Revised Kalenjin Bible (KAPR)
17

Waletapkei ne po Jeso

(Mar 9:2-13; Luk 9:28-36)

171

17.1-5:
2Pet 1.17-18
Kingo pata peetuusyek lo komut Jeso Petero, Jakobo ak Johana ng'eetap kam, ak ki indochi icheek kolaany tulweet ne kooi, koba uwak icheegei. 2Kiwalak ineendet eng' tainnywa, ak ki iluu togeennyi ko uu asiista, ak kileelagitu ngoroikyik ko uu lapkeiyet. 3Eng' sainooto ko ki took eng' tainnywa Musa ak Elijah, kong'alaaljindos kobooto ineendet. 4Ki wolji `Petero Jeso koleenji, “Kiptaiyat, myee eng' acheek ye kimi yu. Ngichame, amuuchi ateech eng' oli keryosyek somok, neng'ung' age, po Musa age ak po Elijah age.”

5

17.5:
Tau 22.2; NKNg'a 18.15; T.Kal 2.7; Isa 42.1; Mat 3.17; 12.18; Mar 1.11; Luk 3.22
Kingo ta kong'alaali, ogeero, kouur icheek pooldet ne iluu: ak ogeero, ki mang'une kutit pooldet, kole, “Ni ko Weeriinnyu, chamanennyu, ineendet ne agasegei miising'; ogas okweek ineendet.” 6Ye kingo kas kasubik, kobutyo kot koit togoochikwak ng'wony, koiyweis miising'. 7Ki nyo Jeso ak kotwa icheek ak koleenji, “Ong'eetyee, amoiyweisye.” 8Kingo yoot met, koma keer chii kobatee Jeso ineegei.

9Ye kita kochoorugei eng' tulweet, kong'at Jeso icheek koleenji, “Amomwachi chii kaboorunoniito agoi tuun kogagobata kong'eet Weeriitap chii eng' che ki pek.” 10ki teebee kasubikyik ineendet kole, “Amu nee anyun si komwaei siriik kole nyoonei Elijah korook kondou?” 11Kowol Jeso kole, “Iman indou Elijah, ak koweech tuguuk tugul; 12

17.12:
Mat 11.14
ago amwaiwok ale kigonyo Elijah, ak ki ma nai icheek ineendet, ago ki yachi ineendet kiy age tugul ne kimach. Agot ko uu nooto tuun nyalili Weeriitap chii agine eng' eunekwak.” 13Konai anyun kasubik kole ki ng'alaaljin icheek agobo Johana Kabatisanindet.

Kisoobi weeriit ne amei iywek

(Mar 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14Ye kingo kagobwa ole mi tuiyet, konyonji ineendet chiito ak kogutung'ji, ak kole, 15“Kiptaiyat, rireegei weeriinnyu, amu amei iywek, ak nyalili miising'. Ibutyin konyil ak konyil ma anan ko peek. 16Ak koamutyi kasubiguk, ago ma imuuch kosoop ineendet.” 17Ki wol Jeso kole, “Ee ibinda ne ma tinyei kayaneet ak komaasat, atebye ak okweek kot kotyanit? Amuitoi kot kotyanit agobo okweek? Imutwaa ineendet.” 18Ki kergong' Jeso oindet, ak komanda eng' ineendet ak kosap weerooto sainooto.

19Ki pwanji anyun `kasubik Jeso eng' taban ak koteebe kole, “Kalya si ma kimuuch acheek keon komanda?” 20

17.20:
Mat 21.21; Mar 11.23; 1Kor 13.2
Ki leenji, “Amu otinye kayaneet ne ming'in. Amwaiwok iman ale ndotinye kayaneet ne tee keswootap karadali, ta ngo mwachi tulwooni oleenji, ‘Inakte ui oliin,’ konaktoi; ak ta ma mi kiy ne ma imugaksei eng' okweek.” 21Ago ma mandoi ne uu ni kobatee eng' saaet ak karugutetapkei.

Kosip komwau Jeso agobo meennyi

(Mar 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22Ye kingo ta kobeniei icheek eng' Galilaya, koleenji `Jeso icheek, “Kindoi Weeriitap chii eunegap piik; 23ak kobar `icheek ineendet, ak king'eet kogeny eng' peetuutap somok.” Ak ki aragenso icheek anyun miising'.

