Revised Kalenjin Bible (KAPR)
16

Kooretap Pororyetap Ephraim

161Kebeberta ne ki ibutyi eng' parbaryat lagogap Joseph kotaune Jordan eng' Jeriko eng' kong'asiis agoi surkwen, ak kotogosta eng' Jeriko kobun emetap tuloonook kwo Bethel. 2Ki wo komanda eng' Bethel kwo komong'ji Luz ak kosiirto kot koit kooretap Arikik eng' Ataroth. 3Ak kwo kochoortagei kotokyigei cherongo agoi kooretap Japhletik, kot koit kooretap ole rektoot ne po Beth-horon ak kotokyigei Gezer ak komong'ji nyanjetap Mediterenian. 4Ki nam anyun lagogap Joseph, chooto Manasseh ak Ephraim porotennywa.

5Kooretap lagogap Ephraim ko uu ortinwekwak ko uu ni; kiwotetap koorennywa kong'etee kong'asiis ne po Ataroth-addar kot koit Beth-horon parak, 6ak kwo kiwoteet kot koit araraitap Mediterenian. Eng' murot kaataam kowendi kiwoteet kong'etee Mikmethath agoi kong'asiis ne po Taanath-shiloh kosiirto kotogosta agoi kong'asiis ne po Janoah. 7Kong'eete Janoah kochoortagei kwo Ataroth ak Naarah koit Jeriko ak kwo kot komong'ji Jordan. 8Eng' cherongo, kogiwo kiwoteet kong'etee Tappuah kot koit aineetap Kanah ak komong'ji nyanjetap Mediterenian. Niito anyun ko poroteetap pororyetap lagogap Ephraim ko uu ortinwekwak, 9kobooto nganasook tugul ak kokwotinwekwak che ki kitabaanji Ephraim ak lagokyik eng' kwenutap poroteetap lagogap Manasseh. 10

16.10:
Kirw 1.29
Ago ma imuuch `icheek ko oon Kanaanik che ki menyei Gezer. Ki meny anyun Kanaanik kwenutap Ephraim agoi rani ak ki ek otwogik che yaei poisyonigap otwoknateet.

17

Kooret ne po kebebertap pororyetap Manasseh

171Ni ko kebeberta ne ki ibutyi eng' parbaryat pororyetap Manasseh; amu kitaita ne po Joseph. Ko uu Makir, ne kitaita ne po Manasseh, kwandap Gilead, ko amu kichii ne po lugeet, ko ki kigoochi ineendet Gilead ak Bashan. 2Ki punji lagogap Manasseh che ki ng'et, ko uu ortinwekwak, chooto lagogap Abiezer, lagogap Helek, lagogap Asriel, lagogap Shekem, lagogap Hepher ak lagogap Shemida. Chooto murenik che po iyoteetap Manasseh weeriitap Joseph, ko uu ortinwekwak.

3Kimasich weeriik Zelophehad weeriitap Hepher, weeriitap Gilead weeriitap Makir weeriitap Manasseh, ago tiibiik icheegei; ak chu kainaigap tiibiikyik: Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah ak Tirzah. 4

17.4:
Kai 27.1-7
Ki pwa icheek tait ne po Eleazar tisiindet, Joshua weeriitap Nun ak pounik, koleen, “Ki ng'at `Kamuktaindet ne Toroor Musa kogoonech poroteet eng' kwenutap tupchosyekyok.” Ara ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor, ko ki igoochi `Joshua icheek poroteet eng' kwenutap tupchosyegap kwandanywa. 5Ki sich Manasseh kebeberwek taman koma pooto emetap Gilead ak Bashan, ne mi Jordan pitoniin, 6amu ki tinyei tiibiigap Manasseh poroteet kobooto weeriikyik. Ak ki punji emetap Gilead weeriigap Manasseh che ki ng'et.

