Revised Kalenjin Bible (KAPR)
8

Kisoobi chiito ne tinyei mogondosaik

(Mar 1:40-45; Luk 5:12-16)

81Ye kingo choorgei eng' tulweet, koosup ineendet tuiyosyek che eecheen. 2Ak ogeero, ki nyoonji chii ne ki tinyei mogondosaik ak kogutung'ji ak koleenji, “Kiptaiyat, ngot icham, imuuchi itiliilo.” 3Ki iito eunnyi ak kotwekyi ineendet koleenji, “Kaacham, tiliiliitu.” Ak kisop chiichooto sainooto eng' mogondosaik. 4

8.4:
A.La 14.1-32
Ak ki mwachi Jeso koleenji, “Riipkei, memwachi chii, ago ui iboorchigei tisiindet, ak igoite kagoochinet ne ki ng'at Musa, si koek paornateet eng' icheek.”

Kosoobi `Jeso chii ne ki meat poor

(Mar 1:40-45; Luk 5:12-16)

5Ak ye kingo kagomong'ji Kapernaum, konyonji chemogetap kiplugotinik pogol kogaigai, 6kole, “Kiptaiyat, myani otwogindennyu eng' kaa, kasaat miising', meat poorto.”

7Ak ki leenji, “Anyo si asoop ineendet.” 8Ak ki wolji chemogonooto po kiplugotinik pogol kole, “Kiptaiyat, ma nyoljino inyoo koonnyu; ago mwaa ng'olyoot kityo, si kosap otwogindennyu. 9Amu aa chii agane ne kiboiywa, ak atinye kiplugotinik che abou; ak ngamwachi ni aleenji, ‘Ui!’ kowendi; ak ngamwachi age aleenji, ‘Nyoo!’ konyonei; ak ngamwachi otwogindennyu aleenji, ‘Yai ni!’ koyaei.”

10Ye kingo kas Jeso, kokwong' ak koleenji icheek che ki isubi, “Amwaiwok iman ale, tomo anyooru kayaneet ne tee ni agot eng' Israel. 11

8.11:
Luk 13.29
Amwaiwok ale tuun pwoonei che chaang' kobun kong'asiis ak cherongo, kobwa kotebi ak Abraham ak Isak ak Jakobo eng' pounatetap kipsengwet, 12
8.12:
Mat 22.13; 25.30; Luk 13.28
ye tuun kitoorchin weeriik che po laitornatetap mesundeito ne po saang', ole mi riirek ak nyeetap kelek.” 13Ki leenji anyun Jeso chemogonooto po kiplugotinik pogol, “Ui oldang'ung', ingeyaun ko uu ye kaiyan.” Ak kisop eng' sainooto otwogindennyi.

Kosoobi `Jeso piik che chaang'

(Mar 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Ak ye kingo kakwo Jeso kootap Petero, kogeer kametap osotyotap Petero koruei koamei eseet. 15Ak kitwa eunnyi, ak kobagaakta eseet ineendet; ak king'eet koboisyechi. 16Ak ye ki machei koimen, komutyi icheek che chaang' che tinyei oik: ak ki oon oik eng' ng'olyoot, ak kosoop tugul che ki myandos: 17

8.17:
Isa 53.4
si kobiit kosulda ne ki kamwa maotyot Isaiah, kole, “Ki nam ineendet nyalulnatennyo ak koip myanwekyok.”

Kasubigap Jeso

(Luk 9:57-62)

18Ak kingo keer Jeso tuiyosyek che eecheen koga yiem ineendet, kong'at kolanda pitoniin. 19Ak ki nyo siriindet age, ak koleenji, “Kaneetindoni, asubin eng' ui tugul ole iwendi.” 20Ak ki leenji Jeso, Tinyei lelwek keriingonik, ak tinyei toriitik che po parak kesonok; ago ma tinyei Weeriitap chii ole indoi metinnyi.

21Ki mwachi agenge eng' kasubikyik koleenji, “Kiptaiyat, chamwo korook awo atup abba.” 22Ago ki leenji Jeso, Isubwo, pagakte piik che ki kobek kotup chechwaak che ki kobek.

