto ko Hasor), 26Amam, Shema ak Molada, 27Hasar-gada, Hesmon ak Beth-pelet, 28Hasar-sual, Beer-sheba ak Bisiotia, 29Bala, Iim ak Esem, 30Eltolad, Chesil ak Horma, 31Ziklag, Madmana ak Sansana, 32Lebaot, Silim, Ain ak Rimon. Nganasochooto tugul ko ki tiptem ak sogool kobooto kokwatinwekwak.

33Eng' warenget, Estaol, Sora ak Asna, 34Sanoa, En-ganim, Tappuah ak Enam, 35Jarmut, Adulam, Soko ak Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera ak Gederotaim. Ki nganasook taman ak ang'wan kobooto kokwotinwekwak.

37Senan, Hadasa ak Migdalgad, 38Dilan, Mispe ak Jokteel, 39Lakish, Boskat ak Eglon, 40Kabon, Lamam ak Kitlis, 41Gederoth, Beth-dagon, Naamah ak Makeda. Tugul ko nganasook taman ak lo kobooto kokwotinwekwak. 42Libna, Eter ak Asan, 43Ipta, Asna ak Nesip, 44Keila, Aksip ak Maresha. Tugul ko nganasook sogool kobooto kokwotinwekwak. 45Ki kigoochi Ekron kobooto nganasookyik ak kokwotinwekyik; 46kobooch Ekron agoi nyanjet, tugul che ki mi ole neegitee Ashdod kobooto kokwotinwekwak. 47Ashdod, nganasookyik ak kokwotinwekyik, Gaza, nganasookyik ak kokwotinwekyik agoi aineetap Misiri, ak nyanjetap Mediterenian ak kiwotennyi.

48Ak eng' emet ne mi tuloonook: Samir, Jatir ak Soko, 49Dana ak Kiriath-sana, nooto ko Debir, 50Anap, Estemo ak Anim, 51Goshen, Holon ak Gilo; nganasook taman ak agenge kobooto kokwotinwekwak. 52Arab, Duma ak Esan, 53Janim, Beth-tapua ak Apeka, 54Humta, Kiriath-arba nooto ko Hebron ak Sior; nganasook sogool ak kokwotinwekwak. 55Maon, Karmel, Ziph, Juta, 56Jezreel, Jokdeam, Sanoa, 57Kain, Gibea ak Timnah; nganasook taman kobooto kokwotinwekwak. 58Halul, Beth-zur, Geder. 59Maarat, Beth-anot ak Eltekon; nganasook lo tugul kobooto kokwotinwekwak. 60Kiriath-baal nooto ko Kiriath-Jearim, ak Rabbah; nganasook aeng' kobooto kokwotinwekwak.

61Eng' surkwen: Beth-araba, Midin, Sekaka, 62Nibsan, Nganaseetap Munyuk ak En-gedi; nganasook lo kobooto kokwotinwekwak.

63

15.63:
Kirw 1.21; 2Sam 5.6; 1A.Pet 11.4
Ki ma imuuch piigap Judah koon Jebusik che ki menyei Jerusalem; ara ki meny Jebusik ak piigap Judah eng' Jerusalem agoi ra.

16

Kooretap Pororyetap Ephraim

161Kebeberta ne ki ibutyi eng' parbaryat lagogap Joseph kotaune Jordan eng' Jeriko eng' kong'asiis agoi surkwen, ak kotogosta eng' Jeriko kobun emetap tuloonook kwo Bethel. 2Ki wo komanda eng' Bethel kwo komong'ji Luz ak kosiirto kot koit kooretap Arikik eng' Ataroth. 3Ak kwo kochoortagei kotokyigei cherongo agoi kooretap Japhletik, kot koit kooretap ole rektoot ne po Beth-horon ak kotokyigei Gezer ak komong'ji nyanjetap Mediterenian. 4Ki nam anyun lagogap Joseph, chooto Manasseh ak Ephraim porotennywa.

5Kooretap lagogap Ephraim ko uu ortinwekwak ko uu ni; kiwotetap koorennywa kong'etee kong'asiis ne po Ataroth-addar kot koit Beth-horon parak, 6ak kwo kiwoteet kot koit araraitap Mediterenian. Eng' murot kaataam kowendi kiwoteet kong'etee Mikmethath agoi kong'asiis ne po Taanath-shiloh kosiirto kotogosta agoi kong'asiis ne po Janoah. 7Kong'eete Janoah kochoortagei kwo Ataroth ak Naarah koit Jeriko ak kwo kot komong'ji Jordan. 8Eng' cherongo, kogiwo kiwoteet kong'etee Tappuah kot koit aineetap Kanah ak komong'ji nyanjetap Mediterenian. Niito anyun ko poroteetap pororyetap lagogap Ephraim ko uu ortinwekwak, 9kobooto nganasook tugul ak kokwotinwekwak che ki kitabaanji Ephraim ak lagokyik eng' kwenutap poroteetap lagogap Manasseh. 10

16.10:
Kirw 1.29
Ago ma imuuch `icheek ko oon Kanaanik che ki menyei Gezer. Ki meny anyun Kanaanik kwenutap Ephraim agoi rani ak ki ek otwogik che yaei poisyonigap otwoknateet.

