Revised Kalenjin Bible (KAPR)
119

Ng'atuutyetap Kamuktaindet

1191Poiboen che ititaatiin eng' ooreet,

che pendote ng'atuutyetap Kamuktaindet ne Toroor.

2Poiboen icheek che riibei paornatosyekyik,

che cheeng'ei ineendet eng' muguleldo komugul,

3ma yaei icheek che ma po iman;

ago pendote ortinwekyik.

4Ki ing'at kaneetisyosyeguk,

ile kisup eng' kagiiletapkei.

5Ee, kata myee nda ka kiimeen ortinwekyuk

si kobiit asup ng'atuutiguk!

6Si ma lilan,

ye ariibe komyee ng'atuutiguk tugul.

7Amwaun kongoi eng' lititindap muguleldo,

ye aneetigei kirogutiguk che po iman.

8Asubi ng'atuutiguk;

amebagaaktaa agoi.

9Itiliile nee mureno ooreennyi?

Kogas iit, ko uu ng'olyoondeng'ung'.

10Ki acheeng'in eng' muguleldanyu tugul;

amegoono alooitune ng'atuutiguk.

11Kaagonoree muguleldanyu ng'olyoondeng'ung'.

si ma yaun tengek.

12Iberuurot inyee, ee Kamuktaindet ne Toroor;

ineeta ng'atuutiguk.

13Ki amwaite eng' kutinnyu

kirwoogutik tugul che punu kuting'ung'.

14Ki abaibaitune ooreetap paornatosyeguk,

ko uu ye abaibai eng' mogornatosyek tugul.

15Abwaatati kaneetisyosyeguk

ak ariibe ortinweguk.

16Abaibaitu eng' ng'atuutiguk;

ma utye ng'olyoondeng'ung'.

17Yachi kiboityondeng'ung' eng' aiyebindo,

si kobiit asap ak ariip ng'olyoondeng'ung'.

18Yaat konyekyuk, si kobiit ageer

tuguuk che kikwong'ee eng' ng'atuutyeng'ung'.

19Aa kiprutoiyo eng' ng'wony;

ameung'ena ng'atuutiguk.

20Tonoksei saboondanyu amu emosto

ne tinyei kotugul eng' kirwoogutiguk.

21Ki iger kong' menotik che chubootiin,

che looitune ng'atuutiguk.

22Istoena chotisyet ak sasisyet;

amu ki ariip paornatosyeguk.

23Ki tebi pounik kochaama:

ago ki ibwaati kiboityondeng'ung' ng'atuutiguk.

24Poiboiyennyu paornatosyeguk

ak che ing'omita.

25Namegei saboondanyu ak temburyek;

isooba inyee ko uu ng'olyoondeng'ung'.

26Ki abooru ortinwekyuk, ak ki iwolwoo;

ineeta ng'atuutiguk.

27Koono aguiyo ooreetap kaneetisyosyeguk,

si abwaatat poisyoniguk che kikwong'ee.

28Chootei saboondanyu amu arageneet;

igimita ko uu ng'olyoondeng'ung'.

29Istoena ooreetap lembech;

ak igoono ng'atuutyeng'ung' eng' myeeindo.

30Ki alewen ooreetap imanda;

ki ande tainnyu kirwoogutiguk.

31Kinamegei ak paornatosyeguk, ee Kamuktaindet ne Toroor;

amegoono alilan.

32Alabati eng' ooreetap ng'atuutiguk,

ye ibaroi muguleldanyu.

Kesoom kaguiyet

33Ineeta, ee Kamuktaindet ne Toroor, ooreetap ng'atuutiguk;

ak asup agoi kagesunet.

34Koono kaguiyet, si kobiit ariip ng'atuutyeng'ung',

si asup eng' muguleldanyu komugul.

35Koono abun ooreetap ng'atuutiguk;

amu abaibaitune chooto.

36Tokyi muguleldanyu paornatosyeguk,

ametokyi mageet ne ya.

37Iweech konyekyuk si ma keer che ma nyolu;

ak isooba eng' ortinweguk.

38Igimiityi kiboityondeng'ung' ne iywein,

ng'olyoondeng'ung'.

39Istoena rosyinet ne aiywei;

amu myachen kirwoogutiguk.

40Keero, kigoama emo agobo kaneetisyosyeguk;

isooba eng' imandang'ung'.

