Revised Kalenjin Bible (KAPR)
11

Koneetei Jeso agobo saaet

(Mat 6:9-13; 7:7-11)

111Ak ye kita kosaaei eng' oldo age, ak kingo kes, koleenji age eng' kasubikyik, Kiptaiyat, ineetech kesaa, ko uu ye ki ineeti Johana kasubikyik. 2Ak ki leenji icheek, “Ye osaae, omwa ole,

‘Kwandanyo,

ingoloosunok kaineng'ung'.

Ingonyo laitornateng'ung'.

3Koonech ye kiech amitwogikyok che po kotugul.

4Nyoiywech kaat tengekwogikyok;

ko uu ye kinyoe kaat acheek pesenwogikyok.

Amemutech ole mi yoomseet.’ ”

5Ak ki leenji, “Ng'oo eng' okweek ne tinyei chorweet, ak kwo ole mi kemoi kween, ak koleenji, ‘Chorwani, koono magatiinik somok abesen; 6amu kagoit chorwennyu ne punu rutoi, ama tinye kiy ne agoochini.’ 7Ak kowolji ne mi ko, koleenji, ‘Mat iima; kaager kurgeet, ak kageruiye ak lagokyuk; ma amuuchi ang'eet agoonin.’ 8Amwaiwok ale, agot ngo ma ng'eet kogoochi, amu chorwennyi, ko amu soomsennyi ko nooto ne igoochin kong'eet kogoochi kiy tugul ne machei. 9Ak amwaiwok agane ale, Osoom, si kegoonok; ocheeng', si onyooru; ogonygony, si keyatwok. 10Amu age tugul ne soomei, kigoochin; ak nyooru ne cheeng'ei; ak ineendet ne igonygonyi keyatyin. 11Ak ng'oo eng' okweek kwanda ne ngo soom weeriit magatyat, ko tos igoochi koita? Anan ngo soom njiryot, ko tos igoochi ereneet kogeere njiryot? 12Anan ngo soom koitap ingok, ko tos igoochi melmeldo? 13Ngo ngen okweek che oo yaach ogoochi lagokwok tuguuk che myach, siirei anyun ne tya kagoitoet ne igoochin Kwandang'wong' ne mi kipsengwet Kabuuset ne Tiliil icheek che soomei ineendet!”

Jeso ak Beelsebul

(Mat 12:22-30; Mar 3:20-27)

14Ak ki oon ineendet oindet ne namaat kuut. Ak ye kingo kagomanda oindet, kong'alaal anyun ne kinamat kuut; ak ki kwong'yo tuiyosyek. 15

11.15:
Mat 9.34; 10.25
Ago ki le alak, Oone oik eng' Beelsebul, laitoryat ne po oik. 16
11.16:
Mat 12.38; 16.1; Mar 8.11
Ak kityem alak ineendet komage kaboorunet ne punu kipsengwet. 17Ago ki nai ineendet kabwaatutikwak, koleenji, “Laitornatet age tugul ne pchegei ko ng'emaksei; ak koot age tugul ne pchegei koluulei. 18Ak ngo pchegei agine Setani, kotonondoi ano laitornatani? Amu omwae ole, aoone oik eng' Beelsebul. 19Ngot aoone oik eng' Beelsebul, koonei weeriikwok eng' ng'oo? Nooto anyun ne igoochin icheeget koek kirwoogikwok. 20Ago ngot aoone oik eng' mornetap Kamuktaindet, ko kanyonjok anyun laitornatetap Kamuktaindet.

21“Ak chii ne tinyei kimnateet ak kotinyei kariikyik che riibe koonnyi, kotebyei tuguukyik eng' kaalyeet: 22ak ye nyoonji chiito ne kiim kosiir ineendet ak koterteer, korebe anyun ineendet kariikyik tugul che cham komang'u, ak kopcheita pareiywekyik. 23

11.23:
Mar 9.40
Ineendet ne ma kimi tuwai kogirindaa; ak ineendet ne ma kiyumi tuwai koiyestooti.

