Revised Kalenjin Bible (KAPR)
20

Koeesyoi piik kimnateetap Jeso

(Mat 21:23-27; Mar 11:27-33)

201Ak ye ki ineeti piik eng' peetuut age eng' Hekaluut, ak koamdoi logoiywek che myach, kobwonji ineendet tisiik che eecheen ak siriik kobooto poisyek koche ineendet; 2ak ki mwachi ineendet koleenji, “Mwaiwech; iyae tuguuchu kimnateetap ng'oo? Ak ko ng'oo ne kigoonin kimnatoni?” 3Ak ki wolji koleenji, “Ateebenok agane teebut; ak omwaiwo: 4Kabatisaneetap Johana ko ki punu kipsengwet, anan ki punu piik?” 5Ak ki ng'alaaljigei icheegei, kole, “Ngot kemwa keele, Ki punu kipsengwet; komwa kole, Ko kilya si moyan ineendet? 6Ago ngot kemwa keele, Ki punu piik; kolachech piik tugul eng' koik: amu ki iyani icheek kole, ki maotyo Johana.” 7Ak ki wol kole, “Ma kingen ole ki punu.” 8Ak ki leenji `Jeso icheek, “Agot anee koma mwaiwok kimnateet ne ayae tuguuchu.”

Kalewenet agobo mbareetap sabibuk ak meek che yaach

(Mat 21:33-46; Mar 12:1-12)

9

20.9:
Isa 5.1
Ak ki toi komwachi piik kalewenoni, kole: Kimin chii sabibuk eng' mbar, ak komanakyi meek, ak kwo emet age kotebi peetuusyek che chaang'. 10Ak kingo it peetuut koyookyi otwogindet meechooto, si kobiit kogoochi icheek ineendet logoegap mbaranooto: ago kibir meek ineendet ak koon kwo puch. 11Ak ki iyookto kogeny otwogindet age: ak kibir nooto agine, ak koteweer, ak koon kwo puch. 12Ak ki iyookto kogeny ne po somok: ak ki iguoten agine ak kotoorchi saang'. 13Ak ki le chiitap ko po mbareet, Ayai nee anyun? Ayooktoi weeriinnyu chamanennyu: tamangap kogonyit ineendet. 14Ago ye kingo keer meek ineendet, kong'alaaljigei icheegei, kole, Niito ne tuun punjin tuguuk: ongebar anyun, si kindii tuguuk. 15Ak ki toorta komanda eng' mbareetap sabibuk ak kobar. Itoi nee anyun chiitap ko po mbareet pichooto? 16Nyoonei anyun ineendet ak kobar meechooto tugul, ak kogoochi piik alak mbareetap sabibuk. Ak ye kingo kas icheek, komwa kole, “Achicha, mat koek ko uu nooto.”

17

20.17:
T.Kal 118.22
Ak ki ichiilji kong' icheek ak kole, “Nee anyun ne ki kisir keele,

‘Koita ne ki eesyo teegik,

Ki kiyai nooto koek metitap luuita?’

18Ak chii age tugul ne ibutyin koyata koilei konyaknyagansei; ak ineendet ne ibutyin koyata, konyirnyiraksei.”

Keteebse Jeso agobo kogoitoetap kodi

(Mat 22:15-22; Mar 12:13-17)

19Ak ki cheeng' siriik ak tisiik che eecheen konam ineendet eng' sainooto; ak ki iywei icheek piik: amu ki nai kole mwaei kalewenoni agobo icheek. 20Ak kiriibooti icheeget ineendet ak koyookto segeik, che ki yaigei koek che po imanda, si kobiit koname ineendet ng'aleekyik, si kogoito ineendet kwo taitap pounateet ak kimnateetap pounindet. 21Ak kiteebe ineendet kole, “Kaneetindoni, kingen keele imwae ak ineetisyei eng' iman, ago metiytiy chii, ak ineeti iman ooreetap Kamuktaindet: 22Tos chamdoi ng'atuutik kigoochi kodi Caesarea, anan achicha?”

23Ago ki nai ng'aalseennywa, ak koleenji icheek, 24Oboorwo dinarit, Po ng'oo itooni ak siruutik che tinyei? Ak ki le, po Caesarea. 25Ak ki leenji icheek, Ogoochi Caesarea tuguuk che po Caesarea, ak ogoochi Kamuktaindet tuguuk che po Kamuktaindet. 26Ak ki ma imuuch koname mwaonooto eng' taitap piik; ak ki kwong'yo eng' waluunennyi, ak ki siisyo.

Keteebsen Jeso agobo ng'eetyeet

(Mat 22:23-33; Mar12:18-27)

27

20.27:
Poi 23.8
Ak ki pwanji ineendet `Sadukaik alak, icheeget che mwaei kole, ma mi ng'eetyeet; ak kiteebe ineendet, 28
20.28:
NKNg'a 25.5
kole, “Kaneetindoni, kisirwech Musa, kole, ‘Ngo me ng'eetap kam, ago tinyei osotyot, ne tomo kosich lakwa, kondii ng'eetap kam osotyondonooto, si kolalji ma ng'eetap kam.’ 29Ki mi anyun weeriik tisabu che kitupcho: ak kiitunis ne po tai, ak kime ama ki sich lakwa; 30ak ki indi ne po aeng'; 31ak uu nooto ne po somok; ak ki igei nooto tugul ko tisap, ki pek ama sich lakwa. 32Ak kingo pata kome agine kobogoryondonooto. 33Tuun eng' ng'eetyeet anyun koegu osotyotap ng'oo eng' icheek? Amu kiitun icheek tugul ko tisap.”

34Ki leenji `Jeso icheek, “Itunisyei weeriitap peetuusyechu, ak kogoitoi kitun: 35ago che kiityin keele nyoljin konyoor peetuusyechooto pwoonei, ak ng'eetyeet eng' che ki pek, koma tuun itunisyei, ama kigoitoi kitun: 36amu ma komuuchi kobek agoi: amu kergeitu ak malaikaisyek; ak icheeget ko weeriigap Kamuktaindet, amu weeriitap ng'eetyeet. 37

20.37:
Kom 3.6
Ago ng'eetos che ki kobek, amu ki iboor Musa agine eng' siruutik che tiliileen. Ye ki kisir agobo timdo ne kilolei, ye kiguure Kiptaiyat Kamuktaindetap Abraham, ak Kamuktaindetap Isak, ak Kamuktaindetap Jakobo. 38Ineendet koma Kamuktaindet ne po che ki kobek, ago po che saptos; amu saptos tugul eng' ineendet.”

39Ak ki wolji siriik alak koleenji, “Kaneetindoni, kaimwa komyee.” 40Amu ki mata kogany icheek koteebe ineendet teebut age tugul kogeny.

Kristo ko weeriitap Daudi?

(Mat 22:41-46; Mar 12:35-37)

41Ak ki leenji icheek, Teptoi ano si komwaei icheek kole, “Kristo ko weeriitap Daudi? 42

20.42-43:
T.Kal 110.1
Amu ki mwa Daudi ineendet eng' bukuitap Tyenwogigap Kalasunet, kole,

‘Ki leenji Kiptaiyat Kiptaiyandennyu,

Tebee eunnyu ne po tai,

43Agoi ayai puuniguk koek ng'echereetap keelyeguk.’

44Kuuree anyun Daudi ineendet Kiptaiyat, koegundoi ano anyun weeriinnyi?”

Kanyool keriibegei siriik

(Mat 23:1-12; Mar 12:38-40)

45Ak ki mwachi kasubikyik kogasei piik tugul koleenji, 46Oriipkei eng' siriik, che chamei kobendat kolaachi ngoroik che kooen, ak kochamei kagatosyek eng' ole kiyae mung'aaret, ak ng'echerok che po tai eng' sinagogisyek, ak oldinwek che po tai eng' igoorwek; 47ak korebe mosoogik kooriikwak, ak kosaaei saautik che kooen kong'aalsei: tuun nyooru chuuto kirwooget ne oo kosiir.

21

Kagoochinoik

(Mar 12:41-44)

211Ak ki keer `Jeso mogoreek kondai kagoochinoikwak ole kiyumjin 2ak kogeer mosoget age ne kibanania kondai sendeisyek aeng' che mengech. 3Ak ki le, Amwaiwok iman ale, Kagonde mosogani panan che siirei cho tugul: 4amu kagonde chu tugul eng' chaang'indonywa ole kindoi kagoochinoik; ago kagonde ineendet eng' panandanyi tugul che tinyei, agot che kosabe.

Sip komwaei Jeso agobo Hekaluut ak peetuusyek che pwoonei

(Mat 24:1-22; Mar 13:1-20)

5Ak kingo ta kong'alaali alak agobo Hekaluut, ole ki kimusaganda eng' koik che korooron ak kagoochinoik, kole, 6Eng' tuguuchu ogeere, ko tuun pwoonei peetuusyek, che ma ng'etunee koita agot agenge paragutap age, ne ma tuun ki wiirchin ng'wony.

7Ak kiteebe, kole, “Kaneetindoni, egu anyun tuguuchuuto auyo? Ak uu nee kaboorunet ye tuun machei koriik kosulda tuguuchuuto?”

8Ak ki le, Oriipkei si ma kibeetook: amu tuun pwoonei piik che chaang' eng' kainennyu, koleen, Aa ineendet; ak, Kagoriik peetuusyek: amosup icheek. 9Ak ye tuun ogas agobo lugoosyek ak chemargeet, ko matoaragense: amu kanyool kosip kosulda tuguuchooto korook; ago tomo koriik kagesunet.

10Koleenji anyun icheek, Tuun setyin pororyet age pororyet age, ak setyin laitornatet age laitornatet age: 11ak kobiit potanosyek che eecheen che po ng'wony, ak rubosyek eng' oldinwek alak, ak korotwek; ak kobiit kamuisosyek ak kaboorunoik che eecheen che punu kipsengwet. 12Ago ye tomo kobiit chuuto, konamak eng' eunekwak, ak kousok, ak komutak obe sinagogisyek ak korgorosyek, komutak taitap laitorinik ak pounik agobo kainennyu. 13Egu paornateet eng' okweek. 14

21.14-15:
Luk 12.11-12
Oegu che pegechinotin eng' mugulelwekwok, si mosip ogereer met agobo ole owolundoi: 15amu agoonok kutit ak utaatyet, ne ma imuuchi puunikwok tugul kota kowol kiy anan kogirindaak. 16Ak kong'wektak sigiikwok, ak che otupche, ak che po oreng'wong', ak choronok; ak kebar alak eng' okweek. 17Ak kowechok piik tugul agobo kainennyu. 18Ak ma petei sumeiyot agenge ne po metowekwok. 19Ak eng' muitaeng'wong' onyooru saboonwekwok.

20Ak ye tuun ogeer lugoosyek koyiem Jerusalem, onai anyun ole, kagoriik ng'emisyennyi. 21Ingomwechi anyun che mi Judea tuloonook; ak ingomanda che mi kwenutap nganasanooto; ak amat kota koba oriit icheek che mi emonooto. 22

21.22:
Hos 9.7
Amu chuuto ko peetuusyegap mugetuut, si kobiit kosulda tuguuk tugul che ki kisir. 23Pwo eng' icheek che chiioo ak che tinyei lagok che reritos eng' peetuusyechooto! Amu piitu pichiindo ne oo eng' ng'wony, ak nereeknateet eng' pichuuto. 24Ak kobutyo icheek eng' ng'atibindap rotwetap chok, ak kimut luulenik koba pororyosyek tugul: ak kotyech Pororyosyek Jerusalem, agoi kosulda peetuusyegap Pororyosyek.

Konyonei Weeriitap Chii

(Mat24:23-35; Mar 13:21-31)

25

21.25:
Isa 13.10; Ezk 32.7; Joel 2.31; Ng'a 6.12-13
Ak kobiit kaboorunoik eng' asiista ak eng' arawet ak eng' kecheik; ak kobiit eng' ng'wony pichiindap pororyosyek, ak peng'jinet amu kamuutetap araraita ak peek che mildogei; 26ak kobek mugulelwegap piik amu kaiyweisyet, ak amu kagenisyetap tuguuk che pwaanjin ng'wony: amu kitumdumi kimnatosyegap kipsengwet. 27
21.27:
Dan 7.13; Ng'a 1.7
Ak eng' peetuunooto kogeer anyun Weeriitap chii konyonei eng' pooldet kobooto kimnateet ak liilindo ne oo. 28Ak ye toi kosulda tuguuchuuto, ogeer parak, ak oyot metowekwok; amu kariik katyageng'wong'.

Kanyool keriipkei

(Mat 24:36-51; Mar 13:32-37)

29Ak ki mwachi icheek kalewenet; kole, “Ogeer mogoywet, ak keetiik tugul: 30ye ing'atyo ogeere ak onae okweek ole, kariik kesisyet. 31Uu nooto anyun ak okweek, ye ogeer koyaagiis tuguuchuuto, onai ole kariik laitornatetap Kamuktaindet. 32Amwaiwok iman ale, Masiirtoi ibini, agoi kosulda tuguuk tugul. 33Siirtoi kipsengwet ak ng'wony: ago ma koi siirto ng'aleekyuk.

Kaneetisyet agobo keiyandit

34“Ago oriipkei anyun okweek, si ma nyi mugulelwekwok keiyandit, ak pogitet, ak kaimutigap sabeetap peetuusyechu, ak konyonjok peetuunooto kocheak ko uu mesteet: 35amu uu nooto tuun nyoonjin piik tugul che menyei ng'wony komugul. 36Ago oriipkei eng' peetuut age tugul, ak osaae, si kobiit oterteerisye, ochilile tuguuchuuto tugul pwoonei, ak otononse eng' taitap Weeriitap chii.”

37Ak ki ineetisyei eng' Hekaluut peetuut age tugul; ak kimandoi kemout age tugul, kowendi kotebyei eng' tulweet ne kiguure tulweetap Mseituni. 38Ak kimusyin piik tugul ineendet eng' Hekaluut, si kobiit kogas ineendet.

22

Ketetei kebar Jeso

(Mat 26:1-5; Mar 14:1, 2)

221Ki riik anyun igoorto ne po magatiinik che ma kinde mermereek, ne kiguure Paska. 2Ak ki cheeng' tisiik che eecheen ak siriik ole partoi ineendet; amu ki iywei icheek piik.

Kong'wektoi `Judas Jeso

(Mat 26:14-16; Mar 14:10, 11)

3Ak kichut Setani Judas ne kiguure Iskaryot, ne ki age eng' taman ak aeng'. 4Ak ki wo kong'alaal ak tisiik che eecheen ak kiptainik, ole ng'wektochindoi ineendet icheek. 5Kiboiboitu anyun pichooto, ak kochamyechi kogoochi ineendet fedhaisyek. 6Kocham anyun ineendet ak kocheeng' poroindo kong'wekyi ineendet icheek eng' ole ma mi piik che chaang'.

Chobeet agobo paska

(Mat 26:17-19; Mar 14:12-16)

7Ak kiit anyun peetuut ne po magatiinik che ma kinde mermereek, peetuut ne ki kanyool koeny aarwetap paska. 8Ak ki iyookto Petero ak Johana, kole, “Oba ochobwech paska, si kobiit keam.” 9Ak ki leenji, “Imache keebe kechop eng' ano?” 10Ak ki leenji icheek, “Ogeero, ye omong'ji nganaseet, kotuiyenok chiito ne ibei tereetap peek; osup ineendet agoi koot oriit ole wendi. 11Ak omwachji chiitap ko po koot, oleenji, ‘Kateebenen Kaneetindet, kole, Mi ano kootap toek, ole anyoone aame paska kobooto kasubikyuk?’ 12Koboorwok anyun koot ne oo ne mi parak ne tetotin tuguuk: ochop eng' olooto.” 13Ak ki pa anyun, ak konyoor ko uu ye kagagemwachi: ak ki chop paska.

Koamei Jeso ak kasubik paska ne po let

(Mat 26:26-30; Mar 14:17-25; Jhn 13:21-30)

14Ak ye kingo it sait, kotep ng'wony, kobooto che kiyooktoi. 15Ak ki leenji icheek, “Eng' mageet ko koamach aam paskaini kobootok kotom anyalil; 16amu amwaiwok ale, kobooch nguno koma aame agoi kosulda eng' laitornatetap Kamuktaindet.”

17Ak ki taach kigombet, ak kingo kagogoito kongoi, kole, “Onam ni, ak opchechigei; 18amu amwaiwok ale, kobooch nguno koma aee che po logoegap sabibuk, agoi koit laitornatetap Kamuktaindet.”

19Ak ki nam magatyat, ak kingo kagomwa kongoi, kobuutul, ak kogoochi icheek, ak kole, “Ni ko poortanyu ne kigoitoi agobo okweek; oyae ko uu ni si obwaatena.” 20Ko uu nooto kigombet agine, kingo kagobata amitwogik che po lagat, kole, “Kigombani ko arorutyet ne leel ne po korotiikyuk, che kitumdoi agobo okweek.

21“Ago ogeero, ineendet ne ng'wektoo ko mi eunnyi kobooto eng' mesani. 22Amu wendi Weeriitap chii iman, ko uu ye ki king'at; ago pwo eng' chiichooto ng'wektoi ineendet!”

23Ak ki toi anyun koteebegei icheegei, kole ng'oo eng' icheek ne yaei kii.

Etunateet ne po iman

24

22.24:
Mat 18.1; Mar 9.34; Luk 9.46
Ki ng'eet anyun tiyet eng' kwenunnywa, kole ng'oo ne kiiti keele ne oo eng' icheek. 25
22.25:
Mat 20.25-27
Ak ki leenji icheek, Laitorani laitorinik eng' Pororyosyek: ak icheeget che tinyei pounateet eng' icheek keguure Toretik. 26
22.26:
Mat 23.11; Mar 9.35
Ago, ma uu nooto eng' okweek: ago ingoigei ne oo eng' okweek ne ming'in; ak ineendet ne oo koigei ne otisyei. 27
22.27:
Jhn 13.12-15
Ng'oo ne oo anyun, ineendet ne tebyei eng' amisyet, anan ineendet ne otisyei? Tos ma ineendet ne tebyei eng' amisyet? Ago ami kwenung'wong' ko uu chiito ne otisyei.

28Ago okweek ko oo che ki otebi kobooto eng' yoomsosyekyuk; 29ak kaagoonok laitornatet, ko uu ye kigogoono Abba, 30

22.30:
Mat 19.28
si kobiit oamisye ak koeise mesennyu eng' laitornatennyu, ak tuun otebee ng'echerok che po laitornatet, orwookyini ortinwek taman ak aeng' che po Israel.

Sip koyastos Petero kole ma metoi Jeso

(Jhn 13:31-38)

31Simion, Simion, keero, kagosoom Setani kole konamak, si kosesak ko uu nganuuk: 32ago ki asaa agobo inyee, si ma pek kayaneng'ung': ak ye kaiwalage, igimit che otupche. 33Ak koleenji ineendet, Kiptaiyat, kaachoboge keebe tuwai korgoreet agot meet. 34Ak ki mwa kole, “Amwaun Petero, kotom koote kipsoiywet rani, ieesyoa konyil somok ile, mengeno.”

Ye iyooktoi `Jeso piik

35

22.35:
Mat 10.9-10; Mar 6.8-9; Luk 9.3; 10.4
Ak ki leenji icheek, “Kinga yootok ko motinye agot lolet, anan suberet, anan kweonik, ko tos kirarta kiy eng' okweek?” Ak ki le, “Ma rarwech kiy.” 36Ak ki leenji, “Ago ineendet ne tinyei lolet koibot nguno, ak uu nooto suberet agine: ak ineendet ne ma tinyei rotwetap chok, koalda ngoryennyi, si koale. 37
22.37:
Isa 53.12
Amu amwaiwok ale, kiit ne ki kisir ko kanyool kosulda eng' anee, keele, Ki kiit ineendet kobooto kiptengeginik: amu tinyei kagesunet ng'aleek che ki kisir agobo anee.” 38Ak ki le, “Kiptaiyat, keero, mi yu rotoogap chok aeng'u.” Ak ki leenji icheek, “Kagoyam.”

Kosaaei Jeso eng' Gethsemane

(Mat 26:36-46; Mar 14:32-42)

39Komong' saang' anyun, ak kwo agoi tulweetap Mseituni, ko uu piteennyi; ak ki isup kasubik ineendet. 40Ak ye kingo kagoit olooto, koleenji icheek, Osaa si mochut yoomseet. 41Ak ki istoegei icheek ye tee ye itei koita ngewiirta; ak kigutuny kosa, 42kole, “Abba, ngot igeer ak icham, iistoena kigombani: ma ko uu magennyu ago ingoyaak ko uu mageng'ung'.” 43Ak ki mong'ji ineendet malaikaiyat ne ki punu kipsengwet kogimit ineendet. 44Ak ye ki mi ineendet nyalilda ne ng'waan, kotes kosa miising': ak ki kergeitu kaotikyik ak korotiik che sachin ng'wony.

45Ak kingo ng'eet eng' saaennyi, konyo ole mi kasubikyik, ak konyoor koruitos amu arageneet, 46ak ki leenji icheek, “Kalya si oruiye? Ong'eetyee, osaa, si mochut yoomseet.”

Keng'wektoi ak kenamei Jeso

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-52; Jhn 18:1-11)

47Ak kingo ta ko ng'alaali, ogeero, tuiyet, kobooto ineendet ne kiguure Judas, age eng' taman ak aeng', ki indoune icheek; ak koriikyi ineendet Jeso si kong'utut. 48Ago ki leenji Jeso, Judas, ing'wektoi Weeriitap chii eng' ng'ututet? 49Ak kingo keer che ki mi kobooto ineendet kiit ne machei koyaak, kole, “Kiptaiyat, ki ep eng' rotwetap chok?” 50Ak ki ep age eng' icheek otwogindetap tisiindet ne oo, ki ep iitinnyi ne po tai. 51Ago ki wolji Jeso koleenji, “Omete; kagoyam.” Ak kitwa itinnyi, kosoop.

52Ak ki leenji `Jeso tisiik che eecheen, ak kiptainigap Hekaluut, ak poisyek che kigabwa kogirinda ineendet, Kobwa ak rotoogap chok ak kirokweek, ko uu ye obwanjini rebindet? 53

22.53:
Luk 19.47; 21.37
Ye ki ami kobootok peetuut age tugul eng' Hekaluut, koma oyogocha eunekwok: ago saing'wong' ni, ak kimnateet ne po mesundeito. 54Ki nam anyun ineendet ak komut kwo kootap tisiindet ne oo. Ak ki isubi Petero eng' ye loo. 55Ak ye kiga kolal maat eng' kok, kotep ng'wony tugul, ak ki tebee Petero kwenunnywa. 56Ak kingo keer chepto age ineendet kotebyei eng' ye mi lapkeiyetap maat, kochiilji kong' ineendet, kole, “Ki mi chiichi agine kobooto ineendet.” 57Ago ki tiiyo, kole, “Kobogoryondoni, mangen ineendet.” 58Ak ne matya kogeer chiito age ak koleenji, “Ii agenge aginye eng' icheek.” Ak ki le Petero, “Chiichi, ma po pichooto.”

59Ak ye kingo keskei olo po sait agenge, kole chiito age eng' kimnateet, Iman ki mi chiichi agine kobooto ineendet: amu Galiilindet ineendet. 60Ago ki le Petero, “Chiichi, mangen cho imwae.” Ak kota komwaei, koote kipsoiywet sainooto.

61Ak ki welelgei anyun Kiptaiyat, ak kogeer Petero. Ak ki ibwaat Petero ng'olyootap Kiptaiyat, ko uu ye kagagomwachi, kole, “Kotom koote kipsoiywet rani, ieesyoa konyil somok.” 62Ak kimanda saang', kwo koriir eng' ng'wanindo.

Chombilet ak pireetap Jeso

(Mat 26:67-68; Mar 14:65)

63Ak kichombil `piik Jeso che kinamei ineendet ak kobir. 64Ak ki tuch konyekyik, ak koteebe, kole, “Ng'orse: ng'oo ne kamasin?” 65Ak ki mwa ng'aleek alak che chaang' che yaacheen agobo ineendet, kochurachuri ineendet.

Komi Jeso taitap tisiik che eecheen

(Mat 27:1; 2; Mar 15:1)

66Ak kingo kagoeech, koyumgei poisyegap pichooto, tisiik che eecheen ak siriik; ak ki imut ineendet kwo kapkirwoogennywa, kole, 67Ngo ii Kristo, imwaiwech. Ago ki leenji icheek, Agot ndamwaiwok, ko moyani: 68ak ngot ateebenak, ko mowolu. 69Ago kobooch nguno kotebee Weeriitap chii eutap tai ne po kamuktaet ne po Kamuktaindet.

70Ak ki le icheek tugul, Tos ii Weeriitap Kamuktaindet anyun? Koleenji icheek, Omwae ole aa ineendet. 71Ak ki le icheek, Ta kemage nee paornateet age? Amu kagegas acheeget eng' kutinnyi.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]