41Ingobwanjo rireenosyeguk, ee Kamuktaindet ne Toroor,

agot yetuneng'ung' ko uu ng'olyoondeng'ung'.

42Anyoor anyun kiit ne awoljini ineendet ne rosyina;

amu amang'u ng'olyoondeng'ung'.

43Amerep ng'olyoondeng'ung' ne po iman eng' kutinnyu;

amu ki amang'u kirwoogutiguk.

44Asubi ng'atuutiguk kotugul

koigeny ak koigeny.

45Awendoti eng' katyagnatet;

amu ki acheeng' kaneetisyosyeguk.

46Amwaitoi agine paornatosyeguk eng' taitap laitorinik,

amalilani.

47Abaibaitu eng' ng'atuutiguk,

amu achame chooto.

48Anamjini parak eunekyuk atokyini ng'atuutiguk, che achame;

ak abwaatati kayomisutiguk.

49Ibwaat ng'olyoot ne ki iarorchi kiboityondeng'ung',

amu ki igoono amang'.

50Niito ko kagaigaennyu eng' nyalildanyu,

amu kigosooba ng'olyoondeng'ung'.

51Ki kororecha miising' menotik,

ago tomo amaste amete ng'atuutyeng'ung'.

52Ki abwaat kirwoogutiguk che po keny,

ak ki agaigaige, ee Kamuktaindet ne Toroor.

53Ki anereech miising' kot,

amu kiptengeginik che pagaktoi ng'atuutyeng'ung'.

54Ki koek ng'atuutiguk tyenwogikyuk

eng' kootap rutoitanyu.

55Ki abwaat kaineng'ung' kemoi, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak ki asup ng'atuutyeng'ung'.

56Ki ityon kaberuroniito,

amu ki ariip kaneetisyosyeguk.

57Kamuktaindet ne Toroor kebebertanyu;

ki amwa ale asubi ng'aleeguk.

58Ki ariirchi chamyeng'ung' eng' muguleldanyu komugul;

rirena ko uu ng'olyoondeng'ung'.

59Ki abwaat ortinwekyuk,

ak ki atokyi keelyekyuk paornatosyeguk.

60Ki achokyi, ki ma agagei,

asup ng'atuutiguk.

61Ki koratarata poroonigap kiptengeginik;

ago tomo autye ng'atuutyeng'ung'.

62Ang'eete kemoi kween amwaun kongoi

amu kirwoogutiguk che po iman.

63Aa chorweetap icheek tugul che iywein,

ak ne po icheeget che isubi kaneetisyosyeguk.

64Nyiitaat ng'wony rireeneng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor;

ineeta ng'atuutiguk.

65Ki iyachi ne myee kiboityondeng'ung',

Ee Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ng'olyoondeng'ung'.

66Ineeta kirwooget ne myee ak naet;

amu ki ayan ng'atuutiguk.

67Ki abetote ye kitom kinyalila;

ago nguno asubi ng'olyoondeng'ung'.

68Ii myee, ak iyae ne myee;

ineeta ng'atuutiguk.

69Kogochop menotik lembechek agobo anee,

ariibe kaneetisyosyeguk eng' muguleldanyu komugul.

70Katimogis mugulelwekwak eng' akwaindo;

ago abaibaitune ng'atuutyeng'ung',

71Myee eng' anee amu ki kinyalila;

si kobiit aneetkei ng'atuutiguk.

72Kaigai eng' anee ng'atuutyetap kuting'ung'

kosiir eliphusyegap thahabu ak fedha.

73Ki yaa euneguk ak kogimita;

koono kaguiyet, si kobiit aneetkei ng'atuutiguk.

74Keera che iywein ak koboiboitu;

amu ki amang'u ng'olyoondeng'ung'.

75Angen, ee Kamuktaindet ne Toroor, ale po iman kirwoogutiguk,

ak ki ibira eng' imandang'ung'.

76Asaain ale ingoek chamyeng'ung' ne tala ne igaigaa,

ko uu ng'olyoondeng'ung' eng' kiboityondeng'ung'.

77Ingobwanjo rireenosyeguk che po chamyet, si asap;

amu poiboiyennyu ng'atuutyeng'ung'.

78Ingolilanso menotik; amu ki konyaliila puch,

ago abwaatati kaneetisyosyeguk.