Konunetap Shekel

24

17.24:
Kom 30.13; 38.26
Ye kingo kagoit Jeso ak kasubikyik Kapernaum kobwonji taagigap kebebertap shekel ak kole, “Magoonu kaneetindeng'wong' kebebertap shekel?” 25Ak kole, “Ee, yaei nooto.” Ye kingwo ko Petero, kosip kong'alaalji `Jeso ineendet koleenji, “Ibwaati nee, inyee, Simion? Laitorinik che po ng'wony konyoorunee ng'oo aisuruut anan kodi? Eng' weeriikwak anan eng' piik alak?” 26Kingo wol Petero kole, “Eng' toek,” koleenji `Jeso ineendet, “Nooto anyun ityagatin weeriik.” 27Si ma kinach icheek, iwe araraita ak iwiirchi ndoanet, ak injiryo ne kamong' ne tai, inam; ak ye kaiyat kutinnyi, inyooru shekel nam nooto, ak igoite agobo anee ak inyee.

18

Ooindo ne po iman

(Mar 9:33-37; Luk 9:46-48)

181

18.1:
Luk 22.24
Ki pwanji `kasubik Jeso eng' sainooto ak koteebe kole, “Ng'oo anyun ne oo eng' tugul eng' pounatetap kipsengwet?” 2Ki kuur lakweet ne ming'in ak kotonon eng' kwenunnywa, 3
18.3:
Mar 10.15; Luk 18.17
ak kole, “Amwaiwok iman ale, ngot ko mowalage ak oige lagok che mengeech, ko moite pounatetap kipsengwet. 4Nooto anyun age tugul ne iming'inegei ko uu lakwani ming'in, ko oo nooto eng' tugul eng' pounatetap kipsengwet. 5Ak age tugul ne taachei lakweet ne ming'in ne uu ni eng' kainennyu ko kataacha.

Tyemuutik

6“Ago age tugul ne inachi age eng' chu mengech iyana, ko kaigai eng' ineendet kirooch kaatinnyi koitap pai ne oo, ak kechoorchi rireetap araraita. 7Pwo ng'wony amu kanagutik! Pwoonei kanagutik iman; ago pwo eng' chiichooto punu kanagutyet!

8

18.8:
Mat 5.30
“Ngo nachin eung'ung' anan keeldong'ung', itil ak iwiirte. Kaigai eng' inyee imong'ji saboondo ii po mugung' anan ii po keelok kosiir itinye eunek aeng' anan keelyek aeng' ak kewiirchin maat ne po koigeny. 9
18.9:
Mat 5.29
Ak ngo nachin kondang'ung', ibalu ak iwiirte. Kaigai eng' inyee imong'ji saboondo ii po kong'ak kosiir itinye koonyek aeng' ak kewiirchin Gehenna, ye mi maat.

Keechiiryet ne kigabet

(Luk 15:3-7)

10“Oriip si mosas age eng' chu mengech; amu amwaiwok ale malaikaisyekwak eng' kipsengwet ko keerei kotugul togeetap Abba ne mi kipsengwet. 11

18.11:
Luk 19.10
Amu ki nyo Weeriitap chii kosar ne kiga kobet. 12Oleen nee okweek? Ngo tinyei chii keechiirek pogol, ak kwo age kobetot, ko tos ma pagaaktoi chuun tamanwogik sogool ak sogool che mi tuloonook, ak kocheeng'at ne kagobetot? 13Ak ngo nyoor, amwaiwok iman ale, poiboitu agobo nooto kosiir chuun tamanwogik sogool ak sogool che ma petyo. 14Ko uu nooto anyun koma mageetap Kwandang'wong' ne mi kipsengwet, kolus age eng' chu mengech.

Kegere kong' ne kaleel

15

18.15:
Luk 17.3
“Ngo chalwogenjin ne otupche, iwe, iboorchi lelutyennyi omi tuwai okweegei. Ngo kasin, ko kagogelun ne otupche. 16
18.16:
NKNg'a 19.15
Ago ngo ma kasin, imut agenge anan aeng' alak, si kogimit ng'olyoot age tugul eng' kutusweegap paorinik aeng' anan somok. 17Ngo eesyo kogas icheek, imwachi kaniset; ak ngo eesyo kogas iit kaniset agine, iingoigei eng' inyee kipsagarin ak taagindetap aisuruut.