7Kiwotetap Manasseh kong'etee Asher kot koit Mikmethath, ne neegitee Shekem. Ki testai kiwoteet kwo komostap tai, kotokyigei ole menyei piigap En-tapua. 8Ki po Manasseh emetap Tappuah, ago Tappuah ne mi kiwotetap Manasseh ko ki po lagogap Ephraim. 9Kichoortage kiwoteet kwo aineetap Kanah. Nganasochooto mi komostap tai kobunjiin Ephraim koek che kaginemu eng' nganasoogap Manasseh. Kiwotetap Manasseh komi komostap kaataam ne po aineet ak kwo komong'ji nyanjetap Mediterenian. 10Po Ephraim ne mi komostap tai, ak ne mi komostap kaataam ko po Manasseh, kobooto nyanjetap Mediterenian koek kiwotennyi. Ki it Asher eng' murot kaataam agoi Issakar eng' kong'asiis. 11Eng' Issakar ak eng' Asher, ko ki tinyei Manasseh chu; Beth-shean ak nganasookyik, Ibleam kobooto nganasookyik, che ki menyei Dor ak nganasookyik ak che ki menyei Endor kobooto nganasookyik. Ki tinyei kora che ki menyei Taanak kobooto nganasookyik, che ki menyei Megiddo kobooto nganasookyik ak kebeberta agenge eng' somok ne po Nabat. 12

17.12-13:
Kirw 1.27-28
Ago ki ma imuuch lagogap Manasseh koon piik che ki menyei nganasochooto. Amu kigamach Kanaanik komeng'iis eng' emonooto, 13ko ye kiga kogimegitu piigap Israel, konde Kanaanik koyai poisyonigap otwoknateet ama oon icheek.

14Ki ng'alaalji `lagogap Joseph Joshua koleenji, “Amu nee si igoono parbaryat agenge, kebeberta agenge koek poroteet ak ingen ile aa pororyet ne oo amu ki koberuura Kamuktaindet ne Toroor agoi rani?” 15Ak ki leenji Joshua icheek, “Ngot ko ii pororyet ne oo, itogoste iwe timiin ak ibatyigei oldo eng' emetap Perisik ak ne po Repaik, amu mariich emetap tuloonook ne po Ephraim eng' inyee.” 16Ki mwa `lagogap Joseph kole, “Mayamech emetap tuloonook ak kotinyei kariisyegap kariik Kanaanik tugul che menyei emetap atebweet, icheek che mi Beth-shean ak nganasookyik ak icheek che menyei atebweetap Jezreel.”

17Ki ng'alaalji `Joshua kootap Joseph che Ephraim ak Manasseh koleenji, “Ii pororyet ne oo ak itinye kimnateet, mesiche parbaryat agenge kityo, 18ago punjinin emetap tuloonook, amu nganda timdo, iswache ak punjinin ole pooch. Amu ioone Kanaanik koba, nganda tinyei kariisyegap kariik ak nganda kiimeen.”

18

Kepchechin pororyosyek alak emet

181Ki iyumgei tuiyet tugul ne po piigap Israel eng' Shiloh ak koteech eng' olooto emait ne kituiyechin. Ki iterteerat anyun emonooto eng' tainnywa. 2Ki ng'et eng' piigap Israel pororyosyek tisabu che kitom kopchei porotennywa. 3Ara anyun ki leenji `Joshua piigap Israel, “Ogaigei kot kotyanit si onam emet ne ki koonok Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwok? 4Olewenjigei piik somok eng' pororyet age tugul, si ayookto icheek kong'eetyo kobendat eng' emet asi kosiir ole teptoi porotennywa yeityo kobwa ole ami. 5Ngo pchei koek kebeberwek tisap, ko katebee Judah kiwotennyi eng' murot tai ak ko katebee Joseph kiwotennywa eng' murot kaataam. 6Osir emonooto koek kebeberwek tisap yeityo oibwa siranooto, si aserchinewok parbareek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo. 7Amu ma tinyei Lawiik kebeberta eng' kwenung'wong', amu tiseinatetap Kamuktaindet ne Toroor ko porotennywa, ak kigosich Gad ak Reuben ak kebebertap pororyetap Manasseh porotennywa, eng' Jordan pitoniin po kong'asiis, ne ki igoochi `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor.”