79Ingoweekyagei che iywein,

si konai paornatosyeguk.

80Ingoek ne ititaat muguleldanyu eng' ng'atuutiguk;

si ma lilan.

81Tanui saboondanyu amu machei yetuneng'ung';

ago amang'u ng'olyoondeng'ung'.

82Kaimenitu konyekyuk agobo ng'olyoondeng'ung',

ye amwae ale, “Igaigaa au?”

83Amu kaige soteet ne ki kinde iyeto;

ago ma utye ng'atuutiguk.

84Egu ata peetuusyegap kiboityondeng'ung'?

Irwookyini au che onota?

85Kigobal keriingonik menotik agobo anee,

che ma isubi ng'atuutyeng'ung'.

86Po iman ng'atuutiguk tugul;

onota puch; toreto inyee!

87Ki neegit kowong'wa eng' ng'wony;

ago ki ma abagaakte kaneetisyosyeguk.

88Isooba eng' chamyeng'ung' ne tala;

si asup anyun paornateetap kuting'ung'.

89Ee Kamuktaindet ne Toroor, tebee ng'olyoondeng'ung' kipsengwet

koigeny.

90Yamu ibinwek tugul imandang'ung';

ki igimit inyee ng'wony, ak tebyei.

91Tebyei icheek agoi kora ko uu kirwoogutiguk;

amu otwogiguk tuguuk tugul.

92Nda ki ma ek poiboiyennyu ng'atuutyeng'ung',

ta ki abet eng' nyalildanyu.

93Ma koi autye kaneetisyosyeguk;

amu ki isooba inyee eng' chooto.

94Aa neng'ung', sarwo anyun;

amu ki acheeng' kaneetisyosyeguk.

95Ki igeno kiptengeginik kole kobara;

ago aruchini paornatosyeguk.

96Ki ageer ole poochitu kagesunatetapkei tugul,

ago paraa ng'atuutyeng'ung'.

97Tya chamyet ne achame ng'atuutyeng'ung'!

Nooto kabwaatennyu peetuut komugul.

98Ing'omita ng'atuutiguk asiir puunikyuk,

amu mi kobooto kotugul.

99Atinye kaguiyet ne oo asiir kaneetikyuk tugul,

amu kabwaatennyu paornatosyeguk.

100Aguitosi asiir poisyek,

amu ki ariip kaneetisyosyeguk.

101Ki aistoe keelyekyuk ooreet age tugul ne ya,

si kobiit asup ng'olyoondeng'ung'.

102Tom amaste abagaakte kirwoogutiguk,

amu ki ineeta inyee.

103Anyinyen ne tya ng'aleeguk ye achamchami;

anyinyen kosiir kumyat eng' kutinnyu!

104Anyooru kaguiyet eng' kaneetisyosyeguk;

nooto aweche ooreet age tugul ne po lembech.

105Taitap keelyekyuk ng'olyoondeng'ung',

ak lapkeiyetap ooreennyu.

106Ki ayosye ak ki agimiit nooto,

ale asup kirwoogutiguk che po iman.

107Kinyalila miising';

isooba, ee Kamuktaindet ne Toroor, ko uu ng'olyoondeng'ung'.

108Asaain ale taach konunoigap kutinnyu, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak ineeta kirwoogutiguk.

109Aiboti saboondanyu eng' eunnyu kotugul;

ago ma utye ng'atuutyeng'ung'.

110Kagochop mesteet kiptengeginik agobo anee;

ago ma maste abagaakte kaneetisyosyeguk.

111Koanam paornatosyeguk koek poroteet ne po koigeny;

amu chooto poiboiyetap muguleldanyu.

112Ki atokyi muguleldanyu ale ayai ng'atuutiguk,

koigeny, agoi koit kagesunet.

113Aweche icheek che po kabwaatutik aeng';

ago achame ng'atuutyeng'ung'.

114Ii ole aung'egei ak ko ii long'ennyu:

amang'u ng'olyoondeng'ung'.

115Oba eng' ole ami, okweek yaigap yaityo;

si kobiit ariip ng'atuutigap Kamuktaindennyu.

116Tiia ko uu ng'olyoondeng'ung', si kobiit asap;

amegoono alilan agobo kamang'unennyu.

117Tiia, si ma ama kiy,

ak atokyigei ng'atuutiguk kotugul.