Kogerei kong' `Jeso usoonet

(Mar 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Ak kingo kagolaany moingetap peek, koosup ineendet `kasubikyik. 24Ak ogeero, king'eet usoonet ne oo eng' araraita, kot komaaluuch mildaetapkei ne po peek moinget: ago ki inuuchi ineendet. 25Ki pwa anyun kong'eet ineendet, koleenji, “Kiptaiyat, sarwech! Kagibegu!” 26Ak ki leenji, “Kalya si oiywei, okweek che otinye kayaneet ne ming'in?” Ki ng'eet anyun koger kong' usoonet eng' araraita; ak ki imung'do anyun kalunguletapkei. 27Ago ki kwong'yo piik, kole, “Chii nee chiichi, amu kase iit ineendet agot usoonaik ak araraita?”

Kosoobi Jeso piik aeng' tinyei oik

(Mar 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Ak ye kingo kagoit pitoniin emetap Gadarenes, kotuiyo ak ineendet piik aeng' che ki tinyei oik, kobunu ye mi kereeriisyek; ki koroomen miising', kot ko ki ma komuuchi chii kosiir oranooto. 29Ak ogeero, kiwaach, kole, “Kiting'egei nee ak inyee, Weeriitap Kamuktaindet? Kenyo yu inyalilech kotom koit peetuut?”

30Ak ki agete ole ki ma ko neegitee icheek akweet ne po toorook che chaang'. 31Ak ki soom ineendet oik, kole, “Ngioonech kemande, iyooktech kechut akweet ne po toorook.” 32Ak ki leenji icheek, “Oba!” Ak kimanda koba kochut toorook: ak ogeero, ki rwai miising' akweet komugul kochoortaegei chemng'eisut koba araraita, ak kobekyi peek. 33Ak ki mwei che ki iyagi tooroochooto koba nganaseet ak komwaita kiy age tugul, ak kiit ne kiga keyachi che ki tinyei oik. 34Ak ogeero, ki mong' saang' nganaseet komugul kotuiyo ak Jeso: ak kingo keer ineendet, kosoom mat komanda eng' nganaseennywa.

9

Kosoobi `Jeso chii ne ki meat poor

(Mar 2:1-12; Luk 5:17-26)

91Ki laany anyun moingetap peek ak kolanda koit nganasennyi. 2Ak ogeero, ki kimutyi ineendet chiito ne myani, ne meat poorto korue itoogut: ak ye kingo keer Jeso kayanennywa, koleenji ne meat poorto, Weeri, nyiganitu; kagenyoun kaat tengekwogiguk. 3Ak ogeero, ki mwa alak che po siriik eng' mugulelwekwak kole, Mwaei chiichi ng'aleek che yaacheen agobo Kamuktaindet.

4Kole Jeso, “Kalya si obwaat yaityet eng' mugulelwekwok? Amu ki ingen kabwaatutikwak. 5Nee ne nyumnyum, kemwa keele ‘Kagenyoun kaat tengekwogiguk anan keele ng'eet ak iwe?’ 6Ago si onai ole tinyei kimnateet Weeriitap chii eng' ng'wony konyochi kaat piik tengekwogik” Eng' yooto koleenji anyun ne meat poorto, “Ng'eet, ip itogung'ung' ak iwe koong'ung'.” 7Ki ng'eet anyun ak kwo koonnyi.

8Ago ye kingo keer tuiyosyek, koywei ak kolas Kamuktaindet ne igoochin chii kimnateet ne uu nooto.

Keguure Matayo

(Mar 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Ak kingo siirto Jeso eng' olooto, kogeer chiito, ne kiguure Matayo, kotebee ole kitaage aisuruut ak ki leenji, “Isubwo.” Kong'eet anyun ak koosup.

10

9.10-11:
Luk 15.1-2
Ye ki amisyei Jeso eng' ko, kobwa taagigap aisuruut che chaang' ak kiptengeginik ak kotebi kobooto Jeso ak kasubikyik. 11Ak ye kingo keer Pharisaik, koleenji kasubikyik, Amu nee si koamisyei Kanetindeng'wong' ak taagik che po aisuruut ak kiptengeginik?

