Revised Kalenjin Bible (KAPR)
23

-6-

231Ye oamisye ak pounindet,

komeutye ile omi ak ng'o.

2Ngo ii kipkeiya,

inde rotweet moktang'ung'.

3Amat imach amitwogigap pounindet che anyiny;

amu imuuch kaberberin amitwogichooto.

-7-

4Ngot itinye utaatyet ne ititaat;

komeimigei ile asi iegu mogoryo.

5Ye iyaat konyeguk igeer, koma komi?

Amu yachingei mogornateet kebebaik,

tirireni ko uu kipsiichit kotokyingei parak.

-8-

6Ameam amitwogigap ineendet ne tinyei kong' ne ya,

amemach amitwogikyik che anyiny,

7amu uu ineendet kabwaatutikyik.

Leenjinin, “Amisye ak ieeise!”

ago ma mi muguleldanyi kobooten.

8Ing'ung'u kererutyet ne keam,

ak kobetyo ng'aleeguk che anyiny.

-9-

9Amat ing'alaal kogasei ne perber;

amu sasei utaatyetap ng'aleeguk.

-10-

10Ameiste kiwoteet ne po keny;

anan irep mbareenigap che ma tinyei kwanisyek,

11amu kiim katyagindennywa;

tononjin icheek eng' ng'aleek kogirindoin.

-11-

12Igoochi muguleldang'ung' kaneetisyet,

ak igoochi itiiguk kogas ng'aleegap ng'omnateet.

-12-

13Ameesye igerkong' lakweet,

amu ma meei ngibir.

14Piree kirokto,

si isaru saboondanyi eng' ye mi che ki kobek.

-13-

15Weeriinnyu, ngo utaat muguleldang'ung',

ko paibai agine muguleldanyu.

16Eng' iman koboiboitu muguleldanyu,

ye kemwa tuguuk che po iman.

-14-

17Amat koam ng'etkong' muguleldang'ung' agobo kiptengeginik,

ago konyit Kamuktaindet ne Toroor peetuut komugul.

18Amu miitei iman melekto,

ama ki istoi kamang'uneng'ung'.

-15-

19Kas anyun, weeriinnyu, ak isich utaatyet,

ak indochi muguleldang'ung' eng' ooreet.

20Amotebi ak eeigap divaik,

kobooto kipkeinik che amei panyeek.

21Amu egu ponoonik kibogitinik ak kipkeinik,

ak ilaakyin rwondo chiito mararenik.

-16-

22Epchi iit kwandang'ung' ne kisichin,

amesas komet ko kagoosit.

23Al imanit, amealde,

ee, al utaatyet, kaneetisyet ak kaguiyet.

24Paibaitu miising' kwandap ne po iman,

ak ineendet ne sichei lakweet ne utaat, kobaibaitune ineendet.

25Ingogaskei kwandang'ung' ak kamenng'ung',

ingobaibait kamenng'ung' ne kisichin.

-17-

26Weeriinnyu, koono muguleldang'ung',

ingobaibaitune konyeguk ortinwekyuk.

27Amu keriinget ne loo chepkugoniot,

keriinget ne mariich kwondo ne ma neng'ung'.

28Ee saptoi ko uu rebindet,

ak kotesei kaberberik eng' piik.

-18-

29Ng'oo ne riirei koleen, Pwo! Ng'oo ne arageni? Ng'oo ne polei?

Ng'oo ne ing'unyng'unyi? Ng'oo ne ki kiguoten puch?

Ng'oo ne piriireen koonyek?

30Icheek che eei divaik agoi,

icheek che cheeng'oti maiyek che purugotin.

31Ameiit maiyek ye kagobiriritu,

ye taagu itoondanyi eng' kigombet, ye rektoi komyee.

32Eng' let kosus ko uu ereneet,

ak kouut ko uu melmeldo.

33Keerei konyeguk karusyek,

ak komwa muguleldang'ung' tuguuk che imaasotin.

34Ee, iigeitu ineendet ne rue nyanjet kween,

anan ko uu ineendet ne rue toloitap moinget.

35Ile, “Kagokwera, ago ma ama kiy,

kagobira, ama agas.

Agosu au, si acheeng'at kogeny?”