118Ki iwal koek puch icheek tugul che istoegei ng'atuutiguk;

amu lembech ng'aalseennywa.

119Iistoi ko uu pusagaryek kiptengeginik tugul che po ng'wony;

achame anyun paornatosyeguk amu nooto.

120Potani poortanyu amu aiywein;

ak aiywei kirwoogutiguk.

121Ki ayai kirwooget ak imanda;

amebagaakyo usiikyuk.

122Egu ne tononjin kiboityondeng'ung' eng' ne myee;

amat kousa menotik.

123Kaimenitu konyekyuk amu machei yetuneng'ung',

ak ng'olyoondeng'ung' ne po iman.

124Yachi kiboityondeng'ung' ko uu rireeneng'ung',

ak ineeta ng'atuutiguk.

125Aa kiboityondeng'ung', koono kaguiyet;

si anai paornatosyeguk.

126Kagoit peetuut ne kanyool kobois Kamuktaindet ne Toroor;

amu kagowal icheek ng'atuutyeng'ung' koek puch.

127Achame anyun ng'atuutiguk amu nooto

kosiir thahabu, ee, kosiir thahabu che korooron.

128Eng' nooto anyun aiiti ale lititen kaneetisyosyeguk tugul agobo tuguuk tugul;

ak aweche ooreet age tugul ne po lembech.

129Po kwong'eet paornatosyeguk;

riibei anyun saboondanyu chooto amu nooto.

130Igoitoi lapkeiyet ng'ang'utyetap ng'aleeguk;

igoochi kaguiyet che matinyei kiy.

131Ki aseng'eng'e, ak asyeny;

amu ki atinye emosto agobo ng'atuutiguk.

132Iweekyage ak irireena,

ko uu ye ki cham iyachini icheeget che chamei kaineng'ung'.

133Igimiit tyegutikyuk eng' ng'olyoondeng'ung';

amat koboiywa tengek age tugul.

134Ityacha eng' sastaet ne po chii,

si asup anyun kaneetisyosyeguk.

135Ikweng'e kiboityondeng'ung' togeng'ung';

ak ineeta ng'atuutiguk.

136Isururunee peek che chaang' konyekyuk,

amu ma isubi icheek ng'atuutyeng'ung'.

Ng'atuutyetap Kamuktaindet

137Ii po iman, inyee, ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak lititen kirwoogutiguk.

138Ki ing'at paornatosyeguk eng' imanda

ak eng' lititindo ne oo.

139Ki kowong'wa kagiilennyu pogei,

amu kigoutye puunikyuk ng'aleeguk.

140Tiliil miising' ng'olyoondeng'ung';

chamei kiboityondeng'ung' anyun amu nooto.

141Aa nyeraat, ak aa sasaat;

ago ma utye kaneetisyosyeguk.

142Imandang'ung' ko imanda ne wendi agoi koigeny;

ak imanda ng'atuutyeng'ung'.

143Kanama nyalilda ak pichiindo,

ago poiboindanyu ng'atuutiguk.

144Po iman paornatosyeguk agoi;

koono kaguiyet si asap.

Kesoom riipseet

145Ki aguurse eng' muguleldanyu komugul; wolwo, ee Kamuktaindet ne Toroor;

ariibe ng'atuutiguk.

146Ki aguurin; sarwo anyun,

si asup paornatosyeguk.

147Ki aguurin kotom koeech;

ki amang'u ng'aleeguk.

148Asip agosu kota ko kemoi,

si kobiit abwaat ng'olyoondeng'ung'.

149Kas kutinnyu ko uu chamyeng'ung' ne tala;

isooba, ee Kamuktaindet ne Toroor, ko uu kirwoogutiguk.

150Karik icheek che isubi tengekto;

ki kolooegitu eng' ng'atuutyeng'ung'.

151Ii neegit inyee, ee Kamuktaindet ne Toroor;

ak po iman ng'atuutiguk tugul.

152Ki anai kobooch keny eng' paornatosyeguk,

ale ki igimit kotebi icheek agoi.

Kesoom toretet

153Ibwaat nyalildanyu, ak isarwo;

amu ma utye ng'atuutyeng'ung'.

154Ibesyeiwo ng'aleekyuk, ak ityaacha;

isooba ko uu ng'olyoondeng'ung'.

155Loo yetunet eng' kiptengeginik;

amu ma cheeng'ei icheek ng'atuutiguk.