Tamirmiryet ne murwoon

(Mat 12:43-45)

24“Ye kagomanda tamirmiryet ne murwoon eng' chiito, kosiir ole ma mi peek, kocheeng'oti ole imuung'ee; ak ye mata konyoor, komwa anyun kole, ‘Aweektoigei koonnyu ole ki abunu.’ 25Ak ye iit, konyoor kobugot ak ko choboot. 26Kwo anyun, komut oik tisap alak che yaacheen kosiir ineendet; kochut anyun oriit ak komeny olooto: ak yaitu kagesunetap chiichooto kosiir ne po tai.”

Poiboiyeet ne po iman

27Ak ye kita komwaei ng'aleechu, komwa kobogoryot age eng' tuiyet, kole, “Iberuurot moet ne kisichin, ak kinaik che ki irerye.” 28Ago ki le ineendet, “Iberuurotin kosiir che kasei ng'olyootap Kamuktaindet, ak koriip.”

Mageetap kaboorunet

(Mat 12:38-42)

29

11.29:
Mat 16.4; Mar 8.12
Ak ye kingo yumjigei ineendet tuiyosyek, kotoi komwa kole, “Ibini, ko ibinda ne ya: cheeng'ei kaboorunet; ago ma kigoochin kaboorunet kobatee kaboorunetap Jona. 30
11.30:
Jon 3.4
Amu ko uu ye ki ek kaboorunet Jona eng' piigap Nineveh, ko uu nooto Weeriitap chii eng' ibini. 31
11.31:
1Lai 10.1-10; 2A.Pet 9.1-12
Tuun ng'eetei laitoryat kobogoryot ne po murot tai eng' kirwooget kobooto piigap ibini, ak korwookyi icheek: amu ki pun tabanwegap emet konyo kogas utaatyetap Solomon; ak ogeero, miitei yu ne oo kosiir Solomon. 32
11.32:
Jon 3.5
Tuun tonondos piigap Nineveh ak ibini eng' kirwooget, ak korwookyi: amu kisik icheek eng' amdaetap Jona; ak ogeero, mi yu ne oo kosiir Jona.

Kaneetet agobo lapkeiyetap tait

(Mat 5:15; 6:22-23)

33

11.33:
Mat 5.15; Mar 4.21; Luk 8.16
“Ma mi chii ne ngo kagonaam tait, konde ole ung'aat, anan kitonget oriit, ago indoi kiit ne tonone, si kobiit kogeer lapkeiyet che pendi ko. 34Taitap poortang'ung' kondang'ung': ngo myee kondang'ung', ko nyiitaat poortang'ung' komugul lapkeiyet; ago ngo ya kondang'ung' ko nyiitaat poortang'ung' agine mesundeito. 35Keer anyun ngo lapkeiyet ne mi oriing'ung' ko mesundeito. 36Ngo nyiitaat poortang'ung' komugul lapkeiyet, ama tinyei ye imen, kolapkeitu anyun poortang'ung' tugul, ko uu ye koonin lapkeiyet tait ne ikweng'sei komyee.”

Ko kerei kong' `Jeso Pharisaik ak siriik

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40)

37Ak ye kita kong'alaali, koguur Pharisaindet age kwo koamis tuwai: ak ki wo ko ak kotep ng'wony koamis. 38Ak ye kingo keer Pharisaindet, kokwong', amu ki amis ama iun euut korook. 39Koleenji `Kiptaiyat, Okweek Pharisaik, ouni parak kigombet ak sanit; ago nyiitaat oriing'wong' rebisyet ak yaityet. 40Okweek che oo perber, ineendet ne kiyaei saang' koma ne kiyaei oriit agine? 41Ogoite kagoochinoik che po tuguuk che mi oriit; ak ogeero, tiliiliitu tuguuk tugul eng' okweek.

42

11.42:
A.La 27.30
Ago pwo eng' okweek Pharisaik! Amu ogoitoi kebebertap taman ne po heduosmon ak keetiik che mengech che ng'uu, ak che po sogeek alak tugul, ak ometoi kirwooget ak chamyetap Kamuktaindet: ago kita nyolu oyai chuuto, amomete chuun alak.