12Ago kingo kas, koleenji, “Ma machei che chamegei chepkerichot, ago che myandos. 13

9.13:
Mat 12.7; Hos 6.6
Ago oba okweek, si oneetkei ole teptoi ng'olyoondoni, ‘Amache rireenetapkei, ma mache tiseiywo.’ Ki ma anyo aguur che po imanda, ago kiptengeginik.”

Rateetapkei

(Mar 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Ki pwanji anyun kasubigap Johana ak koleenji, “Amu nee si kirugutige acheek ak Pharisaik konyil che chaang', ago ma irugutegei kasubiguk?” 15Ak ki leenji Jeso, Imuuchi icheek che kogiguurchi katunisyet koaragenso, kota komi ak sandet? Ago pwoonei peetuusyek, che tuun ki istoe sandet icheek, ak korugutkei anyun. 16Ak ma indo chii akwot ne leel ngoryeet ne oos; amu kereri akwot ne leel ngoryeet ne oos, ak koyait kosiir ole kagereer. 17Amaindo piik divaik che leelach lolotinwek che oosen: amu kereri lolotinwek, ak kotumdagei divaik, ak kobek lolotinwek: ago kindoi divaik lolotinwek che leelach, ak kotebi tuwai.

Kinyai lakwa ak chebyoso

(Mar 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Kingo ta komwachin icheek ng'aleechu, ogeero, ki nyo pounindo, ak kong'uruukyi ineendet ak kole, “Kagome cheptonyu nguniito: ago nyoo igonoor ineendet eung'ung', si kosap.” 19Ak king'eet Jeso, koosup ineendet, ak ki isup kasubikyik ak icheek.

20Ogeero, kobogoryot, ne kimandae korotiik eng' kenyiisyek taman ak aeng', ki isubu Jeso eng' let, ak kotwa tabandap ngoryennyi: 21amu ki mwa eng' muguleldanyi, kole, “Ngot atwa kityo ngoryennyi, asabe.” 22Ago ki welelgei Jeso kogeer ineendet ak kole, “Chebi, nyiganitu; kagosaabin kayaneng'ung'.” Ak kisop kobogoryot kobooch sainooto. 23Ak kingo it Jeso kootap pounindet, ak kogeer piik che kuutei ndurerusyek, ak piik che sololendos, 24koleenji, “Oistegei: amu ma me chepto, ago inuuchi.” Ak kirorechi ineendet kochot. 25Ago kingo kageoon tuiyet koba saang', kwo ko, ak konam eutap chebooto; ak kong'eet ineendet. 26Ak kiyesto ng'olyoondonooto eng' emonooto komugul.

Konyai `Jeso kipkoratinik aeng'

27Ak kingo siirto Jeso kwo eng' olooto, koosup ineendet kipkoratinik aeng', kowaagoti koleen, “Rireneige, ee weeriitap Daudi!” 28Ak kingo kakwa ko, kobwonji ineendet kipkoratinichooto: ak koleenji Jeso, “Oyani ole amuuchi ayai niito?” Koleenji, “Wei, Kiptaiyat.” 29Kotwa anyun konyekwak, ak kole, “Ingoyaak eng' okweek ko uu kayaneng'wong'.” 30Ak ki yaatagis konyekwak. Ak ki kergong' Jeso miising', koleenji, “Oriip among' konai chii.” 31Ago ki pa, ak koiyestaat ng'olyoot agobo ineendet eng' emonooto komugul.

Konyai `Jeso chii ne namaat kuut

32Ak ye kita kobendi, ogeero, ki kimutyi ineendet chii ne namaat kuut ne ki tinyei oindet. 33Ak kingo kageoon oindet, kotwek ne namaat kuut; ak ki kwong'yo tuiyosyek, kole, “Ki tomo kegeerei ne uu ni eng' Israel.” 34

9.34:
Mat 10.25; 12.24; Mar 3.22; Luk 11.15
Ago ki mwa Pharisaik, kole, “Oone oik eng' ne oo ne po oik.”