Che etan ak che chamaatin

18

18.18:
Mat 16.19; Jhn 20.23
“Amwaiwok iman ale, tuguuk alak tugul che orate eng' ng'wony keratei eng' kipsengwet, ak tuguuk alak tugul che otyachi eng' ng'wony kityaachi eng' kipsengwet. 19Amwaiwok kogeny, ale, ngo yanjin aeng'u eng' okweek eng' ng'wony agobo kiy age tugul ne soomei, koyachin Abba anyun ne mi kipsengwet. 20Amu ole katuiyechi aeng'u anan somok eng' kainennyu, ami kwenunnywa eng' olooto.”

Nyoetap kaat

21

18.21-22:
Luk 17.3-4
Ki nyo anyun Petero ak koteep kole, “Kiptaiyat, nyolu anyochi kaat ne kitupche konyil ata ye kachalwogenjo? Agoi konyil tisap?” 22Kowolji Jeso kole, “Ma mwaun ale, konyil tisap; ago, agoi tamanwogik tisap konyil tisap. 23Nooto anyun kiyanie pounatetap kipsengwet laitoryat anum, ne machei koiityi tuguuk otwogikyik. 24Ye kingo toi koiit, kimutyi agenge, ne kibesen talendaisyek eliphuusyek taman. 25Ak amu ki ma kotinyei kiy ne yaaktae, kong'at kiptaiyandennyi kealda ineendet, osotyonnyi, lagokyik ak tugul che ki tinyei, si koyaaktae pesendo. 26Ki ibutyi ng'wony anyun otwogindonooto kosaisai ineendet kole, ‘Kiptaiyat, muitaiwo kitigin, si ayaagun tugul.’ 27Koriree kiptaiyandanooto inee, ki ityaach ak konyochi kaat eng' pesendo.

28“Ago kimanda otwogindonooto kai, ak konyoor age ne kiboisyei tuwai, ne kigabesen inee dinarisyek pogol. Ki nam ineendet kaatit ak kole, ‘Yaakwo che ki ibesena.’ 29Ki ibutyi ng'wony anyun ne kiboisyei tuwai, kosoom ineendet, kole, ‘Muitaiwo kitigin, si ayaagun.’ 30Ago ki eesyo; ak ki wo kotoorchi ineendet korgoreet, agoi koyaak tugul che kiga pesen.

31“Ye kingo keer anyun che kiboisyei tugul tuguuk che kagoyaagiis, koaragenso miising' ak koba komwachi kiptaiyannywa tuguuk tugul che kagoyaagiis. 32Ki kuur anyun kiptaiyandennyi ineendet konyo ak koleenji, ‘Ee otwogindet ne kipyaitwet, ki anyoun kaat eng' pesenooto tugul, amu ki isooma. 33Tos ki ma nyoljin iriiree ne oboisyei tuwai, ko uu ye ki ariirenen?’

34“Eng' nereeknateet koging'at kiptaiyandennyi kigoochi ineendet kergong'yet ne ng'waan, agoi koyook tugul che kiga pesen. 35Yaiywok ko uu nooto agine Abba ne po kipsengwet, ngo monyochi kaat age tugul eng' mugulelwekwok ne otupche.”

19

Kaneetisyet agobo peesyet

(Mar 10:1-12)

191Ye kingo kagogees Jeso ng'aleechu, kwo eng' Galilaya agoi tabanwegap Judea, Jordan pitoniin; 2Ki isup ineendet tuiyosyek che eecheen; ak ki isoop icheek eng' olooto.

3Ki pwanji ineendet `alage eng' Pharisaik ak kotyem kole, “Tos chamdaat eng' ng'atuutik koon chii osotyonnyi agobo kiy age tugul?” 4

19.4:
Tau 1.27; 5.2
Kowolji kole, “Tom osoman, ole ineendet ne ki yai icheek eng' taunet ko ki yai muren ak kobogoryo,” 5
19.5:
Tau 2.24
ak ki le, “Amu niito anyun ko pagaktoi mureno kwanda ak kamet ak konamgei ak osotyonnyi; ak koek tuwai poorto agenge? 6Si ma ko aeng' ago poorto agenge. Nooto anyun, che ki kotuiyo Kamuktaindet, komat koobeesyo chii.”

7

19.7:
NKNg'a 24.1-4; Mat 5.31
Ki leenji anyun pichooto ineendet, “Kilya anyun si kong'at Musa kole kigoochin sireet ne po peesyet ak koon kwo?” 8Ki mwachi icheek koleenji, “Ki chamwok Musa oon osotikwok amu uuindap mugulelwekwok, ago ki ma ko uu nooto kobooch taunet. 9
19.9:
Mat 5.32; 1Kor 7.10-11
Amwaiwok ale, chii age tugul ne oonei osotyonnyi, ama eng' ng'olyootap sokseet, ak kotun age, ko kabaigei, ak ineendet ne ituni ne kigeon ko kabaigei.”

10Koleenji kasubikyik ineendet, “Ngot ko uu nooto ateptap muren ak osotyonnyi, koma nyolu kitunis.” 11Ago ki leenji `ineendet icheek, “Temenee piik tugul kotaach kaneetisyoni, kobatee icheek che kigoochin. 12Amu miitei sirorinik che ki kisich ko uu nooto kobooch mootinwegap kametwagikwak; miitei piik che ki kimooch; ak miitei piik che ki imoigei agobo pounatetap kipsengwet. Ineendet ne imuuchi kotaach ni, kotaach.”

Koberuuri `Jeso lagok

(Mar 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Ki kimutyi anyun lagok che mengech, si kobiit kogonoor eunekyik icheek ak kosa. Ago ki kergong' kasubik icheek. 14Ki le Jeso, “Ochamji lagok che mengech kobwanjo, amoete icheek, amu po che uu chuuto pounatetap kipsengwet.” 15Ye kingo konoor eunekyik icheek, kwo eng' olooto.

Teebutyet agobo saboondap koigeny

(Mar 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Ki nyoonji chii ak kole, “Kaneetindoni, nee kiy ne myee ne kanyool ayai si anyoor saboondap koigeny?” 17Ak ki leenji ineendet, “Kalya si iteebena agobo nooto myee? Mi agenge ne myee. Ngimache imong'ji saboondo, inam ng'atuutik.”

18

19.18:
Kom 20.13-16; NKNg'a 5.17-20
Ki leenji ineendet, “Che uu nee?” Kowolji Jeso kole: “Amerumisye; Amoipkei; Amechoorse; Amebaoryanji lembech; 19
19.19:
Kom 20.12; NKNg'a 5.16; A.La 19.18
Teech kwandang'ung' ak kamenng'ung'; ak, cham chiitap kokwet ko uu ye ichamdoige.”

20Koleenji murenonooto, “Ki ariip tuguuchu tugul; ta ko ng'etunot nee eng' anee?” 21Koleenji `Jeso ineendet, “Ngimache iegu ne ititaat, iwe ak ialde che itinye, ak igoochi kibananook, si inyooru mogornateet eng' kipsengwet; yeityo inyoo ak isubwo.” 22Ago ye kingo kas murenonooto mwaonooto, kwo eng' kaimetapkei, amu ki tinyei tuguuk che chaang'.

23Ki leenji `Jeso kasubikyik, “Amwaiwok iman ale, uui eng' mogoryot komong'ji pounatetap kipsengwet. 24Kogeny amwaiwok ale, nyamnyum eng' tambeesyet kochut kondap sindanut, kosiir komong'ji mogoryot laitornatetap Kamuktaindet.” 25Ye kingo kas kasubik ng'olyoondonooto, kokwong'yo miising' ak kole, “Ng'oo anyun ne imuuchi konyoor saruunet?” 26Ago ki keer Jeso icheek ak koleenji, “Ma imugaksei ni eng' piik, ago imugaksei tuguuk tugul eng' Kamuktaindet.”

27Ki wolji Petero anyun koleenji, “Keero, kigebagaakte tuguuk tugul, ak ki kisubun. Kinyooru nee anyun acheek?” 28

19.28:
Mat 25.31; Luk 22.30
Ki leenji `Jeso icheek, “Amwaiwok iman ale, eng' kalelitetap tuguuk tugul, ye tuun tebee Weeriitap chii ng'echereetap toroornatennyi, okweek che koosubwo ko tuun otebee ak okweek ng'echerok taman ak aeng' che po laitornatet, orwookyini ortinwek taman ak aeng' che po Israel. 29Ak age tugul ne ki kobagakta kooriik, anan ng'eetap kametwagik, anan chepkametwagik, anan kwanda, anan kamet, anan lagok, anan mbareenik, agobo kainennyu, kotaachei konyil pogol, ak koboor eng' saboondap koigeny. 30
19.30:
Mat 20.16; Luk 13.30
Ago che chaang' che po tai ko tuun egu che po let; ak che po let ko tuun egu che po tai.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]