Revised Kalenjin Bible (KAPR)
1

Kowendi `Elimelek ak koonnyi Moab

11Eng' peetuusyek che ki irwoochi kirwoogik, ko ki piit rubeet eng' emet. Ki wo chii ne po Bethlehem eng' Judah kwo komeny emetap Moab, ineendet ak osotyonnyi kobooto weeriikyik aeng'. 2Kainetap chiichooto ko ki Elimelek, ko osotyonnyi ko ki Naomi, ak weeriichooto aeng' ko ki Malon ak Kilion, che icheeget ko ki Epratik kobun Bethlehem eng' Judah. Ki it emetap Moab ak kotebee olooto. 3Ki me Elimelek manong'otyotap Naomi ak ki ng'et Naomi ak weeriikyik aeng'. 4Ki itun `weerchooto osotik eng' kwonyiigap Moab ne kainetap age ko ki Orpa, ko age ko ki Ruth. Ki meny olooto olo po kenyiisyek taman. 5Ki pek ak icheek Malon ak Kilion, ak ki ng'et Naomi ineegei ama lagokyik aeng' anan manong'otyondennyi.

Koweeksei `Naomi ak `Ruth Bethlehem

6Ki ng'eet ineendet anyun kobooto kwonyiigap weeriikyik komachei koweektagei eng' emetap Moab, amu kiga kogas komi emetap Moab kole ki korutoochi `Kamuktaindet ne Toroor piikyik ak kogoochi amitwogik. 7Ki wo eng' komosta ne ki mi ak osotigap weeriikyik aeng', ak koba pandanywa koweektagei emetap Judah. 8Ki leenji `Naomi osotichooto aeng' po weeriikyik, “Ingoweektagei age tugul kwo kootap kamennyi ak ingoyaiywok Kamuktaindet ne Toroor ne myee ko uu ye ki oyachi che ki kobek ak ko uu ye ki oyaiywo. 9Ingogoonok Kamuktaindet ne Toroor onyooru kaalyeet, konyoor age tugul eng' okweek eng' kootap manong'otyondennyi.” Ki ng'utut icheek, ak ki waakyo koriiryo. 10Koleenji `icheek ineendet, “Achicha, ki weeksei kebendi tugul ole mi piiguk.”

11Koleenji Naomi, “Obechigei tiibiikyuk. Amu nee si keebe tugul? Ta asiche weeriik alak che imuuchi koek manong'otaikwok? 12Oba tiibiikyuk, obechigei amu koaositu ak koma kituno. Agot ndata abwaati ale ta komi kamang'unet, ak asich manong'otyot kemouni ak anyooru weeriik, 13ko tos ogen kot koechegitu? Tos otebii koma kitunook? Achicha tiibiikyuk! Ki kong'wanit miising' eng' anee kosiirook, amu ki konyaliila eutap Kamuktaindet ne Toroor.”

14Ki testai kowaakyo icheek. Inga ki ng'utut `Orpa korgennyi po yugoi kosaiseret, ko ki nam `Ruth ak komeitoochi. 15Koleenji `Naomi Ruth, “Keero, kagoweek kwondap pomurtang'ung' kwo ole mi piikyik ak kamuktaindennyi. Weektegei aginye! Isup ne po pomurtang'ung'.”

16Ago ki wolji Ruth koleenji,

“Amegimnjo ile abagachin anan ile

aweek matkebe tuwai!

Ole kewe, awendi,

ak ole itebee atebee agane.

Egu piiguk piikyuk,

ak egu Kamuktaindeng'ung' Kamuktaindennyu.

17Ole imechini, amechini,

ak ketupchino yooto.

Ingoyaiywo Kamuktaindet ne Toroor ko uu nooto,

ak kotes kosiir,

kobatee meet ineegei ne ibestoseech anee ak inyee.”

18Kingo keer Naomi kole kiga kobegechi koba tuwai, ko mata komwachi kiy ineendet. 19Ki pa anyun tuwai kot koit Bethlehem. Kingo it Bethlehem, komong' nganaseet komugul eng' poiboiyet ak kole kwonyiik, “Naomi niito iman?”

20Koleenji `ineendet icheek, “Moguureno Naomi (chebaibai)! Oguureno Marah (chepnereekya), amu ki koyaiywo ineendet Ne po Kamuktaet kiit ne ng'waan.

21Ki awendi ko aa nyiitaat,

ak kogomutwaa `Kamuktaindet ne Toroor kaa ami puch.

Amu nee si oguureno Chebaibai

ko ki kobaoryan Kamuktaindet ne Toroor kogikyo,

ak konyaliila Ineendet Ne po Kamuktaet?”

22Ki week anyun Naomi eng' emetap Moab kobooto Ruth cheptap Moab osotyotap weeriinnyi. Ki it Bethlehem ko katoygei kesisyetap baale.

2

Koturisye Ruth eng' mbareetap Boaz

21Ki tinyei `Naomi chiitap ooreetap manong'otyonnyi, chii ne oo ne mogoryo, ne po ooreetap Elimelek, ak kainennyi ko ki Boaz. 2

2.2:
A.La 19.9-10; NKNg'a 24.19
Ak ki leenji `Ruth chemoabindet Naomi, “Ngawo mbar si aturot peek che kameto kesiik. Amang'u ale anyooru ineendet ne imuuch koriirena.” Koleenji Naomi, “Ui, cheptonyu.”