17

Kooret ne po kebebertap pororyetap Manasseh

171Ni ko kebeberta ne ki ibutyi eng' parbaryat pororyetap Manasseh; amu kitaita ne po Joseph. Ko uu Makir, ne kitaita ne po Manasseh, kwandap Gilead, ko amu kichii ne po lugeet, ko ki kigoochi ineendet Gilead ak Bashan. 2Ki punji lagogap Manasseh che ki ng'et, ko uu ortinwekwak, chooto lagogap Abiezer, lagogap Helek, lagogap Asriel, lagogap Shekem, lagogap Hepher ak lagogap Shemida. Chooto murenik che po iyoteetap Manasseh weeriitap Joseph, ko uu ortinwekwak.

3Kimasich weeriik Zelophehad weeriitap Hepher, weeriitap Gilead weeriitap Makir weeriitap Manasseh, ago tiibiik icheegei; ak chu kainaigap tiibiikyik: Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah ak Tirzah. 4

17.4:
Kai 27.1-7
Ki pwa icheek tait ne po Eleazar tisiindet, Joshua weeriitap Nun ak pounik, koleen, “Ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa kogoonech poroteet eng' kwenutap tupchosyekyok.” Ara ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor, ko ki igoochi `Joshua icheek poroteet eng' kwenutap tupchosyegap kwandanywa. 5Ki sich Manasseh kebeberwek taman koma pooto emetap Gilead ak Bashan, ne mi Jordan pitoniin, 6amu ki tinyei tiibiigap Manasseh poroteet kobooto weeriikyik. Ak ki punji emetap Gilead weeriigap Manasseh che ki ng'et.

7Kiwotetap Manasseh kong'etee Asher kot koit Mikmethath, ne neegitee Shekem. Ki testai kiwoteet kwo komostap tai, kotokyigei ole menyei piigap En-tapua. 8Ki po Manasseh emetap Tappuah, ago Tappuah ne mi kiwotetap Manasseh ko ki po lagogap Ephraim. 9Kichoortage kiwoteet kwo aineetap Kanah. Nganasochooto mi komostap tai kobunjiin Ephraim koek che kaginemu eng' nganasoogap Manasseh. Kiwotetap Manasseh komi komostap kaataam ne po aineet ak kwo komong'ji nyanjetap Mediterenian. 10Po Ephraim ne mi komostap tai, ak ne mi komostap kaataam ko po Manasseh, kobooto nyanjetap Mediterenian koek kiwotennyi. Ki it Asher eng' murot kaataam agoi Issakar eng' kong'asiis. 11Eng' Issakar ak eng' Asher, ko ki tinyei Manasseh chu; Beth-shean ak nganasookyik, Ibleam kobooto nganasookyik, che ki menyei Dor ak nganasookyik ak che ki menyei Endor kobooto nganasookyik. Ki tinyei kora che ki menyei Taanak kobooto nganasookyik, che ki menyei Megiddo kobooto nganasookyik ak kebeberta agenge eng' somok ne po Nabat. 12

17.12-13:
Kirw 1.27-28
Ago ki ma imuuch lagogap Manasseh koon piik che ki menyei nganasochooto. Amu kigamach Kanaanik komeng'iis eng' emonooto, 13ko ye kiga kogimegitu piigap Israel, konde Kanaanik koyai poisyonigap otwoknateet ama oon icheek.

14Ki ng'alaalji `lagogap Joseph Joshua koleenji, “Amu nee si igoono parbaryat agenge, kebeberta agenge koek poroteet ak ingen ile aa pororyet ne oo amu ki koberuura Kamuktaindet ne Toroor agoi rani?” 15Ak ki leenji Joshua icheek, “Ngot ko ii pororyet ne oo, itogoste iwe timiin ak ibatyigei oldo eng' emetap Perisik ak ne po Repaik, amu mariich emetap tuloonook ne po Ephraim eng' inyee.” 16Ki mwa `lagogap Joseph kole, “Mayamech emetap tuloonook ak kotinyei kariisyegap kariik Kanaanik tugul che menyei emetap atebweet, icheek che mi Beth-shean ak nganasookyik ak icheek che menyei atebweetap Jezreel.”

17Ki ng'alaalji `Joshua kootap Joseph che Ephraim ak Manasseh koleenji, “Ii pororyet ne oo ak itinye kimnateet, mesiche parbaryat agenge kityo, 18ago punjinin emetap tuloonook, amu nganda timdo, iswache ak punjinin ole pooch. Amu ioone Kanaanik koba, nganda tinyei kariisyegap kariik ak nganda kiimeen.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]