43Pwo eng' okweek Pharisaik! Amu ochame ng'echerok che torooreen eng' sinagogisyek, ak kagatosyek che kigatok eng' ole kiyae mung'aaret. 44Pwo eng' okweek! Amu oo kerge ak kereeriisyek che mataagu, ama naei piik che punooti parak.

45Ak ki wolji ng'amotyot age ne po ng'atuutik, koleenji, “Kaneetindoni, ngot imwa ko uu nooto ko keteweerech agacheek.” 46Ak kole, “Pwo eng' okweek ng'amotigap Ng'atuutik! Amu oganapchini piik lautik che pichiien eng' laiset, ago okweek ko motwae lautichooto agot eng' mornet agenge. 47Pwo eng' okweek! Amu oteeche kereeriisyegap maotik, ago ki parei kwanisyekwok. 48Ki oegu anyun paorinik ak ochamyechini poisyonigap kwanisyekwok: amu icheeget che kibarei ak oteeche okweek kereeriisyekwak. 49Ki le anyun `utaatyetap Kamuktaindet amu nooto, ‘Tuun ayookyini maotik ak che kiyooktoi; ak kobar alak eng' icheek ak kousaus alak,’ 50si kobiit komage ibini, korotiigap maotik tugul, che ki kitumda kobooch ko kagilumda ng'wony; 51

11.51:
Tau 4.8; 2A.Pet 24.20-21
kobooch korotiigap Abel agoi korotiigap Zekariah, ne kime eng' kwenutap kaptisisyet ak Hekaluut: ee, amwaiwok ale, tuun kimage ibini.

52“Pwo eng' okweek ng'amotigap ng'atuutik! Amu ki oip yaateiwot ne po ng'omnateet ama obe oriit okweeget, ak ki oger che kita mong'jin.”

53Ak ye kingo mong' eng' olooto, kotoi siriik ak Pharisaik koriich ineendet miising', ak kogilgilye, si kobiit komwa ng'aleek che chaang'; 54koriip kole tamangap konyoor ng'olyoo ne mang'une kutinnyi.

12

Tuguugap ung'oot

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40)

121

12.1:
Mat 16.6; Mar 8.15
Eng' saisyechooto, ye kingo yumgei piik ng'iisyat che po tuiyet, kot kotyechkei icheegei, kosip kotoi koleenji kasubikyik, Oriibegei mermeregap Pharisaik, nooto chombilisyet. 2
12.2:
Mar 4.22; Luk 8.17
Ago ma mi kiy ne tugoot, ne ma tuun king'aanyei, anan ne ung'aat, ne ma tuun naaksei. 3Amu kiy age tugul ne omwae eng' mesundeito kotun kegasei eng' ole lapkei; ak che ki ochaamji itit eng' koot oriit kotun kemwaitoi eng' koot parak.

Kocherei `Jeso kasubikyik

(Mat 10:28-31)

4Ak amwaiwok choronokyuk ale, Amoiywei che parei poorto, yeityo ko mata komuuch koyai kiy age. 5Ago ateiywok si onai ineendet ne kanyool oiywei: Oiywei ineendet, ne ngo kagobar komuuchi kowiirchi Gehenna; ee, amwaiwok ale, Oiywei ineendet. 6Tos ma ki aldae toriitik muut che mengeechen kebebertap muut ne po dinarit? Ama utye Kamuktaindet agot agenge. 7Ago iitotin suumeek tugul che po metowekwok. Amoiywei anyun: osiire okweek toriitik che chaang' che mengeechen.

Weeriitap chii

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8Ak amwaiwok ale age tugul ne ibortaa eng' taitap piik, kotun iboortoi agine Weeriitap chii chiichooto eng' taitap malaikaisyek che po Kamuktaindet. 9Ago ineendet ne eesyoa eng' taitap piik kotun keesyoi agine eng' taitap malaikaisyek che po Kamuktaindet.