8Ara anyun king'eetyo piik ak koba; ak ki iyomis `Joshua piik che kigaba kosiir oleteptoi emet koleenji, “Oba obun emet ak osir oleteptoi yeityo obwa kogeny ole ami, si aserchinewok parbareek eng' yu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' Shiloh.” 9Ki pa anyun pichooto kobun emet ak kosirchi bukuit kobee nganasook koek kebeberwek tisap yeityo kobwa ole mi Joshua eng' nganaseet eng' Shiloh. 10Ak ki iser `Joshua parbareek agobo icheek eng' Shiloh eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; Ak kipchechi `Joshua emet piigap Israel ko uu pcheutikwak eng' olooto.

Kooretap Benjamin

11Ki piit kuraitap pororyetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak. Ak ki wo kiwotetap parbaryannywa, kwenutap lagogap Judah ak lagogap Joseph. 12King'eete kiwotennywa ne po komostap kaataam Jordan ak kitogosta kiwotennywa kobun tabandap Jeriko eng' murot kaataam ak kotogosta kobun emetap tuloonook kotokyigei cherongo. Kimong'ji kiwotennywa surkwen ne po Beth-aben. 13Ki wo kiwoteet eng' olooto agoi Luz, agoi tabandap Luz (nooto ko Bethel), kotokyingei murot tai yeityo kochoortagei kiwoteet kot koit Ataroth-addar, kobun tulweet ne mi komostap tai ne po Beth-horon ne mi ole rektoot. 14Yeityo keetil kiwoteet keyiem komostap cherongo ole tokyingei murot tai kong'etee tulweet ne mi taitap Beth-horon ne tokyingei murot tai komong'ji kiwotennyi Kiriath-baal (nooto ko Kiriath-Jearim) nganaseetap lagogap Judah: niito ko ki komostap cherongo. 15King'eete murot tai tabandap Kiriath-Jearim, ak kwo kiwoteet kotokyigei cherongo komong'ji kondap peegap Neptoa. 16Yeityo kochoortagei kiwoteet agoi tabandap tulweet ne mi taitap atebweetap weeriitap Hinom, ne mi atebweetap Repaik ne tokyingei murot kaataam. Ki choortagei kwo atebweetap Hinom, kot koit tabandap Jebusindet ne tokyingei murot tai ak kochoortagei kwo En-rogelo. 17Yeityo kiwech kobun murot kaataam, komong'ji En-semes, kwo Gelilot, ne tokyindos ak ole kitogostoe kebendi Adumim ak kochoortagei agoi koitap Boan weeriitap Reuben, 18ak kosiirto kobun tabanda ne tokyingei Arabah murot kaataam ak kochoortagei kot koit Arabah. 19Yeityo kwo kiwoteet kobun tabandap Beth-hogla kotokyigei murot kaataam ak komong'ji ole kiluktoegei peek murot kaataam ne po Araraita ne po Munyuk eng' murot tai ye pooch Jordan: niito ko ki kiwootet ne po murot tai. 20Ki Jordan kiwotennyi eng' komostap kong'asiis. Niito ko ki poroteetap lagogap Benjamin ko uu kiwotosyekyik che ki imut komoswek tugul ko uu ortinwekwak.

21Nganasoogap pororyetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak ko ki Jeriko, Beth-hogla, ak Emek-kesis; 22Beth-araba, Semaraim ak Bethel; 23Abim, Para ak Ophrah; 24Keparamoni, Opni ak Geba; nganasook taman ak aeng' kobooto kokwotinwekwak. 25Gibeon, Ramah ak Beerot, 26Mispe, Kepira ak Motsa, 27Rekem, Irpeel ak Tarala; 28Shelah, Elep ak Jebusindet (nooto ko Jerusalem), Gibeat ak Kiryat. Nganasook taman ak ang'wan kobooto kokwotinwekwak. Niito ko poroteetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]