Koriiree `Jeso piik

35

9.35:
Mat 4.23; Mar 1.39; Luk 4.44
Ak kiwendote Jeso nganasook tugul, che eecheen ak che mengeechen, koneetisyoti eng' sinagogisyekwak, ak koamdaati logoiywek che myach che po laitornatet, ak kosabooti che myandos eng' koroito age tugul, ak eng' nyalulnateet age tugul. 36
9.36:
Kai 27.17; 1Lai 22.17; 2A.Pet 18.16; Ezk 34.5; Mar 6.34
Ago ye kingo keer tuiyosyek, koriiregei icheek, amu kinyerootiin ak koiyestootin, ko uu keechiirek che ma tinyei mestowot. 37
9.37-38:
Luk 10.2
Ki leenji anyun kasubikyik, “Oo kesisyet iman, ago ng'ering' kiboitiinik. 38Nooto anyun osaa Kiptaiyat ne po kesisyet, si kobiit koyookyi kiboitiinik kesisyennyi.”

10

Kasubik taman ak aeng'

(Mar 3:13-19; Luk 6:12-16)

101Ki kuur anyun `Jeso kasubikyik10:1 Kasubikyik: eng' tai ko ki kiboisyee ‘alamalyennyi.’ taman ak aeng', yeityo kogoochi kimnateet si koon tamirmirik che murwonen, ak kosoop che myandos eng' koroito age tugul ak eng' nyalulnateet age tugul. 2Chu kainaik che po che kiyooktoi taman ak aeng': ne tai ko Simion ne kiguure Petero, ak Andrea ng'eetap kamet; Jakobo weeriitap Zebedayo, ak Johana ng'eetap kamet; 3Philipu ak Bartolomayo; Thomas, ak Matayo taagindetap aisuruut; Jakobo weeriitap Alphayo, ak Thadeo; 4Simion kanaanindet, ak Judas Iskaryot, ne king'wektoi ineendet.

Poisyetap Kasubik

(Mar 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Ki iyookto Jeso chuuto taman ak aeng' ak kong'at icheek koleenji, “Amobe ooreet age tugul ne po Pororyosyek anan nganaseet age tugul ne po piigap Samaria, 6ago kaigai obe ole mi keechiirek che petyotiin che po kootap Israel. 7

10.7-15:
Luk 10.4-12
Ye obendi, oamde ole, ‘Kagoriik pounatetap kipsengwet.’ 8Osoop che myandos, oong'et che ki kobek, otiliil che tinyei mogondosaik, oon oik. Kaonyooru puch, ogoite puch. 9Amocheeng'jige thahabu, anan fedha, anan sendeisyek eng' lolotinwekwok; 10
10.10:
1Kor 9.14; 1Tim 5.18
anan lolet ne po ooreet, anan sumotik aeng', anan kweonik, anan kirokto; amu nyoljin kiboityot amitwogikyik. 11Ocheeng' chiito ne nyolu eng' nganaseet age tugul ne oo anan ne ming'in ne omong'jini, ak otebee olooto agoi obe. 12Ak ye obe ko, ogat. 13Ak ngo nyolu koyooto, ongotebee kalyeng'wong'; ago ngo ma nyolu, ko ingoweekyogei kalyeng'wong'. 14
10.14:
Poi 13.51
Ak age tugul ne mataachok anan kogas ng'aleekwok, ko ye omande eng' koyooto anan nganasanooto, olelekte temburyek eng' keelyekwok. 15
10.15:
Mat 11.24; Tau 19.24-28
Amwaiwok iman ale, kaigaitu emetap Sodom ak Gomorah eng' peetuutap kirwooget kosiir nganasanooto.

Kanyaliilet

(Mar 13:9-13; Luk 21:12-17)

16

10.16:
Luk 10.3
“Ogeero, ayooktook ko uu keechiirek eng' kwenutap suik; nooto anyun oegu che utaateen ko uu erenook, ak otalaitu ko uu cheptugenik. 17
10.17-20:
Mar 13.9-11; Luk 12.11-12; 21.12-15
Ago oriibegei piik; amu imutyinok kapkirwooget, ak kobirenok kipcharitisyek eng' sinagogisyekwak; 18ak kimutyinok taitap pounik ak laitorinik agobo anee, si koek paornateet eng' icheek ak eng' Pororyosyek. 19Ago ye igoitook, ko mogereer met agobo ole ong'alaaldoi anan kiit ne omwae; amu ki koonok eng' sainooto ne omwae. 20Amu ma okweek che ong'alaali, ago Kabuusetap Kwandang'wong' ne ng'alaali eng' okweek.