10

12.10:
Mat 12.32; Mar 3.29
Ak age tugul ne mwaei ng'olyoo ne ya agobo Weeriitap chii, kenyochin kaat: ago ineendet ne chubei Kabuuset ne Tiliil koma kinyochin kaat ineendet.

11

12.11-12:
Mat 10.19-20; Mar 13.11; Luk 21.14-15
Ak ye kimutak ye mi sinagogisyek, ak taitap kirwoogik, ak pounik, ko matogereer met agobo kiit ne owolu anan omwae: 12amu ineetook Kabuuset ne Tiliil eng' sainooto kiit ne nyolu omwa.

Kalewenet agobo mogoryot ne perber

13Ki leenji anyun chiito age eng' tuiyet, Kaneetindoni, mwachi weeriit ne kitupche kopcheiywa tuguukyok. 14Ago ki leenji ineendet, Chiichi, ng'oo ne kindea aek kirwoogindet anan pcheindet eng' okweek?

15Ak ki leenji icheek, Ogeer, ak oriipkei eng' kasetap myat tugul: amu ma tebyei saboondap chii eng' chaang'indap tuguuk che tinyei. 16Ak ki mwachi kalewenet koleenji, “Ki mi mogoryot age ne kiga rur mbareennyi miising'. 17Ak ki ibwaat eng' muguleldanyi kole, ‘Ayae nee, amu ma tinye ole agonoree peekyuk? 18Ak ki le, Ayae ko uu ni: abute chogenikyuk, si ateech che eecheen kosiir chu: si agonoree peekyuk ak tuguukyuk tugul che myach. 19Si aleenji saboondanyu, Saboondanyu, itinye tuguuk che chaang' che myachen che konorotiin che yamei kenyiisyek che chaang'; imuuny, amisye, eeise, ak ibaibaitu.’ 20Ago ki leenji Kamuktaindet, ii perber inyee, kimachei saboondang'ung' kemouni po ra; ara, si kobunji ng'oo anyun, tuguuchooto koichop?” 21Ki igees Jesu kole, “Uu nooto anyun chiito ne konorchingei mogornateet ineegei, ne ma mogoryo eng' Kamuktaindet.”

Kereretap met

(Mat 6:25-34)

22Ki leenji anyun kasubikyik, Nooto anyun amwaiwok ale, Amogereer met agobo sabeeng'wong', eng' tuguuk che oame; anan agobo poorwekwok, eng' tuguuk che olaachi. 23Amu siirei sabeet amitwogik, ak siirei poorto ngoroik. 24Obwaat chepkuginik, amu ma kolei, ama kesei; ama tinyei ole konoree anan choget; ago Kamuktaindet ne paei: osiire toriitik konyil ata! 25Ak ng'oo eng' okweek ne imuuchi kogereer met si kotes koindonyi eng' kakwautyet agenge ne po euut? 26Ngo momuuchi anyun oyai agot kiy kitigin, ko amu nee anyun si ogereer met agobo tuguuk alak? 27

12.27:
1Lai 10.4-7; 2A.Pet 9.3-6
Obwaat taaptook, ole pititoi: ma poisyei, anan koletis; ago amwaiwok ale, Agot Solomon, eng' talbistanyi tugul, ko ki ma kolumegei ko uu age eng' chuuto. 28Ago ngo laaksechin Kamuktaindet ko uu nooto susweek che po keeweet che mi ra, ak mutai kewiirchi ma, kotos siirei ne tya anyun kolaaksewok okweek, che otinye kayaneet ne ming'in!

29Amocheeng' che oame, anan che oee, amosage. 30Amu cheeng'ei tuguuchuuto tugul pororyosyegap ng'wony: ago ingen Kwandang'wong' kole omakyinige tuguuchuuto. 31Ago ocheeng' okweek laitornatetap Kamuktaindet, si keteswook tuguuchuuto tugul.