156Eechen rireenosyeguk che po chamyet, ee Kamuktaindet ne Toroor;

isooba ko uu kirwoogutiguk.

157Chaang' usiikyuk ak puunikyuk;

ago tomo amaste eng' paornatosyeguk.

158Ki ageer che ng'aalsei, ak ki aaragen;

amu ma isubi icheek ng'olyoondeng'ung'.

159Ibwaat ole achamdoi kaneetisyosyeguk;

isooba ko uu chamyeng'ung' ne tala, ee Kamuktaindet ne Toroor.

160Po iman ng'aleeguk tugul ko kagiyomo;

ak tebyei koigeny kirwoogeng'ung' age tugul ne po iman.

161Kigoonata puch pounik;

ago iywei muguleldanyu ng'aleeguk.

162Abaibai eng' ng'olyoondeng'ung',

ko uu ne nyooru tuguuk che luulei che chaang'.

163Aweche ak asase lembechek;

ago achame ng'atuutyeng'ung'.

164Alasun konyil tisap eng' peetuut,

amu kirwoogutiguk che po iman.

165Tinyei kaalyeet ne oo che chamei ng'atuutyeng'ung';

ama mi kiy ne inachi icheek.

166Ki amang'u yetuneng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor,

ak ki ayai ng'atuutiguk.

167Kigosup saboondanyu paornatosyeguk;

ak achame miising' kot.

168Ki asup kaneetisyosyeguk ak paornatosyeguk;

amu mi taing'ung' ortinwekyuk tugul.

169Ingoriikyi taing'ung' riirekyuk ee Kamuktaindet ne Toroor:

koono kaguiyet ko uu ng'olyoondeng'ung'.

170Ingonyo taing'ung' soomennyu;

sarwo ko uu ng'olyoondeng'ung'.

171Ingotwek kutinnyu komwa kalasunet;

amu ineeta ng'atuutiguk.

172Ingotyen ng'elyeptanyu agobo ng'olyoondeng'ung';

amu po iman ng'atuutiguk.

173Ingochobok eung'ung' kotoreta;

amu ki alewen kaneetisyosyeguk.

174Ki koama emosto agobo yetuneng'ung', ee Kamuktaindet ne Toroor;

ak poiboindanyu ng'atuutyeng'ung'.

175Ingosap saboondanyu, si kolasun;

ak ingotoreta kirwoogutiguk.

176Ki abetote ko uu keechiiryet ne petoot; cheeng' kiboityondeng'ung';

amu ma utye ng'atuutiguk.

120

Saaet agobo katyaget

1201Ki ariirchi Kamuktaindet ne Toroor eng' pichiindanyu,

ak ki wolwo.

2Saru saboondanyu, ee Kamuktaindet ne Toroor,

eng' kutusweek che mwaei lembech,

ak eng' ng'elyepta ne ng'aalsei.

3Kigoonin nee, anan kitesun nee,

inyee, ng'elyepta ne ng'aalsei?

4Kipchabonik che litotin che po che kiimeen

kobooto nesek che po keetit ne kiguure Junipa.

5Pwo we, anee amu ki aegu ononio eng' Meshek,

amu amenye kwenutap emaisyegap Kedar!

6Ki komeng'iis saboondanyu keny

kobooto ineendet ne wechei kaalyeet.

7Achame kaalyeet;

ago ye ang'alaali, kochamei icheek pooryeet.

121

Riibseetap Kamuktaindet

1211Anyali tuloonook;

punu ano toreteennyu?

2Punu toreteennyu Kamuktaindet ne Toroor,

ne ki yai kipsengwet ak ng'wony.

3Ma chamdoi ineendet keeldong'ung' keisto;

ma inuuchi ineendet ne riibin.

4Ogeero, ineendet ne riibei Israel

koma inuuchi ama ruei.

5Riibindeng'ung' Kamuktaindet ne Toroor;

Kamuktaindet ne Toroor ko urweng'ung' eng' eung'ung' ne po tai.

6Ma pirin asiista peet,

ama pirin arawet kemoi.

7Riibin Kamuktaindet ne Toroor eng' yaityet tugul;

riibei saboondang'ung'.

8Riibin Kamuktaindet ne Toroor ye imandoi saang' ak ye inyone ko,

kobooch nguno agoi koigeny.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]