3Ki wo anyun Ruth mbar ak koturisyot kosubi piik che kesisyei. Ki it keljiinennyi, ye kingo it kebebertap mbareet ne po Boaz, nooto ki po ooreetap Elimelek.

4Ki it anyun koit Boaz kobunu Bethlehem, ak kogat kesiik koleenji, “Ingotep Kamuktaindet ne Toroor kobootok.” Kowolji `icheek ineendet kole, “Ingoberuurin Kamuktaindet ne Toroor.” 5koteebeee `Boaz otwogindennyi ne kitononjin piik che kesisyei koleenji, “Po kap ng'oo chebi?” 6Kowolji `otwogindet ne kitononjin piik che kesisyei koleenji, “Ineendet ko cheptap Moab ne kibwanei ak Naomi ye kingo weeksei eng' emetap Moab. 7Koleenjo ineendet, ‘Kaigai, chamwo aturisyot ak ayumate peek eng' kwenutap ratuutigap peek, asubi piik che kesisyei.’ Kait ak koturis kong'etee karon agoi nguno ne ma imuny kot koek nguno ne kaimuny kitigin.”

8Koleenji `Boaz Ruth, “Kas anyuno cheptonyu! Amat iwe iturisyote eng' mbareet age, anan isiirte eng' yu, ago tebi ineegite kwonyiik. 9Tokyi konyeguk kogeer mbareet ne kesei icheeget, ak iwe isup icheek. Kaang'at murenik aleenji mat kotwain. Ye amin melel, iwe iee peek che kagoramji tereenik murenichooto.”

10Ki ing'uruuk Ruth kot kotiiny ng'wony togeennyi eng' teegis, ak koleenji chiichooto, “Amu nee si anyoor myeeindo eng' taing'ung' kot ibwaata anee ne aa too?”

11Kowolji `Boaz ineendet koleenji, “Kogemwaiwo tuguuk tugul che ki iyachi korgeng'ung' po yugoi kobooch ngo me manong'otyong'ung', ak ko uu ye ki ibagaakte kwandang'ung' ak kamenng'ung' kobooto emet ne ki kisikyinin, ak inyoo ole mi piik che ki ma ingen eng' tai. 12Ingoyaagun Kamuktaindet ne Toroor poisyeng'ung', ingogoonin melekto ne nyiitaat Kamuktaindet ne Toroor, Kamuktaindetap Israel, ne ki inyoo imwechi kebebaikyik!”

13Koleenji Ruth, “Inganyoor myeeindo eng' taing'ung' kiptaiyandennyu, amu kaigaigaa ak amu kaing'alaalji cheptong'ung' ne otwogin eng' chamyet, agot nganda ma uu age eng' tiibiiguk che otwogik.”

14Kingo it saitap amitwogik, koleenji `Boaz ineendet, “Nyoo putul amitwogichu, ak iamde kererutyeng'ung' siki.” Ki tebi Ruth anyun ak kesiik ak ki igoochi Boaz peek che kagigeel. Ki am kobiyo kot kong'et katuganik. 15Kingo kang'eet kwo koturisyot, kong'at `Boaz parnotikyik koleenji, “Ingoturot chebi agot eng' kwenutap ratuutik ago mo kerong'. 16Ong'usyi metoweegap peek eng' ratuutik, ak ometoochi kotur amoger kong' ineendet.”

17Kiturisyot anyun Ruth eng' mbar agoi koskoleny. Kiboor che kagoturot, ak ki olo po keruutik tiptem. 18Kila koip turoonik kwo nganaseet ak koboorchi korgennyi po yugoi che tee che kagotur. Ki ipchi amitwogik che kigaituuch ko kagobiyo, ak kogoochi ineendet. 19koteebeee Naomi koleenji, “Keturee ano ra turoonichu techu? Keturee mbareetap ng'oo? Iberuurot ineendet ne kanain.” Komwochi `Ruth Naomi koleenji kaboisyei eng' mbareetap chiito ne kiguure Boaz. 20

2.20:
A.La 25.25
Koleenji `Naomi osotyondonooto ki po weeriinnyi, “Ingoberuur Kamuktaindet ne Toroor Boaz! Ma metoi rireenennyi eng' che saptos ak che ki kobek.” Kotestai kora koleenji, “Chiichooto ko chiitap ooreennyo ne neegit.”

21Kole Ruth, “Wei, kamwaiwo kole atebee ole neegitee parnotikyik agoi kotar kogosori peek.”

22Koleenji `Naomi Ruth, “Cheptonyu, kaigai obe ak otwogik che kwonyiik si ma iimin piik eng' mbareet age.” 23Ki tebi kobois anyun ak otwogik che kwonyiik agoi kegosor baale ak nganuuk, ak komeng'iis kobooto korgennyi po yugoi.

This website is brought to you by the Bible Society of Kenya. You consent to our privacy statement and Terms of Service if you continue to use our website.[hide message]