Revised Kalenjin Bible (KAPR)
18

Kepchechin pororyosyek alak emet

181Ki iyumgei tuiyet tugul ne po piigap Israel eng' Shiloh ak koteech eng' olooto emait ne kituiyechin. Ki iterteerat anyun emonooto eng' tainnywa. 2Ki ng'et eng' piigap Israel pororyosyek tisabu che kitom kopchei porotennywa. 3Ara anyun ki leenji `Joshua piigap Israel, “Ogaigei kot kotyanit si onam emet ne ki koonok Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap kwanisyekwok? 4Olewenjigei piik somok eng' pororyet age tugul, si ayookto icheek kong'eetyo kobendat eng' emet asi kosiir ole teptoi porotennywa yeityo kobwa ole ami. 5Ngo pchei koek kebeberwek tisap, ko katebee Judah kiwotennyi eng' murot tai ak ko katebee Joseph kiwotennywa eng' murot kaataam. 6Osir emonooto koek kebeberwek tisap yeityo oibwa siranooto, si aserchinewok parbareek eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindennyo. 7Amu ma tinyei Lawiik kebeberta eng' kwenung'wong', amu tiseinatetap Kamuktaindet ne Toroor ko porotennywa, ak kigosich Gad ak Reuben ak kebebertap pororyetap Manasseh porotennywa, eng' Jordan pitoniin po kong'asiis, ne ki igoochi `Musa otwogindetap Kamuktaindet ne Toroor.”

8Ara anyun king'eetyo piik ak koba; ak ki iyomis `Joshua piik che kigaba kosiir oleteptoi emet koleenji, “Oba obun emet ak osir oleteptoi yeityo obwa kogeny ole ami, si aserchinewok parbareek eng' yu eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' Shiloh.” 9Ki pa anyun pichooto kobun emet ak kosirchi bukuit kobee nganasook koek kebeberwek tisap yeityo kobwa ole mi Joshua eng' nganaseet eng' Shiloh. 10Ak ki iser `Joshua parbareek agobo icheek eng' Shiloh eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor; Ak kipchechi `Joshua emet piigap Israel ko uu pcheutikwak eng' olooto.

Kooretap Benjamin

11Ki piit kuraitap pororyetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak. Ak ki wo kiwotetap parbaryannywa, kwenutap lagogap Judah ak lagogap Joseph. 12King'eete kiwotennywa ne po komostap kaataam Jordan ak kitogosta kiwotennywa kobun tabandap Jeriko eng' murot kaataam ak kotogosta kobun emetap tuloonook kotokyigei cherongo. Kimong'ji kiwotennywa surkwen ne po Beth-aben. 13Ki wo kiwoteet eng' olooto agoi Luz, agoi tabandap Luz (nooto ko Bethel), kotokyingei murot tai yeityo kochoortagei kiwoteet kot koit Ataroth-addar, kobun tulweet ne mi komostap tai ne po Beth-horon ne mi ole rektoot. 14Yeityo keetil kiwoteet keyiem komostap cherongo ole tokyingei murot tai kong'etee tulweet ne mi taitap Beth-horon ne tokyingei murot tai komong'ji kiwotennyi Kiriath-baal (nooto ko Kiriath-Jearim) nganaseetap lagogap Judah: niito ko ki komostap cherongo. 15King'eete murot tai tabandap Kiriath-Jearim, ak kwo kiwoteet kotokyigei cherongo komong'ji kondap peegap Neptoa. 16Yeityo kochoortagei kiwoteet agoi tabandap tulweet ne mi taitap atebweetap weeriitap Hinom, ne mi atebweetap Repaik ne tokyingei murot kaataam. Ki choortagei kwo atebweetap Hinom, kot koit tabandap Jebusindet ne tokyingei murot tai ak kochoortagei kwo En-rogelo. 17Yeityo kiwech kobun murot kaataam, komong'ji En-semes, kwo Gelilot, ne tokyindos ak ole kitogostoe kebendi Adumim ak kochoortagei agoi koitap Boan weeriitap Reuben, 18ak kosiirto kobun tabanda ne tokyingei Arabah murot kaataam ak kochoortagei kot koit Arabah. 19Yeityo kwo kiwoteet kobun tabandap Beth-hogla kotokyigei murot kaataam ak komong'ji ole kiluktoegei peek murot kaataam ne po Araraita ne po Munyuk eng' murot tai ye pooch Jordan: niito ko ki kiwootet ne po murot tai. 20Ki Jordan kiwotennyi eng' komostap kong'asiis. Niito ko ki poroteetap lagogap Benjamin ko uu kiwotosyekyik che ki imut komoswek tugul ko uu ortinwekwak.

21Nganasoogap pororyetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak ko ki Jeriko, Beth-hogla, ak Emek-kesis; 22Beth-araba, Semaraim ak Bethel; 23Abim, Para ak Ophrah; 24Keparamoni, Opni ak Geba; nganasook taman ak aeng' kobooto kokwotinwekwak. 25Gibeon, Ramah ak Beerot, 26Mispe, Kepira ak Motsa, 27Rekem, Irpeel ak Tarala; 28Shelah, Elep ak Jebusindet (nooto ko Jerusalem), Gibeat ak Kiryat. Nganasook taman ak ang'wan kobooto kokwotinwekwak. Niito ko poroteetap lagogap Benjamin ko uu ortinwekwak.

19

Kooretap ortinwek alak

191Ki mong' parparyatap aeng' kobutyi pororyetap lagogap Simion ko uu ortinwekwak. Ki imii porotennywa kwenutap poroteetap lagogap Judah. 2

19.2-8:
1A.Pet 4.28-33
Kigebeberta ne po porotennywa Beer-sheba, Sheba, Molada, 3Hasarsual, Bala, Esem, 4Eltolat, Betul, Horma, 5Ziklag, Beth-markabot, Hasar-susa, 6Beth-lebaot ak Saruen. Tugul kogi nganasook taman ak somok kobooto kokwotinwekwak. 7Ain, Rimon, Eter ak Asan, nganasook ang'wan kobooto kokwotinwek, 8ak kokwotinwek tugul che ki yiem nganasochuuto agoi Balat-Beer, Ramah ne po murot tai. Ki poroteet ne po pororyetap lagogap Simion ko uu ortinwekwak. 9Ki pun poroteetap lagogap Simion kebeberta ne po lagogap Judah; ki amu ki oo kebeberta ne po Judah kosiir, ko ki sich anyun lagogap Simion poroteet eng' kwenutap porotennywa.

Kooretap Zebulun

10Ki mong' parparyatap somok kobutyi lagogap Zebulun ko uu ortinwekwak. Kiwotetap porotennywa kogiwo agoi Sarid, 11ak kotogosta kotokyigei cherongo kot koit Marala ak kotiny Dabeset, yeityo kwo agoi kotiny aineet ne mi taitap Jokneam. 12Kong'eetee Sarid, koweek kotokyigei kong'asiis ak kwo kot koit kiwotetap Kislot-tabor. Kimong'ji Daberat ak kotogosta kwo Japia. 13Kisiirto kong'etee yooto kotokyigei kong'asiis kwo Get-eper agoi Et-kasin, ak ki wo kot koit Rimon ak komurok kotokyigei Nea. 14Kiyiemak kiwoteet eng' murot kaataam kwo Hannathon ak kobekyi atebweetap Ipta-el, 15Katat, Naalal, Simron, Idala ak Bethlehem; nganasook taman ak aeng' kobooto kokwotinwekwak. 16Ni ko poroteetap lagogap Zebulun ko uu ortinwekwak; nganasochu kobooto kokwotinwekwak.

Kooretap Issakar

17Ki mong' parparyatap ang'wan ne po lagogap Issakar ko uu ortinwekwak. 18Ki it kiwotennywa Jezreel, Kesulot, Sunem, 19Aparaim, Shion, Anaarat, 20Rabit, Kision, Ebes, 21Remet, En-ganim, En-hada agoi Beth-pases. 22Kitiiny kora kiwoteet Tabor, Saasuma ak Beth-shemesh, ak komong'ji Jordan; nganasook taman ak lo kobooto kokwotinwekwak. 23Ni ko poroteet ne po pororyetap lagogap Issakar ko uu ortinwekwak; kokwatinwek kobooto nganasookwak che mengeechen.

Kooretap Asher

24Ki mong' paraparyatap muut kobutyi pororyetap lagogap Asher ko uu ortinwekwak. 25Ki kiwotennywa Helkat, Ali, Beten, Aksap, 26Alamelek, Amad ak Misal ak eng' cherongo ko tiiny Karmel ak Sihor-libnat. 27Kong'eetee yooto koweek kotokyigei kong'asiis ak kwo agoi Beth-dagon, ak ko tiiny Zebulun, atebweetap Ipta-el ak kotokyigei murot kaataam kwo Beth-emek ak Neiel, yetyo komong'ji Kabul eng' murot kaataam, 28ak Hebron, Rehob, Haman ak Kanah agoi koit Sidon ne oo. 29Eng' yooto koweegak kiwoteet kwo Ramah ak koit nganaseetap Tyro ne ki king'ot, yeityo koweek kwo Hosah ak kobekyi nyanjetap Mediterenian eng' emetap Aksip, 30Uma, Apek ak Rehob. Ki nganasook tiptem ak aeng' kobooto kokwotinwekwak. 31Ni ko poroteet ne po pororyetap lagogap Asher ko uu ortinwekwak; nganasochu ak kokwotinwekwak.