21

10.21:
Mar 13.12; Luk 21.16
“Ak kong'wekta chiito ng'eetap kamet kong'wekyi meet, ak kong'wekta kwanda lakweennyi, ak kong'eetyi lagok sigiikwak, ak kogoito kebar. 22
10.22:
Mat 24.9,13; Mar 13.13; Luk 21.17
Ak kowechok piik tugul agobo kainennyu. Ago ineendet ne muitoi agoi kagesunet kesaru.

23“Ago ye kiusook eng' nganasani omwechi nganaseet age; amu amwaiwok iman ale, mobendi ogesu nganasook che po Israel, ama it Weeriitap Chii.

24

10.24:
Luk 6.40; Jhn 13.16; 15.20
“Ma siirei ne kineeti kaneetindennyi, ama siirei otwogindet kiptaiyandennyi. 25
10.25:
Mat 9.34; 12.24; Mar 3.22; Luk 11.15
Yamei kotep ne kineeti ko uu kaneetindennyi, ak kotebi otwogindet ko uu kiptaiyandennyi. Ak ngot koguure icheek chiitap ko po koot Beelsebul, kotam nee icheek che po koonnyi!

Ne nyolu kiywei

(Luk 12:2-7)

26

10.26:
Mar 4.22; Luk 8.17
“Moiywei anyun icheek; amu ma mi kiy ne tugoot ne ma tuun king'aanyei, ama mi kiy ne ung'aat ne ma tuun naoksei. 27Ne amwaiwok eng' mesundeito, ong'alaalde eng' lapkeiyet; ak kiit ne ogase eng' itit, omwaite eng' kooriik parak. 28Amoiywei icheek che parei poorto ago ma imuuchi kobar saboondo; ago kaigai oiywei ineendet ne imuuchi kong'em saboondo kobooto poorto eng' Gehenna. 29Ma ki aldoe toriitik aeng' che mengeechen kebebertap taman ne po dinarit? Ama ibutyin ng'wony agenge eng' icheek ama chamji Kwandang'wong'. 30Ago iitotin agot suumeek tugul che po metowekwok. 31Nooto anyun amoiywei; osiire toriitik che mengeechen che chaang'.

Kibarta Jeso

(Luk 12:8-9)

32“Nooto anyun age tugul ne ibortoa eng' taitap piik, aboortoi agine eng' taitap Abba ne mi kipsengwet. 33

10.33:
2Tim 2.12
Ago age tugul ne eesyoa eng' taitap piik, aeesyoi ineendet agine eng' taitap Abba ne mi kipsengwet.

Suryosyek

(Luk 12:8-9)

34“Moleen ki anyoo aipchi ng'wony kaalyeet; ki ma anyoo aipchi kaalyeet, ago rotwetap chok. 35

10.35-36:
Mik 7.6
Amu ki anyoo atoiye chii ak kwanda, ak chepto ak kamet, ak osotyotap weeriit ak kametap weeriit: 36egu puunigap chii piikyik. 37Ineendet ne chamei kwanda anan kamet kosiiro koma nyoljino; ak ineendet ne chamei weeriit anan cheptonyi kosiiro koma nyoljino. 38
10.38:
Mat 16.24; Mar 8.34; Luk 9.23
Ak ineendet ne ma ibei kimurtoiyondennyi ak kosubwo, koma nyoljino. 39
10.39:
Mat 16.25; Mar 8.35; Luk 9.24; 17.33; Jhn 12.25
Ineendet ne riibei saboondanyi kobeeti; ak ineendet ne ibeeti saboondanyi agobo anee ko tuun nyooru.

Melekto

(Mar 9:41)

40

10.40:
Mar 9.37; Luk 9.48; 10.16; Jhn 13.20
“Ineendet ne taachok ko kataacha, ak ineendet ne taacha ko kataach ne ki iyookwo. 41Ineendet ne taachei maotyo eng' kainetap maotyo konyooru melektap maotyo; ak ineendet ne taachei chii ne po iman eng' kainetap chiito ne po iman konyooru melektap chiito ne po iman. 42Ak age tugul ne igoochin agenge eng' chu mengeechen agot kigombet ne po peek che kaitit kityo amu kasubiin ineendet, amwaiwok iman ale, ma petyin melektanyi matiny.”

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]