Mogornateet eng' kipsengwet

(Mat 6:19-21)

32Amoiywei, okweek akweet ne ming'in; amu paibai Kwandang'wong' kogoonok laitornatet. 33Oalde che otinye, si ogoite kagoochinoik; onapchigei suberok che maosegitu, konorwet eng' kipsengwet ne ma pegu, ole mariikyin chooriik, ama ng'emei kuutik. 34Amu ole mi konorweng'ung', ko olooto ole mi muguleldang'ung' agine.

Kanyool keriipkei

35

12.35:
Mat 25.1-13
Ongogermenogis suenutikwok, ak ongolalyo taisyekwok; 36
12.36:
Mar 13.34-36
ak ogergeitu ak piik che igeni kiptaiyannywa, kobunu igoortap katunisyet: si ye nyo ak kogongony, koyatyi sainooto. 37Poiboen otwogichooto, che nyooru kiptaiyandanooto koriipsei ye nyo: amwaiwok iman ale, kermenigei ineendet ak chobei pichooto kotep ng'wony eng' ole amisye, ak kwo kobai icheek. 38Ak ngo nyo eng' riipseet ne po aeng', anan ne po somok, ak konyoorta ko uu nooto, ko poiboen anyun otwogichooto. 39
12.39-40:
Mat 24.43-44
Ago onai ni ole, nda ki ingen kiptaiyatap koot sait ne nyoonei choriindet, ta kiriipsei, ta ki ma kobagaaktoi koonnyi kobut choriindet. 40Ochopkei ak okweek: amu nyoonei Weeriitap chii eng' sait ne mobwaati.

Riibindet ne kiyani ak ne ma kiyani

(Mat 24:45-51)

41Ki leenji anyun Petero, Kiptaiyat, imwaiwech acheek kalewenoni, anan imwachini piik tugul? 42Kole anyun Kiptaiyat, Ng'oo anyun riibindet ne kiyani ak ko ng'oom, ne indoi kiptaiyandennyi kotononji koonnyi, ak kogoochi amitwogikwak che yamei eng' peetuut ne makyin? 43Paibai otwogindonooto, ne nyooru kiptaiyandennyi koyaei ko uu nooto. 44Amwaiwok iman ale, indoi chiichooto kotononji tuguukyik tugul. 45Ago ngo mwa otwogindonooto eng' muguleldanyi, kole, “Igaegei kiptaiyandennyu ma sip koitu,” ak kotoi kobir otwogik che murenik ak che tiibiik, ak koamis ak koeeiso, ak kobogit; 46weeksei anyun kiptaiyat ne po otwogindonooto eng' peetuut ne kama koogeni, ak eng' sait ne ma naei, ak kobir miising', ak kopchechi kebebertanyi kobooto che ma tinyei kayaneet. 47Ak otwogindonooto, ne ki ingen mageetap kiptaiyandennyi, ama kochopkei, anan koyai ko uu magennyi, kebire pirutik che chaang'; 48ago ineendet ne ki ma kongen, ak koyai tuguuk che nyoljin pireet, kebirei pirutik che ng'ering'en. Ak age tugul ne ki kigoochi che chaang', kotun kimage che chaang': ak ineendet ne ki kigoochi koriip tuguuk che chaang', kotun kimage ineendet che siirei.

Nyonunetap Jeso

(Mat 10:34-36)

49“Ki anyoo awirchi maat ng'wony; nee anyun neta amache, ngo kagolal nguno! 50

12.50:
Mar 10.38
Ago atinye kabatisanet ne tatun kibatisanena; kamarigitya ne tya agoi kosulda! 51Tos oleen ki anyoo agoonu kaalyeet konyo ng'wony? Amwaiwok ale, Achicha; ago peesyet: 52amu kobooch nguno kopchegei piik muutu che mi koot agenge, suryee somogu aeng', ak kosurye aeng' somok. 53
12.53:
Mik 7.6
Pchegei, kwanda ak weeriit, ak weeriit ak kwanda; kamet ak cheptonyi, ak chepto ak kamet; kametap weeriit ak osotyonnyi, ak osotyotap weeriit, ak kametap weeriit.”

Kaboorunoigap ole teptoi peetuusyek

(Mat 16:2-3)

54Ki mwachi anyun tuiyet koleenji, “Ye ogeer kotogosune pooldet cherongo, ole, ‘Machei koroobon’; ak koyaak ko uu nooto anyun. 55Ak ye ogeer usoonet ne usune murot tai, ole, ‘Machei koit kemeut ne ng'waan’; ak koyaak ko uu nooto. 56Chombilichu, ongen obesye ole teptoi ng'wony ak kipsengwet; kalya anyun si monai ole teptoi peetuusyechu?

Yai kalya ak punyondeng'ung'

(Mat 5:25-26)

57“Kalya si morwoch okweegei agobo tuguuk che po imanda? 58Amu ye ta obendi ak punyondeng'ung' taitap kirwoogindet, igiilgei obendi eng' ooreet si kounden; si mata komutin taitap kirwoogindet, ak komutyin kirwoogindet asigarindet, ak kotoorchin asigarindet korgoreet. 59Amwaun ale, Ma koi imang'une olooto, agoi iyaakte sendeiyot ne po let.”

13

Ki kiili piik kosik

131Ki mi piik alage eng' peetuusyechooto che ki mwachi ineendet agobo piigap Galilaya, che kiburuch Pilato korotiikwak ak tiseiywekwak. 2Ak kowolji koleenji, “Tos oleen ki kiptengeginik pichooto po Galilaya kosiir piigap Galilaya tugul, amu kinyoor nyalilwogichu? 3Amwaiwok ale, Achicha: ago, ngot ko mosigu okweek, olustosi okweek tugul ko uu nooto. 4Anan chooto taman ak sisiit, che kisyep koot ne koi ne po Siloam, ak kobar, tos oleen ki kiptengeginik kosiir piik tugul che ki menyei Jerusalem? 5Amwaiwok ale, Achicha: ago, ngot ko mosigu ak okweek, olustosi tugul ko uu nooto.”

Kalewenet agobo mogoywet ne ma yiei kiy

6Ak ki mwa kalewenoni, koleenji, “Ki mi chiito age ne ki tinyei mogoywet ne kiga minji mbareennyi ne po sabibuk; ak ki nyo kocheeng' logoegap keetoto, amanyoorchi kiy. 7Koleenji riibindetap mbareetap sabibuk, ‘Keero, kenyini ko ne po somok anyoone acheeng'e logoek eng' mogoywoni amanyoorunee kiy: ep koluul; amu nee si koamei ng'ung'unyek puch?’ 8Ak ki wolji koleenji, ‘Kiptaiyat, ingotebi kenyini agine, si kota asemberchi ak ande ng'atateek: 9ak ngo i logoek kong'etee nguno, ko myee; ak ngo ma i, iep anyun koluul.’ ”

Kobogoryot ne ki kisoop eng' peetuutap Sabato

10Ak ki ineetisyei eng' sinagogit age eng' peetuutap sabato. 11Ak ogeero, kobogoryot age ne ki tinyei tamirmiryet ne po nyalulet kenyiisyek taman ak sisiit; ak kigarigak, ak ki ma kota komuuchi kochuulgei agot kitigin. 12Ak kingo keer `Jeso ineendet, koguur ak koleenji, “Kobogoryondoni, kagityachin eng' nyaluleng'ung'.” 13Ak ki igonoor eunekyik ineendet, kochuulak sainooto ak kolas Kamuktaindet. 14

13.14:
Kom 20.9-10; NKNg'a 5.13-14
Ki nereech anyun pounindetap sinagogit, amu ki isoop `Jeso chiito eng' peetuutap sabato, ak komwachi tuiyet koleenji, “Miitei peetuusyek lo che nyolu koboisyee piik; obwa anyun eng' peetuusyechooto si kisaabok, ama eng' peetuutap sabato.”

15Ago ki wolji Kiptaiyat, koleenji, “Okweek chombilik, tos ma yaatei age tugul eng' okweek eitonyi anan sigiryennyi eng' piiy eng' peetuutap sabato, ak kokweri koe peek? 16Ak kobogoryondoni, ne cheptap Abraham, ne ki korat Setani kenyisyechu taman ak sisiit, tos manyol kityaach eng' ratuutyoni eng' peetuutap sabato?” 17Ak ye kingo ta komwaei tuguuchu, kolilaanso puunikyik tugul: ago kiboiboitu tuiyet komugul agobo tuguuk che torooreen che ki yaei ineendet.

Kalewenet agobo keswootap karadali

(Mat 13:31-32; Mar 4:30-32)

18Ki mwa anyun, kole, “Kergei laitornatetap Kamuktaindet ak nee? Ak tos aroge nee? 19Kergei ak keswootap karadali, ne ki nam chiito, ak komiinji mbareennyi; ak ki piit, agoi koek keetit; ak ki tebee toriitik che po parak mooriikyik.”

Kalewenet agobo mermereek

(Mat 13:31-32; Mar 4:30-32)

20Ak ki mwa kogeny kole, “Aroge nee laitornatetap Kamuktaindet? 21Kergei ak mermereek, che ki nam kobogoryot, ak koburukto peek che ng'ootiin che po kitongok somok, agoi kogut tugul.”

Kurgeet ne mariich

(Mat 7:13-14, 21-23)

22Ak kibunoot nganasook che eecheen ak che mengech, koneetisyoti, kobunei ooreet ne wendi Jerusalem. 23Ak ki leenji chiito age, Kiptaiyat, tos ng'ering' che tuun kisaru? Ak ki leenji, 24Ogiilgei obun kurgeet ne mariich: amu amwaiwok ale, cheeng'ei tuun che chaang' kobun yooto, ago ma tuun imuuchi. 25Ak ye tuun kang'eet chiitap ko po koot, ak koger kurgeet, ak otau anyun otononse eng' saang', ak ogonygony kurgeet, ole, “Kiptaiyat, yaatwech.” Ak kowolwok ineendet kole, “Mangenok, ak ole obunu.” 26Otau anyun ole, “Ki kiamisyei ak ki kiee eng' taing'ung', ak ki ineetisyei eng' ortinwekyok.” 27

13.27:
T.Kal 6.8
Ak tuun mwaei kole, “Mangen ole obunu; oba eng' anee, okweek tugul yaigap tengek!” 28
13.28:
Mat 22.13; 25.30
13.28-29:
Mat 8.11-12
Koek anyun riirek ak nyeetap kelek, ye tuun ogeer Abraham, ak Isak, ak Jakobo, ak maotik tugul, eng' laitornatetap Kamuktaindet, ak kewiirchok okweeget saang'. 29Ak tuun pwoonei kobunu kong'asiis ak cherongo, ak murot kaataam ak murot tai, ak kotep ng'wony koamis eng' laitornatetap Kamuktaindet. 30
13.30:
Mat 19.30; 20.16; Mar 10.31
Ak ogeero, mi che po let che tuun egu che po tai, ak miitei che po tai che tuun egu che po let.

Koarageni Jeso agobo Jerusalem

(Mat 23:37-39)

31Ki pwa Pharisaik alak eng' sainooto ak koleenji, “Ng'eet mande, ui eng' oli, amu machei kobarin Herod.” 32Ak ki leenji icheek, “Oba omwachi lelwandonooto, oleenji: ‘Keero, aoone oik ak asoobi piik rani ak mutai, ak eng' peetuutap somok abegechi. 33Ago kanyool awo pandanyu rani ak mutai ak peetuut ne po somok: amu ma nyooljin komechi maotyondo oldo age kobatee Jerusalem.’

34“Ee, Jerusalem, Jerusalem, inyee ne ibare maotik, ak ilage koik che kiyogun! Ki amach konyil ata ayum lagoguk, ko uu ngokyet ne iyumjin aarekyik kebebaikyik, ago ki ma ocham! 35

13.35:
T.Kal 118.26; Jer 22.5
Ogeero, kagebagakwok koonng'wong' koek kipkuubere: ak amwaiwok ale, Maogeera, agoi tuun ole, ‘Iberuurot ne nyoonei eng' kainetap Kiptaiyat.’ ”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]