Kooretap Naphtali

32Ki mong' parparyat ne po lo kobutyi lagogap Naphtali ko uu ortinwekwak. 33King'eete kiwotennywa Helep, eng' keetit ne ki mi Saananim, Adaminekeb ak Jabneel agoi Lakum ak komong'ji Jordan. 34Eng' yooto koweek kiwoteet kotokyigei cherongo kwo Asnot-tabor, Hukok ak kwo kotiiny Zebulun eng' murot tai ak Asher eng' cherongo, ak Judah eng' kong'asi, eng' Jordan. 35Nganasook che kiga king'ot ko Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kineret, 36Adama, Ramah, Hasor, 37Kedesh, Edrei, En-hasor, 38Iron, Migdal-el, Horem, Beth-anat ak Beth-shemesh; nganasook taman ak sogool kobooto kokwotinwekwak. 39Ni ko poroteet ne po pororyetap lagogap Naphtali ko uu ortinwekwak; nganasook kobooto kokwotinwekwak.

Kooretap Dan

40Ki mong' parparyat ne po tisap kobutyi pororyetap lagogap Dan ko uu ortinwekwak. 41Kiwotetap porotennywa ko ki Sora, Estaol, Ir-semes, 42Saalabin, Aijalon, Itla, 43Elon, Timnah, Ekron, 44Elteke, Gibeton, Baalat, 45Jeud, Bene-berak, Gat-rimon, 46Mejarkon ak Rakon, kobooto kiwoteet ne tokyingei Joppa. 47

19.47:
Kirw 18.27-29
Ye ki ngerebee koreet lagogap Dan, koba kotogosta kobargei ak Lesem. Ki iluul ak kobar icheek eng' rotwetap chok, ak konam emet kobunji, yeityo komeny olooto ak koguure Lesem ak Dan koguurtoe kainetap Dan kwandanywa. 48Ni ko poroteet ne po pororyetap Dan ko uu ortinwekwak; nganasochu ak kokwotinwekwak.

Poroteetap Joshua

49Kingo kes anyun kopchee takwegap emet ko porotosyek, kogoochi `piigap Israel Joshua weeriitap Nun poroteet eng' kwenunnywa. 50Ki igoochi nganaseetap Timnatsera eng' emetap tuloonook ne po Ephraim ne kigasoom ko uu ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor, ak ki teech nganasanato ak komeny.

51Chu porotosyek che kipchei eng' parbarek tisiindet Eleazar ak Joshua weeriitap Nun kobooto che eecheen eng' kooriigap kwanisyek che po pororyosyegap piigap Israel. Kipchei eng' Shiloh koek poroteet eng' taitap Kamuktaindet ne Toroor eng' kurgeetap emait ne kituiyechin. Ki iges anyun pcheetap emet.

20

Nganasook che kimwechin

(Kai 35:9-34; NKNg'a 19:1-13)

201

20.1-9:
Kai 35.6-32; NKNg'a 4.41-43; 19.1-13
Ki ng'alaalji `Kamuktaindet ne Toroor Joshua koleenji, 2Mwachi piigap Israel leenjin, “Otabaan nganasook che kimwechin, ko uu ye ki amwachi Musa. 3Mwechin rumiindet age tugul ne kalel ko manai ak koek eng' okweek ole kimwechin keungei ineendet ne yaaktoi korotiik. 4Mwechin `rumindonooto age eng' nganasochooto yeityo kotonon eng' kurgeetap nganaseet ak komwa ng'aleekyik kogas poisyegap nganasanooto. Ye ibata, komut kwo nganaseet oriit ak kogoochi ui ak komeny eng' kwenunnywa. 5Ngot koon ineendet ne yaaktoi korotiik koma igoitoi poisyek rumindonooto kwo eunekyik, amu ki par chiitap kokwennyi eng' lelet ak ki ma kowechei ineendet eng' tai. 6Myee anyun komeny nganasanooto agoi kwo kotonon eng' taitap tuiyet si kirwookyi. Menye olooto kot kome tisiindet ne oo ne mi eng' peetuusyechooto. Ye me tisiindonooto, koweektagei anyun rumindonooto kwo nganasennyi ne kimweune agoi koonnyi.”

7Amu nooto anyun, ko ki itabaan Kedesh eng' Galilaya eng' emetap tuloonook ne po Naphtali, Shekem eng' emetap tuloonook ne po Ephraim ak Kiriath-arba (nooto ko Hebron) eng' emetap tuloonook ne po Judah. 8Eng' Jordan pitoniin eng' Jeriko ne tokyingei kong'asiis, ko ki itabaan Beser eng' surkwen eng' warengetap pororyetap Reuben, Ramot eng' Gilead eng' pororyetap Gad ak Golan eng' Bashan eng' pororyetap Manasseh. 9Chuuto kogi nganasook che ki kitabaanji lagok tugul che po Israel ak che po punootyot ne menyei kwenunnywa. Ki kiitabaan keele si komwechi olooto chii age tugul ne kabar chii ama nai si ma me eng' eutap ne yaaktoi korotiik kot kotonon eng' taitap tuiyet.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]