24

-19-

241Amat koamjin ng'etkong' piik che yaacheen,

anan imach otebi ak icheek;

2amu ineetegei mugulwekwak usiisyet,

ak mwaei kutusweekwak che yaacheen.

-20-

3Kiteege koot utaatyet,

ak ki kimite kaguiyet;

4ak eng' naet kinyiiti kooriik che po oriit che po koyooto

eng' mogornatosyek tugul che po kamanuutyet ne oo ak ko myachen.

-21-

5Kiim chiito ne utaat kosiir chii ne kiim;

ak kiim chiito ne tinye naet kosiir ne tinye kimnateet;

6amu iyae lugeeng'ung' eng' kandoet ne po utaatyet,

ak piitu saruunet eng' chaang'indap kirwoogik.

-22-

7Toroor utaatyet eng' ne perber;

eng' kurgat koma yaatei kutinnyi.

-23-

8Ineendet ne chobei koyai yaityet

keguure ineendet chii ne ya.

9Tengekto kabwaatutigap ne perber;

ak wechei `piik chotindet.

-24-

10Ngot itanui eng' peetuutap nyalilda

ko ming'in kimnateng'ung'.

-25-

11Saru icheek che kimuti koba meet,

ak iet che kimachei kebar.

12Ngot imwa ile, “Keero, ma ki nai niito!”

Tos ma ibwaati niito ineendet ne keerei mugulelwek eng' karagendoet?

Tos ma naei ng'olyoondoniito ineendet ne riibei saboondang'ung'?

Ak tos ma igeerchin chii age tugul ko uu poisyennyi?

-26-

13Weeriinnyu, am kumyat, amu myach;

kobooto masamek, amu anyiny ye ichamchami.

14Inae anyun ile anyiny utaatyet eng' saboondang'ung';

ngot inyooru nooto, kobiitu anyun melekto,

ama ki istoi kamang'uneng'ung'.

-27-

15Amesapchi ko uu kiptengekyot meng'ootetap chiito ne po iman;

ameluul ole imuung'ee ineendet;

16Amu ibuti chiito ne po iman konyil tisap, ak kong'eet kogeny;

ago igabui nyalilda kiptengeginik.

-28-

17Amat ibaibaitu ye ibut punyondeng'ung',

amat kogaskei muguleldang'ung' ye kagiwiirta ineendet,

18si ma keer nooto Kamuktaindet ne Toroor, ak konyit,

ak koistoe ineendet nereegekyik.

-29-

19Amengonyitin che yaei yaityo;

anan koamjin ng'etkong' kiptengeginik;

20amu ma nyooru melekto chiito ne ya;

kimisi tait ne po kiptengeginik.

-30-

21Weeriinnyu, konyit Kamuktaindet ne Toroor ak laitoryat,

amonamge ak icheeget che walaksei;

22amu piitu nyalildanywa kochogu.

Ak ng'oo ne ingen ng'emisyetap icheeget tuwai?

Kalewenaik alak

23Chuuto ak icheek ko ng'aleegap che utaatiin.

ma myee ketiytiy piik eng' kirwooget.

24Ineendet ne mwachin kiptengekyot, koleenjin, “Ii po iman,”

kochubei `piik ineendet, wechei pororyosyek ineendet.

25Ago igasegei che kere kong' ineendet,

ak nyoonjin icheek kaberuret ne myee.

26Ng'ututisyei ineendet ne wolu ne po iman.

27Chop poisyeng'ung' eng' ole po saang',

chopchigei kiy age tugul eng' mbar;

yeityo iteech koong'ung'.

28Amat iegu paoryat igirinde chiitap kokweng'ung' puch,

amat ing'aalse eng' kuting'ung'.

29Amat imwa ile, “Ayachini ineendet ko uu ye kagoyaiywo;

ageerchini chiichooto ko uu poisyennyi.”

30Ki abun mbareetap chiito ne choriren,

ak ole neegitee mbareetap sabibuk ne po chiichooto ma tinyei naet;

31Ak keero, ki kobitye katook mbareet tugul;

ak ki tuch siwek yooto tugul,

ak ki kobutok inatunnyi ne po koik.

32Ki ageer anyun ak abwaat miising';

ki ageer, ak ki anyooru kaneetisyet.

33

24.33-34:
Kale 6.10-11
Rwondo kitigin, kanuuget kitigin,

arung'et kitigin ne po eunek eng' rwondo,

34konyonjin anyun panandang'ung' ko uu rebindet,

ak konyonjin rubeet ko uu chiito ne tinyei kariik.

25

Mwautigap utaatyet

251Kalewenaigap Solomon chuuto ak icheek, che kisirei piigap Hezekiah laitoryatap Judah.

2Toroornatetap Kamuktaindet kouny kiy,

ago toroornatetap laitorinik kocheeng' ng'olyoo age tugul.

3Ko uu ye ma isiagaksei toroorindap kipsengwet, ak looindap ng'wony,

ko uu nooto agine mugulelwegap laitorinik.

4Kenende michikyigek eng' fedha,

si kobiit tereet ne po katiliilindetap fedha.

5Iste kiptengekyot eng' taitap laitoryat,

si ki kimiit eng' imanda ng'echerennyi ne po laitornatet.

6

25.6-7:
Luk 14.8-10
Amelasuge eng' taitap laitoryat,

anan itonon eng' komostap piik che eecheen.

7Amu kaigai ngeleenjin, “Togosu,”

kosiir kiming'inin eng' taitap pounindet,

Kiit ne kaigeer eng' konyeguk.

8Amat isip iyai pooryeet,

si ma petun kiit ne iyae eng' let,

ye kagoteweerin chiitap kokweng'ung'.

9Orwooch ak chiitap kokweng'ung' ineegei,

amat ing'aany ung'ootyetap chiito age;

10si ma iteweerin ineendet ne kasei,

ak konamin teweernateng'ung'.

11Ng'olyoot ne kemwaei eng' sait ne nyolu

ko uu logoegap thahabu che mi kerebonigap fedha.

12Uu munaiyetap itit ne po thahabu, ak lelestap thahabu che korooron,

kotigonindet ne utaat ne kere kong' itit ne kase iit.

13Uu kaitityetap teluji eng' peetuusyegap kesisyet,

chiito ne kiyooktoi ne kiyani, eng' icheek che iyooktoi ineendet;

amu igoigoi saboonwegap kiptainikyik.

14Uu poolik ak usoonet ne ma tinyei ropta,

ne ilasunegei konunoikyik eng' lembech.

15Kigoigoi kirwoogindet eng' muitaet ne oo,

ak iriei ng'elyepta ne tala kowet.

16Ngot inyooru kumyat, iam che tee che yamin;

si mebiye ak ing'ung'u.

17Ametyech kootap chiitap kokweng'ung' kotugul;

si ma ng'et agobo inyee ak kosasin.

18Chiito ne paoryanjin chiitap kokwennyi eng' lembech

ko kergei ak kiriswet, ak rotwetap chok, ak kipchabet ne ng'atip.

19Uu keldet ne kigoil, ak keeldo ne ki kobunuk

kamang'unet ne kimang'u chiito ne ma kiyani eng' peetuutap nyalilda.

20Ineendet ne tyenjin tyenwogik muguleldo ne nyigiis

ko uu chiito ne ireegu ngoryeet eng' peetuusyegap kaitityet,

ak ko uu siki che kiroong'jin moet.

21

25.21-22:
Rom 12.20
Ngo am rubeet punyondeng'ung', ibai;

ak ngo am melel, inage koe;

22amu irurukyini ng'etetyot metinnyi,

ak kogeerun Kamuktaindet ne Toroor.

23Ibu ropta usoonetap murot kaataam,

ibu ko uu nooto chemerereet nereegek.

24Kaigai kemeny taban eng' koot parak,

kosiir kemeny koot ne oo ak kwondo ne poliin.

25Uu peek che kaitit eng' ne amei melel,

logoiywek che myach che punu emet ne loo.

26Uu kondap peek ne kanyi ng'atatyat anan kondametutap peek ne tururot

chiito ne po iman ne igoochingei kiptengekyot.

27Ma myee keam kumyat ne oo;

anan kocheeng'jingei chii teegisto ne siirtoot.

28Uu nganaseet ne kigebut, ne ma tinyei irimeet

chiito ne ma